Projekt rezolucji - B7-0387/2012Projekt rezolucji
B7-0387/2012

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie patentu na kriokonserwację komórek macierzystych

2.7.2012

złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0387/2012

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie patentu na kriokonserwację komórek macierzystych

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 120 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że komórki macierzyste zawarte w kosmkach kosmówki są płodowymi komórkami macierzystymi o właściwościach pluripotencjalnych, mają duży potencjał namnażania i nie stanowią problemu z etycznego punktu widzenia; mając na uwadze, że na świecie trwają liczne badania kliniczne mające na celu wykazanie rzeczywistej roli, jaką komórki macierzyste znajdujące się w kosmkach kosmówki będą mogły odgrywać w przyszłości w leczeniu wielu chorób, w terapii komórkowej i w regeneracji uszkodzonych tkanek;

B.  mając na uwadze, że istnieje nadzieja, iż w przyszłości to dziedzictwo biologiczne rodzącego się człowieka będzie można wykorzystać do leczenia chorób lub regeneracji tkanek; mając na uwadze, że wielką zaletą kriokonserwacji komórek macierzystych jest to, iż dziecko zawsze będzie miało do dyspozycji próbkę własnych komórek macierzystych o całkowitej zgodności;

C. mając na uwadze, że pewne przedsiębiorstwo ogłosiło złożenie patentu, dzięki któremu będzie można zamrozić komórki macierzyste zawarte w kosmkach kosmówki pobranych podczas badania prenatalnego polegającego na biopsji kosmówki;

1.  wzywa Komisję, aby za pomocą funduszy unijnych wspierała tę metodę kriokonserwacji, dzięki której osiąga się doskonałe wyniki pod względem ilości i jakości przechowywanych komórek macierzystych.