Návrh uznesenia - B7-0377/2012Návrh uznesenia
B7-0377/2012

NÁVRH UZNESENIA o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema

27.6.2012 - (2012/2964(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky, Dominique Vlasto v mene poslaneckého klubu PPE

Postup : 2012/2694(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0377/2012
Predkladané texty :
B7-0377/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0377/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o politike EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema

(2012/2964(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe,

–   so zreteľom na závery Rady o mierovom procese na Blízkom východe zo 14. mája 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenie Kvarteta pre Blízky východ z 11. apríla 2012,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Izraelu a Palestínskej samosprávy z 12. mája 2012,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ opakovane potvrdila svoju podporu riešenia, ktoré je založené na existencii dvoch štátov, pričom by v mieri a bezpečnosti vedľa seba žili izraelský štát s bezpečnými a uznanými hranicami a nezávislý, demokratický, životaschopný štát Palestína;

B.  keďže EÚ vyjadrila znepokojenie v súvislosti s vývojom na uvedenom území vrátane opakujúcich sa raketových útokov z Gazy, pašovaných zbraní do Gazy, výrazného zrýchleného budovania osád, pretrvávajúceho vysťahovávania a búrania budov vo východnom Jeruzaleme a zhoršujúcich sa životných podmienok Palestínčanov v oblasti C v Predjordánsku;

C. keďže EÚ vyzvala strany, aby uskutočňovali opatrenia vytvárajúce prostredie založené na dôvere potrebnej na zabezpečenie zmysluplných rokovaní, aby sa vyhli krokom, ktoré oslabujú dôveryhodnosť procesu a zabránili podnecovaniu;

D. keďže na základe dohôd z Osla z roku 1995 sa Predjordánsko administratívne rozdelilo na tri zóny alebo oblasti; keďže oblasť C tvorí najväčšiu časť územia Predjordánska; keďže sociálny a ekonomický rozvoj v oblasti C je zásadne dôležitý pre životaschopnosť budúceho palestínskeho štátu; keďže EÚ bude naďalej poskytovať finančnú podporu palestínskemu rozvoju v oblasti C a očakáva, že tieto investície budú chránené, aby sa mohli využiť v budúcnosti;

E.  keďže EÚ opätovne zdôrazňuje, že prostredníctvom rokovaní sa musí nájsť spôsob, ako vyriešiť status Jeruzalema ako budúceho hlavného mesta oboch štátov; keďže kým sa tak nestane, EÚ vyzýva, aby sa obyvateľom mesta poskytli spravodlivo rozdelené zdroje a investície; keďže EÚ vyzýva na opätovné otvorenie palestínskych inštitúcií v Jeruzaleme v súlade s Cestovnou mapou.

F.  keďže Izrael a Palestínska samospráva vydali 12. mája 2012 nasledujúce spoločné vyhlásenie: Izrael a Palestínska samospráva sa zaväzujú dosiahnuť mier a obidve strany dúfajú, že výmena listov medzi prezidentom Abbasom a premiérom Netanjahuom pomôže presadiť tento cieľ;

1.  víta závery Rady o mierovom procese na Blízkom východe zo 14. mája 2012, ktorých súčasťou sú závery týkajúce sa Predjordánska a východného Jeruzalema, a stanovisko Kvarteta pre Blízky východ z 11. apríla 2012; podporuje výzvy na spoluprácu medzi stranami s cieľom uľahčiť sociálny a hospodársky rozvoj v oblasti C; zdôrazňuje, že prostredníctvom rokovaní sa musí nájsť spôsob, ako vyriešiť postavenie Jeruzalema ako budúceho hlavného mesta oboch štátov;

2.  zdôrazňuje, že ukončenie konfliktu je v zásadnom záujme EÚ, ako aj samotných strán a širšieho regiónu a možno ho dosiahnuť komplexnou mierovou dohodou vychádzajúc z príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, madridských zásad vrátane „pôdy za mier“, cestovnej mapy, dohôd, ktoré v minulosti strany uzavreli, ako aj arabskej mierovej iniciatívy; konštatuje, že EÚ má ako najväčší darca Palestínskej samosprávy a jeden z najväčších obchodných partnerov Izraelu k dispozícii nástroje, prostredníctvom ktorých môže obe strany aktívnejšie nabádať k tomu, aby sa snažili o nájdenie riešenia; vyzýva obe strany na spoluprácu s EÚ, prostredníctvom ktorej by sa malo vyvíjať úsilie o vyriešenie konfliktu; pripomína uplatniteľnosť medzinárodného humanitárneho práva na okupovanom palestínskom území vrátane štvrtého Ženevského dohovoru, pokiaľ ide o ochranu civilných osôb;

3.  potvrdzuje svoju pevnú podporu riešenia založenom na zásade dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, pričom by v mieri a bezpečnosti vedľa seba žili izraelský štát s bezpečnými a uznanými hranicami a nezávislý, demokratický, životaschopný štát Palestína; vyzýva EÚ, USA a medzinárodné spoločenstvo, aby poskytli bezpečnostné záruky pre riešenie, ktoré je založené na zásade dvoch štátov a ktoré by malo byť zabezpečené aj vojensky;

4.  opätovne zdôrazňuje, že udržateľné riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu možno dosiahnuť jedine pokojnými a nenásilnými prostriedkami;

5.  zdôrazňuje, že by mali byť obnovené priame rokovania medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi vedúce k riešeniu založenom na existencii dvoch štátov, a to bezodkladne a v súlade s lehotami, ktoré požaduje kvarteto, s cieľom prekonať neprijateľný status quo; víta výmenu listov medzi stranami, ktorá sa začala 17. apríla 2012, a spoločné vyhlásenie Izraelu a Palestínskej samosprávy z 12. mája 2012; naliehavo vyzýva obe strany, aby nadviazali na vybudovanú sieť kontaktov; opätovne zdôrazňuje, že by sa malo zabrániť akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli ohroziť vyhliadky na dohodu dosiahnutú prostredníctvom rokovaní, a že by sa nemali uznať žiadne zmeny hraníc spred roka 1967, ani pokiaľ ide o Jeruzalem, okrem tých, na ktorých sa dohodli obe strany; trvá na skutočnosti, že žiadne rozhodnutie, ku ktorému sa dospeje, by sa nemalo dotknúť dôstojnosti ani jednej zo strán; opakuje, že všetky osady sú podľa medzinárodného práva naďalej nezákonné, a vyzýva izraelskú vládu, aby zastavila budovanie a rozširovanie osád v Predjordánsku a vo východnom Jeruzaleme; žiada zastavenie raketových útokov z pásma Gazy namierených proti Izraelu a trvá na tom, že treba dosiahnuť trvalé prímerie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, predsedovi Valného zhromaždenia OSN, vládam a parlamentom členov Bezpečnostnej rady OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade;