Menetlus : 2012/2789(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0427/2012

Esitatud tekstid :

B7-0427/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2012 - 11.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0352

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 121kWORD 67k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0427/2012
10.9.2012
PE493.588v01-00
 
B7-0427/2012

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Poliitilistel eesmärkidel kohtuvõimu kasutamine Venemaal (2012/2789(RSP))


Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Knut Fleckenstein, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon poliitilistel eesmärkidel kohtuvõimu kasutamise kohta Venemaal (2012/2789(RSP))  
B7‑0427/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse käimasolevaid läbirääkimisi uue lepingu üle, millega luuakse ELi ja Venemaa suhetele uus üldine raamistik, ja 2010. aastal algatatud moderniseerimispartnerlust,

–   võttes arvesse oma eelmisi raporteid ja resolutsioone Venemaa kohta, eelkõige 16. veebruari 2012. aasta(1) resolutsiooni eelseisvate presidendivalimiste kohta Venemaal ja 14. detsembri 2011.aasta(2) resolutsiooni riigiduuma valimiste kohta ning 7. juuli 2011. aasta(3) resolutsiooni detsembris 2011 toimuvate Venemaa riigiduuma valimiste ettevalmistuste kohta,

–   võttes arvesse ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni avaldust punkansambli Pussy Rioti liikmete süüdimõistmise kohta Venemaal 17.augustil 2012,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Liit teeb jätkuvalt pingutusi ELi ja Venemaa suhete süvendamiseks ja arendamiseks, mida näitab ka liidu võetud kohustus panustada tõsiselt läbirääkimistesse uue raamlepingu üle, mille eesmärk on ELi ja Venemaa suhteid edasi arendada, ja arvestades, et Euroopa Liit ja Venemaa on loonud tihedad ja ulatuslikud suhted, eelkõige energia-, majandus- ja ettevõtlussektoris ning on maailmamajanduses teineteisest sõltuvad;

B.  arvestades, et Venemaa Föderatsioonis toimuv tekitab endiselt muret, pidades eriti silmas inimõiguste austamise ja kaitse küsimust ning ühiselt kokkulepitud demokraatlike põhimõtete, eeskirjade ja menetluste järgimist; arvestades, et Venemaa Föderatsioon on Euroopa Nõukogu ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni täieõiguslik liige ning on sellega võtnud endale kohustuse järgida demokraatia põhimõtteid ja austada inimõigusi;

C. arvestades, et Sergei Magnitsky vahistamise ja sellele järgnenud surma puhul kinnipidamise ajal on tegemist väga tõsise inimõiguste rikkumise juhtumiga Venemaal; arvestades, et üha rohkem on vaja, et ELil oleks Venemaa suhtes kindel ja terviklik poliitika, mis hõlmaks ka õigustatud kriitikat, sh võimalust vajaduse korral ka sanktsioone ja piiranguid rakendada;

D. arvestades, et Venemaa punkansambli Pussy Rioti liikmete kaheks aastaks vangimõistmine president Vladimir Putini vastase protestiavalduse eest Moskva õigeusu katedraalis on ebaproportsionaalne ning tekitab tõsist muret seoses sellega, kuidas Venemaa kohtuvõim kohtleb kodanikke ja Venemaa kodanikuühiskonda hirmutab;

E.  arvestades, et võetud kahtlasi abinõusid Gennady Gudkovilt, kes on opositsiooniparteisse Õiglane Venemaa kuuluv riigiduuma liige ja president Putini võimuvastases massiprotestis osaleja, mandaadi äravõtmiseks küsitava menetluse raames;

F.  arvestades, et Venemaa parlament võttis 2012. aasta juulis vastu seaduseelnõu, millega antakse „välisriigi agendi” staatus nendele Venemaa mittetulunduslikele organisatsioonidele, mis on seotud poliitilise tegevusega ja mida rahastatakse väljastpoolt Venemaad;

G. arvestades, et Venemaa ametivõimude hiljutine tegevus rikub tsiviilelanikkonna ja vaba meedia õigusi Venemaal Sotšis, mida näitab aktivistide ja sõltumatute ajakirjanike jätkuv ahistamine 2014. aasta taliolümpiamängude eel;

1.  kinnitab oma kindlat seisukohta, et Venemaa Föderatsioon on endiselt üks Euroopa Liidu olulisemaid partnereid strateegilise koostöö arendamisel ning ta ei jaga ELiga mitte üksnes majanduslikke ja kaubanduslikke huvisid, vaid ka poliitilisi ja sotsiaalseid väärtusi;

2.  tuletab meelde naftakompanii Jukos endise tegevjuhi Mihhail Hodorkovski juhtumit ja asjaolu, et ta on endiselt vangis ja ta mõisteti süüdi kahe erineva kohtuprotsessi käigus süüdistuste põhjal, mis olid poliitiliselt motiveeritud; on arvamusel, et see juhtum illustreerib hästi Venemaa Föderatsiooni kohtusüsteemi politiseeritust ja selle sõltumatuse puudumist; märgib, et rahvusvahelise advokaatide assotsiatsiooni inimõiguste instituut teatas, et Mihhail Hodorkovski teine kohtuprotsess oli ebaõiglane; märgib, et Amnesty International tunnistas Mihhail Hodorkovski meelsusvangiks; kutsub president Vladimir Putinit üles presidendi inimõiguste komisjoni esimehe järeldusi ja soovitusi (seoses Hodorkovski juhtumiga) täielikult järgima ja rakendama;

3.  kutsub nõukogu üles uurima võimalust ELi ühisnimekirja koostamiseks nende ametnike kohta, kes on vastutavad Sergei Magnitsky surma, sellele järgnenud kohtuliku vassimise ning Magnitsky ema ja lese üha jätkuva tagakiusamise eest ning kaaluma võimalust nendele ametnikele kogu ELis viisakeelu kehtestamiseks koos teiste rahaliste ja halduskaristustega;

4.  väljendab sügavat pettumust kohtuotsuse ja ebaproportsionaalse karistuse üle, mis määrati Venemaa Hamovniki ringkonnakohtu poolt punkansambli Pussy Riot liikmetele Maria Aljohhinale ja Jekaterina Samutsevitšile; märgib murega, et see juhtum lisandub hiljuti toimunud poliitiliselt motiveeritud hirmutamiste ja opositsiooniaktivistide süüdimõistmise nimekirja Venemaa Föderatsioonis, ning selle süvenemine tekitab Euroopa Liidus üha suurenevat muret; kinnitab veel kord oma veendumust, et see karistus vaadatakse uuesti läbi ja muudetakse kooskõlas Venemaa rahvusvaheliste kohustustega; väljendab muret ilmse poliitilise seotuse üle Venemaa valitsuse ja Venemaa õigeusu kiriku vahel;

5.  rõhutab, et poliitilise menetluse algatamist parlamendis selleks, et Gennady Gudkovilt (opositsioonipartei Õiglane Venemaa liige) võtta ära tema parlamentaarne mandaat, peetakse üldiselt opositsioonipartei hirmutamiseks ja on suunatud opositsioonipartei õiguspärase poliitilise tegevuse vastu, mis toetab protestiliikumise nõudmisi;

6.  väljendab muret selle üle, et Venemaa parlament võttis vastu seaduseelnõu, millega antakse „välisriigi agendi” staatus nendele Venemaa mittetulunduslikele organisatsioonidele, mis on seotud poliitiliste tegevustega ja mida rahastatakse väljastpoolt Venemaad; julgustab Venemaa ametivõime andma seaduse sisu kohta selgitusi ja täpsustusi, kuna väärtõlgendamised võivad tuua kaasa tõsiseid negatiivseid tagajärgi;

7.  rõhutab, kui tähtis on Venemaaga inimõiguste teemal ELi ja Venemaa inimõigustealaste konsultatsioonide raames toimuv pidev arvamuste vahetus vahendina, mis aitab kõikides koostöövaldkondades tugevdada omavahelist koostoimimisvõimet, ning nõuab kõnealuste kohtumiste vormi täiustamist, et muuta need tulemuslikumaks, pöörates erilist tähelepanu rassismi- ja ksenofoobiavastastele ühismeetmetele, ja seda, et kõnealuses protsessis saaksid osaleda Euroopa Parlament, riigiduuma ja inimõigustega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid, olenemata sellest, kas dialoog toimub Venemaal või mõnes ELi liikmesriigis;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogule ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile.

(1)

    Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0054.

(2)

    Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0575.

(3)

    Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0335.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika