Предложение за резолюция - B7-0377/2012Предложение за резолюция
B7-0377/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим

27.6.2012 - (2012/2964(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Надежда Нейнски, Dominique Vlasto от името на групата PPE

Процедура : 2012/2694(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0377/2012
Внесени текстове :
B7-0377/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0377/2012

Резолюция на Европейския парламент относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим

(2012/2964(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Близкия изток,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно близкоизточния мирен процес от 14 май 2012 г.,

–   като взе предвид изявлението на Четворката за Близкия изток от 11 април 2012 г.,

–   като взе предвид съвместното изявление на Израел и палестинската власт от 12 май 2012 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че ЕС многократно е потвърждавал своята подкрепа за решението за две държави — Държавата Израел със сигурни и признати граници, и независима, демократична, свързана и жизнеспособна палестинска държава — съществуващи редом една с друга в мир и сигурност;

Б.  като има предвид, че ЕС изрази загриженост относно събитията на място, включително повтарящите се ракетни нападения от Газа, незаконното прехвърляне на оръжие в Газа, подчертано ускореното изграждане на селища, продължаващото в Източен Йерусалим прогонване от домовете и разрушаването на къщи и влошаването на условията на живот на палестинското население в Зона „С” на Западния бряг;

В.  като има предвид, че ЕС призова страните да предприемат действия, благоприятстващи необходимия за гарантирането на съдържателни преговори климат на доверие, да се въздържат от действия, които подкопават доверието в процеса и да предотвратяват всякакво подстрекателство;

Г.  като има предвид, че след Споразуменията от Осло през 1995 г. Западният бряг беше административно разделен на три зони или области; като има предвид, че Зона „С” съставлява най-голямата част от територията на Западния бряг; като има предвид, че социалното и икономическо развитие в Зона „С” са от изключителна важност за жизнеспособността на бъдеща палестинска държава; като има предвид, че ЕС ще продължи да предоставя финансова помощ за палестинското развитие в Зона „С“ и очаква тези инвестиции да бъдат защитени за бъдещо ползване;

Д. като има предвид, че ЕС изтъква отново, че трябва да се намери начин за уреждане чрез преговори на статута на Йерусалим като бъдеща столица и на двете държави; като има предвид, че дотогава ЕС призовава за справедливо предоставяне на средства и инвестиции за населението на града; като има предвид, че ЕС призовава палестинските институции в Йерусалим да бъдат отворени отново в съответствие с пътната карта;

Е.  като има предвид, че Израел и палестинската власт публикуваха на 12 май 2012 г. съвместно изявление: „Израел и палестинската власт се ангажират с постигането на мир и двете страни се надяват, че размяната на писма между президента Абас и министър-председателя Нетаняху ще подпомогне тази цел”;

1.  приветства заключенията на Съвета относно Близкоизточния мирен процес от 14 май 2012 г., в т.ч. относно Западния бряг и Източен Йерусалим, както и изявлението на Четворката за Близкия изток от 11 април 2012 г.; подкрепя призивите за сътрудничество между страните за улесняване на социалното и икономическото развитие на Зона „С”; подчертава, че трябва да се намери начин чрез преговори да бъде намерено решение за статута на Йерусалим като бъдеща столица и на двете държави;

2.  подчертава, че прекратяването на конфликта е основен интерес за ЕС, както и за самите страни по него и региона като цяло, и може да бъде постигнато чрез всеобхватно мирно споразумение, основано на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, принципите от Мадрид, сред които принципът „земя срещу мир“, пътната карта, предишните споразумения между страните и арабската мирна инициатива; отбелязва, че ЕС е най-големият донор за Палестинската автономна власт и един от основните търговски партньори на Израел и като такъв разполага с инструменти за по-активно насърчаване на двете страни за работят за намирането на решение; призовава двете страни да работят заедно с ЕС, който следва да продължи всички усилия за решаване на конфликта; припомня приложимостта на международното хуманитарно право в окупираните палестински територии, включително приложимостта на Четвъртата женевска конвенция, отнасяща се до защитата на цивилни лица;

3.  потвърждава отново своята решителна подкрепа за решението, основано върху съществуването на две държави, и на базата на границите от 1967 г. с град Йерусалим като столица на двете държави, а именно Държавата Израел със сигурни и признати граници и независима, демократична, свързана и жизнеспособна палестинска държава, които живеят съвместно в мир и сигурност; призовава ЕС, САЩ и международната общност да предоставят гаранции за сигурност за решението с две държави, което следва също така да бъде подсигурено с военни средства;

4.  подчертава отново, че намирането на трайно решение на израелско-палестинския конфликт може да бъде постигнато единствено с мирни и ненасилствени средства;

5.  подчертава, че с цел преодоляване на неприемливото статукво следва да бъдат възобновени незабавно и в съответствие със сроковете, за които призовава Четворката, преките преговори, които да доведат до решение между израелци и палестинци, основано върху съществуването на две държави; приветства започналата на 17 април 2012 г. размяна на писма между страните и съвместното изявление на Израел и палестинската власт от 12 май 2012 г.; призовава двете страни да използват сегашните контакти; подчертава отново, че всички действия, които биха могли да накърнят възможността за договорено споразумение, следва да бъдат избягвани и че не следва да бъдат приемани промени в границите отпреди 1967 г., включително във връзка с Йерусалим, с изключение на промените, договорени между страните; настоява, че постигнатото решение не следва да засяга достойнството на която и да е от страните; подчертава отново, че според международното право заселванията остават незаконни и призовава израелското правителство да преустанови строителството и разширяването на селища на Западния бряг и в Източен Йерусалим; призовава за прекратяването на ракетните нападения срещу Израел от Ивицата Газа и настоява, че е необходимо трайно примирие;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, председателя на Общото събрание на ООН, правителствата и парламентите на членовете на Съвета за сигурност на ООН, пратеника на Четворката за Близкия изток, Кнесета и израелското правителство, президента на Палестинската власт и на Палестинския законодателен съвет.