Rezolūcijas priekšlikums - B7-0341/2012Rezolūcijas priekšlikums
B7-0341/2012

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ES tiesiskā regulējuma izveidi lolojumdzīvnieku un klaiņojošu dzīvnieku aizsardzībai

27.6.2012 - (2012/2670(RSP))

saskaņā ar Reglamenta 202. panta 2. punktu

Erminia Mazzoni Lūgumrakstu komitejas vārdā

Procedūra : 2012/2670(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0341/2012
Iesniegtie teksti :
B7-0341/2012
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0341/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES tiesiskā regulējuma izveidi lolojumdzīvnieku un klaiņojošu dzīvnieku aizsardzībai

(2012/2670(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā lielo skaitu lūgumrakstu no ES pilsoņiem, kuri pieprasa izveidot ES tiesisko regulējumu lolojumdzīvnieku un klaiņojošu dzīvnieku aizsardzībai (Nr. 1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 un citi),

–   ņemot vērā Eiropas Konvenciju par lolojumdzīvnieku aizsardzību (CETS Nr. 125),

–   ņemot vērā Reglamenta 202. panta 2. punktu,

A. tā kā ar LESD 13. pantā noteikts, ka Kopienai un dalībvalstīm jāveltī pienācīga uzmanība dzīvnieku kā jutīgu būtņu labturības prasībām;

B.  tā kā nav ES tiesību aktu par lolojumdzīvnieku un klaiņojošu dzīvnieku aizsardzību, turklāt neraugoties uz to, ka lolojumdzīvnieku skaits ES varētu pārsniegt simts miljonus;

C. tā kā Eiropas Konvenciju par lolojumdzīvnieku aizsardzību vēl nav parakstījušas visas dalībvalstis;

D. tā kā lolojumdzīvnieki un klaiņojoši dzīvnieki kļūst par sliktas izturēšanās un cietsirdības upuriem daudzās dalībvalstīs, un tā kā lūgumrakstu iesniedzēji galvenokārt norāda uz dalībvalstīm Eiropas dienvidos un austrumos,

1.  aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis ratificēt Eiropas Konvenciju par lolojumdzīvnieku aizsardzību un transponēt tās noteikumus valsts tiesību sistēmā;

2.  aicina Komisiju ierosināt ES līmeņa tiesisku regulējumu lolojumdzīvnieku un klaiņojošu dzīvnieku aizsardzībai, tajā paredzot:

· noteikumus par dzīvnieku identifikāciju un reģistrāciju;

· klaiņojošu dzīvnieku pārvaldības stratēģijas, tostarp vakcinācijas un kastrācijas programmas;

· atbildīgas dzīvnieku turēšanas veicināšanu;

· aizliegumu attiecībā uz nelicencētām audzētavām un patversmēm;

· aizliegumu nonāvēt klaiņojošus dzīvniekus bez medicīniskas nepieciešamības;

· informācijas un izglītības programmas skolās par dzīvnieku labturību;

· nopietnas sankcijas pret jebkuru dalībvalsti, kura neievēro noteikumus;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.