Предложение за резолюция - B7-0433/2012Предложение за резолюция
B7-0433/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Сирия

10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2012/2788(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0433/2012
Внесени текстове :
B7-0433/2012
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0433/2012

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Сирия

(2012/2788(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че след бързото влошаване на положението в Сирия, което стана по-тежко през август 2012 г. и което започна с насилственото потушаване на демонстрации от страна на сирийския режим и неговите сили за сигурност и военни сили през март 2011 г., конфликтът ескалира до гражданска война с въоръжени сблъсъци на сирийските военни сили и сили за сигурност с въоръжени групировки и с нападения срещу жилищни квартали;

Б.  като има предвид, че кръвопролитието е ежедневие и че се съобщава за крещящи нарушения на хуманитарното право от страна на сирийските военни сили и сили за сигурност; като има предвид, че по преценки на ООН досега 20 000 души са загубили живота си; като има предвид, че ранените не са лекувани адекватно; като има предвид, че се съобщава за недостиг на храни и стоки;

В.  като има предвид, че се съобщава за нарастване на броя на въоръжените групировки, включително „Свободната сирийска армия”, като всяка от тях има собствени причини и мотиви за действията си, а според твърденията някои проникват в страната и незаконно пренасят оръжие през границата; като има предвид, че отвличанията и сектантското насилие растат;

Г.  като има предвид, че кризата в Сирия представлява сериозна заплаха за крехката сигурност и стабилност в региона като цяло; като има предвид че сирийският конфликт засяга целия регион с непредсказуеми въздействия и последствия;

Д. като има предвид, че 235 000 бежанци от Сирия са регистрирани или очакват регистриране от Върховния комисариат на ООН за бежанците; като има предвид, че според ООН над 1,2 милиона души са вътрешно разселени в рамките на Сирия и около 3 милиона се нуждаят от спешна хуманитарна помощ; като има предвид, че според Върховния комисар на ООН за бежанците въпреки всички техни трудности съседните на Сирия държави са приели всички, поискали закрила до момента; като има предвид, че поради бързо растящия брой сирийски бежанци и разселени лица нараства натискът върху тези държави, нуждаещи се от международна помощ;

Е.  като има предвид, че на 30 юни 2012 г. генералните секретари на ООН и на Лигата на арабските държави, външните министри на Китай, Франция, Ирак, Кувейт, Катар, Русия, Турция, Обединеното кралство и Съединените американски щати и върховният представител на ЕС се срещнаха в Женева под формата на Група за действие за Сирия, председателствана от съвместния специален представител за Сирия на ООН и Лигата на арабските държави; като има предвид, че тази Група за действие постигна съгласие относно „принципи и насоки за воден от Сирия преход“: перспектива за бъдещето, която може да бъде споделена от всички в Сирия, установява ясни стъпки с твърд график за осъществяване, може да бъде приложена в атмосфера на всеобща безопасност, стабилност и спокойствие, може да бъде постигната бързо без по-нататъшно кръвопролитие и насилие и заслужава доверие;

Ж. като има предвид, че на основата на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН невъоръжени военни наблюдатели на ООН бяха разположени в Сирия; като има предвид, че действията на тази мисия за наблюдение приключиха на 20 август 2012 г.;

З.  като има предвид, че бившият алжирски външен министър Лахдар Брахими неотдавна беше назначен за нов съвместен специален представител за Сирия на ООН и Лигата на арабските държави на мястото на Кофи Анан;

И. като има предвид, че руското и китайското вето в Съвета за сигурност на ООН цели да предотврати военна намеса в Сирия, повтаряща либийския сценарий;

Й. като има предвид, че включването на трети държави като САЩ и Турция изглежда е преминало отвъд обикновената дипломатическа подкрепа за сирийската опозиция, като се съобщава за извършването на доставки на оръжие през сирийско-турската граница;

K. като има предвид, че се твърди, че някои държави от региона се намесват в положението в тази страна на религиозна основа; като има предвид, че ръководителят на Ал Кайда е изразил своята подкрепа за опозицията;

Л. като има предвид, че сирийската опозиция, която е разнородна, заявява, че се противопоставя на всякаква чуждестранна намеса, най-вече военна;

М. като има предвид, че ЕС наложи целенасочени санкции срещу Сирия на няколко етапа, включително забрана за пътуване, замразяване на активи, забрана за износ на луксозни стоки и стоки с двойна употреба за тази страна, и засили допълнително оръжейното си ембарго срещу Сирия; като има предвид, че до момента тези санкции не са дали резултат по отношение на решаване на конфликта;

1.  решително осъжда насилието на сирийския режим срещу населението на страната; недвусмислено осъжда използването на сила и насилие от правителствените военни сили и сили за сигурност спрямо демонстранти и граждани; настоятелно призовава сирийския режим незабавно да сложи край на изтезанията и на всички нарушения на правата на човека, да освободи всички задържани без законно основание, да осигури медицински услуги за ранените и да зачита основните свободи; също така осъжда насилието, използвано от въоръжените опозиционни групировки; настоятелно призовава да се спре насилието в Сирия, за да се сложи край на настоящото положение на гражданска война;

2.  изразява своята дълбока печал по повод на продължаващата загуба на човешки живот и изказва своите съболезнования на семействата на жертвите;

3.  подчертава, че за намиране на решение чрез преговори на конфликта в Сирия се изисква прекратяване на огъня;

4.  настоява за политическо решение на кризата чрез отворен за всички национален диалог, целящ ефективни действия относно легитимните въжделения и опасения на сирийския народ; всяко по-нататъшно влошаване на положението би имало непредвидими последици за целия регион;

5.  подкрепя мисията на бившия алжирски външен министър Лахдар Брахими в ролята му на нов съвместен специален представител за Сирия на ООН и Лигата на арабските държави да подпомогне намирането на мирно решение на сирийския конфликт;

6.  приветства усилията на съседните на Сирия държави да приемат сирийските бежанци и да им предоставят хуманитарна помощ и призовава за увеличаване на международната подкрепа и подпомагане в тази връзка; подчертава ключовото значение на намирането на устойчив отговор на хуманитарната криза както в Сирия, така и сред сирийските бежанци в съседните държави; настоятелно призовава съседните на Сирия държави да продължат да предоставят закрила на сирийските бежанци и разселени лица и в съответствие със своите международни задължения да не експулсират или връщат никои такива лица в Сирия;

7.  призовава за незабавна хуманитарна помощ за всички нуждаещи се в Сирия, като се обръща специално внимание на ранените, бежанците, вътрешно разселените лица, жените и децата;

8.  настоява, че бъдещата съдба на Сирия трябва да бъде твърдо в ръцете на сирийския народ, без никаква външна намеса или военна интервенция; обявява се категорично против използването на „отговорността за защита“ като предлог, оправдаващ военна интервенция; обявява се категорично против плановете за разделяне на страната;

9.  призовава за незабавно прекратяване на всяка външна намеса в страната, включително намеса чрез снабдяване с оръжие и финансиране на въоръжени групировки; призовава ООН и Съвета на ЕС да наложат ембарго върху износа на оръжия за Сирия; призовава всички съседни държави да контролират своите граници, за да не допуснат осъществяването на доставки на оръжие за Сирия;

10. призовава членовете на Съвета за сигурност на ООН да преодолеят своите различия и да постигнат съгласие в сътрудничество с Арабската лига за политически мерки за спиране на насилието в Сирия и за насърчаване на отворен за всички политически диалог с цел намиране на устойчиви политически решения на проблема;

11. осъжда използването на съществуването на различни религиозни групи и вероизповедания, а също и малцинства, за подклаждане на сектантско насилие и оправдаване на интервенция;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и парламента на Сирийската арабска република, генералния секретар на Съюза за Средиземноморието и Лигата на арабските държави.