Návrh uznesenia - B7-0435/2012Návrh uznesenia
B7-0435/2012

  NÁVRH UZNESENIA o situácii v Sýrii

  10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu v mene poslaneckého klubu PPE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0425/2012

  Postup : 2012/2788(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0435/2012
  Predkladané texty :
  B7-0435/2012
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B7‑0435/2012

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii

  (2012/2788(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii,

  –   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Sýrii z 23. júla 2012,

  –   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Sýrii z 18. a 20. júla a 2. a 18. augusta 2012,

  –   so zreteľom na vyhlásenia európskeho komisára pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia o Sýrii z 31. júla a 29. augusta 2012,

  –   so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrii zo 6. júla 2012,

  –   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrskej arabskej republike z 3. augusta 2012,

  –   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

  –   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a Opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy, ktorých všetkých je Sýria zmluvnou stranou,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže od začiatku násilného zásahu voči nenásilným protestujúcim v Sýrii v marci 2011 sa dramaticky vyhrocuje systematické zabíjanie, násilie a mučenie a keďže sýrska armáda a bezpečnostné sily naďalej reagujú cieleným zabíjaním, mučením a masovým zatýkaním; keďže mestá po celej Sýrii obliehajú a bombardujú vládne jednotky; keďže prístup k potravinám a zdravotníckym potrebám je mimoriadne ťažký; keďže mnohí Sýrčania čelia v dôsledku násilia a vysídľovania zhoršujúcej sa humanitárnej situácii;

  B.  keďže od marca 2011 hľadajú v Turecku útočisko desaťtisíce sýrskych utečencov; keďže Turecko zohráva v celosvetovom meradle čím ďalej dôležitejšiu úlohu v boji proti násiliu v Sýrii;

  C. keďže zúfalá situácia v Sýrii má už teraz negatívny vplyv na situáciu v Jordánsku a na politickú a sociálnu situáciu v Libanone a následne zasiahne celý región, čo bude mať nepredvídateľné dôsledky a následky;

  D. keďže EÚ a jej členské štáty už poskytli humanitárnu pomoc vo výške viac ako 200 miliónov EUR, ktorá zahŕňala 119 miliónov EUR z rozpočtu EÚ a viac ako 81 miliónov EUR od členských štátov; keďže humanitárna pomoc sa v Sýrii využíva na pokrytie naliehavej lekárskej pomoci, ochrany, potravinových výživových doplnkov, vody, hygieny, útulkov, sociálno-psychologickej pomoci a potrieb najzraniteľnejších palestínskych utečencov a mimo Sýrie na pokrytie útulkov, potravín, hygienických potrieb, naliehavej liečby a právnej pomoci;

  E.  keďže zintenzívnenie násilia a zhoršenie bezpečnostnej situácie v krajine spôsobili, že susediace krajiny pomáhajú predovšetkým v posledných týždňoch značne sa zvyšujúcemu počtu sýrskych utečencov nájsť útočisko, a to predovšetkým v Turecku, Jordánsku a Libanone;

  1.  ostro odsudzuje brutálny útlak obyvateľstva predovšetkým zo strany sýrskeho režimu, ktorý nehľadí na deti, ženy ani majetok; vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s vážnym porušovaním ľudských práv, ktorého sa dopúšťajú sýrske orgány, vrátane hromadného zatýkania, mimosúdneho zabíjania, svojvoľného zadržiavania, núteného miznutia osôb, mučenia a zlého zaobchádzania so zadržanými osobami vrátane detí; zdôrazňuje, že osobám zraneným pri násilných stretoch nesmie byť odopretá lekárska pomoc; odsudzuje urýchlené mimosúdne popravy a všetky ďalšie formy porušovania ľudských práv, ktorého sa dopúšťajú sily oponujúce Assadovmu režimu; naliehavo vyzýva všetky osoby zapojené do konfliktu, aby chránili civilné obyvateľstvo a nebránili mu v prístupe k potravinám, vode, elektrine a lekárskym službám;

  2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že členovia Bezpečnostnej rady OSN sa nevedeli dohodnúť na rezolúcii s cieľom vyvinúť ešte silnejší a účinnejší tlak na ukončenie násilia v Sýrii; opakuje svoju naliehavú výzvu členom BR OSN, predovšetkým Rusku a Číne, aby si splnili svoju úlohu a zabezpečili okamžité ukončenie násilného útlaku sýrskeho ľudu a prijali morálnu a materiálnu zodpovednosť za ničenie sýrskych miest a obcí; naďalej podporuje úsilie EÚ a jej členských štátov v tejto oblasti; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby urobila všetko pre to, aby zabezpečila prijatie rezolúcie BR OSN v spolupráci s Ruskom aj Čínou;

  3.  podporuje úsilie spoločného osobitného zástupcu OSN a Ligy arabských štátov pre Sýriu Lakhdara Brahimiho o ukončenie násilia a presadenie politického riešenia v Sýrii; naliehavo vyzýva všetky strany, aby toto úsilie podporili;

  4.  vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí; vyzdvihuje odvahu a odhodlanie sýrskeho ľudu a rozhodne podporuje jeho úsilie o zabezpečenie úplného dodržiavania demokracie, zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd a o zaistenie lepších hospodárskych a sociálnych podmienok;

  5.  opakuje svoju výzvu prezidentovi Baššárovi al-Asadovi a jeho režimu, aby okamžite odstúpili a umožnili v Sýrii pokojnú, inkluzívnu a demokratickú zmenu;

  6.  naliehavo vyzýva sýrsky režim, aby skoncoval so zločineckým násilím páchaným na sýrskom ľude, stiahol jednotky a tanky z miest a prepustil všetkých zadržiavaných protestujúcich, politických väzňov, obhajcov ľudských práv, blogerov a novinárov; podporuje politiku EÚ spočívajúcu v prijímaní ďalších opatrení zameraných proti režimu tak dlho, ako bude útlak pokračovať;

  7.  naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo a presadzovalo reštriktívne opatrenia proti sýrskemu režimu a jeho stúpencom;

  8.  poznamenáva, že EÚ varuje pred ďalšou militarizáciou konfliktu a sektárskym násilím, a vyjadruje znepokojenie, čo sa týka ochrany civilného obyvateľstva, najmä zraniteľných skupín a náboženských spoločenstiev; podporuje výzvu EÚ všetkým štátom, aby sa zdržali dodávania zbraní do tejto krajiny; odsudzuje dodávanie zbraní sýrskym orgánom z Iránu; vyjadruje znepokojenie nad účinkami presahovania konfliktu v Sýrii do susedných krajín s ohľadom na bezpečnosť a stabilitu;

  9.  vyzýva všetky strany, aby umožnili úplný a bezpečný prístup pre humanitárnych pracovníkov, dodržiavali medzinárodné humanitárne právo vrátane dodržiavania práv a zabezpečenia ochrany civilného obyvateľstva a umožnili vykonávanie humanitárnych prestávok, a tým bezpečnú dodávku humanitárnej pomoci; víta pripravenosť EÚ poskytnúť ďalšiu podporu vrátane finančnej pomoci susediacim krajinám vrátane Turecka, Libanonu a Jordánska na poskytovanie útočiska zvyšujúcemu sa počtu sýrskych utečencov, ako aj jej ochotu zintenzívniť humanitárnu pomoc určenú sýrskemu ľudu; dôrazne podporuje úsilie týchto krajín o zabezpečenie humanitárnej pomoci sýrskym občanom, ktorí hľadajú v daných krajinách ochranu; podporuje výzvu EÚ smerovanú všetkým ostatným krajinám, aby tak tiež urobili; vyzýva EÚ, aby prijala náležité opatrenia pre prípadný prílev utečencov do jej členských štátov; zdôrazňuje, že treba nadviazať spoluprácu s Červeným krížom;

  10. opakuje svoju výzvu na okamžité, nezávislé a transparentné vyšetrenie rozsiahleho, systematického a hrubého porušovania ľudských práv a základných slobôd zo strany sýrskych orgánov a vojenských a bezpečnostných síl a všetkých páchateľov násilia s cieľom zabezpečiť, aby medzinárodné spoločenstvo vyvodilo zodpovednosť voči všetkým osobám zodpovedným za tieto činy, ktoré môžu predstavovať zločiny proti ľudskosti;

  11. víta rozhodnutie prijaté na islamskej vrcholnej konferencii, ktorá sa konala 14. – 15. augusta 2012, pozastaviť Sýrskej arabskej republike členstvo v Organizácii islamskej spolupráce a vo všetkých jej pomocných orgánoch a špecializovaných a pridružených inštitúciách;

  12. žiada pokojný a skutočný prechod k demokracii, ktorý spĺňa legitímne požiadavky sýrskeho ľudu a je založený na inkluzívnom dialógu, do ktorého budú zapojené všetky demokratické sily a zložky sýrskej spoločnosti vrátane etnických a náboženských menšín, s cieľom začať proces hlbokých demokratických reforiem, ktorý zohľadní potrebu zabezpečiť národné zmierenie a bude preto zameraný na zabezpečenie dodržiavania práv menšín; zdôrazňuje, že je potrebné založiť fórum pre všetkých, ktoré bude združovať všetky opozičné sily spolu so Sýrskou národnou radou, a vyzýva Turecko, Saudskú Arábiu a Katar, aby pomohli uskutočniť tento inkluzívny opozičný plán;

  13. víta silnú podporu, ktorú sýrskym obyvateľom vyjadrilo Turecko, Libanon a Jordánsko; naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby vynaložila maximálne úsilie o začatie diskusií s orgánmi Turecka, Libanonu a Jordánska, Ligou arabských štátov a sýrskou opozíciou o príprave pokojnej premeny Sýrie po Asadovi;

  14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, vláde a parlamentu Turecka, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky.