Förfarande : 2012/2789(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0431/2012

Ingivna texter :

B7-0431/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.16

Antagna texter :

P7_TA(2012)0352

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 129kWORD 72k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0427/2012
10.9.2012
PE493.592v01-00
 
B7-0431/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland (2012/2789(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Roberta Angelilli för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland (2012/2789(RSP))  
B7‑0431/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare betänkanden och resolutioner om Ryssland, särskilt resolutionerna av den 15 mars 2012 om resultatet av presidentvalet i Ryssland och av den 16 februari 2012(1) om det förestående presidentvalet i Ryssland,

   med beaktande av beslutet av den 17 augusti 2012 från Chamovnitjeskij-domstolen i Moskva, enligt vilket medlemmarna av det kvinnliga punkbandet Pussy Riot dömdes till två års fängelse för huliganism,

–   med beaktande av uttalandet av den 17 augusti 2012 av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, om domen mot medlemmarna i punkbandet Pussy Riot,

–   med beaktande av uttalandet av den 17 augusti 2012 av det amerikanska utrikesdepartementet om domen mot medlemmarna i punkbandet Pussy Riot,

–   med beaktande av den ryske allmänne åklagarens begäran om att det den 12 september 2012 ska hållas en omröstning om att häva mandatet för dumaledamoten Gennadij Gudkov, som tillhör partiet Rättvisa Ryssland,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ryska federationen är fullvärdig medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och har därmed förbundit sig att respektera principerna om demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter. Till följd av de upprepade fallen av allvarliga kränkningar av rättsstatsprincipen och antagandet av restriktiva lagar de senaste månaderna, ökar oron över huruvida Ryssland lever upp till sina internationella och nationella åtaganden.

B.  Människorättssituationen i Ryssland har drastiskt försämrats under de senaste månaderna, något som bör tas upp som en prioriterad fråga, inte minst under de bilaterala mötena och förhandlingarna mellan EU och Ryssland.

C. De ryska myndigheterna har nyligen antagit en rad lagar som innehåller oklara bestämmelser och som skulle kunna användas för att ytterligare begränsa oppositionen och civila samhällsaktörer och för att lägga hinder i vägen för yttrande- och mötesfriheten.

D. Chamovnitjeskij-domstolen i Moskva dömde den 17 augusti 2012 tre aktivister i det kvinnliga punkbandet Pussy Riot till ett tvåårigt fängelsestraff efter att ha funnit dem skyldiga till huliganism som skulle ha varit motiverad av religiöst hat i februari 2012 i Moskvas Frälsarkatedral.

E.  Den 12 september 2012 är det planerat att duman ska rösta om att häva immuniteten för Gennadij Gudkov och utesluta honom ur duman till följd av affärsverksamhet som han bedrivit under sin mandatperiod, i strid med artikel 289 i den ryska strafflagen. Med hänvisning till rättsstatsprincipen bör antikorruptionsbestämmelser gälla opartiskt och på lika villkor för alla dumaledamöter.

F.  Fallet med Sergej Magnitskij är bara ett av flera fall av maktmissbruk från de ryska brottsbekämpande myndigheternas sida. Hanteringen av fallet bryter allvarligt mot rättsstatsprincipen och de personer som är ansvariga för Magnitskijs död är ännu ostraffade. Det finns en uppsjö av andra rättsfall där politiskt formulerade skäl används för att undanröja politisk konkurrens och hota det civila samhället.

G. Michail Chodorkovskij, oljebolaget Yukos tidigare verkställande direktör, sitter fortfarande i fängelse efter att ha dömts i två olika rättegångar som rent allmänt anses vara politiskt motiverade. Chodorkovskijs andra rättegång har beskrivits som orättvis av Internationella advokatsamfundets människorättsinstitut. Amnesty International har utnämnt Chodorkovskij till samvetsfånge.

1.  Europaparlamentet anser att Ryssland i sin egenskap av medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa bör fullgöra sina ingångna åtaganden. Parlamentet konstaterar att den senaste tidens utveckling går emot de reformer som behövs för att förbättra demokratin, rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende i Ryssland.

2.  Europaparlamentet påminner om att förre presidenten Medvedev inrättade en arbetsgrupp som skulle titta på åtgärder för att reformera valsystemet och förbättra rättsstatsprincipen och respekten för grundläggande rättigheter i Ryssland. Parlamentet erinrar om sin uppmaning till de ryska myndigheterna att fullfölja dessa reformer och om sitt erbjudande om EU-stöd, bl.a. inom ramen för partnerskapet för modernisering.

3.  Europaparlamentet är emellertid oroat över det allt sämre klimatet för utveckling av det civila samhället i Ryssland, särskilt med hänvisning till de lagar som nyligen antagits avseende demonstrationer, icke-statliga organisationer, förtal och internet, vilka innehåller oklara bestämmelser och skulle kunna leda till godtyckligt genomförande. Parlamentet påminner de ryska myndigheterna om att ett modernt och välmående samhälle måste erkänna och skydda samtliga medborgares individuella och kollektiva rättigheter.

4.  Europaparlamentet är också oroat över det stora utrymme som föreligger för tolkning av de grundläggande begreppen ”extremisthandlingar” och ”extremistorganisationer” i lagen mot extremism, vilket enligt Europarådets Venedigkommission skulle kunna leda till godtycklighet och inskränkningar i förenings- och yttrandefriheten. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att tillmötesgå denna oro genom att anta en lagändring.

5.  Europaparlamentet är djupt besviket över att den ryska Chamovnitjeskij-domstolen den 17 augusti 2012 dömde Nadezjda Tolokonnikova, Maria Aljochina och Jekaterina Samutsevitj, medlemmar i punkbandet Pussy Riot, till två års fängelse, för “huliganism motiverad av religiöst hat”. Parlamentet anser att domen är bristfälligt motiverad och att den är orimlig med tanke på att det rörde sig om en icke-våldsprotest, och fördömer uppgifter om misshandel av bandmedlemmarna under tiden i häkte före rättegången och om oegentligheter under rättegången. Parlamentet förväntar sig att denna dom kommer att omprövas och upphävas i överensstämmelse med Rysslands internationella åtaganden.

6.  Europaparlamentet fördömer de gripanden av demonstranter, bland andra ledande oppositionsmedlemmar och journalister, som förekommit i samband med rättegången mot Pussy Riot. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att respektera mötes- och yttrandefriheten.

7.  Europaparlamentet välkomnar högsta domstolens beslut av den 25 juli 2012 att se över Chodorkovskij- och Lebedev-fallen, i linje med de rekommendationer som antogs av presidentens kommission för de mänskliga rättigheterna i december 2011. Parlamentet konstaterar att Lebedevs straff förkortats med tre år. Parlamentet efterlyser en omfattande översyn av de här fallen, med hänsyn till Rysslands internationella åtaganden för rättvisa och öppna rättegångar, och förespråkar att resultaten och rekommendationerna från presidentens kommission för de mänskliga rättigheterna ska respekteras till fullo och genomföras i Chodorkovskijs fall.

8.  Europaparlamentet konstaterar att den allmänne åklagaren lämnat in en begäran om att dumaledamoten Gennadij Gudkov ska skiljas från sitt mandat på grund av att han bedrivit affärsverksamhet under sin tid i parlamentet, i strid med artikel 289 i den ryska strafflagen. Parlamentet uppmanar Ryssland att inte godtyckligt tillämpa lagar i syfte att slå ner på medlemmar av oppositionen.

9.  Europaparlamentet är skakat av att Taisija Osipova, aktivist i partiet ”Det andra Ryssland”, dömts till åtta års fängelse för narkotikabrott, trots att förre presidenten Medvedev 2010 kritiserade den första domen på tio års fängelse och sade att den var alltför hård, trots att åklagaren endast har begärt fyra år och trots att flera vittnen ifrågasätter trovärdigheten i anklagelserna mot henne. Parlamentet påpekar att många andra fall rörande oppositionella ger upphov till stark oro, bland andra åtalet mot aktivisten Aleksej Navalnyj, som riskerar upp till tio års fängelse om han döms för inblandning i en stöld av timmer för 16 miljoner rubel.

10. Europaparlamentet konstaterar att ovannämnda fall är ytterligare exempel på de alltfler politiskt motiverade trakasserierna och åtalen mot oppositionella i Ryssland. Parlamentet efterlyser en konsekvent och pro-aktiv hållning till de allvarliga brotten mot de mänskliga rättigheterna i Ryssland och att rådet för varje enskilt fall ska göra en bedömning av huruvida det är nödvändigt att som en sista utväg vidta restriktiva åtgärder mot lagöverträdare, under förutsättning att det finns klara bevis för att en överträdelse eller ett brott har begåtts.

11. Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att sätta stopp för den allmänt rådande straffriheten och den genomgripande korruptionen i landet, att genomföra en trovärdig och oberoende utredning av Magnitskij-fallet och andra liknande fall och att lagföra alla ansvariga.

12. Europaparlamentet uppmanar Ryssland att lägga om sin nuvarande inriktning, att lägga fokus på sina internationella skyldigheter och att göra allvarligt menade insatser för att stärka rättsväsendets oberoende och rättsstatsprincipen.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

 

(1)

Antagna texter, P7_TA(2012)0054.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy