Rezolūcijas priekšlikums - B7-0433/2012Rezolūcijas priekšlikums
B7-0433/2012

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par situāciju Sīrijā

10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2012/2788(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0433/2012
Iesniegtie teksti :
B7-0433/2012
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0433/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Sīrijā

(2012/2788(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā pēc situācijas Sīrijā straujas pasliktināšanās, kas notika 2012. gada augustā, bet sākās 2011. gada martā ar vardarbīgu demonstrāciju apspiešanu, ko veica Sīrijas režīms un tā drošības spēki un armija, konflikts vēl vairāk saasinājās un pārgāja pilsoņu karā pēc tam, kad Sīrija iesaistījās sadursmēs ar bruņotām grupām un uzbrukumos apdzīvotām vietām;

B.  tā kā asinsizliešana notiek katru dienu un tiek saņemti ziņojumi par rupjiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko pieļauj Sīrijas armija un drošības spēki; tā kā saskaņā ar ANO aplēsēm līdz šim 20 000 cilvēku ir zaudējuši dzīvību; tā kā ievainotie netiek pienācīgi aprūpēti; tā kā ir ziņas, ka sāk trūkt pārtikas un citu preču;

C. tā kā ir saņemti ziņojumi par to, ka Sīrijā rodas arvien vairāk bruņotu grupu, tostarp Brīvās Sīrijas armija, kuru veidošanas mērķi un motīvi atšķiras, turklāt par dažām tiek apgalvots, ka tās iekļūst valstī no ārienes un ir bruņotas ar nelegāli pāri robežai nogādātiem ieročiem; tā kā pieaug cilvēku nolaupīšana un reliģiski motivēta vardarbība;

D. tā kā krīze Sīrijā ir lielākais drauds trauslajai drošībai un stabilitātei reģionā kopumā; tā kā Sīrijas konflikts ietekmē visu reģionu un rada neparedzamas sekas;

E.  tā kā 235 000 bēgļu no Sīrijas ir reģistrēti vai gaida reģistrāciju ANO Komisariātā bēgļu jautājumos; tā kā saskaņā ar ANO vairāk nekā 1,2 miljoni cilvēku ir iekšēji pārvietoti Sīrijā un aptuveni 3 miljoniem ir nepieciešama steidzama humānā palīdzība; tā kā saskaņā ar ANO augsto komisāru bēgļu jautājumos, neskatoties uz Sīrijas kaimiņvalstu grūtībām, tās līdz šim ir uzņēmušas visus, kas lūdz aizsardzību; tā kā strauji pieaug Sīrijas bēgļu un pārvietoto personu skaits, pieaug arī spiediens uz šīm valstīm, un tām ir nepieciešams starptautisks atbalsts;

F.  tā kā 2012. gada 30. jūnijā ANO un Arābu valstu līgas ģenerālsekretāri, Ķīnas, Francijas, Irākas, Kuveitas, Kataras, Krievijas, Turcijas, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu ārlietu ministri un ES augstā pārstāve tikās Ženēvā rīcības grupas Sīrijai sastāvā, un sanāksmi vadīja ANO un Arābu valstu līgas kopīgais īpašais pārstāvis Sīrijā; tā kā šī rīcības grupa vienojās par principiem un pamatnostādnēm sīriešu vadītai pārejai, kas ir nākotnes perspektīva, kurai varētu pievienoties visi Sīrijas iedzīvotāji, ar ko tiek noteikti skaidri pasākumi un precīzs grafiks ceļā uz tās īstenošanu visiem drošos apstākļos, nezaudējot stabilitāti un mieru, ko var īstenot ātri un bez turpmākas asinsizliešanas un vardarbības un kas ir ticama;

G. tā kā, pamatojoties uz ANO Drošības padomes rezolūcijām, Sīrijā bija izvietoti neapbruņoti ANO militārie novērotāji; tā kā šīs novērotāju misijas darbība beidzās 2012. gada 20. augustā;

H. tā kā bijušais Alžīrijas ārlietu ministrs Lakhdar Brahimi nesen ir iecelts par jauno ANO un Arābu valstu līgas kopīgo īpašo pārstāvi Sīrijā, aizstājot Kofi Annan;

I.   tā kā Krievijas un Ķīnas veto ANO Drošības padomē mērķis ir novērst militāro iejaukšanos Sīrijā, lai neatkārtotos Lībijā notikušais;

J.   tā kā trešo valstu, piemēram, ASV un Turcijas, iesaistīšanās jau šķiet plašāka nekā tikai diplomātiska atbalsta sniegšana Sīrijas opozīcijai, jo pienāk ziņojumi par ieroču piegādēm pāri Turcijas un Sīrijas robežai;

K. tā kā tiek apgalvots, ka dažas reģiona valstis ir iesaistījušās Sīrijas notikumos reliģisku apsvērumu dēļ; tā kā organizācijas Al Qaeda līderi ir pauduši atbalstu opozīcijai;

L.  tā kā Sīrijas neviendabīgās opozīcijas pārstāvji ir paziņojuši, ka iebilst pret jebkādu ārvalstu iejaukšanos, bet galvenokārt pret militāru iejaukšanos;

M. tā kā ES vairākās kārtās ir noteikusi īpašas sankcijas pret Sīriju, tostarp nosakot ceļošanas aizliegumu, iesaldējot aktīvus un nosakot luksusa preču un divējāda lietojuma preču eksporta aizliegumu uz šo valsti, un ir vēl vairāk pastiprinājusi ieroču embargo pret Sīriju; tā kā līdz šim šīs sankcijas nav devušas nekādu rezultātu attiecībā uz konflikta risinājumu,

1.  stingri nosoda Sīrijas režīma vardarbību pret saviem iedzīvotājiem; stingri nosoda to, ka valdības militārās un drošības vienības pret protestētājiem un civiliedzīvotājiem vēršas ar spēku un vardarbību; mudina Sīrijas režīmu nekavējoties izbeigt spīdzināšanu un visu veidu cilvēktiesību pārkāpumus, atbrīvot visus, kuri tiek turēti apcietinājumā bez tiesiska pamatojuma, sniegt medicīnisku palīdzību ievainotajiem un nodrošināt pamatbrīvību ievērošanu; nosoda arī vardarbību, ko pielieto bruņotās opozīcijas grupas; mudina pārtraukt vardarbību Sīrijā, lai izbeigtu pašreizējo pilsoņu kara situāciju;

2.  pauž dziļu nožēlu par to, ka turpina iet bojā cilvēki, un izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm;

3.  uzsver — lai sarunu ceļā nonāktu pie Sīrijas konflikta risinājuma, ir nepieciešams pamiers;

4.  aicina meklēt krīzes politisku risinājumu, uzsākot iekļaujošu nacionālo dialogu, kura mērķis ir efektīvi rast atbildes uz Sīrijas iedzīvotāju likumīgajām cerībām un bažām; turpmāk jebkādā veidā stāvoklim pasliktinoties, varētu rasties neprognozējamas sekas visā reģionā;

5.  atbalsta bijušā Alžīrijas ārlietu ministra Lakhdar iecelšanu par jauno ANO un Arābu valstu līgas kopīgo īpašo pārstāvi Sīrijā nolūkā palīdzēt rast Sīrijas konflikta miermīlīgu risinājumu;

6.  atzinīgi vērtē Sīrijas kaimiņvalstu centienus uzņemt Sīrijas bēgļus un sniegt viņiem humāno palīdzību un šajā sakarībā aicina palielināt starptautisko atbalstu un palīdzību; uzsver, cik svarīgi ir rast noturīgu risinājumu humanitārajai krīzei gan Sīrijā, gan attiecībā uz Sīrijas bēgļiem kaimiņvalstīs; mudina Sīrijas kaimiņvalstis turpināt nodrošināt aizsardzību Sīrijas bēgļiem un pārvietotajām personām un atbilstoši savām starptautiskajām saistībām atturēties no šādu personu izraidīšanas un nosūtīšanas atpakaļ uz Sīriju;

7.  aicina nekavējoties sniegt humāno palīdzību visiem, kam tā vajadzīga Sīrijā, īpaši pievēršoties ievainotajiem, bēgļiem, iekšzemē pārvietotajiem, sievietēm un bērniem;

8.  uzstāj, ka par Sīrijas turpmāko nākotni noteikti jālemj Sīrijas tautai bez jebkādas ārējas vai militāras iejaukšanās; stingri iebilst pret lozunga „pienākums aizsargāt” izmantošanu, lai attaisnotu militāru iejaukšanos; stingri iebilst pret plāniem sadalīt valsti;

9.  prasa nekavējoties pārtraukt citu valstu iejaukšanos, tajā skaitā ieroču piegādi un bruņoto grupu finansēšanu; aicina ANO un ES Padomi ieviest embargo ieroču eksportam uz Sīriju; aicina visas kaimiņvalstis kontrolēt savas robežas, lai izvairītos no jebkādu ieroču ievešanas Sīrijā;

10. aicina ANO Drošības padomes dalībvalstis pārvarēt domstarpības un sadarbībā ar Arābu valstu līgu vienoties par politiskiem pasākumiem, lai apturētu vardarbību Sīrijā un veicinātu visaptveroša politiska dialoga uzsākšanu, kura mērķis būtu rast ilgtspējīgus politiskus šīs problēmas risinājumus;

11. nosoda to, ka dažādu reliģisku grupu un konfesiju pastāvēšanu izmanto, lai kūdītu uz reliģiski motivētu vardarbību un attaisnotu iejaukšanos;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Sīrijas Arābu Republikas valdībai un Parlamentam, Savienības Vidusjūrai ģenerālsekretāram un Arābu līgas valstīm.