Návrh uznesenia - B7-0341/2012Návrh uznesenia
B7-0341/2012

NÁVRH UZNESENIA o zriadení právneho rámca EÚ na ochranu domácich a túlavých zvierat

27.6.2012 - (2012/2670(RSP))

v súlade s článkom 202 ods. 2 rokovacieho poriadku

Erminia Mazzoni v mene Výboru pre petície

Postup : 2012/2670(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0341/2012
Predkladané texty :
B7-0341/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0341/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o zriadení právneho rámca EÚ na ochranu domácich a túlavých zvierat

(2012/2670(RSP))

Európsky parlament,

 

–   so zreteľom na veľké množstvo petícií občanov EÚ, v ktorých požadujú zriadenie právneho rámca EÚ na ochranu domácich a túlavých zvierat (1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 a iné),

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane domácich zvierat (CETS č. 125),

–   so zreteľom na článok 202 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v článku 13 ZFEÚ sa uvádza, že vzhľadom na to, že zvieratá sú cítiace bytosti, Únia a členské štáty musia brať maximálny ohľad na požiadavky ich blaha;

B.  keďže neexistujú žiadne právne predpisy EÚ o ochrane domácich a túlavých zvierat, a to aj napriek tomu, že veľkosť populácie domácich zvierat v EÚ sa odhaduje na viac ako sto miliónov;

C. keďže Európsky dohovor o ochrane domácich zvierat ešte nepodpísali všetky členské štáty;

D. keďže domáce a túlavé zvieratá sú v mnohých členských štátoch obeťami krutého zaobchádzania a týrania a keďže predkladatelia petícií poukazujú najmä na členské štáty v južnej a východnej Európe;

1.  vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby ratifikovali Európsky dohovor o ochrane domácich zvierat a transponovali jeho ustanovenia do vnútroštátnych právnych systémov;

2.  vyzýva Komisiu, aby navrhla právny rámec EÚ na ochranu domácich a túlavých zvierat, ktorý bude zahŕňať:

•     pravidlá na identifikáciu a registráciu zvierat,

•     stratégie správy túlavých zvierat vrátane programov očkovania a sterilizácie,

•     opatrenia na presadzovanie zodpovedného vlastníctva,

•     zákaz psiarní a útulkov, ktoré nemajú povolenie,

•     zákaz zabíjania túlavých zvierat bez lekárskeho potvrdenia,

•     informačné a vzdelávacie programy na školách o blahu zvierat,

•     prísne postihy, ktoré sa uložia každému členskému štátu, ktorý nebude dodržiavať tieto pravidlá;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.