Procedūra : 2012/2789(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0431/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0431/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2012 - 11.16

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0352

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 152kWORD 80k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0427/2012
10.9.2012
PE493.592v01-00
 
B7-0431/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par tiesu sistēmas izmantošanu Krievijā politiskiem mērķiem (2012/2789(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Roberta Angelilli PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par tiesu sistēmas izmantošanu Krievijā politiskiem mērķiem (2012/2789(RSP))  
B7‑0431/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējos ziņojumus un rezolūcijas par Krieviju, jo īpaši 2012. gada 15. marta rezolūciju par Krievijas prezidenta vēlēšanu rezultātiem un 2012. gada 16. februāra rezolūciju par gaidāmajām prezidenta vēlēšanām Krievijā(1),

   ņemot vērā Maskavas pilsētas Hamovņiku rajona tiesas 2012. gada 17. augusta spriedumu, saskaņā ar kuru sieviešu pankroka grupas „Pussy Riot” dalībniecēm ir piespriests divu gadu cietumsods par huligānismu,

–   ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Catherine Ashton 2012. gada 17. augusta paziņojumu par pankroka grupas „Pussy Riot” dalībniecēm Krievijā piespriesto sodu,

–   ņemot vērā ASV Valsts departamenta 2012. gada 17. augusta paziņojumu par pankroka grupas „Pussy Riot” dalībniecēm piespriesto sodu,

–   ņemot vērā Krievijas ģenerālprokurora pieprasījumu 2012. gada 12. septembrī balsot par to, lai Krievijas Valsts domes deputātam partijas „Taisnīgā Krievija” pārstāvim Genādijam Gudkovam pirms termiņa tiktu atņemtas deputāta pilnvaras,

–    ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Krievijas Federācija kā pilntiesīga Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas dalībvalsts ir apņēmusies īstenot demokrātijas un tiesiskuma principus un ievērot cilvēktiesības; tā kā pēdējos mēnešos vairākos gadījumos ir nopietni pārkāpts tiesiskums un ir pieņemti ierobežojoši tiesību akti, un tas rada aizvien lielāku satraukumu par to, vai Krievija pilda starptautiskos un valsts tiesību aktos noteiktās saistības;

B.  tā kā pēdējos mēnešos situācija cilvēktiesību jomā Krievijā ir krasi pasliktinājusies, tādēļ šis jautājums kā prioritārs ir pienācīgi jārisina, jo īpaši ES un Krievijas divpusējās sanāksmēs un sarunās;

C. tā kā Krievijas varas iestādes nesen ir pieņēmušas vairākus likumus, kuru teksta redakcija ir neskaidra un kurus būtu iespējams izmantot, lai vēl vairāk ierobežotu opozīciju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, kā arī mazinātu vārda brīvību un pulcēšanās brīvību;

D. tā kā Maskavas pilsētas Hamovņiku rajona tiesa 2012. gada 17. augustā trim sieviešu pankroka grupas „Pussy Riot” aktīvistēm piesprieda divu gadu cietumsodu, atzīstot viņas par vainīgām huligānismā, kas it kā reliģiska naida ietekmē 2012. gada februārī pastrādāts Maskavas Kristus Pestītāja katedrālē;

E.  tā kā ir paredzēts, ka 2012. gada 12. septembrī Krievijas Valsts dome balsos par deputāta imunitātes atcelšanu Genādijam Gudkovam un par viņa atlaišanu no Valsts domes, jo viņš pilnvaru laikā ir veicis uzņēmējdarbību, tā pārkāpjot Krievijas Kriminālkodeksa 289. pantu; tā kā, lai garantētu tiesiskumu, korupcijas novēršanas normas ir vienādi un objektīvi jāpiemēro visiem Krievijas Valsts domes deputātiem;

F.  tā kā Sergeja Magņitska lieta ir apliecinājums tam, ka Krievijas tiesībaizsardzības iestādes ļaunprātīgi izmanto savu varu, nopietni pārkāpj tiesiskumu un viņa nāvē vainojamās personas atstāj nesodītas, un tā nav vienīgā šāda lieta; tā kā ir vēl daudz dažādu citu tiesvedības procesu, kas tiek īstenoti ar politiski motivētu pamatojumu, lai izskaustu politisko konkurenci un iebiedētu pilsonisko sabiedrību;

G. tā kā apsūdzības, kas izvirzītas pret bijušo naftas uzņēmuma „Jukos” izpilddirektoru Mihailu Hodorkovski, kurš joprojām atrodas cietumā, jo ir notiesāts divos atsevišķos tiesas procesos, plaša sabiedrība uzskata par politiski motivētām; tā kā M. Hodorkovska otro tiesas prāvu Starptautiskās Advokātu asociācijas Cilvēktiesību institūts raksturoja kā neobjektīvu; tā kā „Amnesty International” ir paziņojusi, ka M. Hodorkovskis ir politieslodzītais,

1.  uzskata, ka Krievijai kā Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas dalībvalstij ir jāpilda saistības, ko tā uzņēmusies, parakstot attiecīgos dokumentus; īpaši uzsver to, ka nesenie notikumi liecina par atkāpšanos no reformu kursa, kas veicamas, lai uzlabotu demokrātijas standartus, kā arī tiesiskumu un tiesu varas neatkarību Krievijā;

2.  atgādina, ka bijušais Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs izveidoja darba grupu, kas vērtēja iespējas veikt vēlēšanu sistēmas reformu un sekmīgāk nodrošināt tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā; atgādina, ka Eiropas Parlaments ir mudinājis Krievijas varas iestādes īstenot šīs reformas un piedāvājis ES atbalstu, to cita starpā nodrošinot arī ar t. s. modernizācijas partnerības mehānisma palīdzību;

3.  tomēr pauž bažas par to, ka apstākļi pilsoniskās sabiedrības attīstībai Krievijā aizvien vairāk pasliktinās, jo īpašo ņemot vērā vairākus nesen pieņemtos likumus, kuri attiecas uz demonstrācijām, NVO, goda aizskaršanu un internetu, kuru teksta redakcija ir neskaidra un kuri tādēļ, iespējams, tiks patvaļīgi piemēroti; atgādina Krievijas varas iestādēm, ka mūsdienīgai un pārtikušai sabiedrībai ir jāatzīst ikviena pilsoņa individuālās un kolektīvās tiesības un jānodrošina to aizsardzība;

4.  pauž bažas arī par to, ka pret ekstrēmismu vērstais likums ir pieņemts, pieļaujot iespēju pēc saviem ieskatiem plaši interpretēt tādus tajā ietvertus pamatjēdzienus kā „ekstrēmistu darbības” un „ekstrēmistu organizācijas”, tādēļ Eiropas Padomes Venēcijas komisija uzskata, ka ir iespējama šī likuma patvaļīga piemērošana, ierobežojot biedrošanās brīvību un vārda brīvību; aicina Krievijas varas iestādes risināt šo problēmu, izdarot likumā grozījumus;

5.  ir dziļi vīlies par spriedumu, ko Krievijā 2012. gada 17. augustā pret pankroka grupas „Pussy Riot” dalībniecēm Nadeždu Tolokoņņikovu, Mariju Aļohinu un Jekaterinu Samuceviču ir pieņēmusi Maskavas pilsētas Hamovņiku rajona tiesa, vainojot viņas „reliģiska naida kurinātā huligānismā”; uzskata, ka spriedums nav pienācīgi pamatots un piespriestais sods ir nesamērīgs, jo tas bija nevardarbīgs protests, turklāt pauž nosodījumu, jo tiek ziņots par sliktu izturēšanos pret grupas dalībniecēm pirmstiesas aizturēšanas periodā un ir konstatēti pārkāpumi tiesvedības procesā; sagaida, ka šis spriedums tiks pārskatīts un atcelts atbilstīgi Krievijas starptautiskajām saistībām;

6.  nosoda to, ka ir apcietināti demonstranti, kuri protestēja pret „Pussy Riot” tiesvedību, tostarp vadošie opozīcijas pārstāvji un žurnālisti; mudina Krievijas varas iestādes ievērot pulcēšanās brīvību un vārda brīvību;

7.  atzinīgi vērtē Augstākās tiesas 2012. gada 25. jūlija lēmumu pārskatīt gan Hodorkovska, gan Ļebedeva lietu, ņemot vērā Krievijas prezidenta izveidotās Cilvēktiesību komitejas 2011. gada decembrī sniegtos ieteikumus; ņem vērā, ka Ļebedevam piespriestais sods ir samazināts par trim gadiem; prasa turpināt šo lietu visaptverošas pārskatīšanas procesu, pamatojoties uz Krievijas starptautiskajām saistībām nodrošināt taisnīgas un pārredzamas tiesas prāvas, kā arī pilnībā ievērot un īstenot Krievijas prezidenta izveidotās Cilvēktiesību komitejas secinājumus un ieteikumus attiecībā uz M. Hodorkovska lietu;

8.  ņem vērā ģenerālprokurora pieprasījumu balsot par to, lai Krievijas Valsts domes deputātam Genādijam Gudkovam pirms termiņa tiktu atņemtas deputāta pilnvaras, jo viņš pilnvaru laikā ir veicis uzņēmējdarbību, tā pārkāpjot Krievijas Kriminālkodeksa 289. pantu; aicina Krieviju atturēties no likumu patvaļīgas piemērošanas, represīvi vēršoties pret opozīcijas pārstāvjiem;

9.  pauž satraukumu par to, ka partijas „Cita Krievija” aktīvistei Taisijai Osipovai ir piespriests astoņu gadu cietumsods, izvirzot ar narkotikām saistītu apsūdzību, kaut gan bijušais Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs kā pārāk bargu kritizēja pirmo 2010. gadā piespriesto desmit gadu cietumsodu, prokurors pieprasīja tikai četru gadu cietumsodu un vairāki liecinieki apšaubīja pret T. Osipovu izvirzīto apsūdzību ticamību; norāda, ka nopietnas bažas izraisa arī vairākas citas pret opozīcijas aktīvistiem vērstas lietas, tostarp opozīcijas aktīvista Alekseja Navaļnija kriminālvajāšana, kuram draud pat desmit gadu ilgs cietumsods, ja viņu kā iespējamu līdzdalībnieku atzīs par vainīgu 16 miljonu rubļu vērtu kokmateriālu zādzībā;

10. īpaši uzsver to, ka šīs lietas vēl vairāk saasina opozīcijas aktīvistu politiski motivētas iebiedēšanas un kriminālvajāšanas procesu Krievijā; prasa konsekventu un visaptverošu rīcību, vēršoties pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, un prasa, lai nepieciešamību vainīgajiem piemērot ierobežojošus pasākumus Padome katrā konkrētā gadījumā izvērtētu kā galēju līdzekli, ja vien ir nepārprotami pierādīts nodarījuma vai nozieguma pastrādāšanas fakts;

11. mudina Krievijas varas iestādes izbeigt vispārējo nesodāmību un valstī plaši izplatīto korupciju, veikt ticamu un neatkarīgu S. Magņitska lietas un citu līdzīgu lietu izmeklēšanu un saukt visus vainīgos pie atbildības;

12. aicina Krieviju mainīt pašreizējo darbības virzienu, no jauna pievērsties starptautisko pienākumu izpildei un uzņemties nopietnas saistības, lai veicinātu tiesu varas neatkarību un tiesiskumu;

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Krievijas Federācijas valdībai un parlamentam, Eiropas Padomei un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai.

(1)

     Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0054.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika