Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0341/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0341/2012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES teisės aktų augintinių ir benamių gyvūnų apsaugai užtikrinti parengimo

27.6.2012 - (2012/2670(RSP))

pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 2 dalį

Erminia Mazzoni Peticijų komiteto vardu

Procedūra : 2012/2670(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0341/2012
Pateikti tekstai :
B7-0341/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0341/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES teisės aktų augintinių ir benamių gyvūnų apsaugai užtikrinti parengimo

(2012/2670(RSP))
 

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į daug peticijų, kurias pateikė ES piliečiai, prašydami parengti ES teisės aktus augintinių ir benamių gyvūnų apsaugai užtikrinti (1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 ir kitos),

–   atsižvelgdamas į Europos konvenciją dėl gyvūnų augintinių apsaugos (CETS Nr. 125),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi SESV 13 straipsnyje nurodoma, kad gyvūnai yra juslių gyviai, todėl Sąjunga ir valstybės narės turi visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų gerovės reikalavimus;

B.  kadangi neparengti jokie ES teisės aktai augintinių ir benamių gyvūnų apsaugai užtikrinti, nepaisant to, kad apskaičiuota, jog ES yra daugiau negu 100 mln. gyvūnų augintinių;

C. kadangi dar ne visos valstybės narės pasirašė Europos konvenciją dėl gyvūnų augintinių apsaugos;

D. kadangi augintiniai ir benamiai gyvūnai daugelyje valstybių narių yra netinkamo elgesio ir žiaurumo aukos ir kadangi peticijų teikėjai visų pirma nurodo valstybes nares Pietų ir Rytų Europoje;

1.  ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares ratifikuoti Europos konvenciją dėl gyvūnų augintinių apsaugos ir perkelti jos nuostatas į nacionalinės teisės sistemas;

2.  ragina Komisiją teikti pasiūlymą dėl ES teisės aktų augintinių ir benamių gyvūnų apsaugai užtikrinti, į kuriuos būtų įtraukta:

•     gyvūnų identifikavimo ir registravimo taisyklės,

•     benamių gyvūnų valdymo strategijos, įskaitant skiepijimo ir sterilizavimo programas,

•     priemonės, kuriomis būtų skatinama gyvūnų savininkų atsakomybė,

•     neteisėtai veikiančių veisyklų ir prieglaudų draudimas,

•     draudimas žudyti benamius gyvūnus neturint informacijos apie sveikatos būklę,

•     gyvūnų gerovės informavimo ir švietimo programos mokyklose,

•    nustatytų taisyklių nesilaikančiai valstybei narei būtų taikomos griežtos sankcijos;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.