Предложение за резолюция - B7-0376/2012Предложение за резолюция
B7-0376/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим

27.6.2012 - (2012/2964(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira, Sabine Lösing от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0373/2012

Процедура : 2012/2694(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0376/2012
Внесени текстове :
B7-0376/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0376/2012

Резолюция на Европейския парламент относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим

(2012/2964(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–   като взе предвид съответните резолюции на ООН, по-конкретно Резолюция 181 на Общото събрание на ООН (1947 г.) и Резолюции 242 (1967 г.), 252 (1968 г.), 338 (1973 г.), 476 (1980 г.), 478 (1980 г.), 1397 (2002 г.), 1515 (2003 г.), и 1850 (2008 г.),

–   като взе предвид Четвъртата Женевска конвенция за защита на цивилни лица по време на война от 1949 г.,

–   като взе предвид консултативното становище от 9 юли 2004 г.на Международния съд относно правните последици от изграждането на стена в окупираните палестински територии,

–   като взе предвид своите предишни резолюции, по-конкретно резолюцията от 29 септември 2011 г. относно положението в Палестина и от 10 септември 2010 г. относно положението с река Йордан и по-специално на региона на долното течение на река Йордан,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно близкоизточния мирен процес от 14 май 2012 г., 18 юли и 23 май 2011 г. и 8 декември 2009 г.,

–   като взе предвид речта относно последните събития в Близкия Изток и Сирия на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Катрин Аштън, произнесена на пленарното заседание на Европейския парламент на 12 юни 2012 г.,

–   като взе предвид изявленията на ЗП/ВП Катрин Аштън, по-конкретно относно разрастването на процеса на заселване от 8 юни 2012 г., относно решенията на израелските органи относно статута на селищата Сансана, Рехелим и Брухин в окупираните палестински територии от 25 април 2012 г. и относно одобренията на израелски заселвания от 22 февруари 2012 г.,

–   като взе предвид доклада на ръководителите на мисии на ЕС относно Източен Йерусалим от януари 2012 г.,

–   като взе предвид доклада на ръководителите на мисии на ЕС, озаглавен „Зона „C“ и изграждането на палестински държавни структури“ от юли 2011 г.,

–   като взе предвид двугодишния план, озаглавен „Палестина, край на окупацията, създаване на държава“, на палестинския министър-председател Салам Файяд от август 2009 г.,

–   като взе предвид временното споразумение за Западния бряг и ивицата Газа от 18 септември 1995 г.,

–   като взе предвид Декларацията на принципите на споразумението за временно самоуправление (Споразуменията от Осло) от 13 септември 1993 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Западният бряг и Източен Йерусалим, заедно с ивицата Газа, са окупирани територии; като има предвид, че международното хуманитарно право, включително Четвъртата Женевска конвенция, е изцяло приложимо към тези територии; като има предвид, че в качеството си на окупационна сила Израел, наред с другото, е задължен да гарантира добросъвестно задоволяването на основните потребности на окупираното палестинско население, да прилага своята окупация по начин, който да носи полза на местното население, да защитава и закриля гражданските обекти и да избягва прехвърлянето на свое население в окупираните територии, както и на населението на окупираните територии на своя територия;

Б.  като има предвид, че неотменимото право на палестинците на самоопределение и на собствена държава е неоспоримо, също както правото на Израел да съществува в рамките на сигурни граници; подкрепата на стремежите на палестинския народ към държавност и на стремежите, както на израелците, така и на палестинците към изграждане на сигурна среда е решаваща за постигането на траен мир, стабилност и благоденствие в региона;

В.  като има предвид, че израелските селища са незаконни съгласно международното право и представляват сериозна пречка пред усилията за мир; като има предвид, че планираното и ръководеното от израелското правителство изграждане и разширяване на селища представлява сериозна заплаха за осъществимостта на решението за две държави, както се заявява и в неотдавнашните доклади на ръководителите на мисии на ЕС относно „Зона „C“ и изграждането на палестински държавни структури“, и относно Източен Йерусалим, информация за които изтече в пресата;

Г.  като има предвид, че продължаващото разширяване на незаконните селища и насилието от страна на заселниците, ограниченията върху проектирането и произтичащия от това остър недостиг на жилища, събарянето на къщи, изселванията и разселванията, конфискацията на земя, затрудненият достъп до вода и други природни ресурси, липсата на основни обществени услуги и социална помощи и т.н. имат съществен отрицателен ефект върху условията на живот на палестинците от Западния бряг и по-специално Зона „C“ и Източен Йерусалим; като има предвид, че икономическото положение в тези области, влошено от ограниченията върху достъпа, придвижването и проектирането, продължава да предизвиква сериозна загриженост;

Д. като има предвид, че според годишния доклад на МОТ 53,5% от младите жени и 32,3,% от младите мъже на възраст между 15 и 24 години на Западния бряг са безработни, главно поради наложените от окупацията условия;

Е.  като има предвид, че Споразуменията от Осло от 1993 г. разделиха територията на Западния бряг на три зони: Зони „А“, „B“, и „C“; като има предвид, че Зона „C“, в която Израел осъществява граждански контрол и контрол, свързан със сигурността, представлява 62% от територията на Западния бряг и е единствената единна зона с най-плодородната и богата на ресурси земя на Западния бряг; като има предвид, че във временното споразумение за Западния бряг и ивицата Газа от 1995 г. се посочва, че Зона „C“ ще бъде прехвърлена постепенно под палестинска юрисдикция, което не е осъществено;

Ж. като има предвид, че палестинското присъствие в Зона „C“ е било подкопано от политиките на израелското правителство; като има предвид, че в резултат от тези политики едва 5,8% от палестинското население на Западния бряг живее в Зона „C“, докато броят на израелските заселници, който се изчислява на 310 000 души, надвишава повече от два пъти броя на палестинското население в Зона „C“; като има предвид следователно, че защитата на палестинското население и неговите права в Зона „C“ е от изключително значение за запазване на осъществимостта на решението, основано на съществуването на две държави;

З.  като има предвид, че в приетия през 1980 г. Основен закон: Йерусалим, столица на Израел, Израел обявява Йерусалим за цялостна и единна столица на Израел; като има предвид, че в Резолюция № 478 (1980 г.) на Съвета за сигурност на ООН всички законодателни и административни мерки и действия, предприети от Израел в качеството му на окупационна сила, които са изменили или са били предназначени да изменят характера и статута на Йерусалим, се обявяват за нищожни и недействителни и се заявява, че те трябва да бъдат отменени незабавно; като има предвид, че в заключенията на Съвета от 14 май 2012 г. се подчертава отново, че трябва да бъде намерен начин въпросът относно статута на Йерусалим като бъдеща столица на двете държави да бъде решен чрез преговори;

И. като има предвид, че настоящите събития в Източен Йерусалим, както беше споменато в доклада на ръководителите на мисии на ЕС, правят перспективата Йерусалим да стане столица на две държави все по-малко вероятна и осъществима, като по този начин се подкопава решението, основано на съществуването на две държави; като има предвид, че Източен Йерусалим е все по-откъснат от Западния бряг, а Историческият басейн в самия Йерусалим е все по-откъснат от останалата част на Източен Йерусалим, като палестинците в квартали като Silwan и Sheikh Jarrah живеят под постоянна заплаха от изгонване и отнемане на имуществото.

Й. като има предвид, че земята се разпокъсва допълнително от строителството на пътища, които се използват единствено от заселниците, което лишава окупираното население от достъп до неговата земя, до вода и до други ресурси и до съседни общности и има сериозно отражение върху всекидневния му живот;

К. като има предвид, че въпреки че палестинците, които живеят в Източен Йерусалим, представляват 37% от населението на Йерусалим и че допринасят за 36% от фискалните приходи на общината, едва 10% от общинския бюджет се изразходва в Източен Йерусалим, като предоставянето на услуги е изключително неадекватно; като има предвид, че повечето палестински институции, включително Домът на Ориента (Orient House), са били закрити от израелските държавни органи в Източен Йерусалим, което създава институционален и управленчески вакуум сред местното палестинско население, и като има предвид, че това продължава да буди сериозна тревога; като има предвид, че израелските държавни органи следват политики и тактики, насочени към заличаване на палестинското присъствие в Йерусалим, като изселването на членове на Палестинския законодателен съвет от Йерусалим;

Л. като има предвид, че палестинците, живеещи в Източен Йерусалим, имат статут на постоянно пребиваващи лица, който може да бъде прехвърлен на децата им само при определени условия и не се прехвърля автоматично при сключване на брак, което възпрепятства съпрузите и децата на много постоянно пребиваващи лица да живеят заедно със своите семейства; като има предвид, че от друга страна приблизително 200 000 израелски заселници живеят в и около Източен Йерусалим;

М. като има предвид, че палестинското присъствие в Зона „C“ и в Източен Йерусалим е подкопано от политиките на израелското правителство; като има предвид, че основен елемент на тези политики е строителството и разширяването на заселнически селища; като има предвид, че израелските селища са незаконни по силата на международното право и че те представляват значителна пречка за усилията за мир, докато същевременно получават помощи от израелското правителство със значителни стимули в областта на данъчното облагане, жилищното настаняване, инфраструктурата, пътищата, достъпа до вода, образованието, здравеопазването и др.; като има предвид, че през 2011 г. се наблюдава най-голямото разрастване на заселнически селища в района на Йерусалим от 1967 г. насам; като има предвид, че насилието и тормозът на които са подложени палестински цивилни лица от страна на заселниците, закриляни от израелските военни доведоха до тежки инциденти, някои от които с фатален изход; като има предвид, че поради липсата на ефективен контролен механизъм на ЕС продукти от израелските селища продължават да бъдат внасяни на пазара на ЕС под преференциален режим;

Н. като има предвид, че построената от Израел разделителна стена, която не следва Зелената линия, откъсва значителна част от палестинската територия както на Западния бряг, така и в Източен Йерусалим и разделя общности и семейства, деца от техните училища и възрастни от мястото на икономическата им дейност; като има предвид, че в консултативното становище от 2004 г.на Международния съд относно правните последици от изграждането на стена в окупираните палестински територии се заявява, че „строителството на стена, изграждана от Израел в качеството му на окупационна сила в окупираните палестински територии в и около Източен Йерусалим, както и свързаният с нея режим, противоречат на международното право”;

О. като има предвид, че в член 2 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел се заявява, че отношенията между ЕС и Израел ще се основават на зачитане на правата на човека и демократичните принципи, от които се ръководят техните вътрешни и външни политики като важна част от Споразумението;

П. като има предвид, че повече от 4 000 палестински затворници, сред които жени и деца, както и хора, задържани в продължение на повече от 20 години, включително 27 членове на Палестинския законодателен съвет, и повече от 300 палестински административно задържани лица продължават да се намират в израелски затвори и центрове за задържане;

Р.  като има предвид, че палестинското население на Западния бряг, по-конкретно в зона „С“, и в Източен Йерусалим се сблъсква със значителен недостиг на вода; като има предвид, че палестинските селскостопански производители са сериозно засегнати от липсата на вода за напояване, което се дължи на използването на въпросната вода предимно от Израел и израелските заселници; като има предвид, че наличието на достатъчни водни ресурси е едно от главните предварителни условия за жизнеспособността на една бъдеща палестинска държава;

С. като има предвид, че блокадата и хуманитарната криза в ивицата Газа продължават въпреки многобройните призиви от страна на международната общност за незабавно, трайно и безусловно отваряне на контролните пунктове за потока от хуманитарна помощ, търговски стоки и лица към и от Газа, както беше посочено отново в заключенията на Съвета от 14 май 2012 г.;

Т.  като има предвид, че арабските бедуини са коренно население, което води уседнал и традиционно земеделски начин на живот по земите на своите предци и се стреми да получи официално и постоянно признание на своето единствено по рода си положение и статут; като има предвид, че арабските бедуини, заплашвани от израелските политики, които подкопават техния поминък и включват също така принудителни премествания, са особено уязвимо население, както в окупираните палестински територии, така и в пустинята Негев (Naqab); като има предвид, че израелската армия реши да започне да издава заповеди за събаряне на къщи на джахалинската общност (2 300 души, 2/3 от които деца) в селището Ma’ale Adumim, което вероятно ще доведе до разрушаването на над 90 % от домовете и други сгради, включително две училища в Khan al-Ahmar и в Wadi Abu Hindi, в които се учат около 200 деца от джахалинската общност, като по този начин се отрязва достъпът им до образователната система; като има предвид, че планът на Израел е общността да бъде преместена в район, намиращ се само на 300 м от сметище, в близост до палестинския град Abu Dis;

У. като има предвид, че Европейският съюз е най-големият донор на Палестинската автономия; като има предвид, че хуманитарната помощ и помощта за развитие, предоставяни от международната общност, по-конкретно от ЕС и неговите държави членки, не освобождават Израел като окупационна сила от задълженията му, произтичащи от международното право; като има предвид, че повече от 60 обекта, финансирани от ЕС или неговите държави членки, са били увредени или унищожени от израелските въоръжени сили от януари 2011 г. насам и повече от сто подобни обекта са заплашени от разрушаване;

Ф. като има предвид, че ЕС нееднократно е потвърждавал своята подкрепа за решение, основано върху съществуването на две държави, а именно Държавата Израел и независима, демократична, съседна и жизнеспособна Държава Палестина, които живеят съвместно в мир и сигурност, призовавал е за възобновяването на преките мирни преговори между Израел и палестинците и е заявил, че няма да бъдат признавани промени в границите отпреди 1967 г., включително по отношение на Йерусалим, с изключение на промените, договорени между страните;

1.  Потвърждава отново своята решителна подкрепа за решението, основано върху съществуването на две държави на базата на границите от 1967 г. с град Йерусалим като столица на двете държави, а именно Държавата Израел и независима, демократична, съседна и жизнеспособна Държава Палестина, които живеят съвместно в мир и сигурност; приветства заключенията на Съвета от 14 май 2012 г. относно близкоизточния мирен процес, подчертавайки отново, че ЕС няма да признае никакви промени в границите отпреди 1967 г., включително по отношение на Йерусалим, с изключение на промените, договорени между страните и призовава ЕС да пристъпи към незабавно признаване на независима палестинска държава;

2.  Подчертава, че израелските селища на Западния бряг и в Източен Йерусалим са незаконни според международното право;   призовава за незабавно, пълно и постоянно замразяване на всички дейности от страна на Израел по строителство и разширяване на заселнически селища, които променят действителното положение и променят демографията и следователно представляват сериозна заплаха за осъществимостта на решението, основано на съществуването на две държави, както и за премахването на контролните пунктове, издигнати след март 2001 г.; приветства и напълно подкрепя параграфи 6 и 7 от заключенията на Съвета от 14 май 2012 г., по въпросите за селищата, Източен Йерусалим и зона „С“; отправя искане тези нарушения от страна на Израел да бъдат разгледани на най-високо равнище, включително на заседанията на Съвета за асоцииране ЕС–Израел;

3.  подчертава значението на защитата на палестинското население и неговите права в зона „С“ и в Източен Йерусалим, като израз на зачитане на международното право и международното хуманитарно право, което е от изключителна важност за запазване на жизнеспособността на решението, основано върху съществуването на две държави;

4.  категорично осъжда проявите на екстремизъм от страна на заселниците, насилието срещу и тормоза на палестински цивилни лица и призовава израелското правителство и израелските държавни органи да изтеглят заселниците, да престанат да ги защитават и да изправят извършителите на такива актове пред съд, и да търсят отговорност от тях, тъй като липсата на отговорност води до безнаказаност;

5.  подновява своя призив за незабавно, трайно и безусловно вдигане на блокадата на ивицата Газа и за мерки, които да позволят реконструкцията и икономическото възстановяване на областта; подчертава неотложната необходимост от възстановяване на политическата връзка и комуникациите между Ивицата Газа и Западния бряг.

6.  призовава за незабавно, пълно и трайно замразяване на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел в съответствие с член 2; призовава Комисията и Съвета да гарантират включването на подобна защитна клауза и механизъм в правилото за участие в Хоризонт 2020 (която ще замени Седмата рамкова програма); категорично се противопоставя на участието на Израел в програми на Европейската агенция за отбрана и във военни проекти; призовава държавите членки да спазват разпоредбите на Общата позиция на ЕС относно търговията с оръжия (които предвиждат разглеждане на спазването от страна на държавата вносителка на международното хуманитарно право преди издаването на разрешение за износ за тази държава);

7.  призовава за пълно и ефективно прилагане на действащото законодателство на ЕС към съществуващите двустранни споразумения между ЕС и Израел, както и за създаване от Комисията на подходящ и ефективен контролен механизъм на ЕС, за избягване на внос при преференциален режим на европейския пазар на продукти, произведени в израелските селища; отправя искане към държавите членки за налагане на точно и правилно етикетиране;

8.  призовава израелското правителство и израелските държавни органи да изпълнят своите задължения в качеството си на окупационна сила, по-специално като:

–   незабавно преустановят събарянето на къщи, изселването и насилственото разселване на палестинци,

–   улеснят палестинските дейности по проектиране и строителство, както и изпълнение на палестински предприемачески проекти,

–   улеснят достъпа и придвижването,

–   преустановят забраната на събирането на семейства в Източен Йерусалим;

–   незабавно преустановят конфискуването на палестинска земя в зона „С“ за изграждането на селища и други обекти;

–   улеснят достъпа на палестинците до селскостопанска земя и пасища,

–   гарантират справедливо разпределение на водата, което да отговори на нуждите на палестинското население,

–   подобрят достъпа на палестинското население до адекватни обществени услуги и социални помощи, в частност в областите на образованието (достатъчно училища) и общественото здраве, и

–   улеснят хуманитарните операции в зона „С” в Източен Йерусалим;

9.  призовава за отварянето на палестинските институции в Източен Йерусалим, и по-специално на Дома на Ориента (Orient House);

10. призовава за преустановяване на практиката на административно задържане на палестинци от израелските органи, както и за незабавното освобождаване на палестинските политически затворници и административно задържани лица;

11. призовава за защита на арабското бедуинско население, живеещо окупираните палестински територии и в пустинята Негев (Naqab); призовава за незабавното преустановяване на насилствените разселвания, принудителните отчуждавания или събарянето на къщи на това население, както и за подобряване на условията му на живот посредством предоставянето на адекватни услуги в земите на предците му; призовава в тази връзка за отмяната на плана „Правер” от израелското правителство;

12. подчертава отново неотложната необходимост от постигане на траен мир между израелци и палестинци; призовава Израел незабавно да замрази дейността по изграждане и разширяване на заселнически селища, за да позволи възобновяването на преките мирни преговори между двете страни;

13. продължава да подкрепя политиката на мирна съпротива на президента Абас и да насърчава помирението между палестинците и изграждането на палестинска държава, като президентските и парламентарните избори са важни елементи на този процес;

14. призовава Съвета и Комисията да продължат да подкрепят и да предоставят помощ на палестинските институции и проекти за развитие в Зона „С” и в Източен Йерусалим с цел защита и укрепване на палестинското население; призовава също да се потърси финансова отговорност от Израел за разрушаването на обекти в окупираните палестински територии, финансирани от ЕС и неговите държави членки; подчертава, че следва да бъде оказан натиск върху Израел за преустановяване на практиката на задържане на предаването на приходи от мита и данъци, принадлежащи на Палестинската автономна власт;

15. призовава Комисията и Съвета да отправят искане към израелските органи да прилагат Конвенцията на ООН за правата на детето (1990 г.) в пълна степен по отношение на палестинските деца, както в Израел, така и на Западния бряг и в Източен Йерусалим, със специален акцент върху член 37 относно наказанието, арестуването и задържането на деца;

16. призовава всички членове на Европейския парламент и членове на националните парламенти да повдигнат пред колегите си от Кнесета, въпроси свързани с нарушенията, извършвани от Израел в окупираните палестински територии;

17. отново призовава настоятелно ЕС и неговите държави членки да играят по-активна политическа роля в усилията за постигане на справедлив и траен мир между израелци и палестинци;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и израелското правителство, президента на Палестинската автономна власт и палестинския Законодателен съвет.