Ontwerpresolutie - B7-0341/2012Ontwerpresolutie
B7-0341/2012

ONTWERPRESOLUTIE over de totstandbrenging van een Europees wettelijk kader voor de bescherming van huisdieren en zwerfdieren

27.6.2012 - (2012/2670(RSP))

ingediend overeenkomstig artikel 202, lid 2, van het Reglement

Erminia Mazzoni namens de Commissie verzoekschriften  

Procedure : 2012/2670(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0341/2012
Ingediende teksten :
B7-0341/2012
Debatten :
Aangenomen teksten :

B7‑0341/2012

Resolutie van het Europees Parlement over de totstandbrenging van een Europees wettelijk kader voor de bescherming van huisdieren en zwerfdieren
(2012/2670(RSP))

Het Europees Parlement,

–   gezien het grote aantal verzoekschriften van EU-burgers waarin wordt aangedrongen op een Europees wettelijk kader voor de bescherming van huisdieren en zwerfdieren (1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 e.a.),

–   gezien de Europese Overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren (CETS nr. 125),

–   gezien artikel 202, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat artikel 13 VWEU bepaalt dat de Unie en de lidstaten ten volle rekening houden met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met gevoel;

B.  overwegende dat er geen EU-wetgeving voor de bescherming van huisdieren en zwerfdieren bestaat terwijl er in de EU naar schatting ruim honderd miljoen gezelschapsdieren worden gehouden;

C. overwegende dat de Europese Overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren nog niet door alle lidstaten ondertekend is;

D. overwegende dat huisdieren en zwerfdieren in vele lidstaten blootstaan aan mishandeling en wreedheden, en dat de indieners van de verzoekschriften vooral de Zuid- en Oost-Europese lidstaten noemen;

1.  dringt er bij de Europese Unie en de lidstaten op aan dat zij de Europese Overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren ratificeren en de bepalingen ervan in de nationale wetgeving opnemen;

2.  verzoekt de Commissie een Europees wettelijk kader voor de bescherming van huisdieren en zwerfdieren voor te stellen, dat onder meer het volgende inhoudt:

•     voorschriften voor identificatie en registratie van dieren,

•     strategieën voor zwerfdierbeheer, met inbegrip van vaccinatie- en sterilisatieprogramma's,

•     maatregelen ter bevordering van verantwoordelijkheidsbesef bij dierenbezitters,

•     een verbod op niet-erkende kennels en asiels,

•     een verbod op het afmaken van zwerfdieren zonder medische indicatie,

•     schoolonderricht over dierenwelzijn,

•     strenge sancties voor lidstaten die zich niet aan deze regels houden;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.