Projekt rezolucji - B7-0386/2012Projekt rezolucji
B7-0386/2012

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie nowej metody operacji zaćmy

  2.7.2012

  złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu

  Sergio Paolo Francesco Silvestris

  B7‑0386/2012

  Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nowej metody operacji zaćmy

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając art. 120 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że dobry stan zdrowia jest niezbędnym warunkiem dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego każdego obywatela,

  B.  mając na uwadze, że pomimo iż za organizację i świadczenie usług zdrowotnych odpowiadają poszczególne państwa członkowskie, dzięki Unii Europejskiej, która koordynuje działania różnych państw członkowskich na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów, takich jak starzenie się społeczeństwa i problemy zdrowotne z nim związane, generowana jest wartość dodana w tej dziedzinie,

  C. mając na uwadze, że zaćma jest chorobą, z którą styka się się 95% pacjentów powyżej 65 roku życia, ponieważ jest ona głównie związana ze starzeniem się organizmu,

  1.  wzywa Komisję do bardziej szczegółowego zbadania, promowania i ewentualnie finansowania najnowszej innowacji, jaką jest metoda projekcji wewnątrzgałkowej, która pozwala chirurgowi wykonującemu operację zaćmy na wprowadzenie soczewek wewnątrzgałkowych z wyjątkową precyzją dzięki wirtualnemu celownikowi. Dzięki tej innowacyjnej metodzie chirurg wykonujący operację pod mikroskopem może jednocześnie zobaczyć nałożony (w wyniku projekcji wewnątrz własnej siatkówki) obraz pozwalający mu na optymalne ustawienie soczewki w oku pacjenta.