Päätöslauselmaesitys - B7-0431/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0431/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS oikeuden käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä

10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Roberta Angelilli PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0427/2012

Menettely : 2012/2789(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0431/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0431/2012
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0431/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeuden käyttämisestä poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä

(2012/2789(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti 15. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman Venäjän presidentinvaalien tuloksesta ja 16. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman Venäjän tulevista presidentinvaaleista[1] ,

   ottaa huomioon Moskovan Hamovnikin piirioikeuden 17. elokuuta 2012 antaman tuomion, jolla tuomittiin naisista koostuvan punk-yhtyeen Pussy Riotin jäseniä kahden vuoden vankeuteen huliganismista,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuusasioiden korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin julkilausuman punk-yhtye Pussy Riotin jäsenten tuomitsemisesta Venäjällä 17. elokuuta 2012,

–   ottaa huomioon Yhdysvaltain ulkoministeriön 17. elokuuta 2012 esittämän julkilausuman punk-yhtye Pussy Riotin jäsenten tuomitsemisesta,

–   ottaa huomioon Venäjän yleisen syyttäjän pyynnön järjestää äänestys duuman jäsenen, Oikeudenmukainen Venäjä -ryhmään kuuluvan Gennadi Gudkovin erottamisesta 12. syyskuuta 2012,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Etyjin täysjäsen ja se on näin ollen sitoutunut demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteisiin; toteaa, että koska viime kuukausina oikeusvaltioperiaatetta on rikottu vakavasti useita kertoja ja on hyväksytty rajoittavia lakeja, tunnetaan yhä suurempaa huolta siitä, miten Venäjä noudattaa kansainvälisiä ja kansallisia velvoitteitaan;

B.  toteaa, että Venäjän ihmisoikeustilanne on heikentynyt merkittävästi viime kuukausina ja että sitä olisi käsiteltävä asianmukaisella tavalla kiireellisesti etenkin EU:n ja Venäjän kahdenvälisten kokousten ja neuvottelujen yhteydessä;

C. toteaa, että Venäjän viranomaiset ovat äskettäin hyväksyneet joukon lakeja, joissa on tulkinnanvaraisia määräyksiä ja joita voidaan käyttää opposition sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden rajoittamiseen sekä ilmaisun- ja kokoontumisvapauden estämiseen;

D. toteaa, että moskovalainen Hamovnikin piirioikeus tuomitsi kolme naisista koostuvan punk-yhtyeen Pussy Riotin aktivistia kahden vuoden vankeuteen 17. elokuuta 2012 todettuaan heidän syyllistyneen väitteen mukaan uskonnolliseen vihaan perustuvaan huliganismiin moskovalaisessa Kristus Vapahtajan katedraalissa helmikuussa 2012;

E.  toteaa, että duuman on määrä äänestää 12. syyskuuta 2012 duuman jäsenen Gennadi Gudkovin koskemattomuuden pidättämisestä ja hänen erottamisestaan Venäjän rikoslain 289 artiklaa rikkovan liiketoiminnan vuoksi, jota hän on harjoittanut edustajantoimensa aikana; toteaa, että oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti lahjonnan vastaisia määräyksiä olisi sovellettava samalla tavoin ja puolueettomasti duuman kaikkiin jäseniin;

F.  toteaa, että Sergei Magnitskin tapaus on vain yksi monista tapauksista, joissa Venäjän oikeusviranomaiset ovat käyttäneet valtaa väärin loukaten räikeästi oikeusvaltioperiaatetta, eivätkä viranomaiset ole vieläkään rankaisseet Magnitskin kuolemaan syyllisiä; toteaa, että on lukuisia muita oikeustapauksia, joissa poliittisesti motivoituja syitä käytetään poliittisten kilpailijoiden eliminoimiseen ja kansalaisyhteiskunnan uhkaamiseen;

G. toteaa, että Jukos-öljy-yhtymän entinen toimitusjohtaja Mihail Hodorkovski on edelleen vankilassa saatuaan kahdessa erillisessä oikeudenkäynnissä tuomion syytteistä, joilla katsotaan yleisesti olevan poliittinen perusta; toteaa, että asianajajien kansainvälisen liiton ihmisoikeusinstituutin mukaan Hodorkovskin toinen oikeudenkäynti oli epäoikeudenmukainen; toteaa, että Amnesty International on julkistanut Hodorkovskin mielipidevangiksi;

1.  katsoo, että Venäjän pitäisi Euroopan neuvoston ja Etyj:n jäsenenä täyttää velvoitteet, joihin se on sitoutunut; katsoo, että viimeaikainen kehitys Venäjällä on kulkenut vastakkaiseen suuntaan sellaisiin uudistuksiin nähden, joita tarvitaan maan demokraattisten normien ja oikeusvaltion sekä oikeuslaitoksen riippumattomuuden kehittämiseksi;

2.  muistuttaa, että edellinen presidentti Medvedev perusti työryhmän tarkastelemaan Venäjän vaalijärjestelmän uudistamista sekä oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamisen parantamista; muistuttaa, että Euroopan parlamentti on kehottanut Venäjän viranomaisia jatkamaan näitä uudistuksia, ja se on tarjonnut EU:n tukea myös nykyaikaistamista koskevan kumppanuuden kautta;

3.  on kuitenkin huolissaan Venäjän kansalaisyhteiskunnan kehittämisen yhä huonommista olosuhteista ja tuntee erityistä huolta siitä, että viime aikoina on hyväksytty useita lakeja, jotka koskevat mielenosoituksia, kansalaisjärjestöjä, kunnianloukkausta sekä Internetiä ja joiden tulkinnanvaraiset määräykset voivat johtaa mielivaltaiseen lainkäyttöön; muistuttaa Venäjän viranomaisia siitä, että nykyaikaisessa ja hyvinvoivassa yhteiskunnassa on tunnustettava kaikkien kansalaisten yksilölliset ja kollektiiviset oikeudet ja suojeltava niitä;

4.  on myös huolissaan ääriliikkeitä koskevasta laista, joka tarjoaa laajat vapaudet ääriliikkeiden toiminnan ja järjestäytyneiden ääriliikkeiden kaltaisten lain peruskäsitteiden tulkinnassa, mikä voi Euroopan neuvoston Venetsian komission mukaan johtaa mielivaltaisuuteen sekä järjestäytymis- ja ilmaisunvapauden rajoittamiseen; kehottaa Venäjän viranomaisia käsittelemään näitä ongelmia muuttamalla lainsäädäntöä;

5.  on erittäin pettynyt tuomioon, jonka venäläinen Hamovnikin piirioikeus antoi 17. elokuuta 2012 punk-yhtye Pussy Riotin kolmelle jäsenelle, Nadežda Tolokonnikovalle, Maria Aljohinalle ja Jekaterina Samutsevitšille, "uskonnolliseen vihaan perustuvasta huliganismista"; katsoo, että tuomion perustelut ovat heikot ja se on suhteeton siihen nähden, että kyseessä oli väkivallaton protesti; tuomitsee saatuihin tietoihin perustuen yhtyeen jäsenten huonon kohtelun heidän ollessaan pidätettyinä ennen oikeudenkäyntiä ja tuomitsee oikeudenkäynnin yhteydessä ilmenneet sääntöjenvastaisuudet; odottaa, että tuomiota tarkastellaan uudelleen ja se kumotaan Venäjän kansainvälisten sitoumusten mukaisesti;

6.  tuomitsee Pussy Riotin oikeudenkäynnin yhteydessä tapahtuneet mielenosoittajien pidätykset, jotka ovat kohdistuneet myös johtaviin opposition edustajiin sekä toimittajiin; kehottaa Venäjän viranomaisia kunnioittamaan kokoontumisvapautta ja ilmaisunvapautta;

7.  pitää myönteisenä korkeimman oikeuden 25. heinäkuuta 2012 tekemää päätöstä, jonka mukaan sekä Hodorkovskin että Lebedevin tapauksia käsitellään uudelleen presidentin asettaman ihmisoikeustoimikunnan joulukuussa 2011 antaman suosituksen mukaisesti; ottaa huomioon, että Lebedevin tuomiota lyhennettiin kolmella vuodella; kehottaa jatkamaan näiden tapausten perinpohjaista uudelleentarkastelua noudattaen Venäjän kansainvälisiä sitoumuksia, jotka liittyvät oikeudenmukaisiin ja avoimiin oikeudenkäynteihin, ja kehottaa kunnioittamaan täysin presidentin asettaman ihmisoikeustoimikunnan havaintoja ja suosituksia Hodorkovskin tapauksessa ja panemaan ne täytäntöön;

8.  panee merkille yleisen syyttäjän pyynnön äänestää duuman jäsenen Gennadi Gudkovin erottamisesta Venäjän rikoslain 289 artiklan vastaisen liiketoiminnan vuoksi, jota hän on harjoittanut parlamentaarisen edustajantoimensa aikana; kehottaa Venäjää pidättäytymään lakien mielivaltaisesta käytöstä opposition jäseniä vastaan;

9.  on huolissaan Toinen Venäjä -ryhmää edustavan aktivistin Taisija Osipovan saamasta kahdeksan vuoden vankeustuomiosta huumesyytteiden vuoksi huolimatta siitä, että edellinen presidentti Medvedev arvosteli ensimmäistä, vuonna 2010 annettua tuomiota liian ankaraksi, syyttäjä vaati vain neljää vuotta ja monet todistajat ovat asettaneet kyseenalaiseksi Osipovaa vastaan esitettyjen syytteiden uskottavuuden; toteaa, että suurta huolta aiheuttavat monet muut oppositioaktivisteja vastaan nostetut syytteet ja esimerkiksi oppositioaktivisti Aleksei Navalnyin asettaminen syytteeseen; toteaa, että häntä odottaa jopa kymmenen vuoden vankeustuomio, jos hänet tuomitaan väitetystä arvoltaan 16 miljoonaa ruplaa olevasta puutavaravarkaudesta;

10. toteaa, että nämä tapaukset ovat osa yhä yleisempää poliittisesti motivoitua Venäjän oppositioaktivistien uhkailua ja syytteeseenasettamista; kehottaa soveltamaan Venäjän vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin johdonmukaista ja aktiivista menettelyä ja kehottaa neuvostoa arvioimaan tapauskohtaisesti rikkojiin kohdistuvien rajoittavien toimien tarpeen viimeisenä keinona edellyttäen, että rikkomuksesta tai rikoksesta on selvät todisteet;

11. kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan maassa kaikkialle levinneen rankaisemattomuuden ja kaikkialle ulottuvan korruption ja suorittamaan Magnitskin tapauksen ja muiden vastaavien tapausten uskottavan ja riippumattoman tutkinnan ja saattamaan kaikki vastuussa olevat oikeuden tuomittaviksi;

12. kehottaa Venäjää muuttamaan nykyistä suuntaansa, keskittymään jälleen maan kansainvälisiin velvoitteisiin ja antamaan vakavia sitoumuksia maan oikeuslaitoksen riippumattomuuden sekä oikeusvaltion parantamiseksi;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.