Postup : 2012/2694(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0376/2012

Předložené texty :

B7-0376/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2012 - 13.5

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0298

NÁVRH USNESENÍ
PDF 150kWORD 105k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0373/2012
27. 6. 2012
PE491.991v01-00
 
B7-0376/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o politice EU pro Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (2012/2964(RSP))


Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o politice EU pro Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (2012/2964(RSP))  
B7‑0376/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na Chartu OSN,

–   s ohledem na příslušné rezoluce OSN, zejména na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 181 (1947) a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), a 1850 (2008),

–   s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

–   s ohledem na poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora ze dne 9. července 2004 k právním důsledkům vybudování zdi na okupovaném palestinském území,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 29. září 2011 o situaci v Palestině a usnesení ze dne 10. září 2010 o stavu Jordánu a zejména oblasti jeho dolního toku,

–   s ohledem na závěry Rady o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 14. května 2012, 18. července a 23. května 2011 a 8. prosince 2009,

–   s ohledem na projev místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové o nejnovějším vývoji v oblasti Blízkého východu a Sýrie, který přednesla na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 12. června 2012,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové týkající se rozhodnutí izraelských orgánů ohledně postavení osad Sansana, Rechelim a Bruchin v oblasti okupovaných palestinských území ze dne 25. dubna 2012, zejména na prohlášení o rozšiřování osad ze dne 8. června 2012, a o schvalování existence izraelských osad ze dne 22. února 2012,

–   s ohledem na zprávu vedoucích mise EU o východním Jeruzalémě z ledna 2012,

–   s ohledem na zprávu vedoucích mise EU o „Oblasti C a budování palestinského státu“ z července 2011,

–   s ohledem na dvouletý plán budování „Ukončení okupace, vytvoření státu“ palestinského premiéra Saláma Fajjáda ze srpna 2009,

–   s ohledem na prozatímní dohodu o západním břehu Jordánu a pásmu Gazy ze dne 18. září 1995,

–   s ohledem dohody z Osla (vyhlášení zásad o přechodném uspořádání samosprávy) ze 13. září 1993,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém jsou společně s pásmem Gazy okupovaným územím; vzhledem k tomu, že se na tato území v plné míře vztahují mezinárodní předpisy pro oblast lidských práv a humanitární právo, včetně čtvrté Ženevské úmluvy;vzhledem k tomu, že Izrael jakožto okupační mocnost je mimo jiné povinen v dobré víře zajistit, aby byly pokryty základní potřeby okupovaného palestinského lidu, okupaci provádět způsobem, který by byl místnímu obyvatelstvu k užitku, chránit a zachovávat civilní objekty a zabránit tomu, aby se jeho vlastní obyvatelstvo přesunulo na okupované území či aby se obyvatelé okupovaného území dostali na jeho vlastní území;

B.  vzhledem k tomu, že nezadatelné právo palestinského lidu na sebeurčení a na vlastní stát nelze popřít, stejně jako právo na existenci a bezpečné hranice izraelského státu; vzhledem k tomu, že přání palestinského lidu na dosažení státní suverenity a přání Izraelců i Palestinců, jímž je rozvoj v bezpečném prostředí, je klíčovým prvkem k zajištění trvalého míru, stability a prosperity v regionu;

C. vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva jsou izraelské osady nelegální a představují významnou překážku mírovému úsilí; vzhledem k tomu, že výstavba osad a jejich rozšiřování plánované a prováděné izraelskou vládou významným způsobem ohrožují možnost řešení založeného na existenci dvou států, jak je uvedeno rovněž v nedávných zprávách vedoucích mise EU o „Oblasti C a budování palestinského státu“ a východním Jeruzalémě, které obě unikly do tisku;

D. vzhledem k tomu, že probíhající rozšiřování nezákonných osad a zintenzivňování násilí ze strany osadníků, omezené plánování výstavby a následný výrazný nedostatek bydlení, demolice domů, vystěhovávání a vysídlování, konfiskace půdy, obtížný přístup k vodě a dalším přírodním zdrojům, nedostatek základních sociálních služeb, nedostatečný přistup k pomoci atd. má významný negativní dopad na životní podmínky Palestinců na Západním břehu Jordánu, a zejména na oblast C, a na východní Jeruzalém; vzhledem k tomu, že ekonomická situace v těchto oblastech, zhoršená omezením přístupu, pohybu a plánování, zůstává i nadále příčinou značného znepokojení;

E.  vzhledem k tomu, že podle výroční zprávy MOP 53,5 % mladých žen a 32,3 % mladých mužů ve věku 15 až 24 let na Západním břehu Jordánu nemá zaměstnání, a to především kvůli podmínkám nastoleným okupací;

F.  vzhledem k tomu, že na základě dohod z Osla z roku 1993 byl Západní břeh Jordánu rozdělen na tři oblasti: oblast A, B a C; vzhledem k tomu, že oblast C, která spadá pod izraelskou občanskou a bezpečnostní kontrolu, představuje 62 % území Západního břehu Jordánu a je jedinou souvislou oblastí, v níž se nachází nejvíce úrodné půdy bohaté na zdroje; vzhledem k tomu, že prozatímní dohoda o Západním břehu Jordánu a pásmu Gazy z roku 1995, která uvádí, že oblast C bude postupně převedena pod palestinskou jurisdikci, nebyla ještě uskutečněna;

G. vzhledem k tomu, že palestinská přítomnost v oblasti C je podrývána politikou izraelské vlády; vzhledem k tomu, že tato politika mají za následek, že pouze 5,8 % palestinských obyvatel na Západním břehu Jordánu žije v oblasti C, zatímco počet izraelských osadníků, jenž je odhadován na 310 000, je více než dvojnásobný v porovnání s počtem palestinských obyvatel v oblasti C; vzhledem k tomu, že ochrana palestinských obyvatel a jejich práv v oblasti C je proto pro zajištění možnosti realizace řešení založeného na existenci dvou států velmi důležitá;

H. vzhledem k tomu, že Izrael ve svém „Základním právním předpisu: Jeruzalém, hlavní město Izraele“ z roku 1980, v rozporu s mezinárodním právem vyhlásil Jeruzalém za „celistvé a sjednocené hlavní město Izraele“; vzhledem k tomu, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN 478 (1980) stanovila, že veškerá legislativní a správní opatření Izraele coby okupační mocnosti, která změnila či byla učiněna s cílem změnit charakter a status Jeruzaléma, a především Základním právní předpis, jsou neplatná a musí být s okamžitou platností zrušena; vzhledem k tomu, že v závěrech z jednání Rady ze dne 14. května 2012 se znovu opakuje, že je prostřednictvím jednání třeba nalézt způsob, jak vyřešit postavení Jeruzaléma jako budoucího hlavního města obou států;

I.   vzhledem k tomu, že v důsledku současného vývoje ve východním Jeruzalémě, jak bylo rovněž zdůrazněno ve zprávách vedoucích mise EU, je vyhlídka na to, že se Jeruzalém stane budoucím hlavním městem dvou států, velmi nepravděpodobná a těžko realizovatelná, což oslabuje možnost řešení založeného na existenci dvou států; vzhledem k tomu, že východní Jeruzalém se stále více vzdaluje Západnímu břehu Jordánu, zatímco Historická pánev/kotlina v rámci Jeruzaléma se stále více vzdaluje zbytku východního Jeruzaléma a palestinské obyvatelstvo žijící ve čtvrtích, jako jsou Silwan a Šejk Džarra jsou pod neustálou hrozbou, že budou vyhoštěni či vyvlastněni;

J.   vzhledem k tomu, že souvislost území dále vážně narušuje budování cest pro výlučné využívání osadníky, což nadále rozděluje palestinské území a zamezuje okupovanému obyvatelstvu přístup k jejich půdě, vodě a dalším zdrojům a k sousedním komunitám, a má tak značný vliv na jejich každodenní život;

K. vzhledem k tomu, že zatímco Palestinci žijící ve východním Jeruzalémě představují 37 % obyvatelstva Jeruzaléma a podílejí se 36% na fiskálních příjmech tohoto města, pouhých 10 % z rozpočtu města je investován do východního Jeruzaléma a úroveň poskytování služeb v této části města je naprosto nedostatečná; vzhledem k tomu, že většina palestinských úřadů, včetně „Orient House“, byla izraelskými úřady ve východním Jeruzalémě uzavřena, čímž bylo vzniklo vakuum, co se týče fungování institucí a existence vedoucích představitelů v místní palestinské komunitě, což i nadále vzbuzuje značné znepokojení; vzhledem k tomu, že izraelské orgány pokračují v politice a taktice zaměřené na zbavení se palestinské přítomnosti v Jeruzalémě např. tím, že posílají členy OOP z Jeruzaléma do exilu;

L.  vzhledem k tomu, že Palestinci žijící ve východním Jeruzalému mají status trvalého pobytu, který lze převést za určitých podmínek pouze na děti a nelze jej automaticky převádět v rámci manželství, čímž je bráněno manželským partnerům a dětem mnoha obyvatel východního Jeruzaléma se statusem trvalého pobytu žít společně se svými rodinnými příslušníky; vzhledem k tomu, že na druhé straně žije ve východním Jeruzalému a okolo něj přibližně 200 000 izraelských osadníků;

M. vzhledem k tomu, že palestinskou přítomnost v oblasti C a ve východním Jeruzalémě postupně oslabuje politika izraelské vlády; vzhledem k tomu, že hlavním prvkem této politiky je výstavba a rozšiřování osad; vzhledem k tomu, že izraelské osady jsou podle mezinárodního práva nelegální a představují hlavní překážku mírového úsilí, přičemž je izraelská vláda dotuje značnými pobídkami v oblasti zdaňování, bytové výstavby, infrastruktury, budování silnic, přístupu k vodě, vzdělávání, zdravotní péče atd.; vzhledem k tomu, že v roce 2011 došlo k největšímu rozšíření osad v oblasti Jeruzalému od roku 1967; vzhledem k tomu, že násilí ze strany osadníků, kteří jsou pod ochranou izraelské armády, proti palestinským civilistům vedlo k vážným incidentům a smrtelným zraněním; vzhledem k neexistenci účinného kontrolního mechanizmu EU jsou izraelské produkty pocházející z osad nadále dováženy na evropský trh v rámci preferenčního režimu;

N. vzhledem k tomu, že separační zeď, kterou staví Izrael a která nesleduje Zelenou linii, zabírá značnou část palestinského území jak na Západním břehu, tak ve východním Jeruzalémě a odděluje komunity a rodiny, děti od jejich škol, dospělé od jejich výdělečné činnosti; vzhledem k tomu, že v poradním stanovisku Mezinárodního soudního dvora k právním důsledkům výstavby zdi na okupovaném palestinském území z roku 2004 se uvádí, že „výstavba zdi, kterou Izrael jako okupační mocnost staví na okupovaném palestinském území včetně východního Jeruzaléma a okolo něj, a režim, který tuto výstavbu podporuje, je v rozporu s mezinárodním právem“;

O. vzhledem k tomu, že podle článku 2 Dohody o přidružení mezi ES a Izraelem, v němž se stanovuje, že vztah mezi EU a Izraelem bude založen na dodržování lidských práv a demokratických principů, které budou řídit jejich vnitřní a vnější politiku jako zásadní prvek této dohody;

P.  vzhledem k tomu, že v izraelských vězeních a vazebních zařízeních se stále nachází více než 4 000 palestinských vězňů, mezi nimi ženy a děti, z nichž někteří jsou zadržováni více než 20 let, včetně 27 členů palestinské legislativní rady, a více než 300 palestinských administrativních pracovníků;

Q. vzhledem k tomu, že palestinské obyvatelstvo v Západním břehu Jordánu, zejména v oblasti C, a ve východním Jeruzalémě trpí vážným nedostatkem vody; vzhledem k tomu, že palestinští zemědělci jsou vážně postiženi nedostatkem vody k zavlažování, kterou naopak ve velké míře využívá Izrael a izraelští osadníci; vzhledem k tomu, že dostatečné zdroje vody jsou základním předpokladem pro budoucí životaschopný palestinský stát,

R.  vzhledem k tomu, že navzdory mnohým snahám mezinárodního společenství o okamžité, trvalé a bezpodmínečné otevření hraničních přechodů pro tok humanitární pomoci, komerčního zboží a osob z Gazy a do Gazy, jak je uvedeno i v závěrech Rady ze dne 14. května 2012, blokáda a humanitární krize v pásmu Gazy pokračuje;

S.  vzhledem k tomu, že arabští beduíni jsou původní obyvatelé, kteří vedou usedlý a tradiční život rolníků na půdě svých předků a usilují o formální a trvalé uznání své specifické situace a postavení; vzhledem k tomu, že arabští beduíni představují na okupovaném palestinském území i v oblasti Negevu (Naqab) mimořádně ohrožené obyvatelstvo ohrožované izraelskou policií, jež ničí jejich příbytky a násilně je nutí k přesunu; vzhledem k tomu, že se izraelská armáda rozhodla začít vydávat příkazy k demolici příbytků příslušníků komunity Džahalin (2300 osob, z nichž 2/3 jsou děti) v bloku, v němž se nachází osada Maale Adumim, což by mohlo vést ke zničení více než 90 procent domovů a jiné infrastruktury včetně dvou škol v osadách Chan al-Ahmar a Wádí Abu Hindí, jež slouží přibližně 200 dětem z komunity Džahalin, což by je úplně odpojilo od vzdělávacího systému; vzhledem k tomu, že Izrael plánuje přemístit tuto komunitu do oblasti vzdálené pouhých 300 metrů od skládky odpadu nedaleko palestinského města Abu Dis;

T.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je největším finančním přispěvatelem palestinské samosprávy; vzhledem k tomu, že rozvojová pomoc poskytovaná mezinárodním společenstvím, a zejména EU a jejími členskými státy, nezbavuje Izrael jako okupační mocnost odpovědnosti za plnění povinností vyplývajících z mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že izraelské síly poškodily či zničily od ledna 2011 více než 60 projektů financovaných EU či jejími členskými státy a více než stovce podobných projektů hrozí demolice;

U. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyjádřil svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy státu Izrael a sousedního nezávislého, demokratického a životaschopného palestinského státu, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí, vyzval k obnovení přímých mírových jednání mezi Izraelci a Palestinci a prohlásil, že nebudou uznány žádné jiné změny hranic existujících před rokem 1967, včetně hranic Jeruzaléma, než změny, na nichž se obě strany dohodly;

1.  znovu vyjadřuje pevnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, jejichž hranice by odpovídaly hranicím v roce 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém a v rámci něhož budou izraelský stát a sousední nezávislý, demokratický a životaschopný palestinský stát existovat bok po boku v míru a bezpečí; vítá závěry zasedání Rady ze dne 14. května 2012 o mírovém procesu na Blízkém východě a opakuje přitom, že EU neuzná žádné jiné změny hranic existujících před rokem 1967, včetně hranic Jeruzaléma, než změny, na nichž se obě strany dohodly, a vyzývá EU, aby pokračovala v procesu okamžitého uznání nezávislého palestinského státu;

2.  zdůrazňuje, že izraelské osady na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě jsou podle mezinárodního práva nezákonné; žádá okamžité, úplné a trvalé zastavení veškeré výstavby izraelských osad a jejich rozšiřování, které mění územní realitu a demografii a výrazně ohrožují životaschopnost řešení založeného na principu existence dvou států, a požaduje odstranění stanovišť vybudovaných od března 2001; vítá a plně podporuje odstavce 6 a 7 uvedené v závěrech Rady ze dne 14. května 2012, které se zaměřují na otázky osad, východního Jeruzaléma a oblasti C; žádá, aby byly tyto násilné kroky Izraele projednány na nejvyšší politické úrovni, a to i na schůzích Rady pro přidružení mezi EU a Izraelem;

3.  zdůrazňuje význam ochrany palestinských obyvatel a jejich práv v oblasti C a ve východním Jeruzalémě požadované v rámci respektování mezinárodního práva a mezinárodního humanitárního práva, což má velký význam pro zachování životaschopnosti řešení založeného na existenci dvou států;

4.  rozhodně odsuzuje všechny akty extremizmu, násilí a obtěžování ze strany osadníků vůči palestinským civilistům a vyzývá izraelskou vládu a orgány, aby je stáhli, přestali chránit, a postavili pachatele těchto činů před soud a učinili je odpovědnými, protože nedostatek odpovědnosti vede k pocitu beztrestnosti;

5.  znovu opakuje svou výzvu k okamžitému, trvalému a bezpodmínečnému zrušení blokády pásma Gazy a ke krokům, jež umožní rekonstrukci a ekonomickou obnovu této oblasti; zdůrazňuje nezbytnost znovunastolení politického a komunikačního propojení mezi pásmem Gazy a Západním břehem Jordánu;

6.  v souladu s článkem 2 žádá o okamžité, úplné a trvalé pozastavení platnosti Dohody o přidružení mezi EU a Izraelem; vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, že podobná bezpečnostní doložka a mechanizmus budou zahrnuty do pravidla účasti na programu HORIZON 2020 (nástupce RP7); vyjadřuje svůj absolutní nesouhlas s účastí Izraele na programech EDA a vojenských projektech; vyzývá členské státy, aby dodržovaly ustanovení společného postoje EU týkajícího se obchodu se zbraněmi (které stanovuje, že předtím, než jsou státu dovozu uděleny licence, mělo by se zjistit, zda tento stát dodržuje ustanovení evropského humanitárního práva);

7.  žádá plné a účinné provádění platných právních předpisů EU souvisejících s platnými oboustrannými dohodami mezi EU a Izraelem a žádá Komisi, aby vytvořila přiměřený a účinný kontrolní mechanizmus EU s cílem zabránit dovozu produktů, které pocházejí z izraelských osad, v rámci preferenčního režimu na evropský trh; žádá členské státy, aby požadovaly jejich správné a řádné označování;

8.  vyzývá izraelskou vládu a izraelské orgány, aby plnily své povinnosti jako okupační mocnost zejména, aby

–   okamžitě ukončily demolici obydlí a vystěhovávání a vysídlování Palestinců,

–   napomáhaly plánování a výstavbě z palestinské strany a realizaci palestinských rozvojových projektů,

–   ulehčovaly přístup a pohyb obyvatel,

–   zrušily zákaz sjednocování rodin ve východním Jeruzalémě,

–   okamžitě přestaly konfiskovat palestinskou půdu v oblasti C pro zakládání osad a jinou výstavbu,

–   umožnily přístup Palestinců k zemědělským oblastem a pastvinám,

–   zabezpečily spravedlivou distribuci vody s ohledem na potřeby palestinského    obyvatelstva,

–   zlepšily dostupnost přiměřených sociálních služeb a pomoci pro palestinské obyvatelstvo, zejména v oblasti vzdělávání (dostatek škol) a veřejného zdraví a

–   usnadnily humanitární operace v oblasti C a ve východním Jeruzalémě;

9.  vyzývá ke znovuotevření palestinských institucí ve východním Jeruzalémě se zvláštním zřetelem na palestinské centrum „Orient House“;

10. vyzývá k ukončení praktik administrativního zadržování Palestinců izraelskými orgány, jakož i okamžité propuštění palestinských politických vězňů a osob zadržovaných administrativním způsobem;

11. vyzývá k ochraně arabských beduínů žijících na okupovaném palestinském území i v oblasti Negevu (Naqab); vyzývá k okamžitému ukončení nuceného vysídlování, vyvlastňování či demolice směřované proti tomuto obyvatelstvu a ke zlepšení jejich životních podmínek tím, že jim budou poskytovány přiměřené služby na půdě jejich předků; vyzývá v tomto ohledu izraelskou vládu ke zrušení Prawerova plánu;

12. opětovně zdůrazňuje naléhavost dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; žádá Izrael, aby okamžitě zastavil osídlování, a tím umožnil obnovení přímých mírových rozhovorů mezi oběmi stranami;

13. i nadále podporuje politiku nenásilného odporu prezidenta Abbáse, smiřovací proces v rámci Palestiny a budování palestinského státu, jehož významnými prvky jsou prezidentské a parlamentní volby;

14. vyzývá Radu a Komisi, aby dále podporovaly a poskytovaly pomoc palestinským orgánům a rozvojovým projektům v oblasti C a ve východním Jeruzalémě s cílem chránit a podporovat palestinské obyvatelstvo; žádá rovněž, aby byl Izrael finančními prostředky přiveden k odpovědnosti za demolici projektů financovaných EU a členskými státy na okupovaném palestinském území; zdůrazňuje, že je třeba vyvinout nátlak na Izrael, aby přestal zadržovat celní a daňové příjmy, které patří palestinské samosprávě;

15. vyzývá Radu a Komisi, aby vyžadovaly po izraelských orgánech neomezené uplatňování Úmluvy o právech dítěte OSN (1990) v případě palestinských dětí v Izraeli, jakož i na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě, se zvláštním důrazem na článek 37 týkající se trestání, zatýkání a zadržování dětí;

16. vyzývá všechny poslance Evropského parlamentu a poslance vnitrostátních parlamentů, aby se společně s kolegy z izraelského parlamentu zabývali otázkami porušování zákonů na okupovaných palestinských územích;

17. naléhavě žádá EU a její členské státy, aby hrály aktivnější politickou úlohu ve snaze o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knessetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí