Projekt rezolucji - B7-0435/2012Projekt rezolucji
B7-0435/2012

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Syrii

  10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu w imieniu grupy PPE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0425/2012

  Procedura : 2012/2788(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0435/2012
  Teksty złożone :
  B7-0435/2012
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B7‑0435/2012

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Syrii

  (2012/2788(RSP))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Syrii,

  –   uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie Syrii z dnia 23 lipca 2012 r.,

  –   uwzględniając oświadczenia w sprawie Syrii złożone w dniach 18 i 20 lipca oraz 2 i 18 sierpnia 2012 r. przez wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

  –   uwzględniając oświadczenia w sprawie Syrii złożone w dniach 31 lipca i 29 sierpnia 2012 r. przez europejską komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego,

  –   uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Syrii,

  –   uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie sytuacji w Syryjskiej Republice Arabskiej,

  –   uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

  –   uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, Konwencję o prawach dziecka i protokół fakultatywny w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych oraz Konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, których stroną jest Syria,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że od rozpoczęcia brutalnej rozprawy z uczestnikami pokojowych protestów w Syrii w marcu 2011 r. nastąpiła gwałtowna eskalacja planowych zabójstw, przemocy i tortur, a syryjska armia i siły bezpieczeństwa nadal uciekają się do ukierunkowanych zabójstw, tortur i masowych aresztowań; mając na uwadze, że miasta i miasteczka w całej Syrii są oblegane i bombardowane przez siły rządowe; mając na uwadze, że niezmiernie utrudniony jest dostęp do żywności i zaopatrzenia medycznego; mając na uwadze, że wielu Syryjczyków zmaga się z pogarszającą się sytuacją humanitarną wskutek przemocy i przesiedleń;

  B.  mając na uwadze, że od marca 2011 r. dziesiątki tysięcy uchodźców syryjskich znalazły schronienie w Turcji; mając na uwadze, że Turcja odgrywa coraz ważniejszą rolę na arenie międzynarodowej jako kraj sprzeciwiający się przemocy w Syrii;

  C. mając na uwadze, że skrajnie trudna sytuacja w Syrii już wywiera negatywny wpływ na sytuację w Jordanii oraz na polityczno-społeczną sytuację w Libanie i w rezultacie będzie oddziaływać na cały region, co niesie ze sobą ryzyko nieprzewidywalnych skutków i konsekwencji;

  D. mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie uruchomiły już ponad 200 milionów EUR w ramach pomocy humanitarnej, która to kwota obejmuje 119 milionów EUR z budżetu UE i ponad 81 milionów EUR z państw członkowskich; mając na uwadze, że pomoc humanitarna obejmuje w Syrii doraźną pomoc medyczną, ochronę, żywność, wodę, kanalizację, schronienie, wsparcie psychospołeczne oraz potrzeby najbardziej narażonych uchodźców palestyńskich, a poza Syrią – schronienie, żywność, zestawy higieniczne, doraźną rehabilitację medyczną i pomoc prawną;

  E.  mając na uwadze, że z powodu nasilenia przemocy i z uwagi na niepewną sytuację w kraju państwa sąsiadujące – zwłaszcza w ostatnich tygodniach – udzielają pomocy znacznie większej liczbie obywateli syryjskich poszukujących schronienia, szczególnie w Turcji, Jordanii i Libanie;

  1.  zdecydowanie potępia brutalne represje stosowane wobec ludności głównie przez reżim syryjski, bez zwracania uwagi na dzieci, kobiety i mienie; wyraża najgłębsze zaniepokojenie z powodu rozmiarów naruszeń praw człowieka, których dopuszczają się syryjskie władze, w tym masowych aresztowań, egzekucji pozasądowych, arbitralnych zatrzymań, wymuszonych zaginięć, tortur i maltretowania więźniów, w tym dzieci; podkreśla, że nie wolno odmawiać pomocy lekarskiej osobom, które odniosły rany w wyniku przemocy; potępia doraźne, pozasądowe egzekucje i inne naruszenia praw człowieka, których dopuszczają się siły opozycyjne wobec reżimu Assada; nakłania wszystkie strony zaangażowane w konflikt do ochrony osób cywilnych i do nieutrudniania im dostępu do żywności, wody, energii elektrycznej i usług medycznych;

  2.  ubolewa nad tym, że członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ nie byli w stanie uzgodnić tekstu rezolucji mającej na celu wywarcie silniejszej i skuteczniejszej presji, żeby położyć kres przemocy w Syrii; ponawia pilny apel do członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwłaszcza do Rosji i Chin, o wzięcie na siebie odpowiedzialności za zapewnienie niezwłocznego zaprzestania brutalnych represji wobec ludności Syrii oraz przyjęcie moralnej i materialnej odpowiedzialności za zniszczenie syryjskich miast i wsi; nadal wspiera wysiłki UE i jej państw członkowskich w tym zakresie; wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel, by dołożyła wszelkich starań w celu doprowadzenia do przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ we współpracy z Rosją i Chinami;

  3.  popiera wysiłki wspólnego specjalnego wysłannika ds. Syrii z ramienia ONZ i Ligi Państw Arabskich Lakhdara Brahimiego zmierzające do zaprzestania stosowania przemocy i promowania politycznego rozwiązania w Syrii; wzywa wszystkie strony do poparcia tych wysiłków;

  4.  składa najszczersze wyrazy współczucia rodzinom ofiar; wyraża uznanie dla odwagi i determinacji Syryjczyków oraz zdecydowanie popiera ich dążenia do zapewnienia pełnego poszanowania demokracji, praworządności, praw człowieka i podstawowych wolności oraz do zagwarantowania lepszych warunków ekonomicznych i socjalnych;

  5.  ponownie apeluje do prezydenta Baszara Al-Assada i jego reżimu o bezzwłoczne ustąpienie, aby umożliwić w Syrii pokojowe i demokratyczne przemiany angażujące wszystkie strony;

  6.  wzywa reżim syryjski, by zaprzestał stosowania przestępczej przemocy wobec Syryjczyków, wycofał oddziały i czołgi z miast oraz zwolnił wszystkich zatrzymanych demonstrantów, więźniów politycznych, obrońców praw człowieka, autorów blogów i dziennikarzy; popiera politykę UE nakładania dodatkowych środków skierowanych przeciwko reżimowi, jak długo będą trwać represje;

  7.  wzywa społeczność międzynarodową do stosowania i egzekwowania środków ograniczających wobec reżimu syryjskiego i jego popleczników;

  8.  zwraca uwagę, że UE ostrzega przed dalszą militaryzacją konfliktu i przemocą na tle wyznaniowym oraz że Unia wyraża obawę o ochronę ludności cywilnej, w szczególności słabszych grup społecznych i wspólnot religijnych; popiera apel UE skierowany do wszystkich państw, by nie dostarczały broni do tego kraju; potępia irańskie dostawy broni dla władz syryjskich; wyraża zaniepokojenie wpływem konfliktu w Syrii na kraje sąsiednie pod względem bezpieczeństwa i stabilności;

  9.  wzywa wszystkie strony, by zapewniły pracownikom pomocy humanitarnej pełny i bezpieczny dostęp, by przestrzegały międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym poszanowania i ochrony ludności cywilnej, oraz by ułatwiły wprowadzanie humanitarnych przerw w walkach, tak by można było bezpiecznie nieść pomoc humanitarną; z zadowoleniem przyjmuje gotowość UE do zapewnienia dodatkowego wsparcia, również finansowego, by pomóc państwom sąsiednim, w tym Turcji, Libanowi i Jordanii, w udzielaniu schronienia coraz większej liczbie uchodźców syryjskich oraz jej wolę zwiększenia pomocy humanitarnej dla Syryjczyków; zdecydowanie popiera wysiłki tych państw w zakresie udzielania pomocy humanitarnej obywatelom Syrii, którzy szukają ochrony w tych krajach; popiera apel UE do wszystkich państw o podobne działania; wzywa UE do podjęcia odpowiednich środków w związku z ewentualnym napływem uchodźców do państw członkowskich; podkreśla konieczność współpracy z Czerwonym Krzyżem;

  10. ponownie apeluje o sprawne, niezależne i przejrzyste dochodzenia w sprawie powszechnych, systematycznych i rażących naruszeń praw człowieka i podstawowych wolności popełnianych przez władze syryjskie oraz wojsko i siły bezpieczeństwa, a także wszystkich sprawców naruszeń prawa, przy czym dochodzenia te powinny doprowadzić do tego, że społeczność międzynarodowa pociągnie do odpowiedzialności karnej wszystkie osoby odpowiedzialne za czyny, które mogą zostać uznane ze zbrodnie przeciwko ludzkości;

  11. z zadowoleniem przyjmuje decyzję szczytu Organizacji Konferencji Islamskiej z dni 14-15 sierpnia 2012 r. w sprawie zawieszenia członkostwa Syryjskiej Republiki Arabskiej w Organizacji Współpracy Islamskiej i w jej wszystkich organach pomocniczych oraz wyspecjalizowanych i powiązanych instytucjach;

  12. wzywa do pokojowych i autentycznych przemian demokratycznych, zgodnych z uzasadnionymi żądaniami Syryjczyków i opartych na pluralistycznym dialogu z udziałem wszystkich sił demokratycznych i składowych syryjskiego społeczeństwa, w tym mniejszości etnicznych i religijnych, zmierzającym do zainicjowania procesu dogłębnych demokratycznych reform uwzględniających potrzebę pojednania narodowego, a w związku z tym obejmujących zobowiązanie do poszanowania praw mniejszości; podkreśla potrzebę powołania integracyjnego forum obejmującego wszystkie siły opozycyjne wraz z Syryjską Radą Narodową oraz wzywa Turcję, Arabię Saudyjską i Katar do pomocy w urzeczywistnieniu takiego planu integracji opozycji;

  13. z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane poparcie Turcji, Libanu i Jordanii dla ludności Syrii; wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel do podjęcia wszelkich starań na rzecz rozpoczęcia z Turcją, Libanem i Jordanią, Ligą Państw Arabskich oraz syryjską opozycją rozmów na temat przygotowania pokojowych przemian w Syrii po ustąpieniu Assada;

  14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, rządowi i parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej, rządowi i parlamentowi Republiki Turcji, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich oraz rządowi i parlamentowi Syryjskiej Republiki Arabskiej.