Πρόταση ψηφίσματος - B7-0374/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0374/2012

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στο θέμα της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ

  27.6.2012 - (2012/2964(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

  Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols, Boris Zala εξ ονόματος της Ομάδας S&D

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0373/2012

  Διαδικασία : 2012/2694(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0374/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0374/2012
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0374/2012

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στο θέμα της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ

  (2012/2694(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –      έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και ειδικότερα εκείνα της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη, της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, και της 10ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη με ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη,

   

  –    έχοντας υπόψη τα από 14 Μαΐου 2012, 18 Ιουλίου και 23 Μαΐου 2011 και 8 Δεκεμβρίου 2009 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή,

   

  –    έχοντας υπόψη την ομιλία της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κυρίας Catherine Ashton ενώπιον της Ολομελείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 Ιουνίου 2012 σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Συρία,

   

  –    έχοντας υπόψη της Δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κυρίας Catherine Ashton, και ειδικότερα εκείνες της 8ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την επέκταση των οικισμών, της 25ης Απριλίου 2012 σχετικά με την απόφαση των Ισραηλινών Αρχών για το καθεστώς των οικισμών της Sansana, Rechelim και Bruchin στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, και της 22ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις άδειες δημιουργίας ισραηλινών οικισμών,

   

  –    έχοντας υπόψη την Έκθεση του Ιανουαρίου 2012 των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ για την Ανατολική Ιερουσαλήμ,

   

  –    έχοντας υπόψη την Έκθεση του Ιουλίου 2011 των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ με τίτλο "η Ζώνη Γ και η συγκρότηση Παλαιστινιακού Κράτους",

   

  –    έχοντας υπόψη την Δ΄ Σύμβαση της Γενεύης του 1949 περί προστασίας του αμάχου πληθυσμού εν καιρώ πολέμου,

   

  –    έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ,

   

  –    έχοντας υπόψη τα σχετικά κείμενα του ΟΗΕ, και ειδικότερα το ψήφισμα 181(1947) της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και τις αποφάσεις 242(1967), 252(1968), 338(1973), 476(1980), 478(1980), 1397(2002), 1515(2003) και 1850(2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

   

  –    έχοντας υπόψη τις Δηλώσεις της Τετραμερούς για το Μεσανατολικό, και ειδικότερα εκείνες της 11ης Απριλίου 2012 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2011,

   

  –    έχοντας υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 9ης Ιουλίου 2004 με τίτλο "Οι νομικές συνέπειες από την κατασκευή Τείχους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη",

   

  –    έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25ης Φεβρουαρίου 2010 στην Υπόθεση C-386/08, Brita GmbH κατά Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

   

  –    έχοντας υπόψη το διετές σχέδιο συγκρότησης κράτους "Τερματισμός της κατοχής, συγκρότηση Κράτους" του Αυγούστου 2009 του Παλαιστίνιου Πρωθυπουργού Salam Fayyad,

   

  –    έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία της 18ης Σεπτεμβρίου 1995 σχετικά με τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας,

   

  –    έχοντας υπόψη τις Συμφωνίες του Όσλο ("Διακήρυξη Αρχών για τις προσωρινές συμφωνίες αυτοκυβέρνησης") της 13ης Σεπτεμβρίου 1993,

   

  –    έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα εξέφρασε την υποστήριξή του για μια λύση δυο κρατών, του Κράτους του Ισραήλ και ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού, εδαφικά συνεχούς και βιώσιμου Κράτους της Παλαιστίνης, που θα ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια· ότι έχει ζητήσει την επανάληψη των άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δυο μερών, και έχει δηλώσει ότι δεν πρέπει να αναγνωρισθούν άλλες αλλαγές στα προ του 1967 σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, πέρα από τις ήδη συμφωνηθείσες από τα μέρη·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση και στο δικό τους κράτος είναι εξίσου απαράγραπτο με εκείνο του Ισραήλ να υπάρχει εντός ασφαλών συνόρων· ότι τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 τονίζουν πως "οι τρέχουσες αλλαγές σε όλο τον Αραβικό Κόσμο καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη επίτευξης προόδου στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής. Η εκπλήρωση των προσδοκιών του πληθυσμού της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών των Παλαιστινίων για ένα δικό τους κράτος και των προσδοκιών των Ισραηλινών για ασφάλεια είναι ένα ζωτικό στοιχείο για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή"·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εκθέσεις των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ σχετικά με τη "Ζώνη Γ και τη Συγκρότηση Παλαιστινιακού Κράτους" και σχετικά με την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που διέρρευσαν και οι δυο στον Τύπο, αποκάλυψαν και πάλι τις ανησυχητικές εξελίξεις επί τόπου στα συγκεκριμένα θέματα, με τάσεις που συνιστούν σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα της λύσης των δυο κρατών·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δυτική Όχθη και η Ανατολική Ιερουσαλήμ, μαζί με τη Λωρίδα της Γάζας, είναι κατεχόμενα εδάφη· ότι το διεθνές δίκαιο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανθρωπιστικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της Δ΄ Σύμβασης της Γενεύης, έχουν πλήρη εφαρμογή σε αυτά τα εδάφη· ότι το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, έχει υποχρέωση μεταξύ άλλων να διασφαλίζει καλή τη πίστει την κάλυψη των βασικών αναγκών του κατεχόμενου πληθυσμιακού πληθυσμού, να διαχειρίζεται την κατοχή κατά τρόπο επωφελή για τον τοπικό πληθυσμό, να προστατεύει και να διαφυλάσσει τους μη στρατιωτικούς στόχους, και να αποφεύγει τη μεταφορά δικού του πληθυσμού στο κατεχόμενο έδαφος όπως και τη μεταφορά του πληθυσμού του κατεχόμενου εδάφους στο δικό του έδαφος·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις Συμφωνίες του Όσλο του 1993 το έδαφος της Δυτικής Όχθης διαιρέθηκε σε τρεις ζώνες: τις Ζώνες Α, Β και Γ· ότι η Ζώνη Γ, που είναι υπό ισραηλινό πολιτικό έλεγχο και υπό ισραηλινό έλεγχο σε θέματα ασφαλείας, αποτελεί το 62% του εδάφους της Δυτικής Όχθης και είναι η μόνη εδαφικά συνεχής περιοχή με το πιο γόνιμο και πλούσιο σε πόρους έδαφος της Δυτικής Όχθης· ότι η Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995 για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας όριζε πως η Ζώνη Γ πρέπει να μεταβιβασθεί σταδιακά στην παλαιστινιακή δικαιοδοσία, πράγμα που δεν έγινε·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παλαιστινιακή παρουσία στη Ζώνη Γ υπονομεύθηκε από τις πολιτικές της Ισραηλινής Κυβέρνησης· ότι, ως αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, μόνο το 5,8% του παλαιστινιακού πληθυσμού της Δυτικής Όχθης ζει στη Ζώνη Γ, ενώ ο αριθμός των Ισραηλινών εποίκων, που εκτιμάται σε 310.000, είναι υπερδιπλάσιος του εκτιμώμενου παλαιστινιακού πληθυσμού της ζώνης· ότι είναι κατά συνέπεια άκρως σημαντικό να προστατευθούν ο παλαιστινιακός πληθυσμός και τα δικαιώματά του στη Ζώνη Γ, ώστε να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα της λύσης των δυο κρατών·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ, στον Θεμελιώδη Νόμο του 1980 περί Ιερουσαλήμ, Πρωτεύουσας του Ισραήλ, ανακηρύσσει την Ιερουσαλήμ ως πλήρη και ενοποιημένη πρωτεύουσα του Ισραήλ· ότι η απόφαση 478(1980) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ορίζει πως όλα τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα και ενέργειες που το Ισραήλ έλαβε ως δύναμη κατοχής και που μετέβαλαν ή προσπάθησαν να μεταβάλουν τον χαρακτήρα και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ, και ειδικότερα ο Θεμελιώδης Νόμος, είναι άκυρα και ουδέποτε γενόμενα και πρέπει να ακυρωθούν αμέσως· ότι τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 επαναλαμβάνουν για άλλη μια φορά ότι πρέπει να βρεθεί μέσω διαπραγματεύσεων τρόπος διευθέτησης του καθεστώτος της Ιερουσαλήμ ως μελλοντικής πρωτεύουσας δυο κρατών·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως τονίζεται και στην έκθεση των επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ, καθιστούν όλο και πιο απίθανη και ανεφάρμοστη την προοπτική του να γίνει η Ιερουσαλήμ η μελλοντική πρωτεύουσα δυο κρατών, πράγμα που υποσκάπτει τη λύση των δυο κρατών· ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ αποκόπτεται όλο και πιο πολύ από τη Δυτική Όχθη, ενώ το Ιστορικό Λεκανοπέδιο εντός της Ιερουσαλήμ αποκόπτεται όλο και περισσότερο από την υπόλοιπη Ανατολική Ιερουσαλήμ·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι Παλαιστίνιοι που ζουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ αποτελούν το 37% του πληθυσμού της Ιερουσαλήμ και αντιπροσωπεύουν το 36% των δημοτικών φορολογικών εσόδων, μόνο το 10% του δημοτικού προϋπολογισμού δαπανάται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με εξαιρετικά ακατάλληλες παροχές υπηρεσιών· ότι οι Ισραηλινές Αρχές έκλεισαν τα περισσότερα Παλαιστινιακά ιδρύματα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένου του Orient House, προκαλώντας ένα θεσμικό και ηγετικό κενό στον τοπικό παλαιστινιακό πληθυσμό, πράγμα που συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό πρόβλημα·

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Παλαιστίνιοι που διαβιούν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ έχουν την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου, που μπορεί να μεταβιβασθεί μόνο στα παιδιά υπό ορισμένες προϋποθέσεις και δεν μεταβιβάζεται αυτομάτως λόγω γάμου, πράγμα που δεν επιτρέπει σε συζύγους και τέκνα πολλών μονίμων κατοίκων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ να ζήσουν μαζί με τα μέλη της οικογενείας τους· ότι από την άλλη κάπου 200.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν μέσα και γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παλαιστινιακή παρουσία στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ έχει υπονομευθεί από τις πολιτικές της Ισραηλινής Κυβέρνησης· ότι βασικό στοιχείο αυτών των πολιτικών είναι η οικοδόμηση και επέκταση των οικισμών· ότι οι ισραηλινοί οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου και συνιστούν μείζον εμπόδιο για τις ειρηνευτικές προσπάθειες, ενώ η Ισραηλινή Κυβέρνηση τις επιδοτεί μέσα από σημαντικά κίνητρα στους τομείς της φορολογίας, του στεγαστικού, των υποδομών, των δρόμων, της ύδρευσης, της εκπαίδευσης, της υγείας κλπ.· ότι το 2011 σημειώθηκε η μεγαλύτερη μετά το 1967 επέκταση των οικισμών στην περιοχή της Ιερουσαλήμ· ότι οι βιαιοπραγίες και παρενοχλήσεις εκ μέρους των εποίκων σε βάρος των αμάχων Παλαιστινίων προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια και θανάτους·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν απουσία ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού μηχανισμού ελέγχου, τα προϊόντα από τους ισραηλινούς οικισμούς συνεχίζουν να εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά υπό προτιμησιακούς όρους· ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, εξέφρασε τις σοβαρές ανησυχίες του για τις μεθόδους που εφαρμόζουν ορισμένες εταιρίες για να εκμεταλλεύονται τους όρους της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ και να εξάγουν στην ευρωπαϊκή αγορά υπό προτιμησιακούς όρους προϊόντα παραγόμενα στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, ενώ επισήμαινε ότι οι λύσεις που προσφέρει η σχετική τεχνική διευθέτηση ΕΕ-Ισραήλ δεν ήταν ικανοποιητικές επ΄αυτού, και εκτιμούσε πως θα πρέπει να συμφωνηθεί με το Ισραήλ ένας απλός, αποτελεσματικός και αξιόπιστος μηχανισμός προς αντικατάσταση αυτής της διευθέτησης, και καλούσε παρ΄όλα αυτά τα κράτη μέλη να φροντίσουν ώστε οι τελωνειακές αρχές τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την υφιστάμενη τεχνική διευθέτηση, ενώ καλούσε και την Επιτροπή να υποβάλει νέες προτάσεις και να συνεργασθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξεύρεση μιας λύσης σε αυτή την καταχρηστική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων προτιμησιακής πρόσβασης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ·

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαχωριστικό τείχος που ανεγέρθηκε από το Ισραήλ χωρίς να ακολουθεί την Πράσινη Γραμμή, αποκόπτει σημαντικά τμήματα του παλαιστινιακού εδάφους και από τη Δυτική Όχθη και από την Ανατολική Ιερουσαλήμ· ότι η συμβουλευτική γνωμοδότηση του 2004 του Διεθνούς Δικαστηρίου όριζε πως "η κατασκευή του τείχους που ανεγείρει το Ισραήλ ως δύναμη κατοχής στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής μέσα και γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και το συνδεδεμένο με αυτό καθεστώς, είναι αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο"·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα επέκταση των οικισμών και η ασκούμενη από τους εποίκους βία, οι σχεδιαζόμενοι περιορισμοί και οι συνεπαγόμενες οξείες ελλείψεις σε κατοικίες, οι κατεδαφίσεις οικιών, οι εξώσεις και εκτοπίσεις, οι κατασχέσεις γης, οι δυσκολίες πρόσβασης σε νερό και άλλους φυσικούς πόρους, η απουσία βασικών κοινωνικών παροχών και κοινωνικής αρωγής κλπ. έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στις συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, με ιδιαίτερη έμφαση στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ· ότι η οικονομική κατάσταση σε αυτές τις περιοχές, επιδεινούμενη από τους περιορισμούς εισόδου, κυκλοφορίας και αναπτυξιακού σχεδιασμού, παραμένουν πηγή μείζονος ανησυχίας·

  ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα εξέφρασε την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Προέδρου Mahmoud Abbas και του Πρωθυπουργού Salam Fayyad για την οικοδόμηση ενός κράτους και ότι αναγνώρισε και καλωσόρισε την επιτυχία του διετούς προγράμματος του Πρωθυπουργού Salam Fayyad για τη συγκρότηση κράτους· ότι η Ζώνη Γ και η Ανατολική Ιερουσαλήμ θα πρέπει να παραμείνουν ζητήματα προτεραιότητας στα εθνικά παλαιστινιακά αναπτυξιακά σχέδια, μεταξύ άλλων και ως απάντηση στο αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι που ζουν σε αυτές τις περιοχές·

  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 4.500 Παλαιστίνιοι αιχμάλωτοι -μεταξύ των οποίων 27 μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, πάνω από 200 ανήλικοι κάτω των 18, και πάνω από 300 διοικητικοί κρατούμενοι- συνεχίζουν να κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και ισραηλινά κέντρα κράτησης· ότι η αυθαίρετη και υπερβολική χρήση του μέτρου της διοικητικής κράτησης από το Ισραήλ ως δύναμη κατοχής σε βάρος των Παλαιστινίων αντιβαίνει προς την Δ΄ Σύμβαση της Γενεύης·

  ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιστινιακός πληθυσμός στη Δυτική Όχθη, και ειδικά στη Ζώνη Γ, καθώς και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις νερού· ότι οι Παλαιστίνιοι αγρότες πλήττονται σοβαρά από την έλλειψη νερού για άρδευση, εξ αιτίας της χρήσης του μεγαλύτερου ποσοστού αυτού του νερού από το Ισραήλ και από τους Ισραηλινούς εποίκους· ότι η διάθεση επαρκών υδάτινων πόρων είναι θεμελιώδης για την βιωσιμότητα οποιουδήποτε μελλοντικού Παλαιστινιακού Κράτους·

  ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Άραβες Βεδουίνοι είναι αυτόχθων λαός με εδραία και παραδοσιακή αγροτική ζωή στα πατρογονικά του εδάφη ο οποίος ζητάει την επίσημη και μόνιμη αναγνώριση της ιδιαιτερότητάς του και του καθεστώτος του· ότι οι κοινότητες των Αράβων Βεδουίνων, απειλούμενες από τις πολιτικές του Ισραήλ οι οποίες υπονομεύουν τους τρόπους βιοπορισμού τους και περιλαμβάνουν ακόμη και αναγκαστικές εκτοπίσεις, είναι μια ιδιαίτερα ευπαθής πληθυσμιακή ομάδα τόσο στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη όσο και στο Νεγκέβ·

  ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός της Παλαιστινιακής Αρχής· ότι η ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγείται από τη διεθνή κοινότητα και ειδικότερα από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν απαλλάσσει το Ισραήλ ως δύναμη κατοχής από τις υποχρεώσεις που αυτό έχει βάσει του διεθνούς δικαίου· ότι πάνω από 60 έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή από τα κράτη μέλη της υπέστησαν ζημίες ή καταστράφηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις από τον Ιανουάριο του 2011 κι ότι πάνω από 100 ανάλογα έργα απειλούνται με κατεδάφιση·

  Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα εξέφρασε την θερμή δέσμευσή του υπέρ της ασφάλειας του Κράτους του Ισραήλ· ότι τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 επίσης επανέλαβαν τη θεμελιώδη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της υπέρ της ασφάλειας του Ισραήλ, καταδίκασαν με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τις πράξεις βίας που εσκεμμένα έχουν ως στόχο τους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων με ρουκέτες που ξεκινούν από τη Λωρίδα της Γάζας, και ζήτησαν την αποτελεσματική πρόληψη της λαθραίας εισαγωγής όπλων στη Γάζα·

  ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας και η ανθρωπιστική κρίση σε αυτήν συνεχίζονται παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για το άμεσο, διαρκές και άνευ όρων άνοιγμα των σημείων διέλευσης ώστε να περνούν η ανθρωπιστική βοήθεια, τα εμπορικά προϊόντα και οι άνθρωποι προς και από την Γάζα, όπως επίσης επαναλαμβάνεται στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012·

  1.  επαναλαμβάνει τη θερμή του υποστήριξη στη λύση των δυο κρατών βάσει των συνόρων του 1967, με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δυο κρατών, με το Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, με εδαφική συνέχεια και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης που θα ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια· στηρίζει πλήρως τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 για την ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, επαναλαμβάνοντας ότι η ΕΕ δεν θα αναγνωρίσει καμία αλλαγή των προ του 1967 συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Ιερουσαλήμ, πέρα από εκείνες που ήδη έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη·

  2.  εκφράζει τις εντονότατες ανησυχίες του για τις εξελίξεις επί τόπου στη Ζώνη Γ της Δυτικής Όχθης και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως περιγράφονται στις εκθέσεις των επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ του Ιουλίου 2011 για τη "Ζώνη Γ και τη Συγκρότηση Παλαιστινιακού Κράτους" και του Ιανουαρίου 2012 για την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξελίξεις που οδηγούν στην υπονόμευση της βιωσιμότητας της λύσης των δυο κρατών· ζητεί από όλα τα μέρη να αποφύγουν κάθε μονομερή ενέργεια που θα υπονόμευε επί τόπου την προοπτική μιας συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων, με ειδική έμφαση στις εποικιστικές δραστηριότητες του Ισραήλ· επικροτεί και υποστηρίζει πλήρως τις παραγράφους 6 και 7 των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 που επικεντρώνονται στα ζητήματα των οικισμών, της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και της Ζώνης Γ·

  3.  τονίζει τη σημασία της προστασίας του παλαιστινιακού πληθυσμού και των δικαιωμάτων του στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ως βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της λύσης των δυο κρατών·

  4.  τονίζει εκ νέου ότι οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου· ζητεί την άμεση, πλήρη και μόνιμη παύση κάθε δραστηριότητας κατασκευής και επέκτασης των ισραηλινών οικισμών, που συνιστούν μείζονα απειλή για τη βιωσιμότητα της λύσης των δυο κρατών, όπως επίσης ζητεί και την κατεδάφιση όλων των φυλακίων που ανεγέρθηκαν μετά τον Μάρτιο του 2001·

  5.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη εξτρεμισμού, βίας και παρενόχλησης εκ μέρους των εποίκων σε βάρος των Παλαιστινίων αμάχων και καλεί την Ισραηλινή Κυβέρνηση και τις Ισραηλινές Αρχές να προσάγουν στη δικαιοσύνη τους αυτουργούς τέτοιων πράξεων και να τους αποδίδουν ευθύνες, δεδομένου ότι η μη απόδοση ευθυνών προκαλεί ατιμωρησία·

  6.  ζητεί από την ΕΕ να σεβασθεί πλήρως τις υποχρεώσεις που έχει βάσει του διεθνούς δικαίου και της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά την εφαρμογή των διμερών συμφωνιών ΕΕ-Ισραήλ· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο να δημιουργήσει η Επιτροπή έναν κατάλληλο και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό μηχανισμό ελέγχου που δεν θα επιτρέπει στα προϊόντα από τους ισραηλινούς οικισμούς να εισέρχονται υπό προτιμησιακούς όρους στην ευρωπαϊκή αγορά· τονίζει ότι οι ισραηλινοί φορείς με έδρα, υποκαταστήματα ή θυγατρικές εγγεγραμμένες και/ή δραστηριοποιούμενες σε εδάφη κατεχόμενα από το Ισραήλ από το 1967 και μετά, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν την άδεια να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεργασίας με την ΕΕ·

  7.  ζητεί από την Ισραηλινή Κυβέρνηση και από τις Ισραηλινές Αρχές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που έχουν ως δύναμη κατοχής, και ειδικότερα:

  -  να τερματίσουν αμέσως τις κατεδαφίσεις οικιών, τις εξώσεις και την αναγκαστική μετακίνηση Παλαιστινίων,

  -  να διευκολύνουν τις παλαιστινιακές χωροταξικές και οικοδομικές δραστηριότητες καθώς και την εκτέλεση παλαιστινιακών αναπτυξιακών έργων,

  -  να διευκολύνουν την είσοδο και κυκλοφορία,

  -  να διευκολύνουν την πρόσβαση των Παλαιστινίων σε χώρους αγροτικής δραστηριότητας και σε βοσκοτόπους,

  -  να διασφαλίσουν μια δίκαιη κατανομή νερού ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του παλαιστινιακού πληθυσμού,

  -  να βελτιώσουν την πρόσβαση του παλαιστινιακού πληθυσμού στις κατάλληλες κοινωνικές παροχές και κοινωνική αρωγή, ειδικά στους τομείς της εκπαίδευσης και της δημόσιας υγείας, και

  -  να διευκολύνουν τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ·

  8.   ζητεί να ξανανοίξουν τα παλαιστινιακά ιδρύματα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, και ειδικά το Orient House·

  9.   ζητεί τον τερματισμό της αυθαίρετης και υπερβολικής χρήσης του μέτρου της διοικητικής κράτησης χωρίς επίσημη απαγγελία κατηγορίας ή δίκη σε βάρος των Παλαιστινίων από τις Ισραηλινές Αρχές, ζητεί την εφαρμογή δίκαιων νομικών διαδικασιών για όλους τους Παλαιστινίους κρατουμένους και την απελευθέρωση των Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων, ειδικά δε των μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, και μεταξύ αυτών του Marwan Barghouti, καθώς και των διοικητικών κρατουμένων· ζητεί επίσης την άμεση απελευθέρωση του Nabil Al-Raee, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Θεάτρου της Ελευθερίας στο Στρατόπεδο Προσφύγων της Jenin, που συνελήφθη και κρατείται από τις 6 Ιουνίου 2012·

  10. ζητεί την παροχή προστασίας στις κοινότητες Αράβων Βεδουίνων που ζουν στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και στο Νεγκέβ· ζητεί τον άμεσο τερματισμό κάθε αναγκαστικής μετακίνησης, εκδίωξης ή κατεδάφισης σε βάρος των εν λόγω κοινοτήτων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους μέσω των καταλλήλων παροχών στη γη των προγόνων τους· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο την ανάκληση του "Σχεδίου Prawer" από την Ισραηλινή Κυβέρνηση·

  11. προτρέπει την Παλαιστινιακή Κυβέρνηση και τις Παλαιστινιακές Αρχές να μεριμνήσουν ώστε τα εθνικά παλαιστινιακά αναπτυξιακά σχέδια και έργα να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, για να βελτιωθούν η κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης του παλαιστινιακού πληθυσμού αυτών των περιοχών·

  12. τονίζει εκ νέου ότι τα ειρηνικά και μη βίαια μέσα αποτελούν τη μόνη οδό για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· ζητεί και πάλι την επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δυο μερών· συνεχίζει σε αυτό το πλαίσιο να υποστηρίζει την πολιτική μη βίαιης αντίστασης του Προέδρου Abbas και ενθαρρύνει την ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση και τη συγκρότηση ενός παλαιστινιακού κράτους, διεργασία στην οποία βασικά στοιχεία είναι οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές·

  13. επαναλαμβάνει τη θερμή δέσμευσή του υπέρ της ασφάλειας του Κράτους του Ισραήλ· καταδικάζει κάθε πράξη βίας εσκεμμένα στρεφόμενη κατά αμάχων, από όποια πλευρά κι αν προέρχεται, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων με ρουκέτες από το έδαφος της Λωρίδας της Γάζας·

  14. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στις Παλαιστινιακές Αρχές και στα παλαιστινιακά αναπτυξιακά έργα που αφορούν τη Ζώνη Γ και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ώστε να προστατευθεί και να ενισχυθεί ο παλαιστινιακός πληθυσμός· ταυτόχρονα όμως ζητεί κι έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών σε αυτό το πεδίο· ζητεί επίσης να αποδοθούν οικονομικές ευθύνες στο Ισραήλ για την καταστροφή έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη·

  15. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να προβάλλουν αυτά τα ζητήματα σε όλα τα επίπεδα των διμερών σχέσεων της ΕΕ με το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή· τονίζει ότι η δέσμευση του Ισραήλ ότι θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις που έχει βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των διεθνών κανόνων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στον υπό κατοχή Παλαιστινιακό πληθυσμό πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη στις διμερείς σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ, μεταξύ άλλων και στην επικείμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, κι ότι θα πρέπει σε όλα τα κείμενα της εταιρικής αυτής σχέσης να ενσωματωθούν οι σχετικοί δείκτες επιδόσεων·

  16. καλεί εκ νέου την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν έναν ενεργότερο πολιτικό ρόλο, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της Τετραμερούς, με σκοπό την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· τονίζει άλλη μια φορά τον κεντρικό ρόλο της Τετραμερούς και συνεχίζει να στηρίζει την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης στις προσπάθειές της να δημιουργήσει αξιόπιστες προοπτικές για την επανέναρξη της ειρηνευτικής διεργασίας·

  17. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την άμεση, μόνιμη και άνευ όρων άρση του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας και για τη λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη αυτής της περιοχής· ζητεί επίσης, αναγνωρίζοντας τις θεμιτές ανάγκες του Ισραήλ σε θέματα ασφαλείας, να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου για την πρόληψη της λαθραίας εισαγωγής όπλων στη Γάζα·

  18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στον Ειδικό Απεσταλμένο της Τετραμερούς για τη Μέση Ανατολή, στο Κοινοβούλιο και στην Κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.