Предложение за резолюция - B7-0375/2012Предложение за резолюция
B7-0375/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим

27.6.2012 - (2012/2964(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0373/2012

Процедура : 2012/2694(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0375/2012
Внесени текстове :
B7-0375/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0375/2012

Резолюция на Европейския парламент относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим

(2012/2964(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции, по-конкретно резолюцията от 29 септември 2011 г.[1] относно положението в Палестина и от 10 септември 2010 г. относно положението с река Йордан и по-специално на региона на долното течение на река Йордан[2],

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно близкоизточния мирен процес от 14 май 2012 г., 18 юли и 23 май 2011 г. и 8 декември 2009 г.,

–   като взе предвид речта относно последните събития в Близкия Изток и Сирия на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Катрин Аштън, произнесена на пленарното заседание на Европейския парламент на 12 юни 2012 г.,

–   като взе предвид изявленията на ЗП/ВП Катрин Аштън, по-конкретно относно разширяването на селищата от 8 юни 2012 г., относно решенията на израелските власти относно статута на селищата Сансана, Рехелим и Брухин в окупираните палестински територии от 25 април 2012 г. и относно одобренията за израелски селища от 22 февруари 2012 г.,

–   като взе предвид доклада на ръководителите на мисии на ЕС относно Източен Йерусалим от януари 2012 г.,

–   като взе предвид доклада на ръководителите на мисии на ЕС, озаглавен „Зона C и изграждането на палестински държавни структури“ от юли 2011 г.,

–   като взе предвид четвъртата Женевска конвенция за защита на цивилни лица по време на война от 1949 г.,

–   като взе предвид съответните резолюции на ООН, по-конкретно Резолюция 181 на Общото събрание на ООН (1947 г.) и Резолюции 242 (1967 г.), 252 (1968 г.) 338 (1973 г.), 476 (1980 г.), 478 (1980 г.), 1397 (2002 г.), 1515 (2003 г.) и 1850 (2008 г.) на Съвета за сигурност на ООН,

–   като взе предвид изявленията на Близкоизточната четворка и по-конкретно изявленията от 11 април 2012 г. и 23 септември 2011 г.,

–   като взе предвид консултативното становище от 9 юли 2004 г.на Международния съд относно правните последици от изграждането на стена в окупираните палестински територии,

–   като взе предвид двугодишния план за изграждане на държава, озаглавен „Палестина, край на окупацията, създаване на държава“, на палестинския министър-председател Салам Файяд от август 2009 г.,

–   като взе предвид временното споразумение за Западния бряг и ивицата Газа от 18 септември 1995 г.,

–   като взе предвид Споразуменията от Осло („Декларация на принципите на споразумението за временно самоуправление“) от 13 септември 1993 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Европейският парламент нееднократно е изразявал своята подкрепа за решение, основано върху съществуването на две държави, а именно Държавата Израел и независима, демократична, съседна и жизнеспособна Държава Палестина, които живеят съвместно в мир и сигурност, призовавал е за възобновяването на преките мирни преговори между Израел и палестинците и е заявил, че няма да бъдат признавани промени в границите отпреди 1967 г., включително във връзка с Йерусалим, с изключение на промените, договорени между страните;

Б.  като има предвид, че правото на палестинците на самоопределение и на собствена държава е неоспоримо, също както е неоспоримо правото на Израел да съществува в рамките на безопасни граници; като има предвид, че в заключенията на Съвета от 14 май 2012 г. се подчертава, че „продължаващите промени в арабския свят правят необходимостта от напредък по Близкоизточния мирен процес още по-неотложна; вслушването в стремленията на хората от региона, включително на палестинците за държавност и на израелците за сигурност, е решаващо за постигането на траен мир, стабилност и благоденствие в региона”;

В.  като има предвид, че неотдавнашният доклад на ръководителите на мисии на ЕС, озаглавен „Зона „C“ и изграждането на палестински държавни структури“, и относно Източен Йерусалим разкри обезпокоителни събития на място в засегнатите райони, които тенденции представляват значителна заплаха за осъществимостта на решението, основано върху съществуването на две държави;

Г.  като има предвид, че Западният бряг и Източен Йерусалим, съвместно с ивицата Газа, са окупирани територии; като има предвид, че международното хуманитарно право, включително Четвъртата Женевска конвенция, е изцяло приложимо към тези територии; като има предвид, че в качеството си на окупационна сила Израел, наред с другото, е задължен да гарантира добросъвестно задоволяването на основните потребности на окупираното палестинско население, до управлява своята окупация по начин, който да носи полза на местното население, да защитава и закриля гражданските обекти и да предотвратява установяването на своето население в окупираните територии, както и установяването на населението на окупираните територии на своя територия;

Д. като има предвид, че Споразуменията от Осло от 1993 г. разделиха територията на Западния бряг на три зони: Зони „А“, „B“, и „C“; като има предвид, че Зона „C“, намираща се под израелски граждански контрол и контрол, свързан със сигурността, представлява 62% от територията на Западния бряг и е единствената единна зона с най-плодородната и богата на ресурси земя на Западния бряг; като има предвид, че във временното споразумение за Западния бряг и ивицата Газа от 1995 г. се посочва, че Зона „C“ ще бъде прехвърляна постепенно под палестинска юрисдикция, което не е осъществено;

Е.  като има предвид, че палестинското присъствие в Зона „C“ е било накърнено от политиките на израелското правителство; като има предвид, че в резултат от тези политики едва 5,8% от палестинското население на Западния бряг живее в Зона „C“, докато броят на израелските заселници, оценяван на 310 000 души, надвишава повече от два пъти предполагаемия брой на палестинското население в Зона „C“; следователно като има предвид, че защитата на палестинското население и неговите права в Зона „C“ е от изключително значение за съхраняване на осъществимостта на решението, основано върху съществуването на две държави;

Ж. като има предвид, че в приетия през 1980 г. „Основен закон: Йерусалим, столица на Израел”, Йерусалим се обявява за цялостна и единна столица на Израел; като има предвид, че Резолюция № 478 (1980 г.) на съвета за сигурност на ООН определя, че всички законодателни и административни мерки, предприет от Израел в качеството му на окупационна сила, които са изменили или са били предназначени да изменят характера и статута та Йерусалим, са нищожни и недействителни и трябва да бъдат отменени незабавно; като има предвид, че в заключенията на Съвета от 14 май 2012 г. се подчертава отново, те трябва да бъде намерен начин за разрешаване чрез преговори на въпроса относно статута на Йерусалим като бъдеща столица на двете държави;

З.  като има предвид, че текущите събития в Източен Йерусалим, както беше споменато в доклада на ръководителите на мисии на ЕС, правят възможността Йерусалим да стане столица на двете държави все по-малко вероятна и осъществима, като по този начин се накърнява решението, основано върху съществуването на две държави; като има предвид, че Източен Йерусалим е все по-откъснат от Западния бряг, а Историческият басейн в самия Йерусалим е все по-откъснат от останалата част на Източен Йерусалим;

И. като има предвид, че въпреки че палестинците, които живеят в Източен Йерусалим, представляват 37% от населението на Йерусалим и че допринасят за 36% от фискалните приходи на общината, едва 10% от общинския бюджет се изразходва в Източен Йерусалим, като предоставянето на услуги е изключително неадекватно; като има предвид, че повечето палестински институции, включително Домът на Изтока, са били закрити от израелските власти в Източен Йерусалим, което създава вакуум по отношение на институциите и ръководството сред местното палестинско население, и като има предвид, че това продължава да буди тревога;

Й. като има предвид, че палестинците, живеещи в Източен Йерусалим, имат статут на постоянно пребиваващи лица, което може да бъде прехвърлено на децата им при определени условия и не се прехвърля автоматично при сключване на брак, което възпрепятства членовете на семейства и децата на множество постоянно пребиваващи лица да живеят заедно с членовете на техните семейства; като има предвид, че от друга страна приблизително 200 000 израелски заселници живеят в Източен Йерусалим или в близост до него;

К. като има предвид, че палестинското присъствие в Зона „C“ и в Източен Йерусалим е било накърнено от политиките на израелското правителство; като има предвид, че основен елемент на тези политики е строителството и разширяването на селища; като има предвид, че израелските селища са незаконни по силата на международното право и че те представляват значителна пречка за усилията за мир, докато същевременно те получават помощи от израелското правителство със значителни стимули в областта на данъчното облагане, жилищното настаняване, инфраструктурата, пътищата, достъпа до вода, образованието, здравеопазването и др.; като има предвид, че през 2011 г. се наблюдава най-голямото разпространение на селища в района на Йерусалим от 1967 г. насам; като има предвид, че насилието и тормозът от страна на заселниците срещу палестински цивилни лица е довело до тежки злополуки, някои от които със смъртен изход; като има предвид, че поради отсъствието на контролен механизъм на ЕС продукти от израелските селища продължават да бъдат внасяни на пазара на ЕС под преференциален режим;

Л. като има предвид, че построената от Израел разделителна стена, която не следва Зелената линия, откъсва значителна част от палестинската територия както на Западния бряг, така и в Източен Йерусалим; като има предвид, че в консултативното становище от 2004 г.на Международния съд относно правните последици от изграждането на стена в окупираните палестински територии се заявява, че „строителството на стена, изграждана от Израел в качеството му на окупационна сила в окупираните палестински територии в и около Източен Йерусалим, както и свързаният с нея режим, противоречат на международното право”;

М. като има предвид, че продължаващото разширяване на селищата и насилието от страна на заселниците, ограниченията върху проектирането и произтичащият от това остър недостиг на жилища, събарянето на къщи, изселванията и разселванията, конфискацията на земя, затруднения достъп до вода и други природни ресурси, липсата на основни обществени услуги и социална помощи и др. имат съществен отрицателен ефект върху условията на живот на палестинците от Западния бряг и по-специално Зона „C“ и Източен Йерусалим; като има предвид, че икономическото положение в тези райони, затруднено от ограниченията за достъп, движение и планиране, продължава да бъде източник на голямо безпокойство;

Н. като има предвид, че Европейският парламент е изразявал многократно своята подкрепа за усилията за изграждане на държава, полагани от президента Махмуд Абас и министър-председателя Салам Файяд, и е признал и приветствал успеха на двугодишния план на министър-председателя Салам Файяд за изграждане на държава; обаче като има предвид, че Зона „C“ и Източен Йерусалим получават ограничено внимание в палестинските национални планове за развитие, което е създало чувство за изоставеност сред палестинците, живеещи в тези области;

О. като има предвид, че повече от 4 000 палестински затворници, включително 27 членове на палестинския законодателен съвет, и повече от 300 палестински административно задържани лица продължават да се намират в израелски затвори и центрове за задържане;

П. като има предвид, че палестинското население на Западния бряг, по-конкретно в Зона „С“, и в Източен Йерусалим се сблъсква със значителен недостиг на вода; като има предвид, че палестинските селскостопански производители са сериозно засегнати от липсата на вода за напояване, която се дължи на използването на въпросната вода предимно от Израел и израелските заселници; като има предвид, че наличието на достатъчни водни ресурси е едно от главните предварителни условия за жизнеспособността на една бъдеща палестинска държава;

Р.  като има предвид, че арабските бедуини са хора, които водят уседнал и традиционно земеделски начин на живот по земите, оставени от техните предци, и се стремят да получат постоянно признание на своето уникално положение и статут; като има предвид, че арабските бедуини, заплашвани от израелските политики, които накърняват техния поминък, и от принудителните премествания, са особено застрашено население;

С. като има предвид, че Европейският съюз е най-големият донор на Палестинската автономия; като има предвид, че хуманитарната помощ и помощта за развитие, предоставяни от международната общност, по-конкретно от ЕС и неговите държави членки, не освобождават Израел като окупационна сила от задълженията му, произтичащи от международното право; като има предвид, че повече от 60 проекта, финансирани от ЕС или неговите държави членки, бяха увредени или унищожени от израелските въоръжени сили от януари 2011 г. насам и повече от сто подобни са заплашени от разрушение;

Т.  като има предвид, че Европейският парламент е изразявал нееднократно своя ангажимент за сигурността на Държавата Израел; като има предвид, че в заключенията на Съвета от 14 май 2012 г. също се заявява отново основополагащият ангажимент, поет от ЕС и неговите държави членки, за сигурността на Израел, като има предвид, че в тях беше осъдено по най-решителен начин насилието, насочено срещу цивилното население, включително ракетните нападения от ивицата Газа, и беше отправен призив за действителното предотвратяване на контрабандата на оръжие в Газа;

У. като има предвид, че блокадата и хуманитарната криза в ивицата Газа продължават въпреки многобройните призиви от страна на международната общественост за незабавно, трайно и безусловно отваряне на контролните пунктове с цел осъществяване на потока от хуманитарна помощ, търговски стоки и лица към и от Газа, както беше посочено в заключенията на Съвета от 14 май 2012 г.;

1.  потвърждава отново своята решителна подкрепа за решението, основано върху съществуването на две държави, и на базата на границите от 1967 г. с град Йерусалим като столица на двете държави, а именно Държавата Израел и независима, демократична, съседна и жизнеспособна Държава Палестина, които живеят съвместно в мир и сигурност; изцяло подкрепя заключенията на Съвета от 14 май 2012 г. относно близкоизточния мирен процес, подчертавайки отново, че ЕС няма да признае никакви промени в границите отпреди 1967 г., включително по отношение на Йерусалим, с изключение на промените, договорени между страните;

2.  изразява дълбока загриженост по повод събитията в Зона „С“ в Западния бряг и Източен Йерусалим, както са описани в докладите на ръководителите на мисии на ЕС „Зона „C“ и изграждането на палестински държавни структури“ от юли 2011 г. и относно Източен Йерусалим от януари 2012 г., които тенденции подкопават осъществимостта на решението, основано върху съществуването на две държави; призовава всички страни да избягват всякакви едностранни стъпки, които могат да подкопаят перспективата за споразумение по пътя на преговорите, като обръща специално внимание на израелските заселнически дейности; приветства и напълно подкрепя параграфи 6 и 7 от заключенията на Съвета от 14 май 2012 г., по въпросите за селищата, Източен Йерусалим и Зона „С”;

3.  подчертава значението на защитата на палестинското население и неговите права в Зона „С“ и в Източен Йерусалим, което е от изключителна важност за запазване на жизнеспособността на решението, основано върху съществуването на две държави;

4.  подчертава, че израелските селища на Западния бряг и в Източен Йерусалим са незаконни според международното право; призовава за незабавно, пълно и постоянно замразяване на всички заселнически дейности от страна на Израел, които съставляват сериозна заплаха за осъществимостта на решението, основано на съществуването на две държави, както и за премахването на всички контролни пунктове, издигнати след март 2001 г.;

5.  категорично осъжда проявите на екстремизъм от страна на заселниците, насилието срещу палестински цивилни лица и упражнявания върху тях тормоз и призовава израелското правителство и израелските държавни органи да изправят извършителите на такива актове пред съд, и да им търсят отговорност, тъй като липсата на отговорност води до безнаказаност;

6.  призовава за пълно и ефективно прилагане на действащото законодателство на ЕС към двустранните споразумения между ЕС и Израел, както и за създаване от Комисията на подходящ и ефективен контролен механизъм на ЕС, за избягване на внос при преференциален режим на европейския пазар на продукти, произведени в израелските селища;

7.  призовава израелското правителство и израелските органи да изпълнят своите задължения в качеството си на окупационна сила, по-специално като:

–   незабавно преустановят събарянето на къщи, изселването и насилственото разселване на палестинци,

–   улеснят палестинските дейности по проектиране и строителство, както и изпълнение на палестински предприемачески проекти,

–   улеснят достъпа и придвижването,

–   улеснят достъпа на палестинците до селскостопанска земя и пасища,

–   гарантират справедливо разпределение на водата, което да отговори на нуждите на палестинското население,

–   подобрят достъпа на палестинското население до адекватни социални услуги и помощ, в частност в областите на образованието и общественото здраве, и

–   улеснят хуманитарните операции в зона „С” в Източен Йерусалим;

8.  призовава за отварянето на палестинските институции в Източен Йерусалим, и по-специално на Домът на Ориента (Orient House);

9.  призовава за преустановяването на практиката на административно задържане на палестинци от израелските органи, както и за освобождаването на палестинските политически затворници и административно задържани лица;

10. призовава за защитата на бедуинските общности на Западния бряг, особено на заплашените от насилствено разселване и събаряне на домовете им и за гарантиране и зачитане на основните им права и осигуряването на достойни условия на живот, като жилища и достъп до вода. същевременно изразява дълбока загриженост за положението на бедуинските общности в Негев и поради това призовава за пълно зачитане на израелското гражданство на бедуините от Негев от израелските органи и осъжда нарушенията (като ограничаване на достъпа до обществени услуги и насилствени преселвания);

11. насърчава палестинското правителство и палестинските органи да обръщат по-голямо внимание на Зона „С” и Източен Йерусалим в палестинските планове за национално развитие, с цел подобряване на положението и условията на живот на палестинското население в тези области;

12. подчертава отново, че справедлив и траен мир между израелци и палестинци може да бъде постигнат единствено с мирни и ненасилствени средства; призовава отново за възобновяването на преките мирни преговори между двете страни; в тази връзка продължава да подкрепя политиката на мирна съпротива на президента Абас и да насърчава помирението между палестинците и изграждането на палестинска държава, като президентските и парламентарните избори са важни елементи на този процес;

13. отново заявява силната си ангажираност със сигурността на Държавата Израел; осъжда всеки акт на насилие, насочен срещу цивилното население, включително ракетните нападения от ивицата Газа;

14. призовава Съвета и Комисията да продължат да подкрепят и да предоставят помощ на палестинските институции и проекти за развитие в Зона „С” и в Източен Йерусалим с цел защита и укрепване на палестинското население; призовава обаче за подобрена координация в тази област между ЕС и държавите членки; призовава също да се потърси финансова отговорност от Израел за разрушаването на обекти в окупираните палестински територии, финансирани от ЕС и неговите държави членки;

15. призовава Съвета и Комисията да продължат да разглеждат тези въпроси на всички равнища в двустранните отношения на ЕС с Израел и палестинската власт; подчертава, че ангажиментът на Израел да спазва своите задължения в рамките на международното хуманитарно право по отношение на окупираното палестинско население ще се взема изцяло предвид в двустранните отношения на ЕС с тази държава, както и че съответните показатели за изпълнение ще намерят отражение във всички инструменти на това партньорство;

16. отново призовава настоятелно ЕС и неговите държави членки да играят по-активна политическа роля, също в рамките на Четворката, в усилията за постигане на справедлив и траен мир между израелци и палестинци; отново подчертава централната роля на Четворката и изцяло подкрепя върховния представител в нейните усилия Близкоизточната четворка да създаде надеждна перспектива за подновяване на мирния процес;

17. подновява своя призив за незабавно, трайно и безусловно вдигане на блокадата на ивицата Газа и за мерки, които да позволят реконструкцията и икономическото възстановяване на областта; призовава също, признавайки легитимните нужди на Израел в областта на сигурността, за ефективен контролен механизъм за предотвратяване на контрабандата на оръжие към Газа;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и израелското правителство, президента на Палестинската автономна власт и палестинския Законодателен съвет.