Procedura : 2012/2789(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0431/2012

Teksty złożone :

B7-0431/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2012 - 11.16

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0352

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 137kWORD 91k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0427/2012
10.9.2012
PE493.592v01-00
 
B7-0431/2012

zamykającej debatę nad oświadczeniem wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie wykorzystywania w Rosji wymiaru sprawiedliwości do celów politycznych (2012/2789(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Roberta Angelilli w imieniu grupy politycznej PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystywania w Rosji wymiaru sprawiedliwości do celów politycznych (2012/2789(RSP))  
B7‑0431/2012

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze sprawozdania i rezolucje w sprawie Rosji, zwłaszcza rezolucję z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wyniku wyborów prezydenckich w Rosji i z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zbliżających się wyborów prezydenckich w Rosji(1),

   uwzględniając wyrok sądu rejonowego Moskwa-Chamowniki z dnia 17 sierpnia 2012 r., skazujący członkinie żeńskiego zespołu punkowego „Pussy Riot” na dwa lata pozbawienia wolności za chuligaństwo,

–   uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/ wiceprzewodniczącej Komisji Catherine Ashton z dnia 17 sierpnia 2012 r., dotyczące skazania członkiń zespołu punkowego „Pussy Riot” w Rosji;

–   uwzględniając oświadczenie Departamentu Stanu USA z dnia 17 sierpnia 2012 r., dotyczące skazania członkiń zespołu punkowego „Pussy Riot” w Rosji,

–   uwzględniając wniosek rosyjskiego prokuratora generalnego z dnia 12 września 2012 r. o głosowanie w sprawie pozbawienia mandatu Giennadija Gudkowa, wybranego do rosyjskiej Dumy z ramienia partii Sprawiedliwa Rosja,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jako pełnoprawny członek Rady Europy i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zobowiązała się do przestrzegania zasad demokracji i praworządności oraz praw człowieka; mając na uwadze, że w ciągu ostatnich miesięcy w Rosji doszło do serii poważnych naruszeń zasad praworządności i przyjęto restrykcyjne akty prawne, w wyniku czego rosną obawy co do spełniania przez Rosję jej zobowiązań międzynarodowych i krajowych;

B.  mając na uwadze, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy dramatycznie pogorszyła się sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji i że sprawą tą należy się zająć priorytetowo w odpowiednim trybie, zwłaszcza w ramach posiedzeń dwustronnych i negocjacji między UE a Rosją;

C. mając na uwadze, że rosyjskie władze przyjęły w ostatnim czasie serię aktów prawnych zawierających niejednoznaczne przepisy, które mogą być wykorzystane do dalszego ograniczania działań opozycji i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego oraz do utrudniania korzystania z wolności słowa i zgromadzeń;

D. mając na uwadze, że w dniu 17 sierpnia 2012 r. sąd rejonowy Moskwa-Chamowniki skazał trzy działaczki zespołu punkowego „Pussy Riot” na dwa lata więzienia, uznając je za winne popełnionych w lutym 2012 r. w moskiewskim soborze Chrystusa Zbawiciela aktów chuligaństwa motywowanego rzekomo nienawiścią religijną;

E.  mając na uwadze, że na dzień 12 września 2012 r. w rosyjskiej Dumie zaplanowano głosowanie nad pozbawieniem immunitetu i mandatu deputowanego Giennadija Gudkowa, co ma być karą za prowadzenie działalności gospodarczej w czasie sprawowania mandatu, niezgodnie z art. 289 rosyjskiego kodeksu karnego; mając na uwadze, że w duchu praworządności przepisy antykorupcyjne powinny być stosowane jednakowo i bezstronnie do wszystkich deputowanych Dumy;

F.  mając na uwadze, że sprawa Siergieja Magnickiego to tylko jeden z przykładów nadużywania władzy przez rosyjskie organy ścigania, że w sprawie tej doszło do pogwałcenia zasad praworządności i że nie ukarano winnych śmierci Siergieja Magnickiego; mając na uwadze wiele innych procesów, w których względy polityczne wykorzystuje się do wyeliminowania rywalizacji politycznej i zastraszenia społeczeństwa obywatelskiego;

G. mając na uwadze sprawę Michaiła Chodorkowskiego, byłego prezesa koncernu naftowego Jukos, który nadal przebywa w więzieniu, skazany w dwóch odrębnych procesach na podstawie zarzutów, które powszechnie uznaje się za umotywowane politycznie; mając na uwadze, że Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników uznał drugi proces Michaiła Chodorkowskiego za niesprawiedliwy; mając na uwadze, że Amnesty International uznała Michaiła Chodorkowskiego za więźnia sumienia;

1.  jest zdania, że Rosja jako członek Rady Europy i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie powinna wywiązywać się z podjętych zobowiązań; podkreśla, że ostatnie wypadki stanowią krok w kierunku przeciwnym do reform niezbędnych do poprawy standardów demokratycznych i zasad praworządności oraz niezawisłości sądownictwa w Rosji;

2.  przypomina, że były prezydent Dmitrij Miedwiediew powołał grupę roboczą ds. reformy systemu wyborczego, poprawy praworządności i przestrzegania praw podstawowych w Rosji; przypomina, że Parlament Europejski wezwał rosyjskie władze do kontynuowania tych reform i zaoferował wsparcie ze strony UE, w tym w ramach partnerstwa na rzecz modernizacji;

3.  wyraża jednak zaniepokojenie pogarszającym się klimatem dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, zwłaszcza jeśli chodzi o niedawne przyjęcie serii aktów prawnych dotyczących demonstracji, organizacji pozarządowych, zniesławienia i internetu, a zawierających niejednoznaczne przepisy mogące prowadzić do ich arbitralnego egzekwowania; przypomina rosyjskim władzom, że nowoczesne i dobrze prosperujące społeczeństwo musi uznawać i chronić prawa jednostki i prawa zbiorowe przynależne wszystkim obywatelom;

4.  wyraża również zaniepokojenie z powodu przepisów o ekstremizmie, umożliwiających bardzo swobodne interpretowanie podstawowych pojęć, jakimi są „działania ekstremistyczne” i „organizacje ekstremistyczne”, co zdaniem komisji weneckiej Rady Europy może prowadzić do arbitralności oraz ograniczania wolności zrzeszania się i wolności słowa; apeluje do rosyjskich władz, by zareagowały na te obawy, nowelizując ustawę;

5.  wyraża głębokie rozczarowanie wydanym w dniu 17 sierpnia 2012 r. wyrokiem sądu rejonowego Moskwa-Chamowniki, skazującym Nadieżdę Tołokonnikową, Mariję Alochinę i Jekatierinę Samucewicz, członkinie zespołu punkowego „Pussy Riot”, za „chuligaństwo motywowane nienawiścią religijną”; uważa uzasadnienie wyroku za wątpliwe, a sam wyrok za niewspółmierny wobec faktu, że dotyczy on protestu bez użycia przemocy, a ponadto potępia fakt, że zgodnie z doniesieniami nad członkiniami grupy znęcano się w czasie trwania aresztu tymczasowego, a w samym procesie doszło do nieprawidłowości; oczekuje, że nastąpi rewizja wyroku i że zostanie on uchylony zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji;

6.  potępia aresztowania demonstrantów, w tym czołowych opozycjonistów i dziennikarzy, w związku z procesem członkiń „Pussy Riot”; z naciskiem wzywa rosyjskie władze do poszanowania wolności zgromadzeń i wolności słowa;

7.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję sądu najwyższego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie rewizji spraw Michaiła Chodorkowskiego i Płatona Lebiediewa zgodnie z zaleceniem prezydenckiej komisji ds. praw człowieka z grudnia 2011 r.; odnotowuje skrócenie wyroku Płatona Lebiediewa o trzy lata; wzywa do kontynuowania dogłębnej rewizji tych przypadków zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji do zapewniania uczciwych i przejrzystych procesów oraz apeluje o pełne przestrzeganie i wdrażanie ustaleń i zaleceń prezydenckiej komisji ds. praw człowieka w odniesieniu do sprawy Michaiła Chodorkowskiego;

8.  odnotowuje wniosek prokuratora generalnego o głosowanie nad wcześniejszym pozbawieniem Giennadija Gudkowa uprawnień deputowanego do Dumy za prowadzenie działalności gospodarczej w czasie pełnienia mandatu parlamentarnego, co jest niezgodne z art. 289 rosyjskiego kodeksu karnego; wzywa Rosję, by powstrzymała się od arbitralnego wykorzystywania przepisów do ograniczania działalności opozycji;

9.  wyraża zaniepokojenie skazaniem działaczki partii Inna Rosja Tajsiji Osipowej na osiem lat pozbawienia wolności na podstawie zarzutu posiadania narkotyków, mimo że były prezydent Dmitrij Miedwiediew skrytykował wydany w 2010 r. pierwszy wyrok na dziesięć lat więzienia jako zbyt surowy, prokurator żądał tylko czterech lat, a świadkowie podważali wiarygodność zarzutów; zauważa, że poważne obawy budzi szereg innych spraw przeciwko działaczom opozycji, w tym oskarżenie działacza opozycji Aleksieja Nawalnego, któremu grozi do dziesięciu lat pozbawienia wolności, jeżeli zostanie skazany za udział w rzekomej kradzieży drewna o wartości 16 milionów rubli;

10. zaznacza, że sprawy te to element fali politycznie motywowanego zastraszania i prześladowania działaczy opozycji w Rosji; apeluje o spójne i proaktywne podejście do przypadków gwałcenia praw człowieka w Rosji i wzywa, by Rada przeanalizowała odrębnie każdy z przypadków i oceniła potrzebę zastosowania w ostateczności środków ograniczających wobec winnych, jeżeli istnieją wyraźne dowody na popełnienie przestępstwa lub zbrodni;

11. wzywa rosyjskie władze, by położyły kres wszechobecnej bezkarności i powszechnej korupcji w tym kraju, przeprowadziły wiarygodne i niezależne śledztwo w sprawie Siergieja Magnickiego i w innych podobnych sprawach oraz pociągnęły winnych do odpowiedzialności;

12. wzywa Rosję do zmiany obecnego kursu, do ponownego skupienia się na jej międzynarodowych zobowiązaniach i do poważnego zaangażowania się w poprawę niezawisłości sądownictwa i przestrzegania praworządności;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, a także Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

(1)

     Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0054.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności