Предложение за резолюция - B7-0373/2012Предложение за резолюция
B7-0373/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг, включително Източен Йерусалим

27.6.2012 - (2012/2964(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0373/2012

Процедура : 2012/2694(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0373/2012
Внесени текстове :
B7-0373/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0373/2012

Резолюция на Европейския парламент относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг, включително Източен Йерусалим

(2012/2964(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Близкия изток, Палестина и Израел и като взе предвид по-конкретно резолюцията от 29 септември 2011 г. относно положението в Палестина[1] и от 10 септември 2010 г. относно положението с река Йордан и по-специално на региона на долното течение на река Йордан[2],

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Близкоизточния мирен процес от 14 май 2012 г., 18 юли и 23 май 2011 г.,

–   като взе предвид изявленията на ЗП/ВП Катрин Аштън, по-конкретно изявлението от 8 юни 2012 г. относно разширяването на заселническите селища, изявлението от 25 април 2012 г. относно решението на израелските органи относно статута на селищата Сансана, Рехелим и Брухин в окупираните палестински територии и изявлението от 22 февруари 2012 г. относно одобренията за израелски селища,

–   като взе предвид доклада на ръководителите на мисии на ЕС от януари 2012 г. относно Източен Йерусалим, доклада на ръководителите на мисии на ЕС от юли 2011 г., озаглавен „Зона C и изграждането на палестински държавни структури“, и доклада на ръководителите на мисии на ЕС от април 2011 г. относно насилието, свързано със заселници и придружаващата докладна записка на ръководителите на мисии на ЕС от февруари 2012 г. относно насилието, свързано със заселници,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2012 г. относно мисията на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа,

–   като взе предвид изявлението на говорителя на върховния представител от 22 май 2012 г. относно случая на Басем Тамими,

–   като взе предвид Четвъртата Женевска конвенция за защита на цивилни лица по време на война от 1949 г.,

–   като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН № 242 (1967 г.), № 252 (1968 г.), № 338 (1973 г.), № 476 (1980 г.), № 478 (1980 г.), № 1397 (2002 г.), № 1515 (2003 г.) и № 1850 (2008 г.),

–   като взе предвид изявленията на Близкоизточната четворка и по-конкретно изявленията от 11 април 2012 г. и 23 септември 2011 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Европейският парламент нееднократно е изразявал своята подкрепа за решение, основано върху съществуването на две държави, а именно Държавата Израел и независима, демократична, съседна и жизнеспособна Държава Палестина, които съществуват съвместно в мир и сигурност, като има предвид, че няма да бъдат признавани промени в границите отпреди 1967 г., включително във връзка с Йерусалим, с изключение на промените, договорени между страните;

Б.  като има предвид, че преките мирни преговори между страните са блокирани и всички усилия, положени наскоро, за тяхното възобновяване се провалиха; като има предвид, че трайното, всеобхватно и пораждащо доверие решение на въпроса изисква прилагането на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право, включително четвъртата Женевска конвенция за защита на цивилни лица по време на война;

В.  като има предвид, че заключенията на Съвета от 14 май 2012 г. подчертават спешната необходимост от ново начало на Близкоизточния мирен процес във връзка също така с промените, протичащи в южните държави след Арабската пролет, така че да се отговори на законните стремежи на всички хора от региона;

Г.  като има предвид, че неотдавнашните доклади на ръководителите на мисии на ЕС относно „Зона C и изграждането на палестински държавни структури“, относно Източен Йерусалим, и относно насилието, свързано със заселници, като и двата достигнаха до пресата, потвърдиха отново обезпокоителни и потенциално необратими събития, които се развиват на място в засегнатите райони, и които сериозно подкопават жизнеспособността на решението, основано върху съществуването на две държави;

Д. като има предвид, че съгласно международното право Западният бряг, включително Източен Йерусалим заедно с ивицата Газа, е окупирана територия, в която изцяло се прилага международното хуманитарно право, включително Четвъртата женевска конвенция; като има предвид, че в качеството си на окупационна сила Израел, наред с другото, е задължен добросъвестно да гарантира задоволяването на основните потребности на окупираното палестинско население, да администрира окупацията по начин, който да носи полза на местното население, да защитава и закриля гражданските обекти и да предотвратява прехвърлянето на свое население в окупираните територии, както и прехвърлянето на население от окупираните територии на своя територия;

Е.  като има предвид, че Зона C на Западния бряг, която съгласно споразуменията от Осло от 1993 г. се намира под израелски граждански контрол и контрол за целите на сигурността, представлява 62% от територията на и е единствената съседна зона с по-голяма част от плодородната и богата на ресурси земя на Западния бряг; като има предвид, че разделението на Западния бряг на зони А, В и С трябваше да бъде временна мярка; като има предвид, че във Временното споразумение за Западния бряг и ивицата Газа от 1995 г. се посочва, че Зона C ще бъде прехвърлена постепенно под палестинска юрисдикция, което не е осъществено;

Ж. като има предвид, че палестинското присъствие в Зона C е подкопано от политиките на израелското правителство; като има предвид, че в резултат на тези политики едва 5,8% от палестинското население на Западния бряг живее в Зона C, като същевременно броят на израелските заселници, който се изчислява на 310 000 души, надвишава повече от два пъти приблизителния брой на палестинското население в Зона C;

З.  като има предвид, че според докладите на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток 70% от Зона С е забранена за строителство за палестинците и 29% е строго ограничена; като има предвид, че през 2011 г. 90% от всички случаи на разрушаване на домове и 92% от всички разселвания са извършени в Зона С; като има предвид следователно, че защитата на палестинското население и неговите права в Зона C е от изключително значение за съхраняването на жизнеспособността на решението, основано върху съществуването на две държави;

И. като има предвид, че в публикувания през 1980 г. „Основен закон: Йерусалим, столица на Израел”, Израел обявява Йерусалим за цялостна и единна столица на Израел; като има предвид, че според Резолюция № 478 (1980 г.) на Съвета за сигурност на ООН всички законодателни и административни мерки и действия, предприети от Израел в качеството му на окупационна сила, които са изменили или са били предназначени да изменят характера и статута на Йерусалим, и по-конкретно Основният закон, се обявяват за нищожни и недействителни и трябва да бъдат отменени незабавно;

Й. като има предвид, че настоящите събития в Източен Йерусалим, както беше подчертано и в доклада на ръководителите на мисии на ЕС, на практика правят все по-малко вероятна и приложима перспективата Йерусалим да стане бъдеща столица на две държави;

К. като има предвид, че палестинците, живеещи в Източен Йерусалим, които съставляват 37% от населението на Йерусалим, имат статут на постоянно пребиваващи лица, който може да бъде прехвърлен на децата само при определени условия и не се прехвърля автоматично при сключване на брак, което възпрепятства съпрузите и децата на много постоянно пребиваващи лица в Източен Йерусалим да живеят заедно с членовете на своите семейства; като има предвид, че, от друга страна, приблизително 200 000 израелски заселници живеят в и около Източен Йерусалим;

Л. като има предвид, че през 2011 г. се наблюдава най-голямото разрастване на заселнически селища в района на Йерусалим от 1967 г. насам; като има предвид, че израелските заселнически селища са незаконни по силата на международното право и че представляват значителна пречка пред усилията за постигане на мир, като същевременно получават помощи от израелското правителство със значителни стимули в областта на данъчното облагане, жилищното настаняване, инфраструктурата, пътищата, достъпа до вода, образованието, здравеопазването и др.;

М. като има предвид, че насилието, тормоза и отнемането на собственост от страна на заселниците спрямо палестински граждански лица и активисти на международни НПО, които подкрепят техните права, доведоха до сериозни инциденти и фатални наранявания; като има предвид, че поради липсата на ефективен контролен механизъм на ЕС продуктите от израелските заселнически селища продължават да бъдат внасяни на европейския пазар при преференциален режим;

Н. като има предвид, че на 20 май 2012 г. Басем Тамими, защитник на правата на човека, който се ангажира с ненасилствени инициативи срещу разрастването на израелските заселнически селища на палестинска земя, беше осъден от израелски военен съд по обвинения за участие в незаконни демонстрации и подбуждане на протестиращите към хвърляне на камъни;

О. като има предвид, че построената от Израел разделителна стена, която не следва Зелената линия, откъсва значителна част от палестинската територия както на Западния бряг, така и в Източен Йерусалим; като има предвид, че в консултативното становище от 2004 г. на Международния съд относно правните последици от изграждането на стена в окупираните палестински територии се заявява, че „строителството на стена, изграждана от Израел в качеството му на окупационна сила в окупираните палестински територии, включително в и около Източен Йерусалим, както и свързаният с нея режим, противоречат на международното право”;

П. като има предвид, че повече от 4000 палестински затворници, включително 27 членове на Палестинския законодателен съвет, около 240 деца и повече от 300 палестински административно задържани лица продължават да се намират в израелски затвори и центрове за задържане; като има предвид, че от 2000 г. досега повече от 7000 палестински деца са били съдебно преследвани от израелски военни съдилища след като са били арестувани, разпитвани и задържани от израелската армия, полиция или агенти по сигурността и са били подложени на нечовешко и унизително отношение; като има предвид, че мнозинството от тези деца са обвинени в хвърляне на камъни;

Р.  като има предвид, че израелските органи използват административното задържане, за да ограничават политическата активност на палестинците и прилагат процедурата за неограничен период без да съобщават обвиненията; като има предвид, че много палестинци, които са административно задържани, са обявили гладна стачка в знак на протест срещу използването от страна на Израел на административното задържане без повдигнато обвинение;

С. като има предвид, че недостигът на вода е ключов и жизненоважен въпрос за палестинското население на Западния бряг, особено в Зона С, и в Източен Йерусалим; като има предвид, че палестинските селскостопански производители са сериозно засегнати от липсата на вода за напояване, която се дължи на използването на повечето от въпросната вода от Израел и израелските заселници; като има предвид, че наличието на достатъчни водни ресурси е от същностно значение за жизнеспособността на една бъдеща палестинска държава;

Т.  като има предвид, че арабските бедуини са коренно население, което води уседнал и традиционно земеделски начин на живот на земите на своите предци, и което се стреми да получи официално и постоянно признание на своето единствено по рода си положение и статут; като има предвид, че арабските бедуини, заплашвани от израелските политики, които накърняват техния поминък и включват също така принудителни премествания, са особено уязвимо население както в окупираните палестински територии, така и в пустинята Негев (Naqab); като има предвид, че според Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток независимо, че бедуините/животновъдните общности в Зона С получават хуманитарна помощ, продоволствената несигурност е 55%;

У. като има предвид, че според доклада на работната група по въпросите на разселването, който беше публикуван на 14 май 2012 г. и според месечния Хуманитарен преглед на Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси, повече от 60 постройки, включително слънчеви панели, водни резервоари и селскостопански постройки, финансирани от Комисията и от известен брой държави членки като Франция, Германия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Ирландия и Испания са били разрушени от израелските сили от януари 2011 г.;

Ф. като има предвид, че по много поводи институциите на ЕС и държавите членки са повтаряли своя основополагащ ангажимент към сигурността на Израел, осъждали са решително насилието, умишлено насочено към цивилното население, включително ракетните нападения от ивицата Газа, и са отправяли призив за ефективно предотвратяване на контрабандата на оръжие към Газа;

Х. като има предвид, че блокадата и хуманитарната криза в ивицата Газа продължават от юни 2007 г. въпреки многобройните призиви от страна на международната общност за незабавно, трайно и безусловно отваряне на контролно-пропускателните пунктове за преминаването на хуманитарна помощ, търговски стоки и лица към и от Газа; като има предвид, че затварянето и изолацията на ивицата прокара пътя за силните позиции на Хамас в институциите на самоуправление в Газа; като има предвид, че през последните дни неофициалното примирие на границата между Израел и Газа, което беше в сила повече от една година, е било нарушено от въздушни удари от страна на израелските сили и от ракети, изстреляни към Южен Израел от въоръженото крило на Хамас;

1.  потвърждава отново своята убеденост, че няма алтернатива на решението, основано върху съществуването на две държави и постигнато чрез преговори, на базата на границите от 1967 г., с Йерусалим като столица на двете държави, а именно Държавата Израел и независима, демократична, съседна и жизнеспособна Държава Палестина, които съществуват съвместно в мир и сигурност; подчертава още веднъж, че ЕС няма да признава едностранно извършени промени на място;

2.  изразява пълната си подкрепа за заключенията на Съвета относно Близкоизточния мирен процес от 14 май 2012 г. и изразява съжаление по повод отрицателната реакция на тези заключения от страна на израелското министерство на външните работи;

3.  одобрява по-специално заявената отново позиция на Съвета по отношение на приложимостта на международното хуманитарно право в окупираната палестинска територия и призовава във връзка с това ВП/ЗП да гарантира, че задълженията на Израел съгласно международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право в качеството му на окупационна сила са интегрирани във всички инструменти на Европейската политика на съседство, включително в стратегията за страната за правата на човека, за да се осигури пълно прилагане на насоките на ЕС за насърчаване и спазване на международното хуманитарно право;

4.  изразява дълбока загриженост по повод събитията в Зона С на Западния бряг и Източен Йерусалим, както са описани в докладите на ръководителите на мисии на ЕС „Зона C и изграждането на палестински държавни структури“ от юли 2011 г. и относно Източен Йерусалим от януари 2012 г., които тенденции подкопават жизнеспособността на решението, основано върху съществуването на две държави; призовава отново всички страни да избягват всички едностранни стъпки на място, които могат да подкопаят перспективата за споразумение по пътя на преговорите с цел създаване на благоприятна обстановка за подобно подновяване на преговорите, като обръща специално внимание на израелските заселнически дейности;

5.  призовава във връзка с това за незабавно, пълно и постоянно замразяване на всички дейности от страна на Израел по строителство и разширяване на заселнически селища, които представляват сериозна заплаха за жизнеспособността на решението, основано върху съществуването на две държави, и са основна пречка пред подновяването на преките мирни преговори, както и за премахването на контролните пунктове, издигнати от март 2001 г.;

6.  осъжда решително всички актове на екстремизъм, насилие и тормоз от страна на заселниците спрямо палестински цивилни лица и призовава израелското правителство и органи да сложат край на настоящата атмосфера на беззаконие и безнаказаност като изправят пред правосъдието и подведат под отговорност извършителите на подобни актове; изразява солидарност с жертвите на подобни актове и разбиране към всички борци за правата на човека, които проявяват усилия да защитават правата на палестинците по мирен и ненасилствен начин;

7.  призовава за цялостно и ефективно спазване на действащото законодателство на ЕС при изпълнението на двустранните споразумения между ЕС и Израел, включително чрез създаване на подходящ и ефективен контролен механизъм на ЕС, под ръководството на Комисията, за да се избегне вносът при преференциален режим на европейския пазар на продукти, произведени от израелските заселници; заявява отново факта, че ЕС следва да позволява само израелски образувания със седалище, клонове, дъщерни дружества, които са регистрирани и установени в самия Израел и които извършват дейност на същата територия, да участват и да се ползват от съществуващите и бъдещите инструменти за сътрудничество между ЕС и Израел;

8.  припомня на израелските органи техните задължения в качеството им на окупационна сила и по-специално незабавно да прекратят разрушаването на къщи, отнемането на имущество и принудителното разселване на палестинци, да улесняват палестинските дейности в областта на планирането и строителството, както и прилагането на палестинските проекти за развитие и да защитават правата на пребиваващите палестинци на земя и собственост; в този контекст призовава настоятелно Израел незабавно да отмени решението си за разрушаване на домове и постройки в Сусия близо до Хеброн, което би засегнало 160 палестинци, включително 60 деца;

9.  призовава настоятелно израелските органи да положат всички усилия, за да подобрят достъпа на палестинците до места за селскостопанска дейност и до пасища, и да гарантират справедливо разпределяне и споделяне на водните ресурси, така че да се задоволяват нуждите на палестинското население;

10. приветства споразумението, постигнато на 14 май 2012 г., което даде възможност за прекратяване на гладната стачка на палестинските затворници и призовава за неговото пълно и незабавно прилагане; осъжда практиката на административно задържане и призовава израелското правителство да прекрати тази политика; призовава за освобождаването на палестински деца, политически затворници и административно задържани лица, включително Хасан Сафади, който според споразумението следваше да бъде освободен; отново заявява призива си за освобождаване на държаните в затвора членове на Палестинския законодателен съвет, включително Марван Баргути;

11. призовава за защита на арабското бедуинско население, живеещо в окупираните палестински територии и в пустинята Негев (Naqab); призовава за незабавното преустановяване на насилствените разселвания, принудителните отчуждавания или разрушенията, насочени срещу това население, както и за подобряване на техните условията на живот посредством осигуряването на адекватни услуги в земите на техните предци;

12. призовава за възобновяването на преките мирни преговори и подчертава, че истински, реален и ориентиран към резултати ангажимент на двете страни може да има положително въздействие върху целия регион и да допринесе за мирен процес на преход във всички засегнати държави;

13. подкрепя в този контекст политиката на ненасилствена съпротива на президента Абас и насърчава помирението между палестинците и изграждането на палестинска държава, като президентските и парламентарните избори са важни елементи от този процес;

14. заявява отново силния си ангажимент към сигурността на Държавата Израел и осъжда всички актове на насилие, включително ракетните нападения от ивицата Газа;

15. призовава ЕСВД и Комисията да започнат официално разследване, за да проверят на място всички твърдения за разрушения и нанесени вреди от страна на израелски сили на финансирани от ЕС постройки и проекти в окупираните територии, и призовава Съвета да потърси финансова отговорност от Израел за подобни действия;

16. призовава Съвета и Комисията да не пестят усилия в подкрепа и при предоставянето на помощ на палестинските институции и проекти за развитие в Зона С и в Източен Йерусалим с цел защита и укрепване на палестинското население;

17. изразява дълбока загриженост относно последните сблъсъци на границата между Израел и Газа, които доведоха до смъртта на 18 палестинци, включително 4 деца, и раниха няколко десетки от двете страни; призовава страните незабавно да прекратят всички военни операции и актове на отмъщение и да спазват задълженията си съгласно международното право, по-специално що се отнася до гражданското население; подновява своя призив за незабавно, трайно и безусловно вдигане на блокадата на ивицата Газа и за мерки, които да позволят реконструкцията и икономическото възстановяване на тази област; също така призовава, като признава законните нужди на Израел в областта на сигурността, за ефективен контролен механизъм за предотвратяване на контрабандата на оръжие към Газа;

18. отбелязва решението на Съвета да удължи мисията на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа до 30 юни 2013 г. и очаква от нея да изпълнява задачите си и да има решителна и ефективна роля в ежедневното управление на трансграничните отношения и в изграждането на доверие между Израел и Палестинската власт;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, специалния представител на ЕС в Близкоизточния мирен процес, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет.