Návrh uznesenia - B7-0425/2012Návrh uznesenia
B7-0425/2012

  NÁVRH UZNESENIA o situácii v Sýrii

  10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala v mene skupiny S&D

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0425/2012

  Postup : 2012/2788(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0425/2012
  Predkladané texty :
  B7-0425/2012
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B7‑0425/2012

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii

  (2012/2788(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä uznesenie zo 16. februára 2012 o situácii v Sýrii[1],

  –   so zreteľom na závery Európskej rady z 29. júna 2012,

  –   so zreteľom na závery Rady o Sýrii z 23. júla, 25. júna, 14. mája, 23. apríla a 23. marca 2012,

  –   so zreteľom na mnohé vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie/podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej o situácii v Sýrii, najmä na vyhlásenie o jej telefonickom rozhovore s Lakhdarom Brahimim z 5. septembra 2012; o vymenovaní Lakhdara Brahimiho za spoločného osobitného zástupcu OSN a Ligy arabských štátov pre Sýriu z 18. augusta 2012; o vyhosťovaní sýrskych štátnych príslušníkov libanonskými orgánmi do Sýrie zo 4. augusta; o hlasovaní o rezolúcii Bezpečnostnej Rady OSN o Sýrii z 20. júla 2012; o vpáde sýrskych jednotiek na územie Libanonu z 8. júla 2012; na vyhlásenie nasledujúce po stretnutí skupiny Priatelia sýrskeho ľudu zo 6. júla 2012; vyhlásenie o súčasnej situácii v Sýrii z 18. júna 2012; o situácii v Sýrii z 3. júna a 27. mája 2012; o situácii v Sýrii z 27. apríla 2012; vyhlásenie, ktoré víta rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN o Sýrii, ktorá schvaľuje vyslanie podporného pozorovateľského tímu, zo 14. apríla 2012; a na vyhlásenie odsudzujúce neustále represie a násilie v Sýrii a pripomínajúce výročie povstania z 15. marca 2012,

  –   so zreteľom na vyhlásenia komisárky Kristaliny Georgievovej o situácii v Sýrii z 29. augusta a 31. a 17. júla 2012,

  –   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2059 z 20. júla, č. 2043 z 21. apríla a č. 2042 zo 14. apríla 2012,

  –   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

  –   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966; Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966; Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984; Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989 a Opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch z roku 2000, ktorých zmluvnou stranou je aj Sýria;

  –   so zreteľom na rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva o Sýrii zo 6. júla, 1. júna a 1. marca 2012,

  –   so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie OSN o Sýrii z 15. augusta 2012,

  –   so zreteľom na záverečné komuniké zo schôdze akčnej skupiny o Sýrii z 30. júna 2012,

  –   so zreteľom na Národný pakt a spoločnú politickú víziu transformácie v Sýrii, ktorá bola pripravená na základe konferencie sýrskej opozície konanej pod záštitou Ligy arabských štátov 2. – 3. júla v Káhire,

  –   so zreteľom na závery a odporúčania projektu s názvom Deň potom: podpora demokratickej transformácie v Sýrii (The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria), ktoré boli uverejnené v auguste 2012,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže od marca 2011 bolo počas brutálnych zásahov sýrskeho režimu proti jeho vlastnému obyvateľstvu zabitých takmer 20 000 ľudí a omnoho viac osôb bolo zranených; keďže v rámci Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov bolo zaregistrovaných alebo na registráciu stále čaká 235 000 utečencov zo Sýrie; keďže ďalšie desaťtisíce ľudí, ktorí utekajú zo Sýrie do susedných krajín, sa neregistrujú; keďže podľa odhadov OSN bolo v rámci Sýrie vysídlených viac ako 1,2 milióna osôb a približne 3 milióny ľudí naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc; keďže v auguste 2012 sa kríza obzvlášť brutálnym spôsobom zhoršila, v dôsledku čoho sa tieto údaje prudko zvýšili;

  B.  keďže masakrovanie, ktorého sa dopúšťa sýrsky režim na svojom vlastnom obyvateľstve a ktoré priviedlo krajinu na pokraj občianskej vojny, stále pokračuje; keďže v správe nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie OSN o Sýrii z 15. augusta 2012 sa prišlo k záveru, že vládne jednotky a jednotky aš-Šabíha páchali zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny a hrubo porušovali medzinárodne uznané ľudské práva a humanitárne právo a že toto konanie bolo súčasťou štátnej politiky so zapojením ozbrojených a bezpečnostných jednotiek a vlády na najvyššej úrovni; keďže úrad OSN informoval aj o vojnových zločinoch spáchaných protivládnymi ozbrojenými silami, aj keď neboli také závažné a časté a nedosahovali takú intenzitu ako zločiny spáchané vládnymi silami a jednotkami aš-Šabíha; keďže Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillay opakovane vyzývala Bezpečnostnú radu OSN, aby situáciu v Sýrii postúpila Medzinárodnému trestnému súdu;

  C. keďže inkluzívna politická transformácia pod vedením samotnej Sýrie, ktorá naplní legitímne demokratické túžby sýrskeho ľudu, je jedinou cestou k slobodnej a demokratickej Sýrii; keďže ďalšia militarizácia konfliktu môže priniesť sýrskemu ľudu a regiónu ako celku len väčšie utrpenie; keďže nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia OSN pre Sýriu zaznamenala, že v posledných mesiacoch začali obe strany používať brutálnejšie taktiky a zapojili nové vojenské kapacity; keďže do Sýrie sú prostredníctvom rôznych kanálov stále dovážané zbrane;

  D. keďže prezident Baššár al-Asad a jeho autoritársky režim nemá v budúcnosti Sýrie žiadne miesto; keďže odstúpenie tohto prezidenta je jediným spôsobom, ako sa vyhnúť ďalšiemu vyostreniu krízy a umožniť mierovú a demokratickú transformáciu v krajine; keďže niekoľko bývalých politických a vojenských vodcov režimu, ako aj veľvyslancov utieklo do susedných a vzdialenejších krajín;

  E.  keďže je potrebná dôveryhodná alternatíva súčasného režimu; keďže táto alternatíva by mala byť inkluzívna a mala by reprezentovať rôznorodosť sýrskej spoločnosti a v plnej miere rešpektovať univerzálne hodnoty demokracie, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, s osobitným zreteľom na práva etnických, kultúrnych a náboženských menšín, ako aj žien; keďže ustanovenie inkluzívnej a reprezentatívnej dočasnej vlády opozičnými silami môže prispieť k naplneniu tejto alternatívy;

  F.  keďže zástupcovia sýrskej opozície uskutočnili v posledných mesiacoch niekoľko stretnutí s cieľom prekonať vnútorné nezhody a vytvoriť jednotný front, pričom vydali národný pakt a spoločnú politickú víziu o transformácii v Sýrii, ako aj závery a odporúčania  projektu nazvaného „Deň potom: podpora demokratickej transformácie v Sýrii; keďže napriek všetkému úsiliu pretrvávajú vnútri opozície spory a napätie;

  G. keďže z dôvodu veta Ruska a Číny nebola Bezpečnostná rada OSN dosiaľ schopná na krízu v Sýrii primerane zareagovať; keďže Valné zhromaždenie OSN vo svojej rezolúcii prijatej 3. augusta 2012 vyjadrilo poľutovanie nad zlyhaním Rady bezpečnosti, pokiaľ ide o opatrenia na zabezpečenie toho, aby sýrske úrady rešpektovali jej rozhodnutia; keďže na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN boli do Sýrie vyslaní neozbrojení vojenskí pozorovatelia OSN; keďže činnosť tejto pozorovateľskej misie bola ukončená 20. augusta 2012;

  H. keďže šesťbodový mierový plán navrhnutý Kofim Annanom vo funkcii spoločného vyslanca OSN a Ligy arabských štátov zlyhal a Kofi Annan zo svojej funkcie odstúpil; keďže bývalý alžírsky minister zahraničných vecí Lakhdar Brahimi bol nedávno vymenovaný za nového spoločného osobitného zástupcu OSN a Ligy arabských štátov pre Sýriu;

  I.   keďže generálni tajomníci OSN a Ligy arabských štátov, ministri zahraničných vecí Číny, Francúzska, Iraku, Kuvajtu, Kataru, Ruska, Turecka, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov a vysoká predstaviteľka Únie sa 30. júna 2012 stretli v Ženeve ako akčná skupina pre Sýriu, ktorej predsedal spoločný osobitný zástupca OSN a Ligy arabských štátov pre Sýriu; keďže táto akčná skupina sa dohodla na „zásadách a usmerneniach transformácie Sýrie vlastnými silami“ – perspektíve, s ktorou sa môžu stotožniť všetci obyvatelia Sýrie, ktorá stanovuje jasné kroky realizácie na základe prísneho harmonogramu, ktorú možno vykonať v bezpečnom, stabilnom a pokojnom prostredí pre všetkých a ktorá sa dá dosiahnuť bez ďalšieho krviprelievania a násilia a je vierohodná;

  J.   keďže bola založená medzinárodná skupina Priatelia sýrskeho ľudu, ktorá na úrovni ministrov zahraničných vecí usporiadala niekoľko konferencií za účasti zástupcov kľúčových medzinárodných organizácií vrátane OSN, Ligy arabských štátov, EÚ, Organizácie islamskej spolupráce, Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, Zväzu arabského Maghrebu a Africkej únie;

  K. keďže kríza v Sýrii vážne ohrozuje krehkú bezpečnosť a stabilitu regiónu ako celku; keďže podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov prijali susedné krajiny Sýrie aj napriek všetkým svojim ťažkostiam zatiaľ všetkých žiadateľov o ochranu; keďže z dôvodu prudko rastúceho počtu sýrskych utečencov a vysídlených osôb sa zvyšuje tlak na tieto krajiny, ktoré preto potrebujú medzinárodnú podporu;

  L.  keďže EÚ uvalila na Sýriu v niekoľkých etapách cielené sankcie vrátane zákazu cestovať, zmrazenia aktív, zákazu vývozu luxusného tovaru a položiek s dvojakým použitím do krajiny a opätovne sprísnila embargo na vývoz zbraní do Sýrie;

  1.  opätovne čo najdôraznejšie odsudzuje brutálne masakrovanie, ktorého sa sýrsky režim dopúšťa na svojom vlastnom obyvateľstve; s potešením víta odvahu sýrskeho ľudu; vyjadruje svoju solidaritu so sýrskym obyvateľstvom a podporuje ho v jeho boji o demokraciu, dôstojnosť, ľudské práva a základné slobody;

  2.  vyzýva všetky ozbrojené strany konfliktu, aby okamžite ukončili násilie v Sýrii; vyzýva sýrsku vládu, aby bezodkladne stiahla sýrsku armádu z obliehaných miest; opätovne zdôrazňuje, že medzinárodné humanitárne právo musia v plnej miere rešpektovať všetky subjekty, ktorých sa kríza dotýka;

  3.  žiada okamžité poskytnutie humanitárnej pomoci pre všetkých sýrskych obyvateľov, ktorí sa ocitli v núdzi, s osobitným zreteľom na zranené osoby, utečencov, osoby vysídlené v rámci krajiny, ženy a deti; vyjadruje v tomto ohľade uznanie úsiliu Medzinárodného Červeného kríža a UNRWA; vyzýva sýrsku vládu, aby umožnila neobmedzený prístup humanitárnych organizácií do krajiny;

  4.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o nájdenie alternatívnych spôsobov dodania humanitárnej pomoci obyvateľom Sýrie aj napriek všetkým prekážkam a ťažkostiam;

  5.  opakuje svoju výzvu prezidentovi Baššárovi al-Asadovi a jeho režimu, aby okamžite odstúpili a umožnili tak mierovú, inkluzívnu a demokratickú transformáciu krajiny pod sýrskym vedením;

  6.  opätovne zdôrazňuje, že tí, ktorí stoja za rozsiahlym, systematickým a hrubým porušovaním ľudských práv, ku ktorému dochádzalo v Sýrii za posledných 18 mesiacov, musia za svoje činy niesť zodpovednosť; dôrazne v tejto súvislosti podporuje výzvy Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, aby sa situácia v Sýrii postúpila Medzinárodnému trestnému súdu;

  7.  berie na vedomie úsilie zástupcov sýrskej opozície o vytvorenie jednotného frontu opozičných síl, ako aj nedávno vydaný národný pakt a spoločnú politické víziu transformácie Sýrie, ako aj závery a odporúčania projektu s názvom Deň potom: podpora demokratickej transformácie v Sýrii; nabáda sýrsku opozíciu, aby pokračovala v tejto ceste s cieľom vytvoriť dôveryhodnú alternatívu režimu;

  8.  vyjadruje uznanie snahám susedných krajín Sýrie poskytovať útočisko a humanitárnu pomoc sýrskym utečencom a vyzýva na zvýšenie medzinárodnej podpory a pomoci v tejto oblasti; zdôrazňuje zásadný význam nájdenia trvalého riešenia humanitárnej krízy tak v Sýrii, ako aj medzi sýrskymi utečencami v susedných krajinách; naliehavo vyzýva susedné krajiny Sýrie, aby sýrskym utečencom a vysídleným osobám naďalej poskytovali ochranu a aby sa v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami neuchyľovali k vyhosťovaniu alebo navracaniu týchto osôb do Sýrie;

  9.  opakuje svoju výzvu členom Bezpečnostnej rady OSN, najmä Rusku a Číne, aby sa ujali svojej zodpovednosti a ukončili násilie a útlak sýrskeho ľudu; naďalej podporuje úsilie EÚ a jej členských štátov v tejto oblasti;

  10. nabáda nového spoločného osobitného zástupcu OSN a Ligy arabských štátov pre Sýriu, aby zaujal ambiciózny a proaktívny prístup; vyzýva medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ a jej členských štátov, aby mu poskytlo silnú a jednotnú podporu;

  11. naďalej podporuje pokračujúce úsilie EÚ a jej členských štátov vyvíjať na sýrsky režim prostredníctvom reštriktívnych opatrení čoraz väčší tlak; žiada ďalšie sprísnenie cielených sankcií;

  12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, vláde a parlamentu Iraku, vláde a parlamentu Jordánska, vláde a parlamentu Libanonu, vláde a parlamentu Ruska, vláde a parlamentu Turecka, prezidentovi a Kongresu Spojených štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky.