Resolutsiooni ettepanek - B7-0425/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0425/2012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Süürias

10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0425/2012

Menetlus : 2012/2788(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0425/2012
Esitatud tekstid :
B7-0425/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0425/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Süürias

(2012/2788(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 16. veebruari 2012. aasta resolutsiooni olukorra kohta Süürias[1],

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 29. juuni 2012. aasta kohtumise järeldusi,

–   võttes arvesse nõukogu 23. juuli, 25. juuni, 14. mai, 23. aprilli ja 23. märtsi 2012. aasta järeldusi Süüria kohta,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni arvukaid avaldusi Süüria olukorra kohta, eelkõige tema 5. septembri 2012. aasta avaldust telefonikõne kohta Lakhdar Brahimiga; 18. augusti 2012. aasta avaldust Lakhdar Brahimi nimetamise kohta ÜRO ja Araabia Liiga ühiseks eriesindajaks Süürias; 4. augusti 2012. aasta avaldust Süüria kodanike Süüriasse väljasaatmise kohta Liibanoni võimude poolt; 20. juuli 2012. aasta avaldust ÜRO Julgeolekunõukogu Süüria-teemalise resolutsiooni hääletuse kohta; 8. juuli 2012. aasta avaldust Süüria vägede sissetungide kohta Liibanoni territooriumile; 6. juuli 2012. aasta avaldust, mis järgnes Süüria Rahva Sõprade Grupi kohtumisele; 18. juuni 2012. aasta avaldust Süüria olukorra kohta; 3. juuni ja 27. mai 2012. aasta avaldusi Süüria kohta; 27. aprilli 2012. aasta avaldust Süüria olukorra kohta; 14. aprilli 2012. aasta avaldust, kus kiidetakse heaks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon, millega antakse nõusolek vaatlejate eelrühma saatmiseks Süüriasse; ja 15. märtsi 2012. aasta avaldust Süüria ülestõusu aastapäeva puhul ning seoses jätkuvate repressioonide ja vägivallaga Süürias,

–   võttes arvesse Euroopa Komisjoni voliniku Kristalina Georgieva 29. augusti ning 31. ja 17. juuli avaldusi Süüria olukorra kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 20. juuli 2012. aasta resolutsiooni 2059, 21. aprilli 2012. aasta resolutsiooni 2043 ja 14. aprilli 2012. aasta resolutsiooni 2042,

–   võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti; 1966. aasta majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti; 1984. aasta piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastast konventsiooni; 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni ning selle 2000. aasta fakultatiivprotokolli laste kaasamise kohta relvastatud konfliktidesse ja võttes arvesse, et Süüria on kõigi nimetatud dokumentide osaline,

–   võttes arvesse ÜRO inimõiguste nõukogu 6. juuli, 1. juuni ja 1. märtsi 2012. aasta resolutsioone Süüria kohta,

–   võttes arvesse ÜRO sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni 15. novembri 2012. aasta aruannet Süüria kohta,

–   võttes arvesse Süüria tegevusrühma 30. juuni 2012. aasta kohtumise lõppavaldust,

–   võttes arvesse 2.–3. juulil Kairos Araabia Riikide Liiga egiidi all korraldatud Süüria opositsiooni konverentsi järel avaldatud rahvuslikku pakti ja ühist poliitilist visiooni, mis käsitleb üleminekut Süürias,

–   võttes arvesse järeldusi ja soovitusi, mis esitati 2012. aasta augustis avaldatud dokumendis „Homse päeva projekt. Demokraatliku ülemineku toetamine Süürias”,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et alates 2011. aasta märtsist on Süüria võimude jõhkrates repressioonides oma rahva vastu hukkunud ligi 20 000 inimest ja paljud on saanud vigastada; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti poolt on registreeritud või ootab registreerimist 235 000 Süüria põgenikku; arvestades, et lisaks põgeneb Süüriast naaberriikidesse kümneid tuhandeid inimesi, kes end põgenikuna ei registreeri; arvestades, et ÜRO hinnangul on Süürias üle 1,2 miljoni sisepõgeniku ja ligikaudu kolm miljonit inimest vajab hädasti humanitaarabi; arvestades, et kriis on võtnud eriti halva pöörde, mille tulemusel eelnimetatud arvud hakkasid 2012. aasta augustis kiiresti kasvama;

B.  arvestades, et Süüria valitsus jätkab oma rahva seas tapatalguid, mis on viinud riigi kodusõja äärele; arvestades, et ÜRO sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni 15. augusti 2012. aasta Süüriat käsitlevas aruandes öeldakse, et valitsusväed ja Shabbiha võitlejad on toime pannud inimsusvastaseid ja sõjakuritegusid ning jõhkralt rikkunud rahvusvahelisi inimõigusi ja humanitaarõigust, ning et nende tegude aluseks on võimude poliitika, millega on kõrgeimal tasemel seotud nii sõjavägi ja julgeolekujõud kui ka valitsus; arvestades, et ÜRO komisjoni teatel on ka valitsusvastased relvarühmitused sooritanud sõjakuritegusid, kuigi need ei ole nii tõsised, sagedased ja ulatuslikud kui valitsusvägede ja Shabbiha toimepandud kuriteod; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik Navi Pillay on korduvalt palunud ÜRO Julgeolekunõukogu pöörduda Süüria olukorra asjus Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poole;

C. arvestades, et Süüria enda algatatud kaasav poliitiline üleminek, mis on kooskõlas Süüria rahva õiguspäraste demokraatiapüüdlustega, on ainus tee vaba ja demokraatliku Süüria poole; arvestades, et konflikti edasine militariseerimine toob Süüria rahvale ja kogu piirkonnale üksnes uusi kannatusi; arvestades, et ÜRO sõltumatu rahvusvahelise Süüria uurimiskomisjoni tähelepanekute kohaselt on mõlemad konfliktipooled viimastel kuudel rakendatud veelgi jõhkramat taktikat ja uusi sõjalisi jõude; arvestades, et mitmesuguste kanalite kaudu jätkub relvade sissevedu Süüriasse;

D. arvestades, et president Bashar al-Assadil ja tema autoritaarsel valitsusel ei ole Süüria tulevikus kohta; arvestades, et presidendi tagasiastumine on ainus viis vältida kriisi edasist teravnemist ning võimaldada riigis rahumeelset ja demokraatlikku üleminekut; arvestades, et valitseva režiimi mitmed endised poliitilised ja sõjalised liidrid, samuti suursaadikud on põgenenud naaberriikidesse ja kaugemale;

E.  arvestades, et praegusele režiimile on vaja usaldusväärset alternatiivi; arvestades, et see alternatiiv peaks olema kaasav ja esindama Süüria ühiskonda selle mitmekesisuses ning täielikult austama demokraatia, õigusriigi, inimõiguste ja põhivabaduste üldisi väärtusi, võttes eriti arvesse etniliste, kultuuriliste ja usuliste vähemuste ning naiste õigusi; arvestades, et seda eesmärki võiks toetada kaasava ja esindava ajutise valitsuse moodustamine opositsioonijõudude poolt;

F.  arvestades, et Süüria opositsiooni esindajad on viimastel kuudel pidanud mitmeid kohtumisi, et ületada sisemised vastuolud ja luua ühisrinne, ning avaldanud rahvusliku pakti ja ühise poliitilise visiooni Süüria ülemineku kohta, samuti järeldused ja soovitused dokumendis: „Homse päeva projekt. Demokraatliku ülemineku toetamine Süürias”; arvestades, et opositsiooni sisevastuolud ja pinged püsivad kõigist pingutustest hoolimata;

G. arvestades, et Venemaa ja Hiina veto tõttu ei ole ÜRO Julgeolekunõukogu saanud Süüria kriisile siiani asjakohaselt reageerida; arvestades, et ÜRO Peaassamblee 3. augusti 2012. aasta resolutsioonis avaldatakse kahetsust selle üle, et Julgeolekunõukogu ei ole suutnud kokku leppida meetmetes, millega tagada Süüriat allumine nõukogu otsustele; arvestades, et Julgeolekunõukogu resolutsioonide alusel olid Süüriasse lähetatud ÜRO relvastamata sõjalised vaatlejad; arvestades, et selle vaatlusrühma tegevus lõpetati 20. augustil 2012;

H. arvestades, et ÜRO ja Araabia Riikide Liiga ühise eriesindaja Kofi Annani esitatud kuuepunktiline rahuplaan nurjus ja ta astus oma ametikohalt tagasi; arvestades, et hiljuti nimetatid ÜRO ja Araabia Riikide Liiga uueks ühiseks Süüria eriesindajaks endine Alžeeria välisminister Lakhdar Brahimi;

I.   arvestades, et 30. juunil 2012 toimus Genfis ÜRO ja Araabia Liiga Süüria eriesindaja eesistumisel Süüria tegevusrühma kohtumine, millest võtsid osa ÜRO ja Araabia Liiga peasekretärid, Hiina, Prantsusmaa, Iraagi, Kuveidi, Katari, Venemaa, Türgi, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide välisministrid ning ELi kõrge esindaja; arvestades, et see tegevusrühm leppis kokku Süüria juhitud üleminekuprotsessi põhimõtetes ja suunistes, mis kujutavad endast kogu Süüria üldsusele vastuvõetavat tulevikuväljavaadet, mis sisaldab kindla ajakavaga seotud selgeid samme selle väljavaate realiseerimiseks, mida on võimalik rakendada kõigi osaliste turvalisust, stabiilsust ja rahu säilitades, kiiresti ning verevalamiseta ja mis on usaldusväärne;

J.   arvestades, et on moodustatud Süüria Rahva Sõprade Grupp, mis on pidanud mitu välisministrite tasandil konverentsi juhtivate rahvusvaheliste organisatsioonide osavõtul, sh ÜRO, Araabia Riikide Liiga, EL, Islami Koostöö Organisatsioon, Pärsia lahe koostöönõukogu, Araabia Magribi Liit ja Aafrika Liit;

K. arvestades, et Süüria kriis ohustab tõsiselt kogu piirkonna habrast julgeolekut ja tasakaalu; arvestades, et ÜRO pagulaste ülemvoliniku andmeil on Süüria naaberriigid kõigist raskustest hoolimata siiani vastu võtnud kõik neilt kaitset palunud inimesed; arvestades, et kuna Süüria põgenike ja sisepõgenike arv kiiresti kasvab, suureneb ka surve neile riikidele ning nad vajavad rahvusvahelist toetust;

L.  arvestades, et EL on kehtestanud Süüria suhtes mitmeid sanktsioone, kaasa arvatud reisikeeld, varade külmutamine, luksuskaupade ja kahese kasutusega kaupade sisseveo keeld, ning on tugevdanud Süüria vastast relvaembargot;

1.  mõistab veel kord kõige teravamalt hukka Süüria režiimi jõhkra vägivalla oma rahva vastu; avaldab Süüria rahvale tunnustust julguse eest; väljendab solidaarsust ja toetust demokraatia, väärikuse, inimõiguste ja põhivabaduste eest võitlevatele süürlastele;

2.  kutsub kõiki Süüria relvakonflikti osalisi vägivalda viivitamata lõpetama; palub Süüria valitsusel oma relvajõud sissepiiratud linnade alt otsekohe ära viia; rõhutab uuesti, et kõik kriisi osalised peavad rahvusvahelisest humanitaarõigusest täielikult kinni pidama;

3.  nõuab viivitamatut humanitaarabi kõigile, kes seda Süürias vajavad, pöörates eelkõige tähelepanu haavatutele, põgenikele, sisepõgenikele, naistele ja lastele; tunnustab sellega seoses Rahvusvahelise Punase Risti ja UNRWA jõupingutusi; kutsub Süüria valitsust üles võimaldama humanitaarorganisatsioonide täielikku juurdepääsu riigile;

4.  nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid suurendaksid pingutusi alternatiivsete viiside leidmiseks, et humanitaarabi kõigist takistustest ja raskustest hoolimata Süüria rahvani jõuaks;

5.  kordab oma nõudmist, et president Bashar al-Assad ja tema valitsus astuksid viivitamatult tagasi, et Süüria saaks rahumeelselt ja kaasaval moel minna üle demokraatiale;

6.  rõhutab veel kord, et viimase 18 kuu jooksul Süürias ulatuslikke, süsteemseid ja jõhkraid inimõiguste rikkumisi toime pannud isikud tuleb vastutusele võtta; sellega seoses toetab kindlalt ÜRO inimõiguste ülemvoliniku üleskutseid pöörduda Süüria olukorra asjus Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poole;

7.  võtab teadmiseks Süüria opositsiooni esindajate püüded moodustada opositsioonijõudude ühisrinne, samuti hiljuti avaldatud rahvusliku pakti, ühise poliitilise visiooni Süüria ülemineku kohta ning järeldused ja soovitused dokumendis „Homse päeva projekt. Demokraatliku ülemineku toetamine Süürias”; ergutab Süüria opositsiooni samas suunas jätkama, et luua valitsevale režiimile usaldusväärne alternatiiv;

8.  kiidab heaks Süüria naaberriikide pingutused Süüria põgenike vastuvõtmisel ja neile humanitaarabi andmisel, ning nõuab sellega seoses rahvusvahelise toetuse ja abi suurendamist; rõhutab, et otsustavalt tähtis on leida kestlik lahendus humanitaarkriisile nii Süürias kui ka Süüria põgenike seas naaberriikides; nõuab tungivalt, et Süüria naaberriigid jätkaksid Süüria põgenikele ja sisepõgenikele kaitse pakkumist ning hoiduksid kooskõlas oma rahvusvaheliste kohustustega nende isikute väljasaatmisest ja Süüriasse tagasi lähetamisest;

9.  kordab oma üleskutset, et ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed, eriti Venemaa ja Hiina, täidaksid oma kohustust peatada vägivald ja repressioonid Süüria rahva vastu; toetab jätkuvalt ELi ja liikmesriikide sellealaseid jõupingutusi;

10. ergutab ÜRO ja Araabia Riikide Liiga uut ühist Süüria eriesindajat ulatuslike eesmärkidega ennetavale tegevusele; õhutab rahvusvahelist üldsust, sealhulgas ELi ja selle liikmesriike, eriesindajale tugevat ja ühtset toetust pakkuma;

11. toetab jätkuvalt ELi ja liikmesriikide püüdeid Süüriale piiravate meetmetega suurenevat survet avaldada; nõuab sihipäraste sanktsioonide edasist tugevdamist;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile, Iraagi valitsusele ja parlamendile, Jordaania valitsusele ja parlamendile, Liibanoni valitsusele ja parlamendile, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile, Ameerika Ühendriikide presidendile ja Kongressile, ÜRO peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ning Süüria Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.