Forslag til beslutning - B7-0433/2012Forslag til beslutning
B7-0433/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Syrien

10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2012/2788(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0433/2012
Indgivne tekster :
B7-0433/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0433/2012

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Syrien

(2012/2788(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at den syriske konflikt efter den hastige forværring af situationen i landet, særlig i august 2012, der begyndte med det syriske regimes og dets sikkerheds- og militærstyrkers voldelige nedkæmpelse af demonstrationer i marts 2011, er eskaleret til en borgerkrig med det syriske militærs og sikkerhedsstyrkernes væbnede indgriben og bevæbnede gruppers angreb på beboelseskvarterer;

B.  der henviser til, at der dagligt sker blodsudgydelser, og at der rapporteres om åbenlyse krænkelser af den humanitære folkeret begået af de syriske militær- og sikkerhedsstyrker; der henviser til, at FN skønner, at konflikten hidtil har kostet 20 000 mennesker livet; der henviser til, at de sårede ikke får tilstrækkelig behandling, og at der indløber beretninger om voksende knaphed på mad og andre varer;

C.  der henviser til, at der rapporteres om et voksende antal bevæbnede grupper, herunder "Den Frie Syriske Hær”, som hver har deres egne bevæggrunde og motiver, idet nogle angiveligt indsluses i landet og illegalt transporterer våben ind over grænsen; der henviser til, at kidnapninger og sekterisk vold finder sted i stigende omfang;

D.  der henviser til, at krisen i Syrien udgør en betydelig trussel mod den skrøbelige sikkerhed og stabilitet i regionen som helhed, og at den syriske konflikt påvirker hele regionen med uforudsigelige implikationer og virkninger til følge;

E.  der henviser til, at 235 000 flygtninge fra Syrien er blevet registreret eller afventer registrering hos FN's Højkommissariat for Flygtninge; der henviser til, at der ifølge FN er over 1,2 millioner internt fordrevne i Syrien og ca. tre millioner, som har presserende behov for humanitær bistand; der henviser til, at Syriens nabolande ifølge FN's Højkommissariat for Flygtninge trods alle deres egne problemer hidtil har accepteret alle, der har anmodet om beskyttelse; der henviser til, at disse lande på grund af det hastigt stigende antal syriske flygtninge og fordrevne er under stadig større pres og har brug for international støtte;

F.  der henviser til, at FN's generalsekretær og Den Arabiske Ligas generalsekretær, Kinas, Frankrigs, Iraks, Kuwaits, Qatars, Ruslands, Tyrkiets, Det Forenede Kongeriges og USA's udenrigsministre og Unionens højtstående repræsentant den 30. juni 2012 i Genève samledes i aktionsgruppen for Syrien under ledelse af FN’s og Den Arabiske Ligas fælles særlige repræsentant for Syrien; der henviser til, at denne aktionsgruppe enedes om "principperne og retningslinjerne for en syrisk ledet overgang": en plan for fremtiden, der kan deles af alle i Syrien, fastsætter klare etaper i overensstemmelse med en fast tidsplan for dens gennemførelse, kan gennemføres i et klima af generel sikkerhed, stabilitet og ro, kan nås hurtigt uden yderligere blodsudgydelser og vold og er troværdig;

G.  der henviser til, at FN på grundlag af FN's Sikkerhedsråds resolutioner havde udstationeret ubevæbnede militærobservatører i Syrien, og at denne observationsmission afsluttede sit arbejde den 20. august 2012;

H.  der henviser til, at den tidligere algeriske udenrigsminister Lakhdar Brahimi for nylig blev udnævnt som FN’s og Den Arabiske Ligas nye fælles særlige repræsentant for Syrien som afløser for Kofi Annan;

I.  der henviser til, at det russiske og kinesiske veto i FN's Sikkerhedsråd sigter på at forhindre en militær indgriben i Syrien for at undgå en gentagelse af Libyen-scenariet;

J.  der henviser til, at tredjelandes, f.eks. USA's og Tyrkiets, medvirken ser ud til at være gået videre end til blot at yde diplomatisk bistand til den syriske opposition, og at der er forlydender om, at forsyninger af våben transporteres over grænsen mellem Tyrkiet og Syrien;

K.  der henviser til, at visse stater i regionen angiveligt har blandet sig i landets anliggender af religiøse årsager; der henviser til, at Al-Qaedas leder har erklæret sin støtte til oppositionen;

L.  der henviser til, at den syriske opposition, der består af grupper med forskellig observans, erklærer, at den modsætter sig enhver form for indblanding, især militær intervention, fra udlandet;

M.  der henviser til, at EU har indført målrettede sanktioner mod Syrien i flere omgange, herunder indrejseforbud, indefrysning af aktiver og forbud mod eksport af luksusvarer og produkter med dobbelt anvendelse til landet og yderligere har skærpet sin våbenembargo mod Syrien; der henviser til, at disse sanktioner hidtil ikke har haft resultater i retning af en løsning af konflikten;

1.  fordømmer kraftigt det syriske regimes udøvelse af vold mod sin befolkning; fordømmer utvetydigt anvendelsen af magt og vold mod demonstranter og civile fra regeringens militær- og sikkerhedsstyrkers side; opfordrer indtrængende det syriske regime til øjeblikkeligt at sætte en stopper for såvel torturen som alle de øvrige menneskerettighedskrænkelser, løslade alle, der tilbageholdes uden lovhjemmel, bevilge lægehjælp til de sårede og overholde de grundlæggende frihedsrettigheder; fordømmer også den vold, der udøves af væbnede oppositionsgrupper og opfordrer indtrængende til at standse volden i Syrien for at bringe den nuværende borgerskrigstilstand til ophør;

2.  giver udtryk for dyb sorg over de fortsatte drab og udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier;

3.  understreger, at en våbenhvile er nødvendig for at finde en forhandlingsløsning på den syriske konflikt;

4.  fastholder kravet om en politisk løsning af krisen gennem en omfattende national dialog med henblik på effektivt at imødekomme det syriske folks legitime forhåbninger og bekymringer; mener, at en yderligere forværring af situationen vil have uforudsigelige konsekvenser for hele regionen;

5.  støtter den tidligere algeriske udenrigsminister Lakhdar Brahimi som FN’s og Den Arabiske Ligas nye fælles særlige repræsentant for Syrien i arbejdet med at bidrage til at finde en fredelig løsning på den syriske konflikt;

6.  bifalder den indsats, der gøres af Syriens nabolande for at modtage syriske flygtninge og yde dem humanitær hjælp, og opfordrer i denne forbindelse til øget international støtte og bistand; understreger, at det er af den største betydning, at der findes en holdbar løsning på den humanitære krise såvel i Syrien som blandt de syriske flygtninge i nabolandene; opfordrer indtrængende Syriens nabolande til fortsat at yde beskyttelse til syriske flygtninge og fordrevne og til i overensstemmelse med deres internationale forpligtelser at afstå fra udvisning og tilbagesendelse af sådanne personer til Syrien;

7.  opfordrer til øjeblikkelig humanitær bistand til alle nødlidende i Syrien, navnlig sårede, flygtninge, internt fordrevne, kvinder og børn;

8.  fastholder, at Syriens fremtidige skæbne skal afgøres af det syriske folk alene, uden indblanding udefra eller militære indgreb; er stærk modstander af brugen af doktrinen ”ansvar for at beskytte” som et påskud til at retfærdiggøre en militær intervention; modsætter sig kraftigt enhver plan om at dele landet;

9.  kræver, at al udenlandsk indblanding i landets anliggender, herunder gennem våbenleverancer og finansiering af væbnede grupper, øjeblikkelig standses; opfordrer FN og Rådet for Den Europæiske Union til at iværksætte en embargo mod eksport af våben til Syrien; opfordrer alle nabolande til at kontrollere deres grænser til Syrien for at undgå enhver våbentransport ind i Syrien;

10.  opfordrer medlemmerne af FN’s Sikkerhedsråd til at overvinde deres uenigheder og i samarbejde med Den Arabiske Liga at enes om politiske foranstaltninger for at standse volden i Syrien og fremme indledningen af en omfattende politisk dialog med henblik på at finde holdbare politiske løsninger på problemet;

11.  fordømmer udnyttelsen af tilstedeværelsen af forskellige religiøse grupper og trosretninger samt minoritetsgrupper til at anstifte sekterisk vold og dermed retfærdiggøre indgriben;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Syriske Arabiske Republiks regering og parlament, Middelhavsunionens generalsekretær og Den Arabiske Liga.