Förslag till resolution - B7-0433/2012Förslag till resolution
B7-0433/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Syrien

10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2012/2788(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0433/2012
Ingivna texter :
B7-0433/2012
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0433/2012

Europaparlamentets resolution om situationen i Syrien

(2012/2788(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Efter den snabba försämringen av situationen i Syrien, som inleddes med att den syriska regimen och landets militär och säkerhetsstyrkor i mars 2011 tog till våld mot demonstrationer, har läget under augusti 2012 förvärrats ytterligare. Konflikten har trappats upp till ett inbördeskrig och omfattar nu den syriska militären och säkerhetsstyrkorna med väpnade grupper och angrepp mot bostadsområden.

B.  Blod flyter dagligen och det inkommer rapporter om hur den syriska militären och landets säkerhetsstyrkor gör sig skyldiga till uppenbara kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Enligt FN:s uppskattningar kan så många som 20 000 människor ha mist livet. De skadade får inte den behandling de behöver. Uppgifter gör gällande att det börjar bli brist på livsmedel och andra varor.

C. Det rapporteras om en ökning av antalet väpnade grupper, inbegripet Fria syriska armén. Dessa har sina egna bevekelsegrunder, och vissa påstås infiltrera landet och använda vapen som förts illegalt över gränsen. Kidnappningar och sekteristiskt våld ökar kraftigt.

D. Krisen i Syrien är ett allvarligt hot mot den bräckliga säkerheten och stabiliteten i hela regionen. Den syriska konflikten påverkar hela regionen med oförutsägbara effekter och följder.

E.  235 000 flyktingar från Syrien har registrerats eller väntar på registrering av FN:s flyktingkommissariat. Enligt FN:s uppskattningar finns det mer än 1,2 miljoner internflyktingar i Syrien, och omkring 3 miljoner är i akut behov av humanitärt bistånd. Syriens grannländer har trots alla interna svårigheter hittills tagit emot alla som begärt skydd, enligt FN:s flyktingkommissarie. På grund av det snabbt växande antalet syriska flyktingar och fördrivna personer ökar trycket på dessa länder, som behöver internationellt stöd.

F.  Den 30 juni 2012 träffades FN:s och Arabförbundets respektive generalsekreterare, Frankrikes, Iraks, Kinas, Kuwaits, Qatars, Rysslands, Storbritanniens, Turkiets och USA:s utrikesministrar samt EU:s höga representant i Genève. Deltagarna i detta möte kallades aktionsgruppen för Syrien och det leddes av FN:s och Arabförbundets nya gemensamma särskilda representant för Syrien. Aktionsgruppen kom överens om ”principer och riktlinjer för en syriskledd övergång”: framtidsutsikter som alla i Syrien kan dela, som innehåller tydliga steg enligt en fast tidtabell för att förverkliga dem, kan genomföras i ett klimat av säkerhet för alla, stabilitet och lugn, åstadkoms snabbt utan ytterligare blodspillan och våld samt är trovärdiga.

G. På grundval av resolutioner från FN:s säkerhetsråd har obeväpnade militära FN‑observatörer satts in i Syrien. Detta observatörsuppdrag upphörde den 20 augusti 2012.

H. Lakhdar Brahimi, före detta utrikesminister i Algeriet, har av FN och Arabförbundet nyligen utsetts till ny gemensam särskild representant för Syrien och ersätter Kofi Annan.

I.   Rysslands och Kinas veto i FN:s säkerhetsråd syftar till att förhindra en militär intervention i Syrien och att det som skedde i Libyen upprepas.

J.   USA:s, Turkiets och andra tredjeländers engagemang verkar ha överskridit gränsen för diplomatiskt stöd till den syriska oppositionen, och det förekommer uppgifter om att vapenleveranser passerar den turkisk-syriska gränsen.

K. Vissa stater i regionen påstås ha lagt sig i landets angelägenheter av religiösa skäl. Al‑Qaidas ledare har uttryckt sitt stöd för oppositionen.

L.  Den syriska oppositionen, som består av olika formeringar, motsätter sig all utländsk inblandning, i första hand militär sådan.

M. EU har infört riktade sanktioner mot Syrien i flera omgångar, omfattande reseförbud, frysning av tillgångar samt förbud mot export av lyxvaror och varor med dubbla användningsområden till landet. Vapenembargot mot Syrien har också skärpts ytterligare. Hittills har dessa sanktioner inte visat några resultat som kan leda till en lösning på konflikten.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt våldet som den syriska regimen utövar mot sin befolkning. Parlamentet fördömer entydigt det våld regeringssidans militär och säkerhetsstyrkor använder mot demonstranter och civila. Den syriska regimen uppmanas att omedelbart stoppa all tortyr och alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna, släppa alla som kvarhålls utan rättsliga grunder, ge sårade medicinsk vård och respektera de grundläggande friheterna. Parlamentet fördömer även de väpnade oppositionsgruppernas våldsanvändning. För att få ett slut på rådande inbördeskrig måste våldet upphöra i Syrien.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa sorg över det kontinuerliga dödandet och sitt deltagande med offrens familjer.

3.  Europaparlamentet understryker att ett eldupphör krävs för att man ska kunna nå fram till en förhandlingslösning på konflikten i Syrien.

4.  Europaparlamentet insisterar på en politisk lösning av krisen genom en nationell dialog där alla får komma till tals och vars syfte är att i grunden uppfylla det syriska folkets berättigade förväntningar och bemöta dess farhågor. All ytterligare försämring av situationen skulle få oförutsägbara konsekvenser för hela regionen.

5.  Europaparlamentet stöder den före detta algeriske utrikesministern Lakhdar Brahimis uppdrag som FN:s och Arabförbundets nye gemensamme särskilde representant för Syrien att försöka finna en fredlig lösning på konflikten i landet.

6.  Europaparlamentet berömmer de insatser som Syriens grannländer gjort genom att ta emot syriska flyktingar och ge humanitär hjälp, och efterlyser ökat internationellt stöd och bistånd för detta ändamål. Det är av avgörande betydelse att hitta en hållbar lösning på den humanitära krisen, både inne i Syrien och bland syriska flyktingar i grannländerna. Parlamentet vädjar till Syriens grannländer att de ska fortsätta att ge skydd åt syriska flyktingar och fördrivna personer och att i linje med sina internationella åtaganden avhålla sig från att avvisa sådana personer eller utvisa dem tillbaka till Syrien.

7.  Europaparlamentet efterlyser omedelbart humanitärt bistånd till alla som lider nöd i Syrien, särskilt sårade, flyktingar, internflyktingar, kvinnor och barn.

8.  Europaparlamentet betonar att Syriens framtida öde måste ligga kvar i det syriska folkets händer, utan någon extern inblandning eller militär intervention. Parlamentet motsätter sig med eftertryck att ”skyldigheten att skydda” används som ursäkt för att rättfärdiga militära ingripanden. Parlamentet är starkt emot alla planer på att dela landet.

9.  Europaparlamentet kräver att all utländsk inblandning i landets angelägenheter upphör omedelbart, inbegripet vapenleveranser och finansiering av väpnade grupper. Parlamentet uppmanar FN och Europeiska unionens råd att införa ett embargo på vapenexport till Syrien. Parlamentet uppmanar samtliga grannländer att kontrollera sina gränser i syfte att undvika alla vapenleveranser till Syrien.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemmarna av FN:s säkerhetsråd att lösa sina meningsskiljaktigheter och att i samarbete med Arabförbundet komma överens om politiska åtgärder för att hejda våldet i Syrien och främja inledningen av en politisk dialog öppen för alla parter, i syfte att nå fram till en hållbar politisk lösning på problemet.

11. Europaparlamentet fördömer att närvaron av olika religiösa grupper och sekter, liksom minoriteter, används för att anstifta sekteristiskt våld och rättfärdiga ingripanden.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Arabrepubliken Syriens regering och parlament, generalsekreteraren för unionen för Medelhavsområdet samt Arabförbundet.