Πρόταση ψηφίσματος - B7-0373/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0373/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στο θέμα της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ

27.6.2012 - (2012/2964(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0373/2012

Διαδικασία : 2012/2694(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0373/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0373/2012
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0373/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στο θέμα της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ

(2012/2964(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και ειδικότερα εκείνα της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη[1], και της 10ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη με ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη[2],

 

–    έχοντας υπόψη τα από 14 Μαΐου 2012, 18 Ιουλίου και 23 Μαΐου 2011 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή,

 

–    έχοντας υπόψη της Δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κυρίας Catherine Ashton, και ειδικότερα εκείνες της 8ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την επέκταση των οικισμών, της 25ης Απριλίου 2012 σχετικά με την απόφαση των Ισραηλινών Αρχών για το καθεστώς των οικισμών της Sansana, Rechelim και Bruchin στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, και της 22ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις άδειες δημιουργίας ισραηλινών οικισμών,

 

–    έχοντας υπόψη την Έκθεση του Ιανουαρίου 2012 των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ για την Ανατολική Ιερουσαλήμ, την Έκθεση του Ιουλίου 2011 των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ με τίτλο "η Ζώνη Γ και η συγκρότηση Παλαιστινιακού Κράτους", την Έκθεση του Απριλίου 2011 των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ για τις βιαιοπραγίες των εποίκων, και το συνοδευτικό σημείωμα των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ του Φεβρουαρίου 2012 για τις βιαιοπραγίες των εποίκων,

 

–    έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την Αποστολή Συνοριακής Συνδρομής της ΕΕ για τη Ράφα,

 

–    έχοντας υπόψη τη Δήλωση της 22ας Μαΐου 2012 του Εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας για την υπόθεση Bassem Tamimi,

 

–    έχοντας υπόψη την Δ΄ Σύμβαση της Γενεύης του 1949 περί προστασίας του αμάχου πληθυσμού εν καιρώ πολέμου,

 

–    έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 242(1967), 252(1968), 338(1973), 476(1980), 478(1980), 1397(2002), 1515(2003) και 1850(2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

 

–   έχοντας υπόψη τις Δηλώσεις της Τετραμερούς για το Μεσανατολικό, και ειδικότερα εκείνες της 11ης Απριλίου 2012 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα εξέφρασε την υποστήριξή του για μια λύση δυο κρατών, του Κράτους του Ισραήλ και ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού, εδαφικά συνεχούς και βιώσιμου Κράτους της Παλαιστίνης, που θα ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια, κι ότι δεν πρέπει να αναγνωρισθούν άλλες αλλαγές στα προ του 1967 σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, πέρα από τις ήδη συμφωνηθείσες από τα μέρη·

 

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των μερών έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και όλες οι πρόσφατες προσπάθειες επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων απέτυχαν· ότι οποιαδήποτε αξιόπιστη, βιώσιμη και συνολική διευθέτηση απαιτεί το σεβασμό των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Δ΄ Σύμβασης της Γενεύης περί προστασίας του αμάχου πληθυσμού εν καιρώ πολέμου,

 

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 τόνιζαν την επείγουσα ανάγκη επανεκκίνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας για τη Μέση Ανατολή, σε συνάρτηση επίσης και με τις τρέχουσες εξελίξεις στις χώρες του Νότου μετά την "Αραβική Άνοιξη", ώστε να δοθεί μια απάντηση στις θεμιτές προσδοκίες όλων των λαών της περιοχής·

 

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εκθέσεις των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ σχετικά με τη "Ζώνη Γ και τη Συγκρότηση Παλαιστινιακού Κράτους", σχετικά με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και σχετικά με τις βιαιοπραγίες των εποίκων, που διέρρευσαν και οι δυο στον Τύπο, επιβεβαίωσαν και πάλι τις ανησυχητικές και πιθανόν μη αναστρέψιμες εξελίξεις επί τόπου στα συγκεκριμένα θέματα, με τάσεις που συνιστούν σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα της λύσης των δυο κρατών·

 

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του διεθνούς δικαίου η Δυτική Όχθη με την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και μαζί με τη Λωρίδα της Γάζας, είναι κατεχόμενα εδάφη όπου το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Δ΄ Σύμβασης της Γενεύης, έχουν πλήρη εφαρμογή· ότι το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, έχει υποχρέωση μεταξύ άλλων να διασφαλίζει καλή τη πίστει την κάλυψη των βασικών αναγκών του κατεχόμενου πληθυσμιακού πληθυσμού, να διαχειρίζεται την κατοχή κατά τρόπο επωφελή για τον τοπικό πληθυσμό, να προστατεύει και να διαφυλάσσει τους μη στρατιωτικούς στόχους, και να αποφεύγει τη μεταφορά δικού του πληθυσμού στο κατεχόμενο έδαφος όπως και τη μεταφορά του πληθυσμού του κατεχόμενου εδάφους στο δικό του έδαφος·

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις Συμφωνίες του Όσλο του 1993 η Ζώνη Γ στη Δυτική Όχθη ετέθη υπό ισραηλινό πολιτικό έλεγχο και υπό ισραηλινό έλεγχο σε θέματα ασφαλείας, ότι αποτελεί το 62% του εδάφους της Δυτικής Όχθης και είναι η μόνη εδαφικά συνεχής περιοχή με το πιο γόνιμο και πλούσιο σε πόρους έδαφος της Δυτικής Όχθης· ότι διαίρεση της Δυτικής Όχθης σε Ζώνη Α, Β και Γ παρουσιάσθηκε ως προσωρινό μέτρο· ότι η Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995 για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας όριζε πως η Ζώνη Γ πρέπει να μεταβιβασθεί σταδιακά στην παλαιστινιακή δικαιοδοσία, πράγμα που δεν έγινε·

 

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παλαιστινιακή παρουσία στη Ζώνη Γ υπονομεύθηκε από τις πολιτικές της Ισραηλινής Κυβέρνησης· ότι, ως αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, μόνο το 5,8% του παλαιστινιακού πληθυσμού της Δυτικής Όχθης ζει στη Ζώνη Γ, ενώ ο αριθμός των Ισραηλινών εποίκων, που εκτιμάται σε 310.000, είναι υπερδιπλάσιος του εκτιμώμενου παλαιστινιακού πληθυσμού της ζώνης Γ·

 

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις της UNRWA, στο 70% της Ζώνης Γ απαγορεύεται το κτίσιμο για τους Παλαιστινίους, ενώ στο 29% ισχύουν αυστηροί περιορισμοί· ότι το 2011 το 90% του συνόλου των κατεδαφίσεων κατοικιών και το 92% του συνόλου των εκτοπίσεων πληθυσμού σημειώθηκαν στη Ζώνη Γ· ότι κατά συνέπεια η προστασία του Παλαιστινιακού πληθυσμού και των δικαιωμάτων του στη Ζώνη Γ είναι ύψιστης σημασίας για τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας της λύσης των δυο κρατών·

 

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ, στον Θεμελιώδη Νόμο του 1980 περί Ιερουσαλήμ, Πρωτεύουσας του Ισραήλ, ανακηρύσσει την Ιερουσαλήμ ως πλήρη και ενοποιημένη πρωτεύουσα του Ισραήλ· ότι η απόφαση 478(1980) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ορίζει πως όλα τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα και ενέργειες που το Ισραήλ έλαβε ως δύναμη κατοχής και που μετέβαλαν ή προσπάθησαν να μεταβάλουν τον χαρακτήρα και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ, και ειδικότερα ο Θεμελιώδης Νόμος, είναι άκυρα και ουδέποτε γενόμενα και πρέπει να ακυρωθούν αμέσως·

 

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως τονίζεται και στην έκθεση των επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ, καθιστούν στην πράξη όλο και πιο απίθανη και ανεφάρμοστη την προοπτική του να γίνει η Ιερουσαλήμ η μελλοντική πρωτεύουσα δυο κρατών

 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Παλαιστίνιοι που ζουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και αποτελούν το 37% του πληθυσμού της Ιερουσαλήμ, έχουν την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου, που μπορεί να μεταβιβασθεί μόνο στα παιδιά υπό ορισμένες προϋποθέσεις και δεν μεταβιβάζεται αυτομάτως λόγω γάμου, πράγμα που δεν επιτρέπει σε συζύγους και τέκνα πολλών μονίμων κατοίκων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ να ζήσουν μαζί με τα μέλη της οικογενείας τους· ότι από την άλλη κάπου 200.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν μέσα και γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ·

 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 σημειώθηκε η μεγαλύτερη μετά το 1967 επέκταση των οικισμών στην περιοχή της Ιερουσαλήμ· ότι οι ισραηλινοί οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου και συνιστούν μείζον εμπόδιο για τις ειρηνευτικές προσπάθειες, ενώ η Ισραηλινή Κυβέρνηση τις επιδοτεί μέσα από σημαντικά κίνητρα στους τομείς της φορολογίας, του στεγαστικού, των υποδομών, των δρόμων, της ύδρευσης, της εκπαίδευσης, της υγείας κλπ.·

 

ΙΓ.  ότι οι βιαιοπραγίες και παρενοχλήσεις εκ μέρους των εποίκων και η στέρηση ατομικής ιδιοκτησίας σε βάρος των αμάχων Παλαιστινίων και των ακτιβιστών των διεθνών ΜΚΟ που υποστηρίζουν τα δικαιώματά τους, προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια και θανάτους· ότι, εν απουσία ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού μηχανισμού ελέγχου, τα προϊόντα από τους ισραηλινούς οικισμούς συνεχίζουν να εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά υπό προτιμησιακούς όρους·

 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Μαΐου 2012 ο Bassem Tamimi, ένας υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εμπλεκόμενος σε μη βίαιες πρωτοβουλίες εναντίον της επέκτασης ενός ισραηλινού οικισμού στο παλαιστινιακό έδαφος, καταδικάσθηκε από ισραηλινό στρατιωτικό δικαστήριο με την κατηγορία ότι συμμετείχε σε παράνομες διαδηλώσεις και παρότρυνε διαδηλωτές να ρίξουν πέτρες·

 

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαχωριστικό τείχος που ανεγέρθηκε από το Ισραήλ χωρίς να ακολουθεί την Πράσινη Γραμμή, αποκόπτει σημαντικά τμήματα του παλαιστινιακού εδάφους και από τη Δυτική Όχθη και από την Ανατολική Ιερουσαλήμ· ότι η συμβουλευτική γνωμοδότηση του 2004 του Διεθνούς Δικαστηρίου όριζε πως "η κατασκευή του τείχους που ανεγείρει το Ισραήλ ως δύναμη κατοχής στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής μέσα και γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και το συνδεδεμένο με αυτό καθεστώς, είναι αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο"·

 

ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 4.000 Παλαιστίνιοι αιχμάλωτοι, μεταξύ των οποίων 27 μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, κάπου 240 παιδιά και πάνω από 300 διοικητικοί κρατούμενοι, κρατούνται σήμερα σε ισραηλινές φυλακές και ισραηλινά κέντρα κράτησης· ότι, από το 2000, κάπου 7.000 παιδιά Παλαιστινίων δικάστηκαν σε ισραηλινά στρατιωτικά δικαστήρια αφού πρώτα συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν και κρατήθηκαν από τον Ισραηλινό Στρατό, την Ισραηλινή Αστυνομία ή πράκτορες της Ασφαλείας και υπέστησαν απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση· ότι τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά κατηγορούνται επειδή πετούσαν πέτρες·

 

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ισραηλινές Αρχές χρησιμοποιούν το μέτρο της διοικητικής κράτησης για να περιορίζουν τον παλαιστινιακό πολιτικό ακτιβισμό και το εφαρμόζουν για απεριόριστο χρονικό διάστημα χωρίς να ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν· ότι πολλοί Παλαιστίνιοι που τελούν υπό διοικητική κράτηση ξεκίνησαν απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθούν για την εκ μέρους του Ισραήλ χρήση του μέτρου της διοικητικής κράτησης χωρίς κοινοποίηση των κατηγοριών·

 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη νερού είναι κρίσιμο και ζωτικό ζήτημα για τον παλαιστινιακό πληθυσμό της Δυτικής Όχθης, της Ζώνης Γ ειδικότερα, και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ· ότι οι Παλαιστίνιοι αγρότες πλήττονται σοβαρά από την έλλειψη νερού για άρδευση, εξ αιτίας της χρήσης του μεγαλύτερου ποσοστού αυτού του νερού από το Ισραήλ και από τους Ισραηλινούς εποίκους· ότι η διάθεση επαρκών υδάτινων πόρων είναι θεμελιώδης για την βιωσιμότητα οποιουδήποτε μελλοντικού Παλαιστινιακού Κράτους·

 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Άραβες Βεδουίνοι είναι αυτόχθων λαός με εδραία και παραδοσιακή αγροτική ζωή στα πατρογονικά του εδάφη ο οποίος ζητάει την επίσημη και μόνιμη αναγνώριση της ιδιαιτερότητάς του και του καθεστώτος του· ότι οι Άραβες Βεδουίνοι, απειλούμενοι από τις πολιτικές του Ισραήλ οι οποίες υπονομεύουν τους τρόπους βιοπορισμού τους και περιλαμβάνουν ακόμη και αναγκαστικές εκτοπίσεις, είναι μια ιδιαίτερα ευπαθής πληθυσμιακή ομάδα, τόσο στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη όσο και στο Νεγκέβ· ότι, σύμφωνα με την UNRWA, παρά το ότι λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια, το 55% των Βεδουίνων/ποιμενικών κοινοτήτων της Ζώνης Γ είναι επισιτιστικά ανασφαλείς·

 

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Ομάδας Εργασίας για τις Εκτοπίσεις (DWG), που δημοσιεύθηκε στις 14 Μαΐου 2012 και σύμφωνα με την μηνιαία Ανθρωπιστική Επιθεώρηση του ΟCHA (Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων), πάνω από 60 κατασκευές, μεταξύ των οποίων και ηλιακά πάνελ, δεξαμενές νερού και γεωργικά κτίρια, που είχαν χρηματοδοτηθεί από την Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Ιρλανδία και η Ισπανία, καταστράφηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις από τον Ιανουάριο 2011 και μετά·

 

ΚΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές ευκαιρίες τα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη μέλη επανέλαβαν την θεμελιώδη δέσμευσή τους υπέρ της ασφάλειας του Ισραήλ, καταδίκασαν με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τις πράξεις βίας που εσκεμμένα στρέφονται κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων με ρουκέτες που ξεκινούν από τη Λωρίδα της Γάζας, και ζήτησαν την αποτελεσματική πρόληψη της λαθραίας εισαγωγής όπλων στη Γάζα·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας και η ανθρωπιστική κρίση σε αυτήν συνεχίζονται από τον Ιούνιο του 2007, παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για το άμεσο, διαρκές και άνευ όρων άνοιγμα των σημείων διέλευσης ώστε να περνούν η ανθρωπιστική βοήθεια, τα εμπορικά προϊόντα και οι άνθρωποι προς και από την Γάζα· ότι το κλείσιμο και η απομόνωση της Λωρίδας άνοιξαν το δρόμο για να σταθεροποιηθεί η Οργάνωση Χαμάς στους θεσμούς αυτοδιαχείρισης της Γάζας· ότι τις τελευταίες ημέρες στη μεθόριο Ισραήλ-Γάζας η άτυπη εκεχειρία που υπήρχε εδώ κι ένα έτος παραβιάσθηκε από τις αεροπορικές επιθέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων και από τις εκτοξεύσεις ρουκετών της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς εναντίον του Νοτίου Ισραήλ·

1.   επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι δεν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα στη συμπεφωνημένη κατόπιν διαπραγματεύσεων λύση των δυο κρατών βάσει των συνόρων του 1967, με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δυο κρατών, με το Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, με εδαφική συνέχεια και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης που θα ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια· τονίζει και πάλι ότι η ΕΕ δεν θα αναγνωρίσει μονομερείς αλλαγές επί τόπου·

 

2.   εκφράζει την πλήρη του υποστήριξη στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 για την Ειρηνευτική Διαδικασία της Μέσης Ανατολής και θεωρεί επ΄αυτού λυπηρή την αρνητική απάντηση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών σε αυτά τα Συμπεράσματα·

 

3.   αναδέχεται ειδικότερα την επανειλημμένα διατυπωθείσα θέση του Συμβουλίου για την υποχρέωση εφαρμογής του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και καλεί προς το σκοπό αυτό την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να μεριμνήσει ώστε οι υποχρεώσεις του Ισραήλ ως δύναμης κατοχής βάσει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου να ενσωματωθούν σε όλα τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, καθώς και στην ανά χώρα Στρατηγική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών περί προαγωγής και σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

 

4.   εκφράζει τις εντονότατες ανησυχίες του για τις εξελίξεις επί τόπου στη Ζώνη Γ της Δυτικής Όχθης και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως περιγράφονται στις εκθέσεις των επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ του Ιουλίου 2011 για τη "Ζώνη Γ και τη Συγκρότηση Παλαιστινιακού Κράτους" και του Ιανουαρίου 2012 για την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξελίξεις που οδηγούν στην υπονόμευση της βιωσιμότητας της λύσης των δυο κρατών· ζητεί από όλα τα μέρη να αποφύγουν κάθε επί τόπου μονομερή ενέργεια που θα υπονόμευε την προοπτική μιας συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για την επανάληψη αυτών των διαπραγματεύσεων, με ειδική έμφαση στις εποικιστικές δραστηριότητες του Ισραήλ·

 

5.   ζητεί την άμεση, πλήρη και μόνιμη παύση κάθε δραστηριότητας κατασκευής και επέκτασης των ισραηλινών οικισμών, που συνιστούν μείζονα απειλή για τη βιωσιμότητα της λύσης των δυο κρατών, και αποτελούν το κύριο εμπόδιο για την επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών, όπως επίσης ζητεί και την κατεδάφιση όλων των φυλακίων που ανεγέρθηκαν μετά τον Μάρτιο του 2001·

 

6.   καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη εξτρεμισμού, βίας και παρενόχλησης εκ μέρους των εποίκων σε βάρος των Παλαιστινίων αμάχων και καλεί την Ισραηλινή Κυβέρνηση και τις Ισραηλινές Αρχές να θέσουν τέλος στο σημερινό κλίμα ανομίας και ατιμωρησίας προσάγοντας στη δικαιοσύνη τους αυτουργούς τέτοιων πράξεων και αποδίδοντάς τους ευθύνες· εκφράζει την αλληλεγγύη του στα θύματα αυτών των ενεργειών και τη συμπάθειά του σε όλους τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αγωνίζονται για να υπερασπισθούν με ειρηνικό και μη βίαιο τρόπο τα δικαιώματα των Παλαιστινίων·

 

7.   ζητεί τον πλήρη και αποτελεσματικό σεβασμό της υφισταμένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών ΕΕ-Ισραήλ, μεταξύ άλλων και με τη δημιουργία υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού ευρωπαϊκού μηχανισμού ελέγχου, ώστε τα προϊόντα από τους ισραηλινούς οικισμούς να μην μπορούν να εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους στην ευρωπαϊκή αγορά· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιτρέπει να συμμετέχουν στους υπάρχοντες και μελλοντικούς ευρωπαϊκούς μηχανισμούς συνεργασίας και να αποκομίζουν όφελος από αυτούς μόνο οι ισραηλινοί φορείς με έδρα, υποκαταστήματα ή θυγατρικές που έχουν εγγραφεί και εδρεύουν στο ίδιο το Ισραήλ και που δραστηριοποιούνται στο δικό του έδαφος·

 

8.   υπενθυμίζει στις Ισραηλινές Αρχές τις υποχρεώσεις που έχουν ως δύναμη κατοχής, και ειδικότερα τους ζητεί να τερματίσουν αμέσως τις κατεδαφίσεις οικιών, τις εξώσεις και την αναγκαστική μετακίνηση Παλαιστινίων, να διευκολύνουν τις παλαιστινιακές χωροταξικές και οικοδομικές δραστηριότητες καθώς και την εκτέλεση παλαιστινιακών αναπτυξιακών έργων, και να προστατεύσουν τα δικαιώματα των Παλαιστινίων κατοίκων στη γη και την ιδιοκτησία· καλεί σε αυτό πλαίσιο το Ισραήλ να ακυρώσει αμέσως την απόφαση κατεδάφισης οικιών και κατασκευών στη Sousiyya κοντά στη Χεβρών που θα μπορούσε να θίξει 160 Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων και 60 παιδιά·

9.   καλεί τις Ισραηλινές Αρχές να κάνουν κάθε προσπάθεια για να βελτιώσουν την πρόσβαση των Παλαιστινίων σε χώρους αγροτικής δραστηριότητας και σε βοσκοτόπους, και να διασφαλίσουν μια δίκαιη διανομή και κατανομή των υδάτινων πόρων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του παλαιστινιακού πληθυσμού·

 

10. επικροτεί τη συμφωνία που επετεύχθη στις 14 Μαΐου 2012, που επέτρεψε να τερματίσουν την απεργία πείνας οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, και ζητεί την πλήρη και άμεση εφαρμογή της· καταδικάζει την τακτική της χρήσης του μέτρου της διοικητικής κράτησης και καλεί την Ισραηλινή Κυβέρνηση να θέσει τέλος σε αυτή την πολιτική· ζητεί την απελευθέρωση των ανηλίκων Παλαιστινίων, των πολιτικών κρατουμένων και των διοικητικών κρατουμένων, μαζί με τον Hassan Safadi ο οποίος, βάσει της συμφωνίας έπρεπε να είχε απελευθερωθεί· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να απελευθερωθούν τα κρατούμενα μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Marwan Barghouti·

 

11. ζητεί την παροχή προστασίας στις κοινότητες Αράβων Βεδουίνων που ζουν στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και στο Νεγκέβ· ζητεί τον άμεσο τερματισμό κάθε αναγκαστικής μετακίνησης, εκδίωξης ή κατεδάφισης σε βάρος των εν λόγω κοινοτήτων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους μέσω των καταλλήλων παροχών στη γη των προγόνων τους·

 

12. ζητεί την επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών και τονίζει πως μια ειλικρινής, ουσιαστική και αποδοτική δέσμευση και των δυο μερών μπορεί να επηρεάσει θετικά ολόκληρη την περιοχή και να συμβάλει σε μια ειρηνική μεταβατική διεργασία σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες·

 

13. υποστηρίζει σε αυτό το πλαίσιο την πολιτική μη βίαιης αντίστασης του Προέδρου Abbas και ενθαρρύνει την ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση και τη συγκρότηση ενός παλαιστινιακού κράτους, διεργασία στην οποία βασικά στοιχεία είναι οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές·

 

14. επαναλαμβάνει τη θερμή δέσμευσή του υπέρ της ασφάλειας του Κράτους του Ισραήλ και καταδικάζει κάθε πράξη βίας, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων με ρουκέτες από το έδαφος της Λωρίδας της Γάζας·

 

15. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ/EEAS) και την Επιτροπή να ανοίξουν επίσημη έρευνα για να επαληθεύσουν επί τόπου όλες τις καταγγελίες περί καταστροφών και ζημιών από τις ισραηλινές δυνάμεις σε κατασκευές και έργα που λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στα Κατεχόμενα Εδάφη και καλεί το Συμβούλιο να καταστήσει το Ισραήλ οικονομικά υπεύθυνο για αυτές τις ενέργειες·

 

16. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μη φεισθούν προσπαθειών προκειμένου να υποστηρίξουν και να παράσχουν βοήθεια στα παλαιστινιακά ιδρύματα και αναπτυξιακά έργα στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, για την προστασία και ενίσχυση του Παλαιστινιακού πληθυσμού·

 

17. εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για τις πρόσφατες συγκρούσεις στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα, που προκάλεσαν το θάνατο 18 Παλαιστινίων, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά, και τον τραυματισμό αρκετών δωδεκάδων ατόμων και από τις δυο πλευρές· καλεί όλα τα μέρη να παύσουν αμέσως κάθε στρατιωτική επιχείρηση και αντίποινα και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν βάσει του διεθνούς δικαίου, απέναντι κυρίως στους αμάχους· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση, μόνιμη και άνευ όρων άρση του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας και για τη λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της περιοχής αυτής· ζητεί επίσης, αναγνωρίζοντας τις θεμιτές ανάγκες του Ισραήλ σε θέματα ασφαλείας, να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου για την πρόληψη της λαθραίας εισαγωγής όπλων στη Γάζα·

 

18. λαμβάνει γνώση της απόφασης του Συμβουλίου να παρατείνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 την ευρωπαϊκή Αποστολή Συνοριακής Συνδρομής για το Σημείο Διέλευσης της Ράφα και ευελπιστεί ότι θα εκπληρώσει τα καθήκοντά της και θα παίξει καθοριστικό και αποτελεσματικό ρόλο στην καθημερινή διαχείριση των διασυνοριακών σχέσεων και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στον Ειδικό Απεσταλμένο της Τετραμερούς για τη Μέση Ανατολή, στο Κοινοβούλιο και στην Κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.