Διαδικασία : 2012/2694(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0376/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0376/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 13.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0298

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 168kWORD 116k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0373/2012
27.6.2012
PE491.991v01-00
 
B7-0376/2012

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στο θέμα της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ (2012/2964(RSP))


Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Jacky Hénin, João Ferreira, Sabine Lösing εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στο θέμα της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ (2012/2964(RSP))  
B7‑0376/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ,

 

-     έχοντας υπόψη τα σχετικά κείμενα του ΟΗΕ, και ειδικότερα το ψήφισμα 181(1947) της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και τις αποφάσεις 242(1967), 252(1968), 338(1973), 476(1980), 478(1980), 1397(2002), 1515(2003) και 1850(2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

 

–    έχοντας υπόψη την Δ΄ Σύμβαση της Γενεύης του 1949 περί προστασίας του αμάχου πληθυσμού εν καιρώ πολέμου,

 

–    έχοντας υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 9ης Ιουλίου 2004 με τίτλο "Οι νομικές συνέπειες από την κατασκευή Τείχους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη",

 

–    έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και ειδικότερα εκείνα της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη, και της 10ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη με ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη,

 

–    έχοντας υπόψη τα από 14 Μαΐου 2012, 18 Ιουλίου και 23 Μαΐου 2011 και 8 Δεκεμβρίου 2009 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή,

 

–    έχοντας υπόψη την ομιλία της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κυρίας Catherine Ashton ενώπιον της Ολομελείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 Ιουνίου 2012 σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Συρία,

 

–    έχοντας υπόψη της Δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κυρίας Catherine Ashton, και ειδικότερα εκείνες της 8ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την επέκταση των οικισμών, της 25ης Απριλίου 2012 σχετικά με την απόφαση των Ισραηλινών Αρχών για το καθεστώς των οικισμών της Sansana, Rechelim και Bruchin στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, και της 22ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις άδειες δημιουργίας ισραηλινών οικισμών,

 

–    έχοντας υπόψη την Έκθεση του Ιανουαρίου 2012 των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ για την Ανατολική Ιερουσαλήμ,

 

–    έχοντας υπόψη την Έκθεση του Ιουλίου 2011 των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ με τίτλο "η Ζώνη Γ και η συγκρότηση Παλαιστινιακού Κράτους",

 

–    έχοντας υπόψη το διετές σχέδιο συγκρότησης κράτους "Τερματισμός της κατοχής, συγκρότηση Κράτους" του Αυγούστου 2009 του Παλαιστίνιου Πρωθυπουργού Salam Fayyad,

 

–    έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία της 18ης Σεπτεμβρίου 1995 σχετικά με τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας,

 

–   έχοντας υπόψη τις Συμφωνίες του Όσλο ("Διακήρυξη Αρχών για τις προσωρινές συμφωνίες αυτοκυβέρνησης") της 13ης Σεπτεμβρίου 1993,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δυτική Όχθη και η Ανατολική Ιερουσαλήμ, μαζί με τη Λωρίδα της Γάζας, είναι κατεχόμενα εδάφη· ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Δ΄ Σύμβασης της Γενεύης, έχουν πλήρη εφαρμογή σε αυτά τα εδάφη· ότι το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, έχει υποχρέωση μεταξύ άλλων να διασφαλίζει καλή τη πίστει την κάλυψη των βασικών αναγκών του κατεχόμενου πληθυσμιακού πληθυσμού, να διαχειρίζεται την κατοχή κατά τρόπο επωφελή για τον τοπικό πληθυσμό, να προστατεύει και να διαφυλάσσει τους μη στρατιωτικούς στόχους, και να αποφεύγει τη μεταφορά δικού του πληθυσμού στο κατεχόμενο έδαφος όπως και τη μεταφορά του πληθυσμού του κατεχόμενου εδάφους στο δικό του έδαφος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση και στο δικό τους κράτος είναι εξίσου απαράγραπτο με εκείνο του Ισραήλ να υπάρχει εντός ασφαλών συνόρων· ότι η υποστήριξη των προσδοκιών των Παλαιστινίων για ένα δικό τους κράτος και των προσδοκιών τόσο των Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων για ασφάλεια είναι ένα ζωτικό στοιχείο για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή"·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινοί οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου και συνιστούν μείζον εμπόδιο για τις ειρηνευτικές προσπάθειες· ότι η σχεδιασμένη και καθοδηγουμένη από την Ισραηλινή Κυβέρνηση οικοδόμηση και επέκταση οικισμών συνιστά σοβαρή απειλή για τη βιωσιμότητα της λύσης των δυο κρατών, όπως επίσης δηλώνεται και στις πρόσφατες εκθέσεις των επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ με θέμα την "Ζώνη Γ και τη συγκρότηση Παλαιστινιακού Κράτους" και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που και οι δυο διέρρευσαν στον Τύπο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα επέκταση των παράνομων οικισμών και η ασκούμενη από τους εποίκους βία, οι σχεδιαζόμενοι περιορισμοί και οι συνεπαγόμενες οξείες ελλείψεις σε κατοικίες, οι κατεδαφίσεις οικιών, οι εξώσεις και εκτοπίσεις, οι κατασχέσεις γης, οι δυσκολίες πρόσβασης σε νερό και άλλους φυσικούς πόρους, η απουσία βασικών κοινωνικών παροχών και κοινωνικής αρωγής κλπ. έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στις συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, με ιδιαίτερη έμφαση στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ· ότι η οικονομική κατάσταση σε αυτές τις περιοχές, επιδεινούμενη από τους περιορισμούς εισόδου, κυκλοφορίας και αναπτυξιακού σχεδιασμού, παραμένουν πηγή μείζονος ανησυχίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), το 53,5% των νεαρών γυναικών και το 32,3% των νεαρών ανδρών ηλικίας 15 έως 24 ετών στη Δυτική Όχθη είναι στην ανεργία, κυρίως λόγω των κατοχικών συνθηκών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις Συμφωνίες του Όσλο του 1993 το έδαφος της Δυτικής Όχθης διαιρέθηκε σε τρεις ζώνες: τις Ζώνες Α, Β και Γ· ότι η Ζώνη Γ, που είναι υπό ισραηλινό πολιτικό έλεγχο και υπό ισραηλινό έλεγχο σε θέματα ασφαλείας, αποτελεί το 62% του εδάφους της Δυτικής Όχθης και είναι η μόνη εδαφικά συνεχής περιοχή με το πιο γόνιμο και πλούσιο σε πόρους έδαφος της Δυτικής Όχθης· ότι η Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995 για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας όριζε πως η Ζώνη Γ πρέπει να μεταβιβασθεί σταδιακά στην παλαιστινιακή δικαιοδοσία, πράγμα που δεν έγινε·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παλαιστινιακή παρουσία στη Ζώνη Γ υπονομεύθηκε από τις πολιτικές της Ισραηλινής Κυβέρνησης· ότι, ως αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, μόνο το 5,8% του παλαιστινιακού πληθυσμού της Δυτικής Όχθης ζει στη Ζώνη Γ, ενώ ο αριθμός των Ισραηλινών εποίκων, που εκτιμάται σε 310.000, είναι υπερδιπλάσιος του εκτιμώμενου παλαιστινιακού πληθυσμού της ζώνης Γ· ότι είναι κατά συνέπεια άκρως σημαντικό να προστατευθούν ο παλαιστινιακός πληθυσμός και τα δικαιώματά του στη Ζώνη Γ, ώστε να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα της λύσης των δυο κρατών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ, στον Θεμελιώδη Νόμο του 1980 περί Ιερουσαλήμ, Πρωτεύουσας του Ισραήλ, ανακηρύσσει την Ιερουσαλήμ ως πλήρη και ενοποιημένη πρωτεύουσα του Ισραήλ κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· ότι η απόφαση 478(1980) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ορίζει πως όλα τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα και ενέργειες που το Ισραήλ έλαβε ως δύναμη κατοχής και που μετέβαλαν ή προσπάθησαν να μεταβάλουν τον χαρακτήρα και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ, και ειδικότερα ο Θεμελιώδης Νόμος, είναι άκυρα και ουδέποτε γενόμενα και πρέπει να ακυρωθούν αμέσως· ότι τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 επαναλαμβάνουν για άλλη μια φορά ότι πρέπει να βρεθεί μέσω διαπραγματεύσεων τρόπος διευθέτησης του καθεστώτος της Ιερουσαλήμ ως μελλοντικής πρωτεύουσας δυο κρατών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως τονίζεται και στην έκθεση των επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ, καθιστούν όλο και πιο απίθανη και ανεφάρμοστη την προοπτική του να γίνει η Ιερουσαλήμ η μελλοντική πρωτεύουσα δυο κρατών, πράγμα που υποσκάπτει τη λύση των δυο κρατών· ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ αποκόπτεται όλο και πιο πολύ από τη Δυτική Όχθη, ενώ το Ιστορικό Λεκανοπέδιο εντός της Ιερουσαλήμ αποκόπτεται όλο και περισσότερο από την υπόλοιπη Ανατολική Ιερουσαλήμ, με τους Παλαιστίνιους που ζουν σε προάστια όπως το Silwan και το Sheikh Jarrah να απειλούνται διαρκώς με εξώσεις και απαλλοτριώσεις·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική συνέχεια των γαιών έχει υποστεί σοβαρή περαιτέρω εξάρθρωση με την κατασκευή δρόμων που προορίζονται για αποκλειστική χρήση από τους εποίκους και που διαιρούν ακόμη περισσότερο την παλαιστινιακή γη και στερούν από τον κατεχόμενο πληθυσμό την πρόσβαση στα δικά του εδάφη, στο νερό και σε άλλους πόρους καθώς και στις γειτονικές κοινότητες, επηρεάζοντας σοβαρά την καθημερινότητά τους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι Παλαιστίνιοι που ζουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ αποτελούν το 37% του πληθυσμού της Ιερουσαλήμ και αντιπροσωπεύουν το 36% των δημοτικών φορολογικών εσόδων, μόνο το 10% του δημοτικού προϋπολογισμού δαπανάται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με εξαιρετικά ακατάλληλες παροχές υπηρεσιών· ότι οι Ισραηλινές Αρχές έκλεισαν τα περισσότερα Παλαιστινιακά ιδρύματα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένου του Orient House, προκαλώντας ένα θεσμικό και ηγετικό κενό στον τοπικό παλαιστινιακό πληθυσμό, πράγμα που συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό πρόβλημα· ότι οι Ισραηλινές Αρχές, π.χ. εξορίζοντας μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου από την Ιερουσαλήμ, εφαρμόζουν πολιτικές και τακτικές που αποσκοπούν στην εξάλειψη της παλαιστινιακής παρουσίας στην Ιερουσαλήμ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Παλαιστίνιοι που διαβιούν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ έχουν την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου, που μπορεί να μεταβιβασθεί μόνο στα παιδιά υπό ορισμένες προϋποθέσεις και δεν μεταβιβάζεται αυτομάτως λόγω γάμου, πράγμα που δεν επιτρέπει σε συζύγους και τέκνα πολλών μονίμων κατοίκων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ να ζήσουν μαζί με τα μέλη της οικογενείας τους· ότι από την άλλη κάπου 200.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν μέσα και γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παλαιστινιακή παρουσία στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ έχει υπονομευθεί από τις πολιτικές της Ισραηλινής Κυβέρνησης· ότι βασικό στοιχείο αυτών των πολιτικών είναι η οικοδόμηση και επέκταση των οικισμών· ότι οι ισραηλινοί οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου και συνιστούν μείζον εμπόδιο για τις ειρηνευτικές προσπάθειες, ενώ η Ισραηλινή Κυβέρνηση τις επιδοτεί μέσα από σημαντικά κίνητρα στους τομείς της φορολογίας, του στεγαστικού, των υποδομών, των δρόμων, της ύδρευσης, της εκπαίδευσης, της υγείας κλπ.· ότι το 2011 σημειώθηκε η μεγαλύτερη μετά το 1967 επέκταση των οικισμών στην περιοχή της Ιερουσαλήμ· ότι οι βιαιοπραγίες και παρενοχλήσεις εκ μέρους των εποίκων σε βάρος των αμάχων Παλαιστινίων υπό ισραηλινή στρατιωτική προστασία προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια και θανάτους· ότι, εν απουσία ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού μηχανισμού ελέγχου, τα προϊόντα από τους ισραηλινούς οικισμούς συνεχίζουν να εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά υπό προτιμησιακούς όρους·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαχωριστικό τείχος που ανεγέρθηκε από το Ισραήλ χωρίς να ακολουθεί την Πράσινη Γραμμή, αποκόπτει σημαντικά τμήματα του παλαιστινιακού εδάφους και από τη Δυτική Όχθη και από την Ανατολική Ιερουσαλήμ και χωρίζει κοινότητες και οικογένειες, παιδιά από τα σχολεία τους, ενήλικους από τις οικονομικές τους δραστηριότητες· ότι η συμβουλευτική γνωμοδότηση του 2004 του Διεθνούς Δικαστηρίου με τίτλο "Οι νομικές συνέπειες από την κατασκευή Τείχους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη", όριζε πως "η κατασκευή του τείχους που ανεγείρει το Ισραήλ ως δύναμη κατοχής στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής μέσα και γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και το συνδεδεμένο με αυτό καθεστώς, είναι αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο"·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, που ορίζει ότι οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ θα θεμελιωθούν στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών που διέπουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές τους ως βασικό στοιχείο της Συμφωνίας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 4.000 Παλαιστίνιοι αιχμάλωτοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά και κάποιοι ου κρατούνται εδώ και πάνω από 20 χρόνια, μαζί με 27 μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, και πάνω από 300 Παλαιστίνιοι διοικητικοί κρατούμενοι, συνεχίζουν να κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και ισραηλινά κέντρα κράτησης·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιστινιακός πληθυσμός στη Δυτική Όχθη, και ειδικά στη Ζώνη Γ, καθώς και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις νερού· ότι οι Παλαιστίνιοι αγρότες πλήττονται σοβαρά από την έλλειψη νερού για άρδευση, εξ αιτίας της χρήσης του μεγαλύτερου ποσοστού αυτού του νερού από το Ισραήλ και από τους Ισραηλινούς εποίκους· ότι η διάθεση επαρκών υδάτινων πόρων είναι θεμελιώδης για την βιωσιμότητα οποιουδήποτε μελλοντικού Παλαιστινιακού Κράτους·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας και η ανθρωπιστική κρίση σε αυτήν συνεχίζονται παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για το άμεσο, διαρκές και άνευ όρων άνοιγμα των σημείων διέλευσης ώστε να περνούν η ανθρωπιστική βοήθεια, τα εμπορικά προϊόντα και οι άνθρωποι προς και από την Γάζα, όπως επίσης επαναλαμβάνεται στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Άραβες Βεδουίνοι είναι αυτόχθων λαός με εδραία και παραδοσιακή αγροτική ζωή στα πατρογονικά του εδάφη ο οποίος ζητάει την επίσημη και μόνιμη αναγνώριση της ιδιαιτερότητάς του και του καθεστώτος του· ότι οι Άραβες Βεδουίνοι, απειλούμενοι από τις πολιτικές του Ισραήλ οι οποίες υπονομεύουν τους τρόπους βιοπορισμού τους και περιλαμβάνουν ακόμη και αναγκαστικές εκτοπίσεις, είναι μια ιδιαίτερα ευπαθής πληθυσμιακή ομάδα, τόσο στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη όσο και στο Νεγκέβ· ότι ο Ισραηλινός Στρατός αποφάσισε να αρχίσει την έκδοση εντολών κατεδάφισης κατά της κοινότητας Jahalin (2.300 άτομα, εκ των οποίων τα 2/3 παιδιά) στο οικιστικό συγκρότημα Ma'ale Adumin, πράγμα που πιθανόν να οδηγήσει σε καταστροφή του 90% και πλέον των οικιών και άλλων κατασκευών, μαζί με δυο σχολεία στο Khan al-Ahmar και στο Wadi Abu Hindi, που εξυπηρετούν κάπου 200 παιδιά του jahalin, αποκόπτοντάς τα έτσι στην πράξη από το εκπαιδευτικό σύστημα· ότι το ισραηλινό σχέδιο είναι να εκτοπισθεί η κοινότητα σε μια περιοχή μόλις 300 μέτρα απόσταση από τη χωματερή που είναι κοντά στην Παλαιστινιακή κωμόπολη Abu Dis··

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός της Παλαιστινιακής Αρχής· ότι η ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγείται από τη διεθνή κοινότητα και ειδικότερα από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν απαλλάσσει το Ισραήλ ως δύναμη κατοχής από τις υποχρεώσεις που αυτό έχει βάσει του διεθνούς δικαίου· ότι πάνω από 60 έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή από τα κράτη μέλη της υπέστησαν ζημίες ή καταστράφηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις από τον Ιανουάριο του 2011 κι ότι πάνω από 100 ανάλογα έργα απειλούνται με κατεδάφιση·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα εξέφρασε την υποστήριξή του στη λύση των δυο κρατών, με το Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, με εδαφική συνέχεια και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης που θα ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια· ότι ζητεί και πάλι την επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δυο μερών, και δηλώνει ότι καμία αλλαγή στα προ του 1967 σύνορα δεν θα αναγνωρισθεί, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Ιερουσαλήμ, πέρα από εκείνες που ήδη έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη·

1.  επαναλαμβάνει τη θερμή του υποστήριξη στη λύση των δυο κρατών βάσει των συνόρων του 1967, με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δυο κρατών, με το Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, με εδαφική συνέχεια και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης που θα ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια· επικροτεί τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 για την ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, επαναλαμβάνοντας ότι η ΕΕ δεν θα αναγνωρίσει καμία αλλαγή των προ του 1967 συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Ιερουσαλήμ, πέρα από εκείνες που ήδη έχουν συμφωνηθεί από το μέρη και καλεί την ΕΕ να προχωρήσει στην άμεση αναγνώριση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους·

2.  τονίζει εκ νέου ότι οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου· ζητεί την άμεση, πλήρη και μόνιμη παύση κάθε δραστηριότητας κατασκευής και επέκτασης των ισραηλινών οικισμών, που αλλοιώνουν την επί τόπου κατάσταση και τα δημογραφικά στοιχεία, συνιστώντας ως εκ τούτου μείζονα απειλή για τη βιωσιμότητα της λύσης των δυο κρατών, όπως επίσης ζητεί και την κατεδάφιση όλων των φυλακίων που ανεγέρθηκαν μετά τον Μάρτιο του 2001· επικροτεί και υποστηρίζει πλήρως τις παραγράφους 6 και 7 των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 που επικεντρώνονται στα ζητήματα των οικισμών, της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και της Ζώνης Γ· ζητεί να εξετασθούν αυτές οι ισραηλινές παραβιάσεις στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο, μεταξύ άλλων και στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ·

3.  τονίζει τη σημασία της προστασίας του παλαιστινιακού πληθυσμού και των δικαιωμάτων του στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ως βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της λύσης των δυο κρατών·

4.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη εξτρεμισμού, βίας και παρενόχλησης εκ μέρους των εποίκων σε βάρος των Παλαιστινίων αμάχων και καλεί την Ισραηλινή Κυβέρνηση και τις Ισραηλινές Αρχές να τους αποσύρουν, να σταματήσουν να τους προστατεύουν και να προσάγουν στη δικαιοσύνη τους αυτουργούς τέτοιων πράξεων και να τους αποδίδουν ευθύνες, δεδομένου ότι η μη απόδοση ευθυνών προκαλεί ατιμωρησία·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την άμεση, μόνιμη και άνευ όρων άρση του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας και για τη λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη αυτής της περιοχής· τονίζει την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της πολιτικής σύνδεσης και της επικοινωνίας της Λωρίδας της Γάζας με τη Δυτική Όχθη·

6.  ζητεί το άμεσο, πλήρες και μόνιμο πάγωμα της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ βάσει του άρθρου 2· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν ώστε μια παρόμοια ρήτρα διασφάλισης και ένας παρόμοιος μηχανισμός να συμπεριληφθούν στον κανονισμό συμμετοχής στο Πρόγραμμα HORIZON 2020 (διάδοχο του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου)· εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη συμμετοχή του Ισραήλ στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και στα στρατιωτικά έργα· καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της Κοινής Θέσης της ΕΕ σχετικά με το εμπόριο όπλων (που ορίζει ότι πρέπει να εξετάζεται η συμμόρφωση της χώρας εισαγωγής με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο προτού εκδοθεί άδεια εξαγωγής προς αυτή τη χώρα)·

7.  ζητεί την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της υφισταμένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο πλαίσιο των υφισταμένων διμερών συμφωνιών ΕΕ-Ισραήλ και ζητεί να δημιουργήσει η Επιτροπή έναν κατάλληλο και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό μηχανισμό ελέγχου που δεν θα επιτρέπει στα προϊόντα από τους ισραηλινούς οικισμούς να εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους στην ευρωπαϊκή αγορά· ζητεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη σωστή και δέουσα σήμανση των προϊόντων·

8.  ζητεί από την Ισραηλινή Κυβέρνηση και από τις Ισραηλινές Αρχές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που έχουν ως δύναμη κατοχής, και ειδικότερα:

-  να τερματίσουν αμέσως τις κατεδαφίσεις οικιών, τις εξώσεις και την αναγκαστική μετακίνηση Παλαιστινίων,

-  να διευκολύνουν τις παλαιστινιακές χωροταξικές και οικοδομικές δραστηριότητες καθώς και την εκτέλεση παλαιστινιακών αναπτυξιακών έργων,

-  να διευκολύνουν την είσοδο και κυκλοφορία,

-  να άρουν την απαγόρευση των οικογενειακών επανενώσεων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ,

-  να παύσουν άμεσα τις κατασχέσεις παλαιστινιακών εδαφών στη Ζώνη Γ με σκοπό την εγκατάσταση οικισμών και άλλες κατασκευές,

-  να διευκολύνουν την πρόσβαση των Παλαιστινίων σε χώρους αγροτικής δραστηριότητας και σε βοσκοτόπους,

-  να διασφαλίσουν μια δίκαιη κατανομή νερού ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του παλαιστινιακού πληθυσμού,

-  να βελτιώσουν την πρόσβαση του παλαιστινιακού πληθυσμού στις κατάλληλες κοινωνικές παροχές και κοινωνική αρωγή, ειδικά στους τομείς της εκπαίδευσης (επαρκή σχολεία) και της δημόσιας υγείας, και

-  να διευκολύνουν τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ·

9.   ζητεί να ξανανοίξουν τα παλαιστινιακά ιδρύματα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, και ειδικά το Orient House·

10. ζητεί τον τερματισμό της εφαρμογής του μέτρου της διοικητικής κράτησης Παλαιστινίων από τις Ισραηλινές Αρχές καθώς και την άμεση απελευθέρωση των Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων και των διοικητικών κρατουμένων·

11. ζητεί την παροχή προστασίας στις κοινότητες Αράβων Βεδουίνων που ζουν στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και στο Νεγκέβ· ζητεί τον άμεσο τερματισμό κάθε αναγκαστικής μετακίνησης, εκδίωξης ή κατεδάφισης σε βάρος των εν λόγω κοινοτήτων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους μέσω των καταλλήλων παροχών στη γη των προγόνων τους· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο την ανάκληση του "Σχεδίου Prawer" από την Ισραηλινή Κυβέρνηση·

12. τονίζει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη επίτευξης μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· καλεί το Ισραήλ να διακόψει αμέσως τις οικιστικές δραστηριότητες, ώστε να καταστεί δυνατή η επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δυο μερών·

13. συνεχίζει να υποστηρίζει την πολιτική μη βίαιης αντίστασης του Προέδρου Abbas και ενθαρρύνει την ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση και τη συγκρότηση ενός παλαιστινιακού κράτους, διεργασία στην οποία βασικά στοιχεία είναι οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές·

14. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στις Παλαιστινιακές Αρχές και στα παλαιστινιακά αναπτυξιακά έργα που αφορούν τη Ζώνη Γ και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ώστε να προστατευθεί και να ενισχυθεί ο παλαιστινιακός πληθυσμός· ζητεί επίσης να αποδοθούν οικονομικές ευθύνες στο Ισραήλ για την καταστροφή έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη· τονίζει ότι θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στο Ισραήλ για να σταματήσει να παρακρατεί τα τελωνειακά και φορολογικά έσοδα που ανήκουν στην Παλαιστινιακή Αρχή·

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ζητήσουν από τις Ισραηλινές Αρχές να εφαρμόζουν εξ ολοκλήρου τη Σύμβαση του ΟΗΕ (1990) για τα Δικαιώματα του Παιδιού έναντι των παιδιών των Παλαιστινίων τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, και ειδικότερα το άρθρο 37 που αφορά την τιμωρία, σύλληψη και κράτηση παιδιών·

16. καλεί όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων να θίγουν με τους συναδέλφους τους της Κνεσέτ το ζήτημα των ισραηλινών παραβιάσεων που διαπράττονται στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη·

17. καλεί εκ νέου την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν έναν ενεργότερο πολιτικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στον Ειδικό Απεσταλμένο της Τετραμερούς για τη Μέση Ανατολή, στο Κοινοβούλιο και στην Κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου