Päätöslauselmaesitys - B7-0435/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0435/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyrian tilanteesta

10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0425/2012

Menettely : 2012/2788(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0435/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0435/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0435/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyrian tilanteesta

(2012/2788(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta,

–   ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2012 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Syyriasta,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 18. heinäkuuta, 20. heinäkuuta, 2. elokuuta ja 18. elokuuta 2012 antamat julkilausumat Syyriasta,

–   ottaa huomioon kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaavan komission jäsenen 31. heinäkuuta ja 29. elokuuta 2012 antamat julkilausumat Syyriasta,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 6. heinäkuuta 2012 antaman päätöslauselman Syyrian ihmisoikeustilanteesta,

–   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 3. elokuuta 2012 antaman päätöslauselman Syyrian arabitasavallan tilanteesta,

–   ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin sekä joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi tehdyn yleissopimuksen, joissa kaikissa Syyria on osapuolena,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että rauhallisiin mielenosoittajiin kohdistuvien väkivaltaisuuksien alettua Syyriassa maaliskuussa 2011 järjestelmällinen surmaaminen, väkivalta ja kidutus ovat yleistyneet dramaattisesti ja Syyrian armeija ja turvallisuusjoukot syyllistyvät edelleen surmatöihin, kidutukseen ja joukkopidätyksiin; ottaa huomioon, että koko Syyrian alueella hallituksen johtamat joukot piirittävät ja pommittavat kaupunkeja; toteaa, että elintarvikkeiden ja lääkkeiden saaminen on ollut äärimmäisen vaikeaa; ottaa huomioon, että monen syyrialaisen humanitaarinen tilanne on huonontunut väkivallan ja väestön siirtymisen vuoksi;

B.  panee merkille, että kymmenettuhannet syyrialaispakolaiset ovat paenneet Turkkiin maaliskuun 2011 jälkeen; ottaa huomioon, että Turkilla on yhä merkittävämpi kansainvälinen rooli Syyrian väkivallan vastustamisessa;

C. katsoo, että Syyrian vaikealla tilanteella on jo nyt kielteisiä vaikutuksia Jordanian tilanteeseen sekä Libanonin poliittiseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen, ja tämän vuoksi sillä on koko alueeseen kohdistuvia ennalta arvaamattomia vaikutuksia ja seurauksia;

D. toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat myöntäneet humanitaarista apua jo yli 200 miljoonan euron arvosta ja että tästä summasta 119 miljoonaa euroa on peräisin EU:n talousarviosta ja yli 81 miljoonaa euroa jäsenvaltioilta; huomauttaa, että humanitaarinen apu käsittää Syyriassa ensiavun, suojelun, ravinnon, veden, jätevesihuollon, hätämajoituksen, psykososiaalisen tuen ja haavoittuvimmassa asemassa olevien palestiinalaispakolaisten tarpeet sekä Syyrian ulkopuolella hätämajoituksen, elintarvikkeet, hygieniapakkaukset, lääketieteellisen hätäkuntoutuksen ja oikeudellisen avun;

E.  ottaa huomioon, että väkivaltaisuuksien kiihdyttyä ja maan olojen muuttuessa yhä epävarmemmiksi naapurimaihin, varsinkin Turkkiin, Jordaniaan ja Libanoniin, on etenkin viime viikkojen aikana vyörynyt suojelua hakevia uusia syyrialaispakolaisia;

1.  tuomitsee jyrkästi raa'at sortotoimet, joita pääasiassa Syyrian hallinto on toteuttanut maan väestöä vastaan lapsista, naisista ja omaisuudesta piittaamatta; on hyvin huolissaan vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joihin Syyrian viranomaiset ovat syyllistyneet, kuten joukkopidätyksistä, laittomista teloituksista, mielivaltaisista pidätyksistä, tahdonvastaisista katoamisista, kidutuksesta sekä pidätettyjen ja myös lasten huonosta kohtelusta; painottaa, että väkivaltaisuuksissa haavoittuneilta ei saa evätä hoitoa; tuomitsee mielivaltaiset laittomat teloitukset ja muut ihmisoikeusloukkaukset, joihin presidentti Bashar al-Assadin hallintoa vastustavat joukot ovat syyllistyneet; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia suojelemaan siviilejä ja takaamaan, että he voivat esteettömästi saada elintarvikkeita, vettä, sähköä ja sairaanhoitoa;

2.  pitää valitettavana, etteivät YK:n turvallisuusneuvoston jäsenet päässeet yksimielisyyteen päätöslauselmasta, jotta voitaisiin lisätä ja tehostaa painostusta väkivallan lopettamiseksi Syyriassa; pyytää jälleen YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä ja erityisesti Venäjää ja Kiinaa pitämään kiinni velvollisuudestaan varmistaa, että väkivaltaiset sortotoimet Syyrian kansaa kohtaan lopetetaan välittömästi, sekä ottamaan niille kuuluvan moraalisen ja aineellisen vastuun syyrialaisten kaupunkien ja kylien tuhoamisesta; tukee edelleen EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimia tällä alalla; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään kaikkensa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman hyväksymiseksi ja toimimaan yhteistyössä sekä Venäjän että Kiinan kanssa;

3.  tukee YK:n ja Arabiliiton yhteiseksi erityisedustajaksi Syyriassa nimitetyn Lakhdar Brahimin toimia väkivallan lopettamiseksi ja poliittisen ratkaisun edistämiseksi Syyriassa; kehottaa kaikkia osapuolia tukemaan näitä toimia;

4.  ilmaisee vilpittömän osanottonsa uhrien omaisille; antaa tunnustusta Syyrian kansan rohkeudesta ja päättäväisyydestä ja tukee voimakkaasti sen pyrkimyksiä, jotta voidaan taata demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräinen kunnioittaminen sekä parantaa taloudellisia ja yhteiskunnallisia oloja;

5.  kehottaa jälleen presidentti al-Assadia ja hänen hallintoaan siirtymään välittömästi syrjään, jotta Syyriassa voidaan toteuttaa rauhanomainen, osallistava ja demokraattinen siirtymävaihe;

6.  kehottaa Syyrian hallintoa lopettamaan Syyrian kansaan kohdistuvan rikollisen väkivallan, vetämään joukot ja panssarivaunut pois kaupungeista ja vapauttamaan kaikki pidätettyinä olevat mielenosoittajat, poliittiset vangit, ihmisoikeuksien puolustajat, bloginpitäjät ja toimittajat; tukee EU:n linjausta, jonka mukaan se määrää hallintoon kohdistuvia lisätoimenpiteitä niin kauan kuin sorto jatkuu;

7.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä soveltamaan ja valvomaan Syyrian hallintoon ja sen tukijoihin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä;

8.  panee merkille, että EU on varoittanut konfliktin militarisoitumisesta entisestään ja uskonnollisten ryhmien välisistä väkivaltaisuuksista ja että se on huolissaan siviilien, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien ja uskonnollisten yhteisöjen, suojelusta; tukee EU:n kehotusta, että kaikki valtiot pidättyvät asetoimituksista maahan; pitää valitettavana, että Iran on toimittanut aseita Syyrian viranomaisille; on huolissaan Syyrian konfliktin heijastusvaikutuksista naapurimaiden turvallisuuteen ja vakauteen;

9.  kehottaa kaikkia osapuolia sallimaan humanitaaristen työntekijöiden esteettömän ja turvallisen pääsyn alueelle, kunnioittamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta, johon kuuluu myös siviilien kunnioittaminen ja suojelu, sekä helpottamaan humanitaaristen tulitaukojen pitämistä humanitaarisen avun saamiseksi turvallisesti perille; suhtautuu myönteisesti siihen, että EU on valmis tarjoamaan lisätukea, myös taloudellista tukea, jotta naapurimaita, Turkki, Libanon ja Jordania mukaan luettuina, autettaisiin ottamaan vastaan kasvava määrä syyrialaispakolaisia, sekä lisäämään humanitaarista apuaan syyrialaisille; tukee voimakkaasti näiden maiden toimia humanitaarisen avun toimittamiseksi syyrialaisille, jotka hakevat niiltä suojelua; tukee EU:n vetoomusta, että kaikki maat toimisivat samoin; kehottaa EU:ta ryhtymään asianmukaisiin toimiin siltä varalta, että sen jäsenvaltioihin saapuu pakolaisia; korostaa Punaisen Ristin kanssa tehtävän yhteistyön tarvetta;

10. kehottaa jälleen tutkimaan nopeasti, riippumattomasti ja avoimesti Syyrian viranomaisten, asevoimien ja turvallisuusjoukkojen sekä kaikkien muiden tahojen tekemät laajalle levinneet, järjestelmälliset ja räikeät ihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkaukset, jotka voivat olla rikoksia ihmisyyttä vastaan, jotta voidaan varmistaa, että kaikki syylliset joutuvat vastaamaan teoistaan kansainväliselle yhteisölle;

11. on tyytyväinen 14. ja 15. elokuuta 2012 pidetyn islamilaisen huippukokouksen päätökseen keskeyttää Syyrian arabitasavallan jäsenyys Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestössä sekä kaikissa sen toimielimissä ja erityiselimissä;

12. kehottaa rauhanomaiseen ja aitoon siirtymiseen kohti demokratiaa, jossa otetaan huomioon syyrialaisten oikeutetut tarpeet ja joka perustuu osallistavaan vuoropuheluun, jossa ovat mukana kaikki Syyrian yhteiskunnan demokraattiset voimat ja ryhmittymät, myös etniset ja uskonnolliset vähemmistöt, jotta voidaan käynnistää perusteellisten demokraattisten uudistusten prosessi, jossa otetaan huomioon tarve turvata kansallinen sovinto ja sitoudutaan siten kunnioittamaan vähemmistöjen oikeuksia; korostaa tarvetta perustaa kattava foorumi, joka käsittää Syyrian kansallisneuvoston ohella kaikki oppositioryhmät, ja kehottaa Turkkia, Saudi-Arabiaa ja Qataria myötävaikuttamaan tällaisen osallistavan oppositiosuunnitelman toteutumiseen;

13. on ilahtunut Turkin, Libanonin ja Jordanian Syyrian kansalle osoittamasta vahvasta tuesta; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään kaikkensa, jotta Turkin, Libanonin ja Jordanian viranomaisten, Arabiliiton ja Syyrian opposition kanssa voitaisiin aloittaa keskustelut, joissa pohjustetaan rauhanomaista siirtymistä al-Assadin jälkeiseen Syyriaan;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille, Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille, YK:n pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille.