Процедура : 2012/2694(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0374/2012

Внесени текстове :

B7-0374/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2012 - 13.5

Приети текстове :

P7_TA(2012)0298

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 156kWORD 122k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0373/2012
27.6.2012
PE491.989v01-00
 
B7-0374/2012

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим (2012/2964(RSP))


Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols, Boris Zala от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим (2012/2964(RSP))  
B7‑0374/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предходни резолюции, по-конкретно резолюцията от 29 септември 2011 г. относно положението в Палестина, от 16 февруари 2012 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход и от 10 септември 2010 г. относно положението с река Йордан, и по-специално на региона на долното течение на река Йордан,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 14 май 2012 г. относно мирния процес в Близкия Изток,

–   като взе предвид речта относно последните събития в Близкия Изток и Сирия на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Катрин Аштън, произнесена на пленарното заседание на Европейския парламент на 12 юни 2012 г.,

–   като взе предвид изявленията на ЗП/ВП Катрин Аштън, по-конкретно относно ускоряването на процеса на заселване от 8 юни 2012 г., относно решенията на израелските власти относно статута на селищата Сансана, Рехелим и Брухин в окупираните палестински територии от 25 април 2012 г. и относно одобренията за израелски селища от 22 февруари 2012 г.,

–   като взе предвид доклада на ръководителите на мисии на ЕС относно Източен Йерусалим от януари 2012 г.,

–   като взе предвид доклада на ръководителите на мисии на ЕС, озаглавен „Зона „C” и изграждането на палестински държавни структури“ от юли 2011 г.,

–   като взе предвид Четвъртата Женевска конвенция от 1949 г. за защита на цивилни лица по време на война,

–   като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–   като взе предвид съответните резолюции на ООН, по-конкретно Резолюция 181 на Общото събрание на ООН (1947 г.) и Резолюции 242 (1967 г.), 252 (1968 г.), 338 (1973 г.), 476 (1980 г.), 478 (1980),1397 (2002 г.), 1515 (2003 г.) и 1850 (2008 г.) на Съвета за сигурност на ООН,

–   като взе предвид изявленията на Четворката за Близкия изток и по-конкретно изявленията от 11 април 2012 г. и 23 септември 2011 г.,

–   като взе предвид консултативното становище от 9 юли 2004 г.на Международния съд относно правните последици от изграждането на стена в окупираните палестински територии,

–   като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 25 февруари 2010 г. по делото (C-386/08) Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

–   като взе предвид двугодишния план, озаглавен „Палестина, край на окупацията, създаване на държава“, на палестинския министър-председател Салам Файад от август 2009 г.,

–   като взе предвид временното споразумение за Западния бряг и ивицата Газа от 18 септември 1995 г.,

–   като взе предвид Споразуменията от Осло (Декларация на принципите на споразумението за временно самоуправление) от 1993 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Европейският парламент нееднократно е изразявал своята подкрепа за решение, основано върху съществуването на две държави, а именно Държавата Израел и независима, демократична, свързана и жизнеспособна Държава Палестина, които живеят съвместно в мир и сигурност, призовавал е за възобновяването на преките мирни преговори между страните и е заявил, че няма да бъдат признавани промени в границите отпреди 1967 г., включително във връзка с Йерусалим, с изключение на промените, договорени между страните;

Б.  като има предвид, че правото на палестинците на самоопределение и на собствена държава е неоспоримо, също както е неоспоримо правото на Израел да съществува в рамките на сигурни граници; като има предвид, че в заключенията на Съвета от 14 май 2012 г. се подчертава, че „продължаващите промени в арабския свят правят необходимостта от напредък по Близкоизточния мирен процес още по-неотложна. Вслушването в стремежите на хората от региона, в т.ч. на палестинците, за държавност, а на израелците – за сигурност, е решаващо за постигането на траен мир, стабилност и благоденствие в региона;

В.  като има предвид, че неотдавнашните доклади на ръководителите на мисии на ЕС, озаглавен „Зона „C” и изграждането на палестински държавни структури“, и относно Източен Йерусалим, които и двата достигнаха до пресата, разкриха обезпокоителни събития на място в засегнатите райони, които тенденции съставляват значителна заплаха за осъществимостта на решението, основано върху съществуването на две държави;

Г.  като има предвид, че Западният бряг и Източен Йерусалим, съвместно с ивицата Газа, са окупирана територия; като има предвид, че международното право в областта на правата на човека и хуманитарното право, включително четвъртата Женевска конвенция, са изцяло приложими към тази територия; като има предвид, че в качеството си на окупационна сила Израел, наред с другото, е задължен да гарантира добросъвестно задоволяването на основните потребности на окупираното палестинско население, до управлява своята окупация по начин, който да носи полза на местното население, да защитава и закриля гражданското население и да предотвратява установяването на своето население в окупираните територии, както и установяването на населението на окупираните територии на своя територия;

Д. като има предвид, че Споразуменията от Осло от 1993 г. разделиха територията на Западния бряг на три зони: Зони „А”, „B”, и „C”; като има предвид, че Зона „C”, намираща се под израелски граждански контрол и контрол, свързан със сигурността, съставлява 62% от територията на Западния бряг и е единствената съседна зона с най-плодородната и богата на ресурси земя на Западния бряг; като има предвид, че във временното споразумение за Западния бряг и ивицата Газа от 1995 г. се посочва, че Зона „C” ще бъде прехвърляна постепенно под палестинска юрисдикция, което не е осъществено;

Е.  като има предвид, че палестинското присъствие в Зона „C” е било накърнено от политиките на израелското правителство; като има предвид, че в резултат от тези политики едва 5,8% от палестинското население на Западния бряг живее в Зона „C”, докато броят на израелските заселници, оценяван на 310.000 души, надвишава повече от два пъти предполагаемия брой на палестинското население в тази зона; следователно като има предвид, че защитата на палестинското население и неговите права в Зона „C” е от изключително значение за съхраняването на осъществимостта на решението, основано върху съществуването на две държави;

Ж. като има предвид, че в публикувания през 1980 г. труд, озаглавен „Основен закон: Йерусалим, столица на Израел”, Йерусалим се обявява за цялостна и единна столица на Израел; като има предвид, че Резолюция 478 (1980) на Съвета за сигурност на ООН определя, че всички законодателни и административни мерки и действия, предприети от Израел като окупационна сила, които са променили или се предполага, че са променили характера и статута на Йерусалим, и в частност основното права, са нищожни и трябва да бъдат отменени незабавно; като има предвид, че в заключенията на Съвета от 14 май се изтъква отново, че трябва да се намери начин за уреждане чрез преговори на статута на Йерусалим като бъдеща столица и на двете държави;

З.  като има предвид, че настоящите събития в Източен Йерусалим, както беше споменато в доклада на ръководителите на мисии на ЕС, правят перспективата Йерусалим да стане столица на две държави все по-малко вероятна и осъществима, като по този начин се подкопава решението за две държави; като има предвид, че Източен Йерусалим е все по-откъснат от Западния бряг, а Историческият басейн в самия Йерусалим е все по-откъснат от останалата част на Източен Йерусалим;

И. като има предвид, че въпреки че палестинците, които живеят в Източен Йерусалим, представляват 37% от населението на Йерусалим и че допринасят за 36% от фискалните приходи на общината, едва 10% от общинския бюджет се изразходва в Източен Йерусалим, като предоставянето на услуги е изключително неадекватно; като има предвид, че повечето палестински институции, включително Домът на Ориента, са били закрити от израелските власти в Източен Йерусалим, което създава институционален и управленчески вакуум сред местното палестинско население, и като има предвид, че това продължава да буди сериозна тревога;

Й. като има предвид, че палестинците, живеещи в Източен Йерусалим, имат статут на постоянно пребиваващи лица, който може да бъде прехвърлен на децата само при определени условия и не се прехвърля автоматично при сключване на брак, което възпрепятства съпрузите и децата на много постоянно пребиваващи лица да живеят заедно със своите семейства; като има предвид, че от друга страна приблизително 200 000 израелски заселници живеят в и около Източен Йерусалим;

К. като има предвид, че палестинското присъствие в Зона „C” е било накърнено от политиките на израелското правителство; като има предвид, че основен елемент на тези политики е строителството и разширяването на заселнически селища; като има предвид, че израелските селища са незаконни по силата на международното право и че представляват значителна пречка пред усилията за постигане на мир, като същевременно получават помощи от израелското правителство със значителни стимули в областта на данъчното облагане, жилищното настаняване, инфраструктурата, пътищата, достъпа до вода, образованието, здравеопазването и др.; като има предвид, че през 2011 г. се наблюдава най-голямото разрастване на заселнически селища в района на Йерусалим от 1967 г. насам; като има предвид, че насилието и тормозът от страна на заселниците срещу палестински цивилни лица е довело до тежки злополуки, някои от които със смъртен изход;

Л. като има предвид, че поради липсата на ефективен контролен механизъм на ЕС продуктите от израелските заселнически селища продължават да бъдат внасяни на европейския пазар при преференциален режим; като има предвид, че Европейският парламент в своята резолюция относно предложението за решение на Съвета от 16 февруари 2012 г. за сключване на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход изрази сериозната си загриженост относно практиките на някои предприятия, възползващи се от условията на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел като изнасят при преференциални условия към европейския пазар стоки, произведени в окупираните палестински територии; отбелязва, че решенията, предоставени от съответното техническо споразумение между ЕС и Израел, не са били задоволителни в това отношение; счита, че с Израел следва да се договори прост, ефикасен и надежден механизъм, който да замести съществуващите разпоредби; настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че техните митнически органи прилагат ефективно съществуващото техническото споразумение и приканва Европейската комисия да работи съвместно с Европейския парламент, за да поставят своята политическа воля и тежест в подкрепа на необходимостта от намиране на решение на тази злоупотреба с вътрешния пазар на Съюза;

М. като има предвид, че построената от Израел разделителна стена, която не следва Зелената линия, откъсва значителна част от палестинската територия както на Западния бряг, така и в Източен Йерусалим; като има предвид, че в консултативното становище от 2004 г. на Международния съд относно правните последици от изграждането на стена в окупираните палестински територии се заявява, че „строителството на стена, изграждана от Израел в качеството му на окупационна сила в окупираните палестински територии в и около Източен Йерусалим, както и свързаният с нея режим, противоречат на международното право”;

Н. като има предвид продължаващото разширяване на селищата и насилието от страна на заселниците, ограниченията върху строителството и произтичащият от това остър недостиг на жилища, разрушаването на къщи, изселванията и разселванията, конфискацията на земя, затрудненият достъп до вода и други природни ресурси, липсата на основни обществени услуги и социална помощ и т.н. имат съществен отрицателен ефект върху условията на живот на палестинците от Западния бряг и по-специално Зона „C” и Източен Йерусалим; като има предвид, че икономическото положение в тези области, влошено от ограниченията върху достъпа, движението и строителството, продължава да предизвиква сериозна загриженост;

О. като има предвид, че Европейският парламент е изразявал многократно своята подкрепа за усилията за изграждане на държава, полагани от президента Махмуд Абас и министър-председателя Салам Файад, и е признал и приветствал успеха на двугодишния план на министър-председателя Салам Файад за изграждане на държава; като има предвид, че Зона „C” и Източен Йерусалим следва да останат приоритет в палестинските национални планове за развитие, също в отговор на чувството за изоставеност сред палестинците, живеещи в тези области;

П. като има предвид, че повече от 4500 палестински затворници, включително 27 членове на палестинския законодателен съвет, повече от 200 непълнолетни лица под 18 годишна възраст и повече от 300 палестински административно задържани лица продължават да се намират в израелски затвори и центрове за задържане; като има предвид, че произволното и прекомерно прибягване до административно задържане на палестинци от Израел в качеството му окупационна сила противоречи на Четвъртата женевска конвенция;

Р.  като има предвид, че палестинското население на Западния бряг, по-конкретно в Зона „С”, и в Източен Йерусалим се сблъсква със значителен недостиг на вода; като има предвид, че палестинските селскостопански производители са сериозно засегнати от липсата на вода за напояване, която се дължи на използването на въпросната вода предимно от Израел и израелските заселници на Западния бряг; като има предвид, че наличието на достатъчни водни ресурси е едно от главните предварителни условия за жизнеспособността на една бъдеща палестинска държава;

С. като има предвид, че арабските бедуини са коренно население, което води уседнал и традиционно земеделски начин на живот по земите, оставени от техните предци, и което се стреми да получи постоянно признание на своето единствено по рода си положение и статут; като има предвид, че арабските бедуински общности, заплашвани от израелските политики, които накърняват техния поминък и включват също така принудителни премествания, са особено застрашено население както в окупираните палестински територии, така и в пустинята Негев;

Т.  като има предвид, че Европейският съюз е най-големият донор на Палестинската автономия; като има предвид, че хуманитарната помощ и помощта за развитие, предоставяни от международната общност, по-конкретно от ЕС и неговите държави членки, не освобождават Израел в качеството му на окупационна сила от задълженията му, произтичащи от международното право; като има предвид, че повече от 60 проекта, финансирани от ЕС или неговите държави членки, бяха увредени или унищожени от израелските въоръжени сили от януари 2011 г. насам и повече от сто подобни проекта са заплашени от разрушение;

У. като има предвид, че Европейският парламент е изразявал нееднократно своя ангажимент за сигурността на Държавата Израел; като има предвид, че в заключенията на Съвета от 14 май 2012 г. също се заявява отново основополагащият ангажимент, поет от ЕС и неговите държави членки, за сигурността на Израел, като има предвид, че в тях беше осъдено по най-решителен начин насилието, насочено срещу цивилното население, включително ракетните нападения от ивицата Газа, и беше отправен призив за действителното предотвратяване на контрабандата на оръжие в Газа;

Ф. като има предвид, че блокадата и хуманитарната криза в ивицата Газа продължават въпреки многобройните призиви от страна на международната общественост за незабавно, трайно и безусловно отваряне на контролните пунктове с цел осъществяване на потока от хуманитарна помощ, търговски стоки и лица към и от Газа, както беше посочено в заключенията на Съвета от 14 май 2012 г.;

1.  потвърждава отново своята решителна подкрепа за решението, основано върху съществуването на две държави, и на базата на границите от 1967 г. с град Йерусалим като столица на двете държави, а именно Държавата Израел и независима, демократична, свързана и жизнеспособна Държава Палестина, които живеят съвместно в мир и сигурност; изцяло подкрепя заключенията на Съвета от 14 май 2012 г. относно близкоизточния мирен процес, подчертавайки отново, че ЕС няма да признае никакви промени в границите отпреди 1967 г., включително във връзка с Йерусалим, с изключение на промените, договорени между страните;

2.  изразява дълбоката си загриженост по повод събитията в Зона „С” в Западния бряг и Източен Йерусалим, както са описани в докладите на ръководителите на мисии на ЕС „Зона „C” и изграждането на палестински държавни структури“ от юли 2011 г. и относно Източен Йерусалим от януари 2012 г., като тези тенденции подкопават осъществимостта на решението, основано върху съществуването на две държави; призовава всички страни да избягват всички едностранни стъпки на място, които могат да подкопаят перспективата за споразумение по пътя на преговорите, като обръща специално внимание на израелските заселнически дейности; приветства и напълно подкрепя параграфи 6 и 7 от заключенията на Съвета от 14 май 2012 г., по въпросите за селищата, Източен Йерусалим и Зона „С”;

3.  подчертава важността на това палестинското население и неговите права да бъдат защитени в Зона „С” и в Източен Йерусалим, като това е от изключителна важност за жизнеспособността на решението, основано върху съществуването на две държави;

4.  Подчертава, че израелските селища на Западния бряг и в източен Йерусалим са незаконни според международното право; призовава за незабавно, пълно и постоянно замразяване на всички дейности от страна на Израел по строителство и разширяване на заселнически селища, които съставляват сериозна заплаха за осъществимостта на решението, основано на съществуването на две държави, както и за премахването на всички контролни пунктове, издигнати след март 2001 г.;

5.  категорично осъжда проявите на екстремизъм от страна на заселниците, насилието срещу палестински цивилни лица и упражнявания върху тях тормоз и призовава израелското правителство и израелските държавни органи да изправят извършителите на такива актове пред съд, и да им търсят отговорност, тъй като липсата на отговорност води до безнаказаност;

6.  призовава за пълно спазване на задълженията на ЕС според международното право и съществуващото законодателство на ЕС при прилагането на двустранните споразумения между ЕС и Израел; призовава в тази връзка за създаването от Комисията на адекватен и ефективен механизъм за контрол на ЕС, за да се избегне пристигането на продукти от израелските селища на европейския пазар при преференциални условия; подчертава, че на израелски образувания с представителства, клони или дъщерни предприятия, регистрирани и/или извършващи дейности в територията, окупирана от Израел през 1967 г., не следва да се позволява да участват в сътрудничество с ЕС;

7.  призовава израелското правителство и израелските държавни органи да изпълнят своите задължения в качеството си на окупационна сила, по-специално като:

–   незабавно преустановят разрушаването на къщи, прогонването и насилственото разселване на палестинци,

–   улесняване на палестинските дейности по планиране и строене, както и изпълнение на палестински строителни проекти,

–   улесняване на достъпа и придвижването,

–   улесняване на достъпа на палестинците до селскостопанска земя и пасища,

–   гарантиране на справедливо разпределение на водата, което да отговори на нуждите на палестинското население,

–   подобряване на достъпа на палестинското население до адекватни социални услуги и помощ, в частност в областите на образованието и общественото здраве, и

–   улесняване на хуманитарните операции в Зона „С” в Източен Йерусалим;

8.  призовава за отварянето на палестинските институции в Източен Йерусалим, и по-специално на Домът на Изтока;

9.  призовава за преустановяването на произволната и прекомерна практика на административно задържане без повдигане на официално обвинение и без процес на палестинци от израелските власти, както и за достъп до справедлив съдебен процес за всички палестински затворници, а също така и за освобождаването на палестинските политически затворници, в частност членовете на Палестинския законодателен съвет, в т.ч. Маруан Баргути, както и на административно задържаните лица; призовава също за незабавното освобождаване на Набил ал-Рай, художествения директор на Театъра на свободата в бежанския лагер Дженин, арестуван и задържан от 6 юни 2012 г.;

10. призовава за защита на арабските бедуински общности, населяващи окупираните палестински територии, така и в пустинята Негев; призовава за незабавното преустановяване на насилствените разселвания, принудителните отчуждавания или разрушенията, насочени срещу населението, както и за подобряване на условията на живот посредством адекватни услуги по земите на техните предци; призовава в тази връзка за отмяната на плана „Правер” от израелското правителство;

11. насърчава палестинското правителство и палестинските държавни органи да обръщат все по-голямо внимание на Зона „С” в Източен Йерусалим в палестинските национални планове и проекти за развитие, за да се подобрят положението и условията на живот на палестинското население в тези области;

12. подчертава отново, че постигането на справедлив и траен мир между израелци и палестинци може да бъде постигнато единствено с мирни и ненасилствени средства; призовава отново за възобновяването на преките мирни преговори между двете страни; в тази връзка продължава да подкрепя политиката на мирна съпротива на президента Абас и да насърчава помирението между палестинците и изграждането на палестинска държава, като президентските и парламентарните избори са важни елементи на този процес;

13. отново заявява силната си ангажираност със сигурността на Държавата Израел; осъжда всеки акт на насилие от всяка от страните, насочено срещу цивилното население, включително ракетните нападения от ивицата Газа;

14. призовава Съвета и Комисията да продължат да подкрепят и да предоставят помощ на палестинските институции и проекти за развитие в Зона „С” и в Източен Йерусалим с цел защита и укрепване на палестинското население; призовава обаче за подобрена координация в тази област между ЕС и държавите членки; призовава също да се потърси финансова отговорност от Израел за разрушаването на проекти в окупираните палестински територии, финансирани от ЕС и неговите държави членки;

15. призовава Съвета и Комисията да продължат да разглеждат тези въпроси на всички равнища в двустранните отношения на ЕС с Израел и палестинската власт; подчертава, че ангажиментът на Израел да спазва своите задължения в рамките на международното право в областта направата на човека и международното хуманитарно право следва изцяло да се вземат предвид при двустранните отношения на ЕС с тази държава, в т.ч. на предстоящото заседание на Съвета за асоцииране „ЕС–Израел”, както и че свързаните показатели за изпълнение следва да се включат във всички инструменти на това партньорство;

16. отново призовава настоятелно ЕС и неговите държави членки да играят по-активна политическа роля, също в рамките на Четворката, в усилията за постигане на справедлив и траен мир между израелци и палестинци; подчертава отново централната роля на Четворката и продължава да подкрепя Върховния представител в нейните усилия Близкоизточната четворка да създаде надеждна перспектива за подновяване на мирния процес;

17. подновява своя призив за незабавно, трайно и безусловно вдигане на блокадата на ивицата Газа и за мерки, които да позволят реконструкцията и икономическото възстановяване на областта; призовава също, признавайки легитимните нужди на Израел в областта на сигурността, за ефективен контролен механизъм за предотвратяване на контрабандата на оръжие в Газа;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, специалния пратеник на ЕС за Близкоизточния мирен процес, пратеника на Четворката за Близкия изток, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и на Палестинския законодателен съвет.

Правна информация - Политика за поверителност