Postup : 2012/2789(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0427/2012

Předložené texty :

B7-0427/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2012 - 11.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0352

NÁVRH USNESENÍ
PDF 130kWORD 74k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0427/2012
10. 9. 2012
PE493.588v01-00
 
B7-0427/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o politickém využívání soudnictví v Rusku (2012/2789(RSP))


Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Véronique De Keyser za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o politickém využívání soudnictví v Rusku (2012/2789(RSP))  
B7‑0427/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na probíhající jednání o nové dohodě, která by zajistila nový souhrnný rámec pro vztahy EU s Ruskem, i na „Partnerství pro modernizaci“ zahájené v roce 2010,

–   s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku, zejména na svá usnesení ze dne 16. února 2012(1) o nadcházejících prezidentských volbách v Rusku, ze 14. prosince 2011(2) o volbách do Státní dumy, a ze dne 7. července 2011(3) o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 17. srpna 2012 k odsouzení členek punkové skupiny „Pussy Riot“ v Rusku,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie je i nadále připravena dále prohlubovat a rozvíjet své vztahy s Ruskem, což dokládá její závazek vyvinout maximální úsilí na vyjednání nové rámcové dohody pro další rozvoj vztahů mezi EU a Ruskem, a vzhledem k tomu, že Evropská unie a Rusko spolu navázaly pevné a rozsáhlé vztahy zejména v oblasti energetiky, hospodářství a obchodu a že oba partneři jsou na sobě vzájemně závislí v rámci globální ekonomiky;

B.  vzhledem k tomu, že stále existuje vážné znepokojení nad vývojem v Ruské federaci s ohledem na dodržování a ochranu lidských práv a dodržování společně dojednaných demokratických zásad, pravidel a postupů; vzhledem k tomu, že Ruská federace je řádným členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, a že se tudíž zavázala respektovat zásady demokracie a dodržovat lidská práva;

C. vzhledem k tomu, že zatčení a následné úmrtí ve vazbě Sergeje Magnického představuje závažné porušení lidských práv v Rusku; vzhledem k tomu, že existuje rostoucí potřeba pevné a komplexní politiky EU vůči Rusku spolu s oprávněnou kritičností, včetně sankcí a restriktivních opatření případě potřeby;

D. vzhledem k tomu, že odsouzení členek ruské punkové skupiny Pussy Riot na dva roky odnětí svobody za protestní performanci proti prezidentu Vladimiru Putinovi v moskevské pravoslavné katedrále je nepřiměřené, vyvolává vážné obavy ohledně toho, jak ruský soudní systém zachází s občany, a snaží se zastrašit ruskou občankou společnost;

E.  vzhledem k politováníhodným snahám zbavit pomocí pochybného postupu člena Státní Dumy za opoziční stranu pro Spravedlivé Rusko a účastníka masových protestů proti vládě prezidenta Putina Gennadije Gudkova jeho poslaneckého mandátu,

F.  vzhledem k tomu, že Ruský parlament přijal v červenci 2012 zákon přisuzující postavení „zahraničního agenta“ ruským nekomerčním organizacím vyvíjejícím politickou činnost a financovaným ze zahraniční.;

G. vzhledem k tomu, že ruské orgány pošlapávají práva civilního obyvatelstva a svobodných sdělovacích prostředků v ruském Soči tím, že nadále zastrašují aktivisty a nezávislé novináře před zimními olympijskými hrami v roce 2014;

1.  znovu potvrzuje své přesvědčení, že Rusko zůstává z jedním nejvýznamnějších partnerů Evropské unie při budování strategické spolupráce a že sdílí s EU nejen hospodářské a obchodní zájmy, ale rovněž politické a sociální hodnoty;

2.  připomíná případ Michaila Chodorkovského, bývalého výkonného ředitele společnosti Jukos oil, který i nadále zůstává ve vězení, poté, co byl ve dvou oddělených soudních řízeních odsouzen na základě obviněné za činy, jež jsou obecně považovány za politicky motivované; domnívá se, že tento případ je jasným příkladem politizace a nedostatečné nezávislosti soudního systému Ruské federace; konstatuje, že druhé soudní řízení s panem Chodorkovským označil Institut pro lidská práva Mezinárodní asociace advokátů za nespravedlivé; konstatuje, že organizace Amnesty International označila pana Chodorkovského za vězně svědomí; vyzývá prezidenta Vladimira Putina, aby byla v případe pana Chodorkovského plně dodržována a prováděna zjištění a doporučení prezidentské komise pro lidská práva;

3.  vyzývá Radu, aby prozkoumala možnost zřídit společný seznam úředníků odpovědných za smrt Sergeje Magnického za následující zametení případu soudem pod stůl a za následné a pokračující útoky na jeho matku a vdovu platný pro celou EU, a aby vyhodnotila možnost zavést na úrovni EU zákaz vydávání víz těmto úředníkům spolu s dalšími správními a finančními sankcemi;

4.  vyjadřuje hluboké zklamání nad výrokem a nepřiměřeným rozsudkem Chamovničeského okresního soudu v Rusku ve věci členek punkové kapely „Pussy Riot“ Naděždy Tolokonnikovové, Marie Aljochinové a Jekatěriny Samucevičové; konstatuje s obavami, že tento případ se připojuje k nedávnému politicky motivovanému zastrašování a pronásledování opozičních aktivistů v Ruské federaci, jakožto ke trendu, který vyvolává rostoucí znepokojení Evropské unie; znovu vyjadřuje své přesvědčení, že tento rozsudek bude přezkoumán a přehodnocen v souladu s ruskými mezinárodními závazky; vyjadřuje své obavy nad zjevným politickým spojením mezi vládou ruského státu a ruskou pravoslavnou církví;

5.  zdůrazňuje, že zahájení parlamentního politického postupu na zbavení člena opoziční strany Spravedlivé Rusko Gennadije Gudkova jeho poslaneckého mandátu je široce vnímán jako zastrašování zaměřené na legitimní politickou činnost opoziční strany podporující požadavky protestního hnutí;

6.  vyjadřuje své znepokojení nad tím, že ruský parlament přijal zákon, který přisuzuje status zahraničního agenta ruským nekomerčním organizacím zapojeným do politické činnosti a financovaným ze zahraničí; vybízí ruské orgány, aby předložily vysvětlení a objasnění obsahu tohoto zákona, jehož špatná interpretace by mohla mít velmi závažné negativní následky;

7.  zdůrazňuje význam pokračující výměny názorů v otázce lidských práv s Ruskem v rámci konzultací o lidských právech EU–Rusko jakožto formy upevnění vzájemné součinnosti ve všech oblastech spolupráce a požaduje lepší formu těchto schůzek s cílem zajistit jejich účinnost, a to se zvláštním zřetelem na společné akce zaměřené proti rasismu a xenofobii a na poskytnutí možnosti Evropskému parlamentu, Státní dumě a nevládním organizacím na ochranu lidských práv efektivně se do procesu zapojit, a to bez ohledu na to, zda se jednání konají v Rusku nebo v členských státech EU;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

(1)

    Přijaté texty, P7_TA(2012)0054.

(2)

    Přijaté texty, P7_TA(2011)0575.

(3)

    Přijaté texty, P7_TA(2011)0335.

Právní upozornění - Ochrana soukromí