Предложение за резолюция - B7-0436/2012Предложение за резолюция
B7-0436/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно използването на правосъдието за политически цели в Русия

10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0427/2012

Процедура : 2012/2789(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0436/2012
Внесени текстове :
B7-0436/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0436/2012

Резолюция на Европейския парламент относно използването на правосъдието за политически цели в Русия

(2012/2789(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга[1], както и започналите през 2008 г. преговори за ново споразумение между ЕС и Русия,

–   като взе предвид текущите преговори за ново споразумение, което да осигури нова всеобхватна рамка за отношенията между ЕС и Русия, както и преговорите за партньорство за модернизация, започнали през 2010 г.,

–   като взе предвид изявлението, представено от Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/СДИПЧ), Парламентарната асамблея на ОССЕ (ОССЕ ПА) и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) след международното наблюдение на изборите за Държавна дума на 4 декември 2011 г.,

–   като взе предвид изявлението на върховния представител на ЕС Катрин Аштън от 11 май 2012 г. относно арестите на лидери на опозицията в Москва и изявлението от 12 юни 2012 г. относно новия закон за публичните събрания,

–   като взе предвид на законодателството в областта на НПО в Русия според закона от 20 юли 2012 г. относно внасяне на изменения в някои законодателни актове на Руската федерация по отношение на регулирането на дейността на нетърговските организации, изпълняващи функции на чужди агенти,

–   като взе предвид предишните си доклади и резолюции относно отношенията между ЕС и Русия и положението в Русия, както и последните избори за Дума и президент в Русия,

–   като взе предвид консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Конституцията на Руската федерация гарантира на нейните граждани пълни права и свободи; като има предвид, че Русия е поела задължение да защитава и насърчава правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава в качеството си на член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и като страна, подписала многобройни международни договори, в това число Европейската конвенция за правата на човека, Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права;

Б.  като има предвид, че по време на управлението на Владимир Путин в Руската федерация е налице недостатъчно доверие в принципите на правовата държава и в независимостта на съдебната система, и че съдебните процеси очевидно не отговарят на международно признатите стандарти и се използват по политически мотивиран начин;

В.  като има предвид, че арестуването на активисти на опозицията и присъдите за лишаване от свобода и наказателно изселване в колонии се използват за политически цели като методи за сплашване на лидерите на политическата опозиция в Русия;

Г.  като има предвид, че президентът Путин заяви неотложната нужда от преодоляване на огромната корупция в Русия и се ангажира пред обществеността да укрепи принципите на правовата държава в Русия, и заяви своята загриженост за независимостта на съдебната и правната система в Русия;

Д. като има предвид, че новите изменения на закона от 9 юни 2012 г. относно публичните събрания предвиждат високи глоби за участниците в незаконни публични събрания, както и принудителен труд за тези, които пречат на движението на пешеходци и превозни средства или допринасят за причиняването на вреда на други лица; като има предвид, че според този закон лицата, осъдени на административно наказание за втори път, няма да могат да организират демонстрации;

Е.  като има предвид, че независимите неправителствени организации и дейностите на гражданското общество са крайъгълните камъни на демокрацията и модерното общество; като има предвид, че новото законодателство на Думата относно гражданските дейности ще увеличи изискванията за НПО, използващи чуждестранни помощи, и ще им даде статут на „чужди агенти“, че възстанови подвеждането под отговорност за „клевета“ и въведе възможност за блокиране на сайтове, за които се смята, че имат неприлично съдържание; като има предвид, че новият закон за гражданското общество води до блокиране на промените в руското общество и ограничава развитието му, както и парира дейността на опозицията чрез увеличаване на финансовите и политическите й разходи;

Ж. като има предвид, че основните неправителствени организации обявиха, че ще продължат да получават помощи от чужбина, но няма да се регистрират като „чужди агенти“, и като има предвид, че те ще оспорят закона в съда;

З.  като има предвид, че Европейският парламент обяви последните избори за Дума за несвободни и нечестни; като има предвид, че от идването на Владимир Путин на власт в Русия насам нито едни избори в тази държава не са били признати от западните наблюдатели за свободни и демократични;

И. като има предвид, че на 26 юни 2012 г. комисия на Сената на САЩ единодушно прие закон, забраняващ влизането в Съединените щати на длъжностни лица, подозирани в нарушаване на правата на човека, и го нарече „Закон Магнитски“ в чест на Сергей Магнитски, който почина през 2009 г. в затвора, след като разкри корупция в редиците на руските данъчни служби и Министерството на вътрешните работи; неговият арест и последвалата му смърт за мнозина се превърнаха в символ на руската несправедливост; като има предвид, че Русия осъди приемането на този закон;

Й. като има предвид, че Александър Бастиркин, ръководител на руската разследваща комисия, отправи смъртни заплахи към Сергей Соколов, заместник-главен редактор на независимия седмичник „Новая газета“;

К. като има предвид, че на 28 август 2012 г. районният съд в Смоленск осъди Таисия Осипова, активистка на опозиционната и нерегистрирана партия „Другата Русия“, на 8 години лишаване от свобода в лагер; като има предвид, че г-жа Осипова се обяви за невинна; като има предвид, че нейният съпруг Сергей Фомченков е един от лидерите на партията „Другата Русия“;

Л. като има предвид, че новият закон за уебсайтовете, който следва да закриля децата от порнография и да постави в „черен списък“ неподходящите сайтове, води до произволна цензура на информация от демократичната опозиция, свободните медии и активистите на гражданското общество;

М. като има предвид, че е важно ЕС да има единна позиция, да демонстрира солидарност и единство в отношенията си с Руската федерация;

Н. като има предвид, че в съвместната декларация относно партньорството за модернизация ЕС и Русия заявяват, че техните развиващи се отношения се основават на дълбока ангажираност с демократичните принципи, основните права и правата на човека и принципите на правовата държава и независимостта на съдебната система; като има предвид, че партньорството за модернизация следва да служи като неделима част от ново споразумение за партньорство и сътрудничество;

1.  подчертава, че бъдещото развитие на отношенията между ЕС и Русия ще зависи от усилията за укрепване на демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на основните права в Руската федерация;

2.  отбелязва, че от проведените през март 2012 г. президентски избори в Русия насам редица репресивни закони бяха бързо приети в Руската федерация, основно ограничавайки за пръв път в постсъветската история на Русия едновременно три основни свободи – свободата на словото, свободата на събранията и свободата на сдруженията; този безпрецедентен пакет законодателни актове е очевидно отговор от страна на руските органи на многобройните обществени протести през зимата и пролетта на 2012 г.; в резултат от приемането на тези закони, придружени от враждебната реторика, използвана от правителството по отношение на участниците в протестите, политическата опозиция, защитниците на правата на човека и НПО, правните и политическите условия за неправителствените организации значително се влошиха;

3.  призовава Русия да изпълнява своите задължения в областта на правата на човека, принципите на правовата държава и независимите съдебни производства в качеството си на член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и като страна, подписала многобройни международни договори, в това число Европейската конвенция за правата на човека, Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права;

4.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Комисията за последователна и задълбочена подкрепа за активистите на гражданското общество и представителите на новото масово социално движение срещу недемократичните практики на руските органи; призовава ЕС да оказва постоянен натиск върху руските органи с цел спазване на стандартите на ОССЕ за правата на човека, демокрацията, принципите на правовата държава и независимостта на съдебната власт;

5.  силно осъжда руската Дума за въвеждането на ново законодателство относно публичните събрания и НПО и призовава руските органи да преразгледат новото законодателство относно публичните събрания и неправителствените организации и да премахнат ограниченията за дейностите на независимите НПО и активистите на гражданското общество; призовава за точни правни разпоредби в новото законодателство, за да се предотврати наличието на многобройни възможности за тълкуване и използване за политически цели на новия закон.

6.  изразява дълбока загриженост по отношение на измененията, въведени в законодателството в областта на НПО в Русия от закона от 20 юли 2012 г., който дава на неправителствените организации, получаващи помощ от чужбина, статута на „нетърговска организация, изпълняваща функциите на чужд агент“;

7.  подчертава, че квалифицирането на неправителствените организации като „чужди агенти“ представлява, поради исторически причини, преднамерено изкривяване на реалността, което поражда отрицателни конотации и води до заклеймяването на получаващите чуждестранни средства организации, като по този начин подкопава обществената подкрепа за тях в Русия;

8.  подчертава, че определението за „политическа активност“ в новия закон е преднамерено неясно и не се основава на правни понятия, така че е невъзможно НПО и техните членове да разберат дали нарушават разпоредбите на закона или не, и създава условия за злоупотреба със закона и за неговото избирателно и политически мотивирано прилагане;

9.  призовава ЕС да приеме заключенията на Съвета по външни работи относно правата на човека в Русия, което ще подчертае загрижеността на ЕС относно постоянно враждебната към правата на човека обстановка, включително относно необходимостта от пространство за гражданското общество, за да може то да функционира без неоправдани ограничения, и относно осигуряване на безопасност за защитниците на правата на човека и активистите на гражданското общество; изразява загриженост относно ширещата се безнаказаност за продължаващите изтезания, насилствени изчезвания и други сериозни злоупотреби в регионите на Руската федерация и подчертава значението на пълното прилагане от страна на Русия на решенията на Европейския съд по правата на човека като средство за справяне с тези злоупотреби;

10. отбелязва, че партньорството за модернизация следва да включва не само икономически и технологични въпроси и предизвикателства, а също така да се основава на широко сътрудничество, особено в областта на принципите на правовата държава, защитата на правата на човека и развиването на надеждна правна система;

11. приветства приемането от Комисията към Сената на САЩ на закон, забраняващ влизането в САЩ на държавни служители, подозирани в нарушаване на правата на човека; подкрепя законодателната инициатива във връзка със случая Магнитски в националните парламенти на Канада, Обединеното кралство, Нидерландия и Полша; насърчава Европейската комисия и държавите членки да приемат подобни законодателни актове; също така настоятелно призовава руските органи да преустановят странното преследване, на което Сергей Магнитски е подложен посмъртно;

12. припомня политическия контекст и прилагането на избирателно правосъдие при втория процес, съдебно решение и наказателна присъда за продължително лишаване от свобода срещу Михаил Ходорковски и Платон Лебедев; отбелязва, че използването на съда за политически цели в този случай е един от най-лошите примери за липса на независимост на съдебната власт в Русия; призовава президента Путин изцяло да спази и да изпълни препоръките на президентската комисия по правата на човека във връзка с този случай;

13. припомня дълго продължилия случай с Михаил Ходорковски, който днес се счита за един от най-отявлените случаи на използване на селективно и политизирано правосъдие в Руската федерация; отбелязва, че политическото естество на обвиненията срещу г-н Ходорковски са признати и осъдени от водещи организации по правата на човека и от правни експерти; припомня, че след второто дело, признаването за виновен и продължителното лишаване от свобода Амнести Интернешънъл обяви г-н Ходорковски за политически затворник;

14. силно осъжда всички репресивни действия, проведени от руските органи и насочени срещу представителите на гражданското общество и демократичната опозиция;

15. признава свободата на преценка която имат руските органи по отношение на регламентирането на защитата на обществените храмове; изразява обаче дълбока загриженост по отношение на несъразмерните и тежки санкции, наложени на членовете на руската пънк група „Пуси Райът“;

16. изразява загриженост по повод на нарушаването на законните права на привържениците на Фалун Гонг в Русия по време на съдебното производство и отхвърлянето на 4 юли 2012 г. от Руския върховен съд на обжалването от страна на Фалун Гонг;

17. изразява силна тревога по повод на други политически обосновани процеси, по-специално наказателното преследване на научни дейци, обвинени в шпионаж поради сътрудничество с чуждестранни научни институции, присъдата по наказателното дело срещу опозиционната активистка Таисия Осипова, осъдена на 8 години затворническа колония при процес, посочен като политически мотивиран, при използването на съмнителни и вероятно фалшифицирани доказателства и без да се спазени стандартите за справедлив съдебен процес, задържането и предявените политически обосновани наказателни обвинения срещу над дванадесет участници в протестната демонстрация в Москва на 6 юни, неправомерно обвинени в предполагаеми „масови безредици“, и наказателното преследване на активисти от опозицията като Алексей Навални, Борис Немцов и Сергей Удалцов;

18. призовава Европейската комисия да подкрепи засилването на гражданското общество в Русия; подчертава, че без международна подкрепа организациите на гражданското общество могат да загубят своята динамика и значение;

19. призовава Комисията да предостави подкрепа за неправителствените организации и институциите и организациите, занимаващи се с въпроси в областта на правата на човека и независимостта на съдилищата в Руската федерация;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и парламента на Руската федерация, правителството и парламента на Грузия, Съвета на Европа, както и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.