Päätöslauselmaesitys - B7-0433/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0433/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyrian tilanteesta

10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2012/2788(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0433/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0433/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0433/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyrian tilanteesta

(2012/2788(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Syyrian tilanne on nopeasti heikentynyt elokuussa 2012 ja että se alkoi, kun Syyrian hallituksen turvallisuusjoukot ja asevoimat aloittivat väkivaltaiset sortotoimet mielenosoittajia vastaan maaliskuussa 2011; ottaa huomioon, että konflikti on kiihtynyt sisällissodaksi Syyrian asevoimien ja turvallisuusjoukkojen sekä aseistautuneiden ryhmien aseellisen toiminnan vuoksi, asuinalueita vastaan on hyökätty;

B.  ottaa huomioon, että verenvuodatusta tapahtuu päivittäin ja että tietojen mukaan Syyrian asevoimat ja turvallisuusjoukot ovat rikkoneet räikeästi ihmisoikeuslainsäädäntöä; ottaa huomioon, että YK:n arvioiden mukaan 20 000 ihmistä on kuollut ja että loukkaantuneita ei hoideta asianmukaisella tavalla; ottaa huomioon, että tietojen mukaan ruokavarat ja tavarat alkavat huveta;

C. ottaa huomioon tiedot, joiden mukaisesti Syyrian vapautusarmeijan kaltaisten omaa asiaansa omista lähtökohdistaan ajavien aseellisten ryhmien taistelut ja hyökkäykset ovat nopeasti lisääntyneet, ja että joidenkin ryhmien väitetään soluttautuneen maahan ja käyttävän rajan yli laittomasti kuljetettuja aseita; ottaa huomioon, että ihmisryöstöt ja uskonnollisten ryhmien väliset väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet;

D. pitää Syyrian kriisiä merkittävänä uhkana koko alueen hauraalle turvallisuustilanteelle ja vakaudelle; ottaa huomioon, että Syyrian konflikti vaikuttaa koko alueeseen ennalta arvaamattomilla vaikutuksilla ja seurauksilla;

E.  toteaa, että YK:n pakolaisjärjestölle on rekisteröitynyt tai rekisteröintiä odottaa 235 000 Syyriasta tullutta pakolaista; ottaa huomioon, että YK:n arvioiden mukaan Syyriassa on yli 1,2 miljoonaa sisäistä pakolaista ja humanitaarisen hätäavun tarpeessa on noin 3 miljoonaa ihmistä; toteaa, että kaikista vaikeuksista huolimatta Syyrian naapurimaat ovat YK:n pakolaisjärjestön mukaan toistaiseksi ottaneet vastaan kaikki suojelua pyytäneet; ottaa huomioon, että Syyriasta tulleiden pakolaisten ja sisäisten pakolaisten määrän nopeasti kasvaessa paine näitä maita kohtaan lisääntyy, joten ne tarvitsevat kansainvälistä tukea;

F.  toteaa, että YK:n ja Arabiliiton pääsihteerit, Kiinan, Ranskan, Irakin, Kuwaitin, Qatarin, Venäjän, Turkin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltain ulkoministerit sekä EU:n korkea edustaja tapasivat Genevessä 30. kesäkuuta 2012 Syyria-toimintaryhmässä, jonka puheenjohtajana toimi YK:n ja Arabiliiton yhteinen erityisedustaja Syyriassa; ottaa huomioon, että toimintaryhmä sopi syyrialaisjohtoisen siirtymäkehityksen periaatteista ja suuntaviivoista sekä kaikille yhteisistä tulevaisuudennäkymistä Syyriassa ja että asiakirjoissa esitetään selkeitä toimia ja määrätietoinen aikataulu niiden toteuttamiseksi, jotta siirtyminen voidaan toteuttaa kaikkien kannalta turvallisesti, vakaasti ja rauhallisesti ilman enempää verenvuodatusta ja väkivaltaa ja jotta siirtyminen on uskottava;

G. ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien perusteella Syyriaan on lähetetty aseistamattomia YK:n sotilastarkkailijoita; toteaa, että kyseisen tarkkailuryhmän työ päättyi 20. elokuuta 2012;

H. toteaa, että Algerian entinen ulkoministeri Lakhdar Brahimi on äskettäin nimitetty YK:n ja Arabiliiton uudeksi yhteiseksi erityisedustajaksi Syyriassa Kofi Annanin tilalle;

I.   ottaa huomioon, että Venäjän ja Kiinan veto-oikeus YK:n turvallisuusneuvostossa tähtää Syyriaa vastaan tehtävän Libyan kaltaisen sotilaallisen väliintulon estämiseen;

J.   toteaa, että Yhdysvaltojen ja Turkin kaltaisten kolmansien valtioiden mukaantulo näyttää ylittäneen pelkän diplomaattisen tuen antamisen Syyrian oppositiolle, koska tietojen mukaan aseita on toimitettu Turkin ja Syyrian välisen rajan yli;

K. panee merkille, että alueen joidenkin maiden on väitetty sekaantuneen Syyrian asioihin uskonnollisin motiivein; ottaa huomioon, että Al-Qaidan johtaja on ilmoittanut tukevansa oppositiota;

L.  ottaa huomioon, että Syyrian hajanainen oppositio ilmoittaa vastustavansa ulkovaltojen kaikenlaista ja etenkin sotilaallista väliintuloa;

M. ottaa huomioon, että EU on useaan otteeseen määrännyt Syyrialle kohdennettuja pakotteita, joihin kuuluvat matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä ylellisyystuotteiden ja kaksikäyttötuotteiden vientiä maahan koskeva kielto, sekä entisestään lujittanut Syyriaa koskevaa aseidenvientikieltoaan; ottaa huomioon, että tähän mennessä näistä pakotteista ei ole ollut hyötyä konfliktin ratkaisemisessa;

1.  tuomitsee jyrkästi Syyrian hallituksen väkivallan omaa väestöään kohtaan; tuomitsee yksiselitteisesti voimakeinot ja väkivallan, joita hallituksen alaiset asevoimat ja turvallisuusjoukot käyttävät mielenosoittajia vastaan; vaatii Syyrian johtoa lopettamaan välittömästi kidutuksen ja kaikki ihmisoikeusloukkaukset, vapauttamaan laittomasti pidätetyt henkilöt, tarjoamaan haavoittuneille sairaanhoitoa ja kunnioittamaan perusoikeuksia; tuomitsee myös aseistettujen oppositioryhmien käyttämän väkivallan; vaatii väkivallan lopettamista Syyriassa, jotta nykyinen sisällissota voitaisiin lopettaa;

2.  ilmaissee syvän surunsa jatkuvista ihmishenkien menetyksistä ja esittää surunvalittelunsa uhrien perheille;

3.  painottaa, että Syyrian konfliktin ratkaisemiseen neuvotteluteitse tarvitaan tulitaukoa;

4.  vaatii poliittisen ratkaisun aikaansaamista osallistavalla kansallisella dialogilla, jolla pyritään puuttumaan tehokkaasti Syyrian kansan oikeutettuihin pyrkimyksiin ja huolenaiheisiin, sillä tilanteen huononeminen aiheuttaisi ennakoimattomia seurauksia koko alueelle;

5.  tukee Algerian entisen ulkoministerin Lakhdar Brahimin tehtävää YK:n ja Arabilliiton yhteisenä erityisedustajana hänen etsiessään rauhanomaista ratkaisua Syyrian konfliktiin;

6.  antaa kiitosta Syyrian naapurimaille siitä, että ne ovat ottaneet vastaan syyrialaispakolaisia ja antaneet heille humanitaarista apua, ja pyytää tältä osin lisäämään kansainvälistä tukea ja apua; korostaa, että on ensisijaisen tärkeää löytää kestävä ratkaisu humanitaariseen kriisiin sekä Syyrian sisällä että naapurimaihin saapuneiden syyrialaispakolaisten keskuudessa; kehottaa Syyrian naapurimaita edelleen tarjoamaan suojelua Syyriasta tulleille pakolaisille ja sisäisille pakolaisille sekä kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti pidättymään karkottamasta ja palauttamasta tällaisia henkilöitä Syyriaan;

7.  vaatii välitöntä humanitaarista apua kaikille apua tarvitseville Syyriassa, varsinkin haavoittuneille, pakolaisille, sisäisille pakolaisille, naisille ja lapsille;

8.  vaatii, että Syyrian tulevan kohtalon on oltava vakaasti Syyrian kansan omissa käsissä ilman ulkopuolisten puuttumista tai sotilaallista väliintuloa; vastustaa voimakkaasti sitä, että sotilaallisen väliintulon perusteena käytetään suojeluvastuun periaatetta; vastustaa jyrkästi maan jakamista koskevia suunnitelmia;

9.  vaatii kaikkia ulkovaltoja lopettamaan välittömästi sekaantumisen maan asioihin ja vaatii niitä myös lopettamaan asetoimitukset ja aseellisten ryhmien toiminnan rahoittamisen; kehottaa YK:ta ja EU:n neuvostoa panemaan täytäntöön Syyriaa koskevan aseidenvientikiellon; kehottaa kaikkia naapurimaita valvomaan rajojaan ja estämään kaikenlaisen aseiden viennin Syyriaan;

10. kehottaa YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä ratkaisemaan erimielisyytensä ja sopimaan yhteistyössä Arabiliiton kanssa poliittisista toimenpiteistä, jolla lopetetaan väkivalta Syyriassa ja edistetään osallistavan poliittisen vuoropuhelun aloittamista siitä, miten ongelmaan löydetään kestävät poliittiset ratkaisut;

11. tuomitsee sen, että eri uskonnollisten ryhmien ja uskontokuntien sekä vähemmistöjen läsnäoloa käytetään hyväksi uskonnollisen väkivallan lietsomiseksi ja väliintulon oikeuttamiseksi;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille, Välimeren unionin pääsihteerille ja Arabiliitolle.