Procedure : 2012/2789(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0431/2012

Indgivne tekster :

B7-0431/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2012 - 11.16

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0352

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 129kWORD 82k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0427/2012
10.9.2012
PE493.592v01-00
 
B7-0431/2012

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om den politiske anvendelse af retsvæsenet i Rusland (2012/2789(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Roberta Angelilli for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den politiske anvendelse af retsvæsenet i Rusland (2012/2789(RSP))  
B7‑0431/2012

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om Rusland, navnlig beslutning af 15. marts 2012 om resultatet af præsidentvalget i Rusland og beslutning af 16. februar 2012(1) om det forestående præsidentvalg i Rusland,

   der henviser til retskendelse af 17. august 2012 afsagt af Khamovnitjeskij-distriktsdomstolen i Moskva, der har dømt medlemmer af det kvindelige punkband Pussy Riot til to års fængsel for hooliganisme,

–   der henviser til erklæringen fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen Catherine Ashton af 17. august 2012 om domfældelsen af medlemmerne af punkbandet Pussy Riot i Rusland,

–   der henviser til erklæringen fra det amerikanske udenrigsministerium af 17. august 2012 om domfældelsen af medlemmerne af punkbandet Pussy Riot,

–   der henviser til den russisk anklagemyndigheds anmodning af 12. september 2012 om at stemme om tidlig afskedigelse af Gennadij Gudkov, medlem af Dumaen for partiet Retfærdigt Rusland,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Den Russiske Føderation som fuldt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa har forpligtet sig til at overholde de demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende menneskerettigheder; der henviser til, at der på grund af en række alvorlige krænkelser af retsstatsprincipperne og vedtagelsen af ​​restriktive love i løbet af de seneste måneder er stigende bekymring med hensyn til Ruslands overholdelse af internationale og nationale forpligtelser;

B.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Rusland er blevet forværret drastisk i de seneste måneder og bør tages op som et prioriteret spørgsmål, især i forbindelse med bilaterale møder og forhandlinger mellem EU og Rusland;

C. der henviser til, at de russiske myndigheder for nylig har vedtaget en række love, som indeholder tvetydige bestemmelser, og som kunne blive brugt til yderligere at pålægge oppositionen og civilsamfundets aktører begrænsninger samt hindre ytrings- og forsamlingsfriheden;

D. der henviser til, at Khamovnitjeskij-distriktsdomstolen i Moskva den 17. august 2012 idømte tre aktivister fra det kvindelige punkband Pussy Riot to års fængsel efter at have fundet dem skyldige i hooliganisme, der angiveligt var motiveret af religiøst had, i Frelseren Kristus-Katedralen i Moskva i februar 2012;

E.  der henviser til, at Dumaen den 12. september 2012 stemmer om at ophæve Gennadij Gudkovs immunitet og at afskedige ham fra Dumaen for forretningsaktiviteter i løbet af hans mandat, som overtræder artikel 289 i den russiske straffelov; der henviser til, at af hensyn til retsstatsprincippet bør korruptionsbekæmpelsesbestemmelser finde lige og uvildig anvendelse på alle medlemmer af Dumaen;

F.  der henviser til, at sagen om Sergej Magnitskij kun er én af ​​flere sager om russiske retshåndhævende myndigheders magtmisbrug, og at dette udgør en voldsom krænkelse af retsstaten, der har som følge, at gerningsmændene bag hans død stadig er ustraffede; der henviser til, at der er en lang række andre retssager, hvor politisk konstruerede grunde anvendes til at fjerne politiske konkurrenter og true civilsamfundet;

G. der henviser til sagen om Mikhail Khodorkovskij, den tidligere administrerende direktør for olieselskabet Yukos, som fortsat er fængslet efter at være blevet dømt i to separate retssager efter anklager, som generelt opfattes som værende politisk motiverede; der henviser til, at Khodorkovskijs anden retssag blev beskrevet som uretfærdig af Det Internationale Advokatforbunds menneskerettighedsinstitut (International Bar Association’s Human Rights Institute); der henviser til, at Khodorkovskij er blevet erklæret samvittighedsfange af Amnesty International;

1.  er af den opfattelse, at Rusland som medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa bør opfylde de forpligtelser, det har påtaget sig; påpeger, at den seneste udvikling har bevæget sig i den modsatte retning af de reformer, der er nødvendige for at forbedre de demokratiske normer, retsstaten og retsvæsenets uafhængighed i Rusland;

2.  minder om, at tidligere præsident Medvedev nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle se på reform af valgsystemet, forbedring af retsstaten og respekt for de grundlæggende rettigheder i Rusland; minder om, at Europa-Parlamentet har opfordret de russiske myndigheder til at forfølge disse reformer og har tilbudt EU-støtte bl.a. inden for rammerne af partnerskabet for modernisering;

3.  udtrykker imidlertid bekymring over det forværrede klima for udviklingen af ​​civilsamfundet i Rusland, navnlig med hensyn til den nylige vedtagelse af en række love om demonstrationer, ngo'er, bagvaskelse og internettet, der indeholder tvetydige bestemmelser og kan føre til vilkårlig håndhævelse; minder de russiske myndigheder om, at et moderne og velstående samfund er nødt til at anerkende og beskytte de individuelle og kollektive rettigheder for alle landets borgere;

4.  udtrykker også bekymring over loven om ekstremisme med hensyn til det vide skøn i fortolkningen af dens grundlæggende begreber om "ekstremistiske handlinger" og "ekstremistiske organisationer", som ifølge Europarådets Venedigkommission kunne føre til vilkårlighed og begrænsning af forenings- og ytringsfriheden; opfordrer de russiske myndigheder til at imødegå disse bekymringer ved at ændre loven;

5.  er dybt skuffet over kendelsen fra Khamovnitjeskij-distriktsdomstolen i Moskva den 17. august 2012 i sagen om Nadesjda Tolokonnikova, Maria Aljokhina og Ekaterina Samutsevitj, medlemmer af punkbandet "Pussy Riot" for "hooliganisme motiveret af religiøst had"; anser dommen for at være svagt funderet, hvad begrundelsen angår, og uforholdsmæssig streng, med henblik på at det var en ikkevoldelig protest, og fordømmer beretningerne om mishandling af bandmedlemmerne under deres varetægtsfængsling samt de rapporterede uregelmæssigheder i retssagen; forventer, at denne dom vil blive revideret og omstødt i overensstemmelse med Ruslands internationale forpligtelser;

6.  fordømmer anholdelsen af ​​demonstranter i forbindelse med "Pussy Riot"-retssagen, herunder af ledende medlemmer af oppositionen og journalister; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at respektere forsamlings- og ytringsfriheden;

7.  glæder sig over højesterets afgørelse af 25. juli 2012 om at gennemgå både Khoderkovskij- og Lebedevsagen i overensstemmelse med henstillingen fra den præsidentielle kommission om menneskerettigheder fra december 2011; noterer sig afkortningen af Lebedevs dom med tre år; opfordrer til fortsættelse af en omfattende gennemgang af disse sager på basis af Ruslands internationale forpligtelser til retfærdige og gennemsigtige retssager og til fuldt ud at respektere og gennemføre den præsidentielle menneskerettighedskommissions resultater og anbefalinger med hensyn til sagen om Khodorkovskij;

8.  noterer sig anklagemyndigheds anmodning om en afstemning om førtidig fratagelse af Duma-medlemmet Gennadij Gudkovs beføjelser for forretningsaktiviteter i løbet af hans parlamentariske mandat i strid med artikel 289 i den russiske straffelov; opfordrer Rusland til at afstå fra at bruge love vilkårligt med det formål at slå ned på medlemmer af oppositionen;

9.  er bekymret over dommen over aktivisten fra partiet "Det Andet Rusland" Taisija Osipova, der er idømt otte års fængsel for narkotikaanklager, på trods af at tidligere præsident Medvedev kritiserede den første dom fra 2010 på ti år for at være for hård, anklageren kun krævede fire år, og flere vidner satte spørgsmålstegn ved troværdigheden af anklagerne mod hende; påpeger, at flere andre sager mod oppositionsaktivister giver anledning til stor bekymring, herunder retsforfølgningen af oppositionsaktivisten Aleksej Navalnij, der står over for en straf på op til 10 års fængsel, hvis han dømmes for deltagelse i det påståede tyveri af tømmer til en værdi af 16 millioner rubler;

10. påpeger, at disse sager bidrager til den kraftige stigning i politisk motiveret intimidering og forfølgelse af oppositionsaktivister i Rusland; opfordrer til en sammenhængende og proaktiv tilgang til de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Rusland og til, at Rådet fra sag til sag foretager en evaluering af nødvendigheden af ​​restriktive foranstaltninger over for lovovertrædere som en sidste udvej, forudsat at der er klare beviser for en lovovertrædelse eller en forbrydelse;

11. opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at sætte en stopper for den allestedsnærværende straffrihed og omsiggribende korruption i landet, at foretage en troværdig og uafhængig undersøgelse af Magnistkij-sagen og andre lignende sager, og at bringe alle de ansvarlige for en domstol;

12. opfordrer Rusland til at ændre sin nuværende kurs og at bringe fokus tilbage på sine internationale forpligtelser samt til at forpligte sig til at gennemføre væsentlige forbedringer af retsvæsenets og retsstatens uafhængighed;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations regering og parlament, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

(1)

     Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0054.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik