Návrh uznesenia - B7-0378/2012Návrh uznesenia
B7-0378/2012

NÁVRH UZNESENIA o dvojstrannej dohode so Somálskom

28.6.2012

predložený v súlade s článkom 120 rokovacieho poriadku

Cristiana Muscardini

B7‑0378/2012

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o dvojstrannej dohode so Somálskom

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Somálsku,

–   so zreteľom na článok 120 rokovacieho poriadku,

A. keďže v júli sa v Ríme uskutoční zasadnutie medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Somálsko;

B.  keďže 20. augusta 2012 sa budú konať voľby nového prezidenta Somálskej republiky, ktoré sa prelínajú s uplynutím dlhého funkčného obdobia prechodnej vlády;

C. keďže po 10 rokoch poručníckej správy (1950 – 1960), 52 rokoch nezávislosti (od roku 1960), 9 rokoch relatívnej parlamentnej demokracie (1960 – 1969), dvoch vojnách proti Etiópii (1964, 1977 – 1978); 21 rokoch vojenskej diktatúry (1969 – 1990), 34 rokoch „nestability” (od roku 1978 do súčasnosti) a po zavedení preudonáboženského, salafistického extrémizmu si Somálsko, táto krajina s mimoriadnym bohatstvom ľudských a prírodných zdrojov, zaslúži nastolenie mieru, politickej stability a rozvoja;

D. keďže aktuálna medzinárodná politicko-hospodárska konjunktúra sa zdá byť „priaznivá” pre stabilizáciu sužovaného Somálska;

E.  vzhľadom na potrebu zabrániť ďalším chybám spôsobených krátkozrakou politikou zo strany medzinárodného spoločenstva;

1.  vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť využiť prítomnosť somálskeho premiéra na stretnutí v Ríme na to, aby so Somálskom spísala vyhlásenie o zámere v rámci prípravy dvojstrannej dohody na podporu jeho rozvoja.