Postopek : 2012/2694(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0376/2012

Predložena besedila :

B7-0376/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2012 - 13.5

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0298

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 139kWORD 111k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0373/2012
27.6.2012
PE491.991v01-00
 
B7-0376/2012

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o politiki EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu (2012/2964(RSP))


Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Jacky Hénin, João Ferreira, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o politiki EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu (2012/2964(RSP))  
B7‑0376/2012

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju ustanovne listine Združenih narodov,

–   ob upoštevanju ustreznih resolucij Združenih narodov, zlasti resolucije generalne skupščine Združenih narodov 181(1947) in resolucij varnostnega sveta Združenih narodov 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) in 1850 (2008),

–   ob upoštevanju četrte ženevske konvencije o zaščiti civilnih oseb v času vojne iz leta 1949,

–   ob upoštevanju svetovalnega mnenja Mednarodnega sodišča o pravnih posledicah izgradnje zidu na okupiranem palestinskem ozemlju z dne 9. julija 2004,

–   ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij, zlasti resolucije z dne 29. septembra 2011 o razmerah v Palestini ter resolucije z dne 9. septembra 2010 o stanju reke Jordan s posebnim poudarkom na območju njenega spodnjega toka,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 14. maja 2012, 18. julija in 23. maja 2011 ter 8. decembra 2009,

–   ob upoštevanju govora o najnovejšem dogajanju na Bližnjem vzhodu in v Siriji, ki ga je imela podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Catherine Ashton na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 12. junija 2012,

–   ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Catherine Ashton, zlasti izjave z dne 8. junija 2012 o širitvi naselbin, izjave z dne 25. aprila 2012 o odločitvi izraelskih oblasti o statusu naselbin Sansana, Rečelim in Bručin na zasedenem palestinskem ozemlju ter izjave z dne 22. februarja 2012 o odobritvi izraelskih naselbin,

–   ob upoštevanju poročila vodij misije EU o vzhodnem Jeruzalemu iz januarja 2012,

–   ob upoštevanju poročila vodij misije EU o območju C in oblikovanju palestinske države iz julija 2011,

–   ob upoštevanju dveletnega načrta palestinskega predsednika vlade Salama Fajada o vzpostavitvi države „ Konec okupacije, vzpostavitev države“ iz avgusta 2009,

–   ob upoštevanju začasnega sporazuma o Zahodnem bregu in Gazi z dne 18. septembra 1995,

–    ob upoštevanju sporazumov iz Osla (deklaracija o načelih o začasnih samoupravnih sporazumih) z dne 13. septembra 1993,

 

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker sta Zahodni breg in vzhodni Jeruzalem skupaj z Gazo zasedeni ozemlji; ker za ta ozemlja v celoti velja mednarodno humanitarno pravo in četrta ženevska konvencija; ker je Izrael kot okupacijska sila med drugim dolžan v dobri veri zagotoviti izpolnitev osnovnih potreb okupiranega palestinskega prebivalstva, zasedeno ozemlje upravljati v korist lokalnemu prebivalstvu, zaščititi in ohraniti civilne objekte ter preprečiti preseljevanje lastnega prebivalstva na zasedeno ozemlje ter selitev prebivalstva z zasedenega ozemlja na ozemlje svoje države;

B.  ker neodtujljiva pravica Palestincev do samoodločbe in do lastne države ni sporna, prav tako pa ni sporna pravica Izraela do obstoja v okviru varnih meja; podpora težnjam Palestincev po lastni državi ter Izraelcev in Palestincev po razvoju in varnem okolju je bistvenega pomena za trajen mir, stabilnost in blaginjo v tej regiji;

C. ker so izraelske naselbine po mednarodnem pravu nezakonite in predstavljajo veliko oviro v prizadevanjih za mir; ker gradnja in širitev naselbin po načrtih in pod vodstvom izraelske vlade močno ogroža uresničljivost rešitve z dvema državama, kar je navedeno tudi v nedavnih poročilih vodij misij EU o območju C in oblikovanju palestinske države ter o vzhodnem Jeruzalemu, ki sta prišli v medije;

D. ker na življenjske razmere Palestincev na Zahodnem bregu, zlasti na območju C, ter v vzhodnem Jeruzalemu močno negativno vplivajo trenutna širitev nezakonitih naselbin in nasilje naseljencev, urbanistične omejitve in posledično hudo pomanjkanje stanovanj rušenje hiš, prisilne izselitve in preselitve, zaplembe zemljišč, težaven dostop do vode in drugih naravnih virov, pomanjkanje osnovnih socialnih storitev in pomoči itd; ker gospodarske razmere na teh območjih, ki jih še poslabšuje omejevanje dostopa, gibanja in prostorskega načrtovanja, ostajajo velik razlog za zaskrbljenost;

E.  ker je po letnem poročilu Mednarodne organizacije dela na Zahodnem bregu brezposelnih 53,5 % mladih žensk in 32,3 % mladih moških med 15. in 24. letom starosti, večinoma zaradi razmer, nastalih zaradi okupacije;

F.  ker je bilo ozemlje Zahodnega brega s sporazumi iz Osla leta 1993 razdeljeno na tri območja: območja A, B in C; ker območje C pod izraelskim civilnim in varnostnim nadzorom predstavlja 62 % ozemlja Zahodnega brega in je edino območje, ki meji na najbolj rodovitno in z viri bogato območje na Zahodnem bregu; ker je začasni sporazum o Zahodnem bregu in Gazi iz leta 1995 določil, da bo območje C postopno prešlo pod palestinsko jurisdikcijo, kar se ni zgodilo;

G. ker je navzočnost Palestincev na območju C ogrožena zaradi politike izraelske vlade; ker zaradi te politike le 5,8 % palestinskega prebivalstva na Zahodnem bregu živi na območju C, medtem ko število izraelskih naseljencev, po ocenah jih je 310 000, več kot dvakrat presega ocenjeno število palestinskega prebivalstva na območju C; ker je zato zaščita palestinskega prebivalstva in njegovih pravic na območju C bistvenega pomena za nadaljnjo uresničljivost rešitve z dvema državama;

H. ker je Izrael v svojem temeljnem zakonu o Jeruzalemu, glavnem mestu Izraela, iz leta 1980 v nasprotju z mednarodnim pravom Jeruzalem razglasil za celotno in združeno glavno mesto Izraela, ker je resolucija varnostnega sveta Združenih narodov št. 478 (1980) določila, da so vsi zakonodajni in upravni ukrepi, zlasti temeljni zakon, ki jih je sprejel Izrael kot okupacijska sila in s katerimi sta se spremenila značaj in status Jeruzalema ali je bil to njihov namen, nični in jih je treba takoj razveljaviti; ker je Svet v sklepih z dne 14. maja 2012 ponovno poudaril, da je treba najti način, kako s pogajanji razrešiti status Jeruzalema kot bodočega glavnega mesta dveh držav;

I.   ker so glede na sedanje dogajanje v vzhodnem Jeruzalemu, kar je poudarjeno tudi v poročilu vodij misij EU, možnosti, da Jeruzalem postane glavno mesto dveh držav, vse manj verjetne in uresničljive, kar ogroža rešitev z dvema državama; ker je vzhodni Jeruzalem vse bolj ločen od Zahodnega brega, hkrati pa je zgodovinsko jedro v Jeruzalemu vse bolj ločeno od vzhodnega Jeruzalema, Palestincem v četrtih, kot sta Silvan in Šejk Džara, pa nenehno grozi prisilna izselitev in razlastitev;

J.   ker se sklenjenost zemljišč še dodatno močno uničuje z gradnjo cest za izključno uporabo naseljencev, ki še bolj delijo palestinsko ozemlje ter okupiranemu prebivalcem onemogočajo dostop do njihovih zemljišč, vode in drugih virov ter sosednjih skupnosti, kar resno vpliva na vsakodnevno življenje,

K. ker Palestinci, ki živijo v vzhodnem Jeruzalemu, predstavljajo 37 % prebivalstva Jeruzalema ter ustvarijo 36 % davčnih prihodkov te občine, vendar se za vzhodni del mesta porabi zgolj 10 % občinskega proračuna, pri čemer je zagotavljanje storitev izrazito pomanjkljivo; ker so izraelske oblasti v vzhodnem Jeruzalemu zaprle večino palestinskih institucij, vključno s Hišo Orienta, ter tako med tamkajšnjim palestinskim prebivalstvom ustvarile institucionalno in vodstveno praznino, ki ostaja poglavitno vprašanje; ker izraelske oblasti vodijo politiko in taktiko za umik palestinske navzočnosti v Jeruzalemu, kot je izgon članov palestinskega zakonodajnega sveta iz Jeruzalema;

L.  ker imajo Palestinci, ki živijo v vzhodnem Jeruzalemu, status stalnega prebivalca, ki ga je pod določenimi pogoji mogoče prenesti le na otroke in se ne prenese samodejno prek sklenitve zakonske zveze, kar zakoncem in otrokom številnih stalnih prebivalcev vzhodnega Jeruzalema preprečuje, da bi bivali skupaj s svojimi družinskimi člani; ker po drugi strani v vzhodnem Jeruzalemu in njegovi okolici živi približno 200.000 izraelskih naseljencev;

M. ker je navzočnost Palestincev na območju C ogrožena zaradi politike izraelske vlade; ker je osrednji element te politike gradnja in širitev naselbin; ker so izraelske naselbine po mednarodnem pravu nezakonite in predstavljajo veliko oviro v prizadevanjih za mir, pri čemer jih izraelska vlada subvencionira z znatnimi spodbudami na področju davkov, stanovanj, infrastrukture, cest, dostopa do vode, izobraževanja, zdravstvenega varstva itd.; ker je bila leta 2011 največja širitev naselbin na območju Jeruzalema od leta 1967; ker je zaradi nasilja naseljencev in nadlegovanja palestinskih civilistov, kar poteka pod izraelsko vojaško zaščito, povzročilo resne incidente in usodne poškodbe; ker zaradi pomanjkanja učinkovitega nadzornega mehanizma Evropske unije na evropski trg še vedno prihaja blago izraelskih naseljencev, za katerega velja preferencialni režim;

N. ker ločevalni zid, ki ga je zgradil Izrael in ni v skladu z zeleno črto, odrezal precejšen del palestinskega ozemlja tako na Zahodnem bregu kot v vzhodnem Jeruzalemu in ločuje skupnosti in družine, otroke in njihove šole, odrasle in njihove gospodarske dejavnosti; ker je v svetovalnem mnenju Mednarodnega sodišča o pravnih posledicah izgradnje zidu na okupiranem palestinskem ozemlju iz leta 2004 navedeno, da sta zid, ki ga na zasedenem palestinskem ozemlju, vključno z vzhodnim Jeruzalemom in njegovo okolico, gradi Izrael kot okupacijska sila, ter s tem povezana ureditev v nasprotju z mednarodnim pravom;

O. ker člen 2 pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom določa, da odnosi med Evropsko unijo in Izraelom temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih načel, ki so vodilo njune notranje in zunanje politike in so bistvena sestavina tega sporazuma;

P.  ker je v izraelskih zaporih in centrih za pridržanje še vedno zaprtih več kot 4000 Palestincev, med katerimi so ženske in otroci, nekateri so pridržani več kot 20 let, pa tudi 27 članov palestinskega zakonodajnega sveta in več kot 300 upravno priprtih Palestincev;

Q. ker se palestinsko prebivalstvo na Zahodnem bregu, zlasti na območju C, in v vzhodnem Jeruzalemu, sooča s hudim pomanjkanjem vode; ker je palestinske kmete močno prizadelo pomanjkanje vode za namakanje, do katerega prihaja zato, ker večino te vode porabijo v Izraelu oziroma izraelski naseljenci; ker je razpoložljivost zadostnih vodnih virov bistvena za obstoj bodoče palestinske države;

R.  ker se blokada Gaze in tamkajšnja humanitarna kriza nadaljujeta kljub številnim pozivom mednarodne skupnosti za takojšnjo, trajno in brezpogojno odprtje mejnih prehodov za pretok humanitarne pomoči, blaga in oseb v Gazo in iz nje, kot je poudarjeno tudi v sklepih Sveta z dne 14. maja 2012;

S.  ker so arabski beduini staroselci, ki v stalnih naselbinah na zemlji svojih prednikov ohranjajo tradicionalno kmečko življenje in si prizadevajo za uradno in trajno priznanje svojega edinstvenega položaja in statusa; ker so arabski beduini, ki jih s spodkopavanjem možnosti za preživljanje in tudi s prisilnimi preselitvami ogroža izraelska politika, posebej ranljiva skupina prebivalstva tako na zasedenem palestinskem ozemlju kot v Negevu; ker se je izraelska vojska odločila začeti izdajati odredbe za rušenje za skupnost Džahalinov (2300 prebivalcev, med katerimi sta dve tretjini otrok) v naselbini Male Adumim, kar bi lahko povzročilo uničenje več kot 90 odstotkov domov in drugih objektov, tudi dveh šol v Kan al-Amarju in Vadi Abu Hindiju, ki ju obiskuje približno 200 džahalinskih otrok, s čimer bi jih učinkovito izključili iz izobraževalnega sistema; ker izraelski načrt predvideva preselitev skupnosti na območje, ki je zgolj 300 metrov oddaljeno od smetišča blizu palestinskega mesta Abu Dis;

T.  ker je Evropska unija največja donatorica palestinski upravi; ker humanitarna in razvojna pomoč, ki ju zagotavlja mednarodna skupnost, zlasti pa Evropska unija in njene države članice, Izraela kot okupacijske sile ne odvezuje obveznosti na podlagi mednarodnega prava; ker so izraelske sile od januarja 2011 poškodovale ali uničile več kot 60 projektov, ki so jih financirale Evropska unija ali njene države članice, več kot 100 podobnim projektom pa grozi rušenje;

U. ker je Evropski parlament že večkrat izrazil podporo rešitvi z dvema državama, po kateri bi Izrael in sosednja neodvisna in demokratična palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, živela v miru in varnosti in ker je Parlament večkrat pozval k obnovitvi neposrednih mirovnih pogajanj med stranema ter izjavil, da ne bodo priznane spremembe meja pred letom 1967, tudi glede Jeruzalema, razen sprememb, o katerih se bosta strani dogovorili;

1.  ponovno poudarja, da podpira rešitev z dvema državama, ki bi temeljila na mejah iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav in po kateri bi Izrael in sosednja neodvisna, demokratična palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, živela v miru in varnosti; pozdravlja sklepe Sveta o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 14. maja 2012, v katerih je ponovno poudarjeno, da Evropska unija ne bo priznala sprememb meja izpred leta 1967, kar velja tudi za Jeruzalem, razen tistih, o katerih se bosta strani dogovorili, ter poziva Evropsko unijo, naj preide k takojšnjemu priznanju neodvisne palestinske države;

2.  znova poudarja, da so po mednarodnem pravu izraelske naselbine na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu nezakonite; poziva k takojšnji, popolni in trajni ustavitvi vseh dejavnosti gradnje in širitve izraelskih naselbin, ki spreminjajo stanje na terenu ter demografsko stanje, zato pa močno ogrožajo uresničljivost rešitve z dvema državama, pa tudi k odstranitvi vseh oporišč, zgrajenih po marcu 2001; pozdravlja in v celoti podpira odstavka 6 in 7 sklepov Sveta z dne 14. maja 2012 o vprašanjih naselbin, vzhodnega Jeruzalema in območja C; poziva, naj se izraelske kršitve obravnavajo na najvišji politični ravni, tudi na sejah Pridružitvenega sveta EU-Izrael;

3.  poudarja, da je pomembno zaščititi palestinsko prebivalstvo in njegove pravice na območju C in v vzhodnem Jeruzalemu, kar zahteva spoštovanje mednarodnega prava in mednarodnega humanitarnega prava in je bistveno za uresničljivost rešitve z dvema državama;

4.  ostro obsoja vsa dejanja ekstremizma, nasilja in nadlegovanja naseljencev nad palestinskim civilnim prebivalstvom ter poziva izraelsko vlado in oblasti, naj jih umaknejo, prenehajo ščititi ter storilce takih dejanj privedejo pred sodišče in poskrbijo, da bodo zanje odgovarjali, saj pomanjkanje odgovornosti vodi v nekaznovanost;

5.  ponovno poziva k takojšnji, trajni in brezpogojni odpravi blokade območja Gaze in k sprejetju ukrepov, ki bodo omogočili obnovo in gospodarsko oživitev tega območja; poudarja, da je nujno treba ponovno vzpostaviti politično in komunikacijsko povezavo med Gazo in Zahodnim bregom;

6.  poziva k takojšnji, popolni in trajni zamrznitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom v skladu s členom 2; poziva Komisijo in Svet, naj podobno zaščitno klavzulo in mehanizem vključita v določbo o sodelovanju v programu Obzorja 2020 (naslednik sedmega okvirnega programa); v celoti nasprotuje izraelskemu sodelovanju v programih Evropske obrambne agencije in vojaških projektih; poziva države članice, naj upoštevajo določbe skupnega stališča Evropske unije o trgovini z orožjem (ki določa, da je treba pred izdajo dovoljenj za izvoz v državo upoštevati, ali država uvoznica spoštuje mednarodno humanitarno pravo);

7.  poziva, naj se veljavna zakonodaja EU glede dvostranskih sporazumov med EU in Izraelom izvaja v celoti in učinkovito ter naj Komisija uvede ustrezen in učinkovit nadzorni mehanizem EU, s katerim bi preprečila uvoz proizvodov iz izraelskih naselbin na evropski trg po preferencialnem režimu; poziva države članice, naj uveljavijo pravilno in ustrezno označevanje;

8.  poziva izraelsko vlado in oblasti, naj izpolnijo svoje obveznosti kot okupacijska sila in naj zlasti:

–   nemudoma ustavijo rušenje hiš, prisilne izselitve in preseljevanje Palestincev;

–   Palestincem omogočijo dejavnosti načrtovanja in gradnje ter izvajanje razvojnih projektov;

–   omogočijo dostop in gibanje;

–   razveljavijo prepoved združevanja družin v vzhodnem Jeruzalemu;

–   nemudoma prenehajo z zaplembami palestinskih zemljišč na območju C za naselbine in drugo gradnjo;

–   Palestincem olajšajo dostop do obdelovalnih površin in pašnikov;

–   zagotovijo pravično razdelitev vode in izpolnijo potrebe palestinskega prebivalstva;

–   izboljšajo dostop palestinskega prebivalstva do ustreznih socialnih storitev in pomoči, zlasti na področju izobraževanja (dovolj šol) in javnega zdravja; in

–   olajšajo humanitarne dejavnosti na območju C in v vzhodnem Jeruzalemu;

9.  poziva k ponovnemu odprtju palestinskih institucij v vzhodnem Jeruzalemu, posebej Hiše Orienta;

10. poziva izraelske oblasti, naj prenehajo izvajati upravna pridržanja Palestincev in nemudoma izpustijo palestinske politične zapornike in upravno pridržane osebe;

11. poziva k zaščiti arabskega beduinskega prebivalstva, ki živi na zasedenem palestinskem ozemlju in v Negevu; poziva k takojšnji ustavitvi prisilnega izseljevanja, razlaščanja ali rušenja, ki se izvajajo nad tem prebivalstvom, in k izboljšanju njihovih življenjskih razmer, tako da se jim zagotovijo ustrezne storitve na zemlji njihovih prednikov; v zvezi s tem poziva izraelsko vlado, naj umakne Prawerjev načrt;

12. poudarja, da je treba nujno doseči pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci; poziva Izrael, naj nemudoma ustavi naseljevanje, kar bi omogočilo nadaljevanje neposrednih mirovnih pogajanj med stranema;

13. še naprej podpira politiko predsednika Abasa o nenasilnem uporu in spodbuja spravo med Palestinci ter oblikovanje palestinske države, pri čemer so predsedniške in parlamentarne volitve pomemben del tega procesa;

14. poziva Svet in Komisijo, naj še naprej podpirata palestinske institucije in razvojne projekte na območju C in v vzhodnem Jeruzalemu ter jim pošiljata pomoč, da bi zaščitili in okrepili palestinsko prebivalstvo; poziva tudi, da mora Izrael finančno odgovarjati za rušitev projektov, ki so jih na zasedenem palestinskem ozemlju financirale Evropska unija in njene države članice; poudarja, da je treba na Izrael izvajati pritisk, da bo prenehal zadrževati prihodke od carin in davkov, ki pripadajo palestinski upravi;

15. poziva Komisijo in Svet, naj od izraelskih oblasti zahtevata izvajanje Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravic (iz leta 1990) v celoti za palestinske otroke tako v Izraelu kot na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu, s posebnim poudarkom na 37. členu o kaznovanju, aretacijah in pridržanju otrok;

16. poziva vse poslance Evropskega parlamenta in poslance nacionalnih parlamentov, naj s svojimi sogovorniki v knesetu obravnavajo vprašanje izraelskih kršitev na zasedenih palestinskih ozemljih;

17. ponovno poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj prevzamejo dejavnejšo politično vlogo pri prizadevanjih za vzpostavitev pravičnega in trajnega miru med Izraelci in Palestinci;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku palestinske uprave in palestinskemu zakonodajnemu svetu.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov