Πρόταση ψηφίσματος - B7-0386/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0386/2012

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με ένα νέο τύπο επέμβασης καταρράκτη

  2.7.2012

  σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κανονισμού

  Sergio Paolo Francesco Silvestris

  B7‑0386/2012

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ένα νέο τύπο επέμβασης καταρράκτη

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 120 του Κανονισμού του,

  A. δεδομένου ότι η καλή υγεία είναι απαραίτητη για την καλή σωματική και ψυχική κατάσταση κάθε πολίτη·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το γεγονός ότι η οργάνωση και η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προδίδει προστιθέμενη αξία στη δράση των μεμονωμένων κρατών μελών συνδυάζοντάς τις για την από κοινού αντιμετώπιση των κοινών τους προβλημάτων, όπως η δημογραφική γήρανση και τα προβλήματα υγείας που απορρέουν από αυτήν·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καταρράκτης αποτελεί πάθηση με την οποία έρχεται αντιμέτωπο το 95% των ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών, καθώς η ασθένεια αυτή συνδέεται πρωτίστως με τη γήρανση·

  1.  καλεί την Επιτροπή να εμβαθύνει, να προωθήσει και ενδεχομένως να χρηματοδοτήσει τις πρόσφατες καινοτομίες του συστήματος ενδοοφθαλμικής προστασίας που θα επιτρέπει στον χειρούργο, κατά τη διάρκεια της επέμβασης για την θεραπεία του καταρράκτη, να τοποθετεί με εξαιρετική ακρίβεια τους ενδοοφθαλμικούς φακούς μέσω ενός εικονικού στοχάστρου. Χάρη στην καινοτομία αυτή ο χειρούργος, κατά την επέμβαση με μικροσκόπιο, θα μπορεί ταυτόχρονα να βλέπει, καθώς θα προβάλλεται μέσα στον αμφιβληστροειδή, μία εικόνα που θα τον καθοδηγεί για την βέλτιστη τοποθέτηση του φακού στο εσωτερικό του οφθαλμού του ασθενούς.