Предложение за резолюция - B7-0431/2012Предложение за резолюция
B7-0431/2012

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно използването на правосъдието за политически цели в Русия

  10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Надежда Нейнски, Alojz Peterle, Roberta Angelilli от името на групата PPE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0427/2012

  Процедура : 2012/2789(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0431/2012
  Внесени текстове :
  B7-0431/2012
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B7‑0431/2012

  Резолюция на Европейския парламент относно използването на правосъдието за политически цели в Русия

  (2012/2789(RSP))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид своите предишни доклади и резолюции относно Русия, по-специално резолюциите си от 15 март 2012 г. относно резултата от президентските избори в Русия и от 16 февруари 2012 г.[1] относно предстоящите президентски избори в Русия,

     като взе предвид съдебното решение от 17 август 2012 г. на Московския районен съд в Хамовники, който осъди членовете на женската пънк група „Пуси райът“ на 2 години лишаване от свобода за хулиганство,

  –   като взе предвид изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Катрин Аштън относно присъдите на членовете на пънк групата „Пуси райът“ в Русия от 17 август 2012 г.,

  –   като взе предвид изявлението на Държавния департамент на САЩ относно осъждането на членовете на пънк групата „Пуси райът“ в Русия от 17 август 2012 г.,

  –   като взе предвид искането от страна на главния прокурор на Русия да се гласува предсрочно прекратяване на пълномощията на Генади Гудков, член на групата „Справедлива Русия“ в Държавната Дума, на 12 септември 2012 г.,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  А. като има предвид, че Руската федерация, като пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, се е ангажирала с принципите на демокрацията, правовата държава и зачитането на правата на човека; като има предвид, че поради редица сериозни нарушения на принципите на правовата държава и приемането на рестриктивни закони през последните месеци съществува растящо безпокойство по отношение на изпълнението от страна на Русия на нейните международни и национални задължения;

  Б.  като има предвид, че положението с правата на човека в Русия се е влошило драстично през последните няколко месеца и следва своевременно да бъде разгледано като приоритетен въпрос, по-специално по време двустранните срещи и преговори между ЕС и Русия ;

  В.  като има предвид, че руските власти наскоро приеха поредица от закони, които съдържат двусмислени разпоредби и могат да бъдат използвани за допълнително ограничаване на опозицията и участниците от гражданското общество и пречат на свободата на изразяване на мнение и на сдружаване;

  Г.  като има предвид, че Московският районен съд в Хамовники осъди три активистки от женската пънк група „Пуси райът“ на 2 години лишаване от свобода на 17 август 2012 г., след като ги призна за виновни в хулиганство поради религиозна омраза през февруари 2012 г. в московската катедрала „Христос Спасител“;

  Д. като има предвид, че Думата е планирала да гласува на 12 септември 2012 г. отнемането на имунитета и прекратяване на пълномощията в Думата на Генади Гудков поради икономически дейности по време на мандата му, които са в противоречие с член 289 от Наказателния кодекс на Русия; като има предвид, че за да се спазват принципите на правовата държава, разпоредбите срещу корупцията следва да се прилагат еднакво и безпристрастно спрямо всички членове на Думата;

  Е.  като има предвид, че случаят на Сергей Магнитски е само един от редица случаи на злоупотреба с власт от страна на руските правоприлагащи органи, които грубо нарушават принципите на правовата държава и оставят смъртта му безнаказана; като има предвид, че съществуват множество други съдебни дела, при които се използват основания, изградени на базата на политически подбуди, за да се елиминира политическата конкуренция и да се застраши гражданското общество;

  Ж. като има предвид случая с Михаил Ходорковски, бивш главен изпълнителен директор на петролната компания „Юкос“, който остава в затвора, след като беше осъден в два отделни процеса по обвинения, за които широко се поддържа мнението, че са политически мотивирани; като има предвид, че вторият процес на г-н Ходорковски беше определен от Института по права на човека на Международното сдружение на адвокатските колегии като несраведлив; като има предвид, че г-н Ходорковски е обявен за политически затворник от Амнести Интернешънъл;

  1.  счита, че Русия, като член на Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, следва да спазва произтичащите от това задължения, които е поела; подчертава, че новото развитие на положението е в посока, обратна на реформите, необходими за подобряване на демократичните стандарти, принципите на правовата държава и независимостта на съдебната власт в Русия;

  2.  припомня, че бившият президент Медведев създаде работна група за реформа на изборната система, по-добро спазване на принципите на правовата държава и зачитане на основните права в Русия; припомня, че Европейският парламент настоятелно призова руските органи да продължат тези реформи и предложи помощ от страна на ЕС, включително посредством рамката, която предоставя партньорството за модернизация;

  3.  изразява безпокойството си обаче относно влошаващата се среда за развитие на гражданското общество в Русия, по-специално във връзка с приетите наскоро редица закони относно демонстрациите, НПО, клеветите и интернет, които съдържат двусмислени разпоредби и могат да доведат до произволно прилагане; припомня на руските органи, че едно модерно и проспериращо общество трябва да признава и защитава индивидуалните и колективните права на всички свои граждани;

  4.  изразява загриженост и относно закона за екстремизма с оглед широкото право на преценка при тълкуването на неговите основни понятия за „екстремистки действия“ и „екстремистки организации“, които според Венецианската комисия на Съвета на Европа могат да доведат до произвол и ограничаване на свободата на сдружаване и изразяване на мнение; призовава руските органи да разгледат тези будещи безпокойство въпроси чрез изменение на закона;

  5.  изразява дълбоко разочарование от съдебното решение, произнесено от Руския районен съд в Хамовники по делото на Надежда Толоконикова, Мария Альохина и Екатерина Самуцевич, членове на пънк групата „Пуси райът“, на 17 август 2012 г. за „хулиганство, мотивирано от религиозна омраза“; счита, че присъдата е неубедително мотивирана, несъразмерна с оглед на факта, че това е бил мирен протест, и осъжда докладваните случаи на малтретиране на членовете на групата по време на предварителното им задържане и докладваните нередности в съдебния процес; очаква тази присъда да бъде преразгледана и отменена в съответствие с международните ангажименти на Русия;

  6.  осъжда задържането на демонстранти в рамките на процеса „Пуси райът“, включително и на водещи членове на опозицията и журналисти; настоятелно призовава руските органи да зачитат свободата на събрания и на изразяване на мнение;

  7.  приветства решението на Върховния съд от 25 юли 2012 г. да преразгледа както делото на Ходорковски, така и делото на Лебедев в съответствие с препоръките на президентската комисия по правата на човека от декември 2011 г.; отбелязва намаляването с три години на присъдата на Лебедев; призовава за продължаване на цялостно преразглеждане на тези дела въз основа на международния ангажимент на Русия за справедливи и прозрачни съдебни процеси и за пълно спазване и изпълнение на констатациите и препоръките на президентската комисия по правата на човека във връзка с делото на г-н Ходорковски;

  8.  отбелязва искането на главния прокурор за гласуване на предсрочно прекратяване на правомощията на члена на Думата Генади Гудков поради икономическа дейност по време на парламентарния му мандат в противоречие с член 289 от Руския наказателен кодекс; призовава Русия да не прилага произволно законите за целите на репресии срещу членове на опозицията;

  9.  изразява загриженост във връзка с присъдата срещу активистката от „Другата Русия“ Таисия Осипова, осъдена на осем години лишаване от свобода по обвинение в притежание на наркотици въпреки критиките, отправени от президента Медведев, че произнесената през 2010 г. първа присъда, определяща наказание от десет години, е прекомерно тежка, факта, че прокурорът е поискал само четири години и че няколко свидетели са оспорили надеждността на обвиненията срещу нея; посочва, че различни други дела срещу активисти от опозицията пораждат силно безпокойство, включително съдебното преследване срещу активиста от опозицията Алексей Навални, застрашен от лишаване от свобода до десет години, ако бъде признат за виновен в участие в предполагаема кражба на дървен материал на стойност 16 милиона рубли;

  10. посочва, че тези случаи допринасят за увеличаването на политически мотивираните заплахи и преследване на активистите от опозицията в Русия; призовава за последователен и проактивен подход спрямо сериозните нарушения на правата на човека в Русия и за индивидуална оценка на Съвета при всеки отделен случай на необходимостта от рестриктивни мерки срещу нарушителите като крайна мярка, при условие че съществува ясно доказателство за извършено нарушение или престъпление;

  11. настоятелно призовава руските органи да сложат край на вездесъщата безнаказаност и повсеместната корупция в държавата, да проведат надеждно и независимо разследване по случая Магнитски и други случаи и да подведат извършителите под съдебна отговорност;

  12. призовава Русия да промени посоката на поетия понастоящем курс, да постави отново акцент върху международните си задължения и да поеме сериозни ангажименти за подобряване на независимостта на съдебната власт и на принципите на правовата държава;

  13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и парламента на Руската федерация, Съвета на Европа, както и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.