Förslag till resolution - B7-0430/2012Förslag till resolution
B7-0430/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland

10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer, Amelia Andersdotter, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0427/2012

Förfarande : 2012/2789(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0430/2012
Ingivna texter :
B7-0430/2012
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0430/2012

Europaparlamentets resolution om politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland

(2012/2789(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, i vilken Ryssland är part sedan 1973 – särskilt artikel 14, som slår fast att var och en ska vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en behörig, oberoende och opartisk domstol som upprättats enligt lag,

–   med beaktande av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilken Ryssland är part sedan 1998 – särskilt artikel 6, som även den slår fast att var och en ska vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag,

–   med beaktande av Rysslands författning – särskilt artikel 118, enligt vilken rättskipning i Ryssland endast får utövas av domstolar, och artikel 120, enligt vilken domare är oberoende och endast lyder under den ryska författningen och den federala lagstiftningen,

–   med beaktande av beslutet av den 17 augusti 2012 från Chamovnitjeskij-domstolen i Moskva, enligt vilket medlemmarna av det kvinnliga punkbandet Pussy Riot dömdes till två års fängelse för huliganism,

–   med beaktande av uttalandet av den 17 augusti 2012 av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, om domen mot medlemmarna i punkbandet Pussy Riot,

–   med beaktande av den ryske allmänne åklagarens begäran om att det den 12 september 2012 ska hållas en omröstning om att häva immuniteten för dumaledamoten Gennadij Gudkov, som tillhör partiet Rättvisa Ryssland,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ryska federationen är fullvärdig medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och har därmed förbundit sig att respektera principerna om demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter. Till följd av de upprepade fallen av allvarliga kränkningar av rättsstatsprincipen och antagandet av restriktiva lagar de senaste månaderna, ökar oron över huruvida Ryssland lever upp till sina internationella och nationella åtaganden.

B.  Utredningarna av människorättskränkningar är ofta ineffektiva och bristfälliga och resulterar i straffrihet. Bristen på insyn i offentliga handlingar möjliggör omfattande övergrepp.

C. Omständigheterna kring Anna Politkovskajas, Natalja Estemirovas, Anastasija Baburovas, Stanislav Markelovs och Sergej Magnitskijs död är alltjämt ouppklarade.

D. Den 30 december 2010 dömde Chamovnitjeskij-domstolen i Moskva Michail Chodorkovskij och hans affärskompanjon Platon Lebedev för förskingring. Åtalet, rättegången och domen beskrevs internationellt som politiskt motiverade. Den politiska inblandningen och påtryckningarna kritiserades starkt av världssamfundet.

E.  Ovannämnda fall, och förföljelsen av oppositionsledare, undergräver trovärdigheten för rättsväsendet och skapar misstro mot dess oberoende.

F.  Rysslands förre president Dimitrij Medvedev har mottagit en lista på 39 personer, som den politiska opposition och stora delar av det civila samhället betraktar som politiska fångar, med en uppmaning att omedelbart släppa dem fria.

G. De ständiga hot, trakasserier och gripanden som företrädare för oppositionen och icke‑statliga organisationer drabbas av, den nyligen antagna lagen om finansiering av icke-statliga organisationer, lagen om mötesfrihet, lagen om förtal, lagen om internetrestriktioner samt det ökande trycket på fria och oberoende medier och på sexuella och religiösa minoritetsgrupper, leder till att situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Ryssland försämras ytterligare.

H. Dessa nya eller ändrade lagar har antagits av en delvis illegal statsduma, som utsetts genom val som varken var fria eller rättvisa enligt OSSE:s observatörer, en bedömning som stöds av Europaparlamentet.

I.   Chamovnitjeskij-domstolen i Moskva dömde den 17 augusti 2012 tre aktivister i det kvinnliga punkbandet Pussy Riot till ett tvåårigt fängelsestraff efter att de befunnits skyldiga till ”huliganism motiverad av religiöst hat” i februari 2012 i Moskvas Frälsarkatedral.

J.   Den 12 september 2012 är det planerat att duman ska rösta om att häva immuniteten för Gennadij Gudkov och utesluta honom ur duman till följd av affärsverksamhet som han bedrivit under sin tid som ledamot, i strid med artikel 289 i den ryska strafflagen. Med hänvisning till rättsstatsprincipen bör antikorruptionsbestämmelser gälla opartiskt och på lika villkor för alla dumaledamöter. Andra medlemmar av partiet Rättvisa Ryssland, som Dimitrij Gudkov och Ilija Ponomarev, står inför liknande anklagelser.

K. Ett nytt federalt lagförslag håller på att utarbetas, varigenom duman skulle ges möjlighet att även utan domstolsbeslut utesluta ledamöter som bryter mot uppförandebestämmelser eller skulle kunna tänkas dra vanära över duman eller regeringen.

L.  Fallet med Sergej Magnitskij är bara ett av flera fall av maktmissbruk från de ryska brottsbekämpande myndigheternas sida. Hanteringen av fallet bryter allvarligt mot rättsstatsprincipen, och de personer som är ansvariga för Magnitskijs död är ännu ostraffade. Det finns en uppsjö av andra rättsfall där politiskt formulerade skäl används för att undanröja politisk konkurrens och kontrollera det civila samhället.

M. Den ryska lagen om extremistverksamhet har funnit omfattande tillämpning mot människorättsaktivister, politiska motståndare och religiösa grupper. Lagen är vag i fråga om terminologi och innehåll, vilket har kritiserats av Europarådets Venedigkommission, och den tillämpas godtyckligt.

N. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har i mer än 150 domar dömt Ryssland för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i Nordkaukasien; dessa domar har inte verkställts. Rättsväsendet och myndigheterna bär i hög grad skulden för att domarna inte har verkställts.

O. De rättsliga och brottsbekämpande myndigheterna har inte lyckats sätta stopp för den omfattande straffriheten för brott mot de mänskliga rättigheterna i Nordkaukasien. Ingen rättslig prövning har garanterats i samband med allvarliga människorättsbrott, attacker, mord, framtvingade försvinnanden, misshandel och godtyckliga frihetsberövanden i vissa delar av Nordkaukasien.

1.  Europaparlamentet anser att Ryssland i sin egenskap av medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa fullt ut måste följa och respektera sina ingångna åtaganden. Parlamentet konstaterar att den senaste tidens utveckling går emot de reformer som behövs för att stärka demokratin, rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende i Ryssland.

2.  Europaparlamentet påminner om att förre presidenten Medvedev inrättade en arbetsgrupp som skulle titta på hur man kunde reformera valsystemet, stärka rättsstatsprincipen och upprätthålla respekten för grundläggande rättigheter i Ryssland. Parlamentet erinrar om sin uppmaning till de ryska myndigheterna att fullfölja dessa reformer och om sitt upprepade erbjudande om EU-stöd, bl.a. inom ramen för partnerskapet för modernisering.

3.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang de ryska myndigheterna att be Europarådets Venedigkommission att granska de nya ryska lagar som begränsar åsiktsfriheten, föreningsfriheten, rösträtten och rätten till valbarhet, samt rätten till skydd mot godtyckliga och orättvisa åtal, och utreda om dessa lagar uppfyller europeiska normer.

4.  Europaparlamentet bekymrar sig över det försämrade klimatet för utveckling av det civila samhället i Ryssland, särskilt med hänvisning till lagarna avseende demonstrationer, icke‑statliga organisationer, förtal och internet, som nyligen antagits och som innehåller oklara bestämmelser och som skulle kunna leda till godtyckligt tillämpande. Parlamentet påminner de ryska myndigheterna om att ett modernt och välmående samhälle måste erkänna och skydda samtliga medborgares individuella och kollektiva rättigheter.

5.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang de ryska behöriga myndigheterna att ändra de nya lagarna om icke-statliga organisationer, så att medborgarsammanslutningar kan fortsätta att ta emot ekonomiskt stöd från välkända utländska källor som arbetar mot politisk förföljelse.

6.  Europaparlamentet är djupt besviket över att den ryska Chamovnitjeskij-domstolen den 17 augusti 2012 dömde Nadezjda Tolokonnikova, Maria Aljochina och Jekaterina Samutsevitj, medlemmar i punkbandet Pussy Riot, till två års fängelse, för ”huliganism motiverat av religiöst hat”. Parlamentet ser domen som ett led i en skärpt kontroll av politiska meningsmotståndare och oppositionskrafter, som ytterligare minskar det demokratiska utrymmet i Ryssland och kraftigt undergräver det ryska rättssystemets trovärdighet. Parlamentet fördömer denna politiskt grundade dom, och förväntar sig att domen kommer att upphävas i högre instans, så att de tre Pussy Riot‑medlemmarna friges.

7.  Europaparlamentet fördömer de gripanden av demonstranter, bland andra ledande oppositionsmedlemmar och journalister, som förekommit i samband med Pussy Riot‑rättegången och de alltför många fallen av tillfälligt frihetsberövande av personer som deltog i demonstrationerna på Bolotnajatorget den 6 maj. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att respektera mötes- och yttrandefriheten.

8.  Europaparlamentet välkomnar högsta domstolens beslut av den 25 juli 2012 att se över Chodorkovskij- och Lebedev-fallen, i linje med de rekommendationer som antogs av presidentens kommission för de mänskliga rättigheterna i december 2011. Europaparlamentet konstaterar att Lebedevs straff förkortats med tre år. Parlamentet efterlyser en omfattande översyn av de här fallen, med hänsyn till Rysslands internationella åtaganden för rättvisa och öppna rättegångar.

9.  Europaparlamentet konstaterar att den allmänne åklagaren lämnat in en begäran om att dumaledamoten Gennadij Gudkov ska skiljas från sitt mandat på grund av att han bedrivit affärsverksamhet under sin tid i parlamentet, i strid med artikel 289 i den ryska strafflagen. Parlamentet uppmanar Ryssland att inte godtyckligt tillämpa lagar i syfte att slå ner på medlemmar av oppositionen.

10. Europaparlamentet är skakat av att Taisija Osipova, aktivist i partiet "Det andra Ryssland", dömts till åtta års fängelse för narkotikabrott, trots de oroande oegentligheter som förekommit under rättegången, och trots att förre presidenten Medvedev 2010 kritiserade den första domen på tio års fängelse och sade att den var alltför hård. Parlamentet påpekar att många andra fall rörande oppositionella ger upphov till stark oro, bland andra åtalet mot aktivisten Aleksej Navalnyj, som riskerar upp till tio års fängelse om han döms för inblandning i en stöld av timmer för 16 miljoner rubel, fallet med Garri Kasparov, och de aktuella brottsundersökningarna mot Suren Ghazarian.

11. Europaparlamentet beklagar att den lag om homosexuell propaganda som införts i åtta regioner har använts godtyckligt mot hbt-minoritetsgrupper, och beklagar även att det med extremism som svepskäl förekommer åtal och trakasserier mot religiösa minoritetsgrupper, som anhängare av Jehovas vittnen och falun gong.

12. Europaparlamentet konstaterar att ovannämnda fall är ytterligare exempel på de alltfler politiskt motiverade trakasserierna och åtalen mot oppositionella i Ryssland. Parlamentet uppmanar rådet att ha en konsekvent och pro-aktiv hållning till de allvarliga brotten mot de mänskliga rättigheterna i Ryssland, och att för varje enskilt fall göra en bedömning av huruvida det är nödvändigt att som en sista utväg vidta restriktiva åtgärder mot lagöverträdare, under förutsättning att det finns klara bevis för att en överträdelse eller ett brott har begåtts.

13. Europaparlamentet uppmanar Ryssland att lägga om sin nuvarande inriktning, att lägga fokus på sina internationella skyldigheter, och att göra allvarliga insatser för att stärka rättsväsendets oberoende och rättsstatsprincipen.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.