Päätöslauselmaesitys - B7-0430/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0430/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS oikeuden käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä

10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer, Amelia Andersdotter, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0427/2012

Menettely : 2012/2789(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0430/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0430/2012
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0430/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeuden käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä

(2012/2789(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä,

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Venäjä on ollut vuodesta 1973, ja erityisesti sen 14 artiklan, jonka mukaan jokaisella on oikeus rehelliseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetun toimivaltaisen, riippumattoman ja puolueettoman tuomioistuimen edessä,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Venäjä on ollut vuodesta 1998, ja erityisesti sen 6 artiklan, jonka mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa,

–   ottaa huomioon Venäjän perustuslain ja erityisesti sen 118 pykälän, jonka mukaan oikeudenkäyttö Venäjän federaatiossa kuuluu yksinomaan tuomioistuimille, ja sen 120 pykälän, jonka mukaan tuomarit ovat riippumattomia ja ainoastaan Venäjän perustuslain ja federaation lainsäädännön alaisia,

–   ottaa huomioon Moskovan Hamovnikin piirioikeuden 17. elokuuta 2012 antaman tuomion, jolla tuomittiin naisista koostuvan punk-yhtyeen Pussy Riotin jäseniä kahden vuoden vankeuteen huliganismista,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuusasioiden korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin julkilausuman punk-yhtye Pussy Riotin jäsenten tuomitsemisesta Venäjällä 17. elokuuta 2012,

–   ottaa huomioon Venäjän yleisen syyttäjän pyynnön järjestää äänestys duuman jäsenen, Oikeudenmukainen Venäjä -ryhmään kuuluvan Gennadi Gudkovin erottamisesta 12. syyskuuta 2012,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Etyjin täysjäsen ja se on näin ollen sitoutunut demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteisiin; toteaa, että koska viime kuukausina oikeusvaltioperiaatetta on rikottu vakavasti useita kertoja ja on hyväksytty rajoittavia lakeja, tunnetaan yhä suurempaa huolta siitä, miten Venäjä noudattaa kansainvälisiä ja kansallisia velvoitteitaan;

B.  huomauttaa, että ihmisoikeusloukkauksien tutkinta on usein tehotonta ja puutteellista ja niihin syyllistyneet jäävät rankaisematta; ottaa huomioon, että viranomaistoiminnan vähäinen avoimuus mahdollistaa laajalle levinneet väärinkäytökset;

C. toteaa, että syyllisiä Anna Politkovskajan, Natalia Estemirovan, Anastasia Barburovan, Stanislav Markelovin sekä Sergei Magnitskin kuolemaan ei edelleenkään ole löydetty;

D. toteaa, että Mihail Hodorkovskille ja hänen liikekumppanilleen Platon Lebedeville annettiin langettava tuomio kavalluksesta Moskovan Hamovnikin piirioikeudessa 30. joulukuuta 2010; huomauttaa, että kansainvälinen yhteisö on nähnyt syytteeseenpanon, oikeudenkäynnin ja tuomion takana poliittisia perusteita; toteaa, että kansainvälinen yhteisö on tuominnut ankarasti poliittisen väliintulon ja painostuksen;

E.  toteaa, että edellä mainitut tapaukset sekä oppositionjohtajien asettaminen syytteeseen heikentävät oikeuslaitoksen uskottavuutta ja asettavat kyseenalaiseksi sen riippumattomuuden;

F.  toteaa, että Venäjän federaation edelliselle presidentille Dmitri Medvedeville on esitetty 39 nimeä käsittävä luettelo henkilöistä, joita poliittinen oppositio ja suuri osa kansalaisyhteiskunnasta pitää poliittisina vankeina ja joiden välitöntä vapauttamista vaaditaan;

G. toteaa, että opposition jäsenten ja kansalaisjärjestöjen edustajien jatkuva uhkailu, ahdistelu ja pidätykset sekä äskettäin hyväksytty laki, joka koskee kansalaisjärjestöjen rahoitusta ja kokoontumisvapautta, kunnianloukkausta koskeva laki, Internetin rajoittamista koskeva laki sekä yhä lisääntyvä paine, joka kohdistuu vapaisiin ja riippumattomiin tiedotusvälineisiin sekä seksuaalisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin, johtavat ihmisoikeuksien ja demokraattisten periaatteiden heikentymiseen entisestään Venäjällä;

H. panee merkille, että nämä uudet tai muutetut lait on hyväksynyt osittain sääntöjenvastainen duuma, jonka vaalit eivät olleet vapaat eivätkä oikeudenmukaiset, kuten Etyj:n tarkkailijaryhmä ja Euroopan parlamentti ovat todenneet;

I.   toteaa, että moskovalainen Hamovnikin piirioikeus tuomitsi kolme naisista koostuvan punk-yhtyeen Pussy Riotin aktivistia kahden vuoden vankeuteen 17. elokuuta 2012 todettuaan heidän syyllistyneen uskonnolliseen vihaan perustuvaan huliganismiin moskovalaisessa Kristus Vapahtajan katedraalissa helmikuussa 2012;

J.   toteaa, että duuman on määrä äänestää 12. syyskuuta 2012 duuman jäsenen Gennadi Gudkovin koskemattomuuden poistamisesta ja erottamisesta Venäjän rikoslain 289 artiklaa rikkovan liiketoiminnan vuoksi, jota hän on harjoittanut edustajantoimensa aikana; toteaa, että oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti lahjonnan vastaisia määräyksiä olisi sovellettava samalla tavoin ja puolueettomasti duuman kaikkiin jäseniin; toteaa, että muut Oikeudenmukainen Venäjä -ryhmän jäsenet, kuten Dimitri Gudkov ja Ilja Ponomarev, ovat saaneet samanlaisia syytteitä;

K. toteaa, että on aloitettu sellaisen federaation uuden lain laatiminen, joka antaa duumalle jopa ilman muodollista oikeuden päätöstä mahdollisuuden erottaa jäseniä, jotka rikkovat eettisiä sääntöjä tai voivat vahingoittaa duuman tai hallituksen mainetta;

L.  toteaa, että Sergei Magnitskin tapaus on vain yksi monista tapauksista, joissa Venäjän oikeusviranomaiset ovat käyttäneet valtaa väärin loukaten räikeästi oikeusvaltioperiaatetta, eivätkä viranomaiset ole vieläkään rankaisseet Magnitskin kuolemaan syyllisiä; toteaa, että on lukuisia muita oikeustapauksia, joissa poliittisesti motivoituja syitä käytetään poliittisten kilpailijoiden eliminoimiseen ja kansalaisyhteiskunnan kahlitsemiseen;

M. toteaa, että ääriliikkeiden toiminnasta annettua lakia on laajalti käytetty ihmisoikeusaktivisteja, poliittisia vastustajia ja uskonnollisia ryhmiä vastaan; toteaa, että lain terminologia ja sisältö ovat epämääräisiä, kuten Euroopan neuvoston Venetsian komissio on arvostellut, ja sitä käytetään mielivaltaisesti;

N. toteaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut Venäjän federaatiolle langettavan tuomion vakavista ihmisoikeusloukkauksista Pohjois-Kaukasiassa yli 150 tapauksessa; toteaa, ettei Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita ole pantu täytäntöön; katsoo, että oikeuslaitos ja oikeusviranomaiset ovat suurelta osin vastuussa tuomioiden täytäntöönpanoon liittyvistä laiminlyönneistä;

O. toteaa, etteivät oikeuslaitos ja lainvalvontaelimet ole pystyneet estämään sitä, että Pohjois-Kaukasian ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet jäävät jatkuvasti rankaisematta; ottaa huomioon, ettei uhreille ole taattu oikeuskeinoja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, iskuista, tapoista, katoamisista, pahoinpitelyistä eikä mielivaltaisista pidätyksistä tietyillä Pohjois-Kaukasian alueilla;

1.  katsoo, että Venäjän pitää Euroopan neuvoston ja Etyj:n jäsenenä noudattaa täysin velvoitteita, joihin se on sitoutunut; katsoo, että viimeaikainen kehitys Venäjällä on kulkenut vastakkaiseen suuntaan sellaisiin uudistuksiin nähden, joita tarvitaan maan demokraattisten normien ja oikeusvaltion sekä oikeuslaitoksen riippumattomuuden kehittämiseksi;

2.  muistuttaa, että edellinen presidentti Medvedev perusti työryhmän tarkastelemaan Venäjän vaalijärjestelmän uudistamista sekä oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamisen parantamista; muistuttaa, että Euroopan parlamentti on kehottanut Venäjän viranomaisia jatkamaan näitä uudistuksia, ja se on tarjonnut jatkuvasti EU:n tukea myös nykyaikaistamista koskevan kumppanuuden kautta;

3.  kehottaa tähän liittyen Venäjän viranomaisia pyytämään, että Euroopan neuvoston Venetsian komissio tarkastelee Venäjän uusia lakeja, jotka rajoittavat mielipiteenvapautta, järjestäytymisvapautta, oikeutta äänestää ja asettua ehdolle sekä oikeutta suojeluun mielivaltaisilta ja epäoikeudenmukaisilta syytteiltä, jotta voidaan selvittää, ovatko lait eurooppalaisten normien mukaisia;

4.  on huolissaan Venäjän kansalaisyhteiskunnan kehittämisen yhä huonommista olosuhteista ja tuntee erityistä huolta siitä, että viime aikoina on hyväksytty useita lakeja, jotka koskevat mielenosoituksia, kansalaisjärjestöjä, kunnianloukkausta sekä Internetiä ja joiden tulkinnanvaraiset määräykset voivat johtaa mielivaltaiseen lainkäyttöön; muistuttaa Venäjän viranomaisia siitä, että nykyaikaisessa ja hyvinvoivassa yhteiskunnassa on tunnustettava kaikkien kansalaisten yksilölliset ja kollektiiviset oikeudet ja suojeltava niitä;

5.  kehottaa siksi Venäjän toimivaltaisia elimiä muuttamaan kansalaisjärjestöjä koskevia uusia lakeja niin, että suojataan poliittiselta vainolta kansalaisten järjestöt, jotka saavat rahallista tukea hyvämaineisilta ulkomaisilta tukijoilta;

6.  on erittäin pettynyt kahden vuoden rangaistussiirtolatuomioon, jonka venäläinen Hamovnikin piirioikeus antoi punk-yhtye Pussy Riotin kolmelle jäsenelle, Nadežda Tolokonnikovalle, Maria Aljohinalle ja Jekaterina Samutsevitšille, 17. elokuuta 2012 "uskonnolliseen vihaan perustuvasta huliganismista"; katsoo, että tuomio on osa poliittisen toisinajattelun ja oppositiovoimien tukahduttamista ja se kaventaa edelleen Venäjän demokratiaa ja heikentää vakavasti Venäjän oikeusjärjestelmän uskottavuutta; tuomitsee voimakkaasti kyseisen poliittisiin syihin perustuvan tuomion ja odottaa, että tuomio kumotaan valitustuomioistuimessa ja että kolme Pussy Riotin jäsentä vapautetaan;

7.  tuomitsee Pussy Riot -oikeudenkäynnin yhteydessä tapahtuneen mielenosoittajien vangitsemisen, joka kohdistui myös johtaviin opposition edustajiin sekä toimittajiin, ja tuomitsee tutkintavankeuden liiallisen käytön Bolotnaja-aukiolla 6. toukokuuta mieltään osoittaneisiin; kehottaa Venäjän viranomaisia kunnioittamaan kokoontumisvapautta ja ilmaisunvapautta;

8.  pitää myönteisenä korkeimman oikeuden 25. heinäkuuta 2012 tekemää päätöstä, jonka mukaan sekä Hodorkovskin että Lebedevin tapauksia käsitellään uudelleen presidentin asettaman ihmisoikeustoimikunnan joulukuussa 2011 antaman suosituksen mukaisesti; ottaa huomioon, että Lebedevin tuomiota lyhennettiin kolmella vuodella; kehottaa jatkamaan näiden tapausten perinpohjaista uudelleentarkastelua noudattaen oikeudenmukaisia ja avoimia oikeudenkäyntejä koskevia Venäjän kansainvälisiä velvoitteita;

9.  panee merkille yleisen syyttäjän pyynnön äänestää duuman jäsenen Gennadi Gudkovin erottamisesta Venäjän rikoslain 289 artiklan vastaisen liiketoiminnan vuoksi, jota hän on harjoittanut parlamentaarisen edustajantoimensa aikana; kehottaa Venäjää pidättäytymään lakien mielivaltaisesta käytöstä opposition jäseniä vastaan;

10. on tyrmistynyt Toinen Venäjä -ryhmään kuuluvan aktivistin Taisija Osipovan huumesyytteiden vuoksi saamasta kahdeksan vuoden vankeustuomiosta huolimatta räikeistä rikkomuksista, joita oikeudenkäynnin aikana on tapahtunut ja huolimatta siitä, että edellinen presidentti Medvedev arvosteli ensimmäistä, vuonna 2010 annettua kymmenen vuoden tuomiota liian ankaraksi; toteaa, että suurta huolta aiheuttavat monet muut oppositioaktivisteja vastaan nostetut syytteet ja esimerkiksi oppositioaktivisti Aleksei Navalnyin asettaminen syytteeseen; toteaa, että häntä odottaa jopa kymmenen vuoden vankeustuomio, jos hänet tuomitaan osallisuudesta arvoltaan 16 miljoonaa ruplaa olevaan puutavaravarkauteen; ottaa huomioon myös Garri Kasparovin tapauksen ja Suren Gazaryanin saamat uudet rikossyytteet;

11. ottaa huomioon kahdeksalla alueella voimaan tulleen lain, joka koskee homoseksuaalista propagandaa, ja tuomitsee sen mielivaltaisen soveltamisen homoseksuaalien, lesbojen, biseksuaalien ja transseksuaalien vähemmistöihin; tuomitsee myös Jehovan todistajien ja Falun Gongin kaltaisiin uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvat syytteet ja ahdistelun sillä tekosyyllä, että ne katsotaan ääriliikkeiksi;

12. toteaa, että nämä tapaukset ovat osa yhä yleisempää poliittisesti motivoitua Venäjän oppositioaktivistien uhkailua ja syytteeseenasettamista; kehottaa soveltamaan Venäjän vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin johdonmukaista ja aktiivista menettelyä ja kehottaa neuvostoa arvioimaan tapauskohtaisesti rikkojiin kohdistuvien rajoittavien toimien tarpeen viimeisenä keinona edellyttäen, että rikkomuksesta tai rikoksesta on selvät todisteet;

13. kehottaa Venäjää muuttamaan nykyistä suuntaansa, keskittymään jälleen maan kansainvälisiin velvoitteisiin ja antamaan vakavia sitoumuksia maan oikeuslaitoksen riippumattomuuden sekä oikeusvaltion parantamiseksi;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.