Postup : 2012/2694(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0375/2012

Předložené texty :

B7-0375/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2012 - 13.5

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0298

NÁVRH USNESENÍ
PDF 146kWORD 102k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0373/2012
27. 6. 2012
PE491.990v01-00
 
B7-0375/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o politice EU pro Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (2012/2964(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o politice EU pro Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (2012/2964(RSP))  
B7‑0375/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení a zejména s ohledem na usnesení ze dne 29. září 2011(1) o situaci v Palestině a ze dne 10. září 2010 o stavu Jordánu a zejména oblasti jeho dolního toku(2),

–   s ohledem na závěry Rady o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 14. května 2012, 18. července 2011 a 8. prosince 2009,

–   s ohledem na projev místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové o posledním vývoji v oblasti Blízkého východu a Sýrie na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 12. června 2012,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové týkající se rozhodnutí izraelských orgánů ohledně postavení osad Sansana, Rechelim a Bruchin na okupovaných palestinských územích ze dne 25. dubna 2012 a povolování osidlování izraelskými orgány ze dne 22. února 2012,

–   s ohledem na zprávu vedoucích mise EU o východním Jeruzalému z ledna 2012,

–   s ohledem na zprávu vedoucích mise EU o „Oblasti C a budování palestinského státu“ z července 2011,

–   s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

–   s ohledem na příslušné rezoluce OSN, zejména na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 181 (1947) a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), a 1850 (2008),

–   s ohledem na prohlášení Kvartetu pro Blízký východ, zejména na prohlášení ze dne 11. dubna 2012 a 23. září 2011,

–   s ohledem na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora o poradním stanovisku ze dne 9. července 2004 k právním důsledkům vybudování zdi na okupovaném palestinském území,

–   s ohledem na dvouletý plán budování státu „Palestina, ukončení okupace, vytvoření státu“ palestinského premiéra Saláma Fajjáda ze srpna 2009,

–   s ohledem na prozatímní dohodu o západním břehu Jordánu a pásmu Gaza ze dne 18. září 1995,

–   s ohledem dohody z Osla (vyhlášení zásad o přechodném uspořádání samosprávy) ze 13. září 1993,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyjádřil svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy státu Izrael a sousedního nezávislého, demokratického a životaschopného palestinského státu, které by vedle sebe existovaly v míru a bezpečí, vyzval k obnovení přímých mírových jednání mezi Izraelci a Palestinci a prohlásil, že nebudou uznány jiné změny hranic existujících před rokem 1967, včetně hranic Jeruzaléma, než změny, na nichž se obě strany dohodly;

B.  vzhledem k tomu, že právo Palestinců na sebeurčení a vlastní stát je nezpochybnitelné, stejně jako právo Izraele na existenci v rámci bezpečných hranic; vzhledem k závěrům z jednání Rady dne 14. května 2012, které kladou důraz na to, „že s ohledem na změny probíhající v celém arabském světě je stále naléhavěji třeba, aby bylo dosaženo pokroku v mírovém procesu na Blízkém východě.“ Klíčovým prvkem k zajištění trvalého míru, stability a prosperity v regionu je respektování přání obyvatel žijících na jeho území, včetně přání Palestinců dosáhnout státní suverenity a přání Izraelců žít v bezpečné zemi.

C. vzhledem k tomu, že nejnovější zprávy vedoucích mise EU o „Oblasti C a budování palestinského státu“ a východním Jeruzalému opět odhalují v uvedených oblastech znepokojivý vývoj, který značně ohrožuje možnost řešení založeného na existenci dvou států;

D. vzhledem k tomu, že Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém, společně s pásmem Gazy, jsou okupovanými územími; vzhledem k tomu, že se na tato území plně vztahuje mezinárodní humanitární právo, včetně čtvrté Ženevské úmluvy; vzhledem k tomu, že Izrael jakožto okupační mocnost je mimo jiné povinen v dobré víře zajistit, aby byly pokryty základní potřeby okupovaného palestinského lidu, okupaci provádět způsobem, který bude místnímu obyvatelstvu k užitku, chránit a zachovávat civilní objekty a zabránit tomu, aby se jeho vlastní obyvatelstvo přesunovalo na okupované území či aby se obyvatelé okupovaného území přesunovali na své vlastní území;

E.  vzhledem k tomu, že na základě dohod z Osla z roku 1993 byl Západní břeh Jordánu rozdělen na tři zóny: oblast A, B a C; vzhledem k tomu, že oblast C, která spadá pod izraelskou civilní a bezpečnostní kontrolu, představuje 62 % území Západního břehu Jordánu a je jedinou souvislou oblastí, v níž se nachází nejvíce úrodné a na zdroje bohaté půdy; vzhledem k tomu, že prozatímní dohoda o Západním břehu Jordánu a Gaze z roku 1995 stanovuje, že oblast C bude postupně převedena pod palestinskou jurisdikci, k čemuž zatím nedošlo;

F.  vzhledem k tomu, že palestinská přítomnost v oblasti C je mařena politikou izraelské vlády; vzhledem k tomu, že v důsledku této politiky žije na Západním břehu Jordánu v oblasti C pouze 5,8 % palestinského obyvatelstva, zatímco počet izraelských osadníků, jenž je odhadován na 310.000, je více než dvojnásobný v porovnání s počtem palestinských obyvatel v oblasti C; vzhledem k tomu, že pro zachování realizovatelnosti řešení založeného na existenci dvou států má proto zásadní význam ochrana palestinských obyvatel a jejich práv v oblasti C;

G. vzhledem k tomu, že Izrael ve svém „Základním zákoně: Jeruzalém, hlavní město Izraele“ z roku 1980, prohlásil Jeruzalém za celistvé a sjednocené hlavní město Izraele; vzhledem k tomu, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 478 (1980) stanovila, že veškeré legislativní a administrativní kroky Izraele coby okupační mocnosti, které změnily či byly učiněny s cílem změnit charakter a status Jeruzaléma, a především Základní zákon, jsou neplatné a musí být s okamžitou platností zrušeny; vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech z jednání ze dne 14. května 2012 znovu připomněla, že je prostřednictvím jednání třeba nalézt způsob, jak vyřešit postavení Jeruzaléma jako budoucího hlavního města obou států;

H. vzhledem k tomu, že v důsledku aktuálního vývoje ve východním Jeruzalému, jak bylo rovněž zdůrazněno ve zprávě vedoucích misí EU, se perspektiva Jeruzaléma jako budoucího hlavního města dvou států stává v praxi stále nepravděpodobnější a neproveditelnější, což ohrožuje řešení založené na existenci dvou států; vzhledem k tomu, že východní Jeruzalém je stále více izolován od Západního břehu, přičemž historické jádro Jeruzaléma je stále více izolováno od zbytku Jeruzaléma;

I.   vzhledem k tomu, že i když Palestinci žijící ve východním Jeruzalému představují 37 % obyvatelstva Jeruzaléma a podílejí se 36 % na fiskálních příjmech tohoto města, je ve východním Jeruzaléma vynakládáno pouhých 10 % z rozpočtu města a úroveň poskytování služeb v této části je naprosto nepostačující; vzhledem k tomu, že většina palestinských institucí včetně centra „Orient House“ byla izraelskými orgány ve východním Jeruzalému uzavřena, což vedlo k institučnímu a správnímu vakuu pro místní palestinské obyvatelstvo, což i nadále zůstává zásadním problémem;

J.   vzhledem k tomu, že Palestinci žijící ve východním Jeruzalému mají status trvalého pobytu, který lze převést za určitých podmínek pouze na děti a není automaticky převáděn v rámci manželství, což brání manželským partnerům a dětem mnoha obyvatel východního Jeruzaléma se statusem trvalého pobytu žít společně se svými rodinnými příslušníky; vzhledem k tomu, že na druhé straně žije ve východním Jeruzalému a okolo něj přibližně 200 000 izraelských osadníků;

K. vzhledem k tomu, že palestinská přítomnost v oblasti C a ve východním Jeruzalému je podrývána politikami izraelské vlády; vzhledem k tomu, že klíčovým prvkem těchto politik je budování a rozšiřování osad; vzhledem k tomu, že izraelské osady jsou podle mezinárodního práva nelegální a představují hlavní překážku mírovému úsilí, přičemž je izraelská vláda dotuje značnými pobídkami v oblasti zdaňování, bytové výstavby, infrastruktury, silnic, přístupu k vodě, vzdělávání, zdravotní péče atd.; vzhledem k tomu, že v roce 2011 došlo k největšímu rozmachu osad v oblasti Jeruzalému od roku 1967; vzhledem k tomu, že násilí a obtěžování ze strany osadníků vůči palestinským civilistům vedlo k vážným incidentům a smrtelným zraněním; vzhledem k tomu, že v důsledku neexistence účinného kontrolního mechanismu EU jsou izraelské produkty pocházející z osad nadále dováženy na evropský trh v rámci preferenčního režimu;

L.  vzhledem k tomu, že separační zeď, kterou staví Izrael a která nevede podél tzv.Zelené linie, zabírá značnou část palestinského území jak na Západním břehu, tak ve východním Jeruzalému; vzhledem k tomu, že v poradním stanovisku Mezinárodního soudního dvora k právním důsledkům výstavby zdi na okupovaném palestinském území z roku 2004 bylo prohlášeno, že „výstavba zdi, kterou staví Izrael jako okupační mocnost na okupovaném palestinském území včetně východního Jeruzaléma a okolo něj a s tím spojený režim, je v rozporu s mezinárodním právem“;

M. vzhledem k tomu, že probíhající rozšiřování osad a zintenzivňování násilí ze strany osadníků, omezení územního plánování a následný výrazný nedostatek bydlení, demolice domů, vystěhovávání a vysídlování, konfiskace půdy, obtížný přístup k vodě a dalším přírodním zdrojům, nedostatek základních sociálních služeb a pomoci atd., mají významný negativní dopad na životní podmínky Palestinců na Západním břehu Jordánu, zejména v oblasti C, a ve východním Jeruzalému; vzhledem k tomu, že hospodářská situace v těchto oblastech, kterou dále zhoršují omezení v oblasti přístupu, volného pohybu a územního plánování, je i nadále závažným zdrojem obav;

N. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyjádřil svou podporu státotvornému úsilí prezidenta Mahmúda Abbáse a předsedy vlády Saláma Fajjáda a uznal i uvítal úspěch, kterým byl završen dvouletý plán budování státu předsedy vlády Fajjáda; avšak vzhledem k tomu, že oblasti C a východního Jeruzalém je v rámci palestinských národních plánů rozvoje věnována omezená pozornost, což vyvolává u Palestinců žijících v těchto oblastech pocit, že jsou opomíjeni;

O. vzhledem k tomu, že v současné době je v izraelských věznicích a vazebních střediscích zadržováno více než 4.000 palestinských vězňů, včetně 27 členů Palestinské legislativní rady, a více než 300 Palestinců je drženo v tzv.  administrativní vazbě;

P.  vzhledem k tomu, že palestinské obyvatelstvo na Západním břehu Jordánu, zejména v oblasti C, a ve východním Jeruzalému trpí vážným nedostatkem vody; vzhledem k tomu, že palestinští zemědělci jsou vážně postiženi nedostatkem vody k zavlažování, což je důsledkem toho, že většinu této vody využívá Izrael a izraelští osadníci; vzhledem k tomu, že dostatečné zdroje vody jsou základním předpokladem pro budoucí životaschopný palestinský stát,

Q. vzhledem k tomu, že arabští Beduíni jsou obyvatelé, kteří vedou usazený a tradiční život rolníků na půdě svých předků a usilují o formální a trvalé uznání své specifické situace a postavení; vzhledem k tomu, že arabští Beduíni, kteří jsou ohroženi izraelskou politikou narušující jejich životní podmínky a zahrnující násilné přesídlování, představují mimořádně zranitelné obyvatelstvo;

R.  vzhledem k tomu, že Evropská unie představuje pro palestinskou samosprávu největšího dárce; vzhledem k tomu, že humanitární a rozvojová pomoc poskytovaná mezinárodním společenstvím, a zejména EU a jejími členskými státy, nezbavuje Izrael jako okupační mocnost odpovědnosti za plnění povinností vyplývajících z mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že izraelské síly poškodily či zničily od ledna 2011 více než 60 projektů financovaných EU či jejími členskými státy a více než stovce podobných projektů hrozí demolice;

S.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyjádřil svůj pevný závazek týkající se bezpečnosti Státu Izrael; vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech ze zasedání ze dne 14. května 2012 znovu připomněla základní závazek EU a jejích členských států týkající se bezpečnosti Izraele, co nejdůrazněji odsoudila násilí úmyslně páchané na civilním obyvatelstvu, včetně raketových útoků z pásma Gazy, a vyzvala k účinné prevenci pašování zbraní do pásma Gazy;

T.  vzhledem k tomu, že blokáda a humanitární krize v pásmu Gazy pokračuje navzdory mnohým výzvám mezinárodního společenství k okamžitému, trvalému a bezpodmínečnému otevření hraničních přechodů pro tok humanitární pomoci, komerčního zboží a pohyb osob z pásma Gazy i do něj, jak je opakovaně uvedeno i v závěrech Rady ze dne 14. května 2012;

1.  znovu vyjadřuje silnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, jejichž hranice budou odpovídat hranicím v roce 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém, a v rámci něhož budou Stát Izrael a nezávislý, demokratický, sousedící a životaschopný palestinský stát existovat bok po boku v míru a bezpečí; plně podporuje závěry Rady ohledně mírového procesu na Blízkém východě ze dne 14. května 2012, v nichž se opakuje, že EU neuzná žádné změny hranic existujících před rokem 1967, ani co se týče Jeruzalému, kromě změn, na kterých se strany dohodly;

2.  vyjadřuje nejhlubší obavy z vývoje situace na místě v oblasti C na Západním břehu a ve východním Jeruzalému, jak je popsán ve zprávách vedoucích misí EU o „oblasti C a budování palestinského státu“ z července 2011 a o východním Jeruzalému z ledna 2012, protože tento vývoj oslabuje možnost řešení založeného na existenci dvou států; vyzývá znovu všechny strany, aby se zdržely veškerých jednostranných kroků, které by mohly ohrozit šanci na sjednání dohody, zejména pokud jde o izraelské osidlování; vítá a plně podporuje odstavce 6 a 7 uvedené v závěrech Rady ze dne 14. května 2012, které se zaměřují na otázky osad, východního Jeruzaléma a oblasti C;

3.  zdůrazňuje význam ochrany palestinských obyvatel a jejich práv v oblasti C a východním Jeruzalému, což je zásadní pro zachování životaschopnosti řešení založeného na existenci dvou států;

4.  znovu zdůrazňuje, že izraelské osady na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalému jsou podle mezinárodního práva nezákonné; žádá okamžité, úplné a trvalé zastavení výstavby izraelských osad a jejich rozšiřování, které představují vážnou hrozbu řešení založeného na existenci dvou států, jakož i odstranění veškerých stanovišť vybudovaných od března 2001;

5.  zásadně odsuzuje veškeré akty extremismu, násilí a obtěžování ze strany osadníků vůči palestinským civilistům a vyzývá izraelskou vládu a izraelské orgány, aby postavily pachatele těchto činů před soud a volaly je k odpovědnosti, jelikož v důsledku nedostatečné odpovědnosti dochází k beztrestnosti;

6.  žádá plné a účinné provádění platných právních předpisů EU a dvoustranných dohod mezi EU a Izraelem a žádá Komisi, aby vytvořila přiměřený a účinný kontrolní mechanizmus EU s cílem zabránit tomu, aby byly v rámci preferenčního režimu dováženy na evropský trh produkty pocházející z izraelských osad;

7.  vyzývá izraelskou vládu a izraelské orgány, aby plnily své povinnosti jako okupační mocnost, především aby

–   okamžitě ukončily demolici obydlí, vystěhovávání a nucené vysídlování Palestinců,

–   usnadňovaly palestinské straně územní plánování a výstavbu, jakož i realizaci palestinských rozvojových projektů,

–   usnadnily přístup a pohyb,

–   umožnily přístup Palestinců k zemědělské půdě a pastvinám,

–   zabezpečily spravedlivou distribuci vody s ohledem na potřeby palestinského obyvatelstva,

–   zlepšily dostupnost vhodných sociálních služeb a pomoci pro palestinské obyvatelstvo, zejména v oblasti vzdělávání a veřejného zdraví, a

–   usnadnily humanitární operace v oblasti C a ve východním Jeruzalému;

8.  vyzývá k znovuotevření palestinských institucí ve východním Jeruzalému se zvláštním zřetelem na palestinské centrum „Orient House“;

9.  vyzývá k ukončení praxe administrativního zadržování Palestinců izraelskými orgány, jakož i k propuštění palestinských politických vězňů a osob zadržovaných v administrativní vazbě;

10. vyzývá k ochraně beduínských komunit na Západním břehu, zejména těch, jimž hrozí nucené vysídlení a demolice obydlí, a k tomu, aby byla zaručena a chráněna základní práva a důstojné životní podmínky, jako jsou bydlení a přístup k vodě; zároveň vyjadřuje hluboké obavy ohledně situací beduínských komunit v oblasti Negev, a proto vyzývá izraelské orgány, aby plně uznávaly izraelské občanství negevských beduínů, a jednoznačně odsuzuje jakákoli porušení práv s ním souvisejících (např. omezování veřejných služeb a nucené přesuny);

11. vybízí palestinskou vládu a orgány, aby věnovaly zvýšenou pozornost oblasti C a východnímu Jeruzalému v rámci plánů palestinského národního rozvoje a projektů, a to s cílem zlepšit situaci a životní podmínky palestinského obyvatelstva v těchto oblastech;

12. znovu zdůrazňuje, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; znovu vyzývá k obnovení přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami; v této souvislosti i nadále podporuje politiku nenásilného odporu prezidenta Abbáse, proces usmíření v rámci Palestiny a budování palestinského státu, jehož významnými prvky jsou prezidentské a parlamentní volby;

13. znovu potvrzuje svůj pevný závazek týkající se bezpečnosti Státu Izrael; odsuzuje veškeré násilí páchaném při útocích na civilním obyvatelstvu, včetně raketových útoků z pásma Gazy;

14. vyzývá Radu a Komisi, aby dále poskytovaly podporu a pomoc palestinským orgánům a rozvojovým projektům v oblasti C a ve východním Jeruzalému s cílem chránit a podporovat palestinské obyvatelstvo; rovněž vyzývá k lepší koordinaci mezi EU a jejími členskými státy v této oblasti; žádá rovněž, aby Izrael nesl finanční odpovědnost za zničené projekty financované EU a jejími členskými státy na okupovaném palestinském území;

15. vyzývá Radu a Komisi, aby i nadále řešily tyto otázky na všech úrovních v rámci bilaterálních vztahů EU s Izraelem a palestinskou samosprávou; zdůrazňuje, že závazek Izraele k dodržování svých povinností vyplývajících z mezinárodního humanitárního práva vůči okupovanému palestinskému obyvatelstvu by měl být plně zohledněn v rámci bilaterálních vztahů EU s tímto státem a že je třeba začlenit související ukazatele plnění závazků do všech nástrojů tohoto partnerství;

16. naléhavě žádá EU a její členské státy, aby hrály aktivnější politickou úlohu, a to i v rámci kvartetu, ve snaze o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; znovu zdůrazňuje ústřední úlohu kvartetu a plně podporuje úsilí vysoké představitelky o dosažení věrohodné perspektivy pro obnovení mírového procesu;

17. znovu opakuje svou výzvu k okamžitému, trvalému a bezpodmínečnému zrušení blokády pásma Gazy a k přijetí kroků, jež umožní rekonstrukci a hospodářskou obnovu této oblasti; požaduje s ohledem na legitimní bezpečnostní zájmy Izraele rovněž účinný kontrolní mechanismus, který zabrání pašování zbraní do pásma Gazy;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vyslanci kvartetu pro Blízký východ, Knessetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0429.

(2)

Úř. věst. C 308E, 20.10.2011, s. 81.

Právní upozornění - Ochrana soukromí