Projekt rezolucji - B7-0341/2012Projekt rezolucji
B7-0341/2012

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie ustanowienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich

27.6.2012

zgodnie z art. 202 ust. 2 Regulaminu

Erminia Mazzoni w imieniu Komisji Petycji

Procedura : 2012/2670(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0341/2012
Teksty złożone :
B7-0341/2012
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0341/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich

(2012/0000(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając znaczną liczbę petycji, w których obywatele UE domagają się ustanowienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 i inne),

–   uwzględniając Europejską Konwencję o ochronie zwierząt domowych (CETS No.125),

–   uwzględniając art. 202 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że art. 13 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie w pełni uwzględniają wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania;

B.  mając na uwadze, że nie istnieją żadne przepisy UE w zakresie ochrony zwierząt domowych i bezpańskich, mimo że populację zwierząt domowych w UE szacuje się na ponad sto milionów;

C. mając na uwadze, że Europejska konwencja o ochronie zwierząt domowych nie została podpisana przez wszystkie państwa członkowskie;

D. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich zwierzęta domowe i bezpańskie padają ofiarą maltretowania i okrucieństwa oraz że składający petycje przywołują głównie państwa członkowskie z południowych i wschodnich rejonów Europy;

1.  wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do ratyfikacji Europejskiej konwencji o ochronie praw zwierząt domowych i transpozycji jej postanowień do krajowych systemów prawnych;

2.  wzywa Komisję do przedstawienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich, w tym:

•     przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt,

•     strategii postępowania z bezpańskimi zwierzętami, w tym programów szczepień i sterylizacji,

•     środków promowania odpowiedzialnego posiadania zwierząt,

•     zakazu funkcjonowania nielicencjonowanych hoteli i schronisk dla zwierząt,

•     zakazu zabijania bezpańskich zwierząt bez wskazań medycznych,

•     szkolnych programów informacyjnych i edukacyjnych na temat dobrostanu zwierząt,

•     surowych sankcji nakładanych na państwa członkowskie, które nie będą przestrzegać przepisów;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.