Förslag till resolution - B7-0341/2012Förslag till resolution
B7-0341/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om upprättande av en rättslig ram inom EU för skydd av sällskapsdjur och förvildade djur

27.6.2012

i enlighet med artikel 202.2 i arbetsordningen
(2012/2670(RSP))

Erminia Mazzoni för utskottet för framställningar

Förfarande : 2012/2670(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0341/2012
Ingivna texter :
B7-0341/2012
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0341/2012

Europaparlamentets resolution om upprättande av en rättslig ram inom EU för skydd av sällskapsdjur och förvildade djur

(2012/2670(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av ett stort antal framställningar från EU-medborgare med begäran om upprättande av en rättslig ram inom EU för skydd av sällskapsdjur och förvildade djur (1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 m.fl.),

–   med beaktande av Europeiska konventionen om skydd av sällskapsdjur (CETS nr 125),

–   med beaktande av artikel 202.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I enlighet med artikel 13 i EUF‑fördraget ska unionen och medlemsstaterna fullt ut ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser.

B.  Det finns ingen EU-lagstiftning som skyddar sällskapsdjur och förvildade djur, trots att antalet sällskapsdjur i EU har uppskattats till över hundra miljoner.

C. Europeiska konventionen om skydd av sällskapsdjur har ännu inte ratificerats av samtliga medlemsstater.

D. Sällskapsdjur och förvildade djur utsätts för vanskötsel och djurplågeri i många medlemsstater – enligt framställarna framför allt i medlemsstater i södra och östra Europa.

1.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att ratificera Europeiska konventionen om skydd av sällskapsdjur och införliva dess bestämmelser i de nationella rättssystemen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en rättslig ram på EU-nivå för skydd av sällskapsdjur och förvildade djur, som bland annat omfattar

     •    bestämmelser för identifiering och registrering av djur,

•    strategier för hantering av förvildade djur, däribland vaccinations- och steriliseringsprogram,

     •    åtgärder för främjande av ansvarsfullt ägande,

•    förbud mot kennlar och djurhem som saknar tillstånd,

•    förbud mot avlivning av förvildade djur utan medicinskt utlåtande,

•    information och undervisning i skolorna om djurskydd,

•    stränga påföljder mot alla medlemsstater som inte följer bestämmelserna.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.