Návrh usnesení - B7-0436/2012Návrh usnesení
B7-0436/2012

  NÁVRH USNESENÍ o politickém využívání soudnictví v Rusku

  10. 9. 2012 - (2012/2789(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

  Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR

  Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0427/2012

  Postup : 2012/2789(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0436/2012
  Předložené texty :
  B7-0436/2012
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B7‑0436/2012

  Usnesení Evropského parlamentu o politickém využívání soudnictví v Rusku

  (2012/2789(RSP))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na současnou Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé[1], a na jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem zahájená v roce 2008,

  –   s ohledem na probíhající jednání o nové dohodě, která by zajistila nový souhrnný rámec pro vztahy EU s Ruskem, i na „Partnerství pro modernizaci“ zahájené v roce 2010,

  –   s ohledem na prohlášení předložené Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva (OBSE/ODIHR), Parlamentním shromážděním OBSE a Parlamentním shromážděním Rady Evropy v návaznosti na mezinárodní sledování průběhu voleb do Státní dumy, které se konaly dne 4. prosince 2011,

  –   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 11. května 2012 o zatýkání vůdčích představitelů opozice v Moskvě a ze dne 12. června 2012 o nové právní úpravě týkající se veřejných shromáždění,

  –   s ohledem na právní předpisy týkající se nevládních organizací v Rusku na základě právní úpravy ze dne 20. července 2012, jíž se mění některé legislativní akty Ruské federace týkající se regulace činností nekomerčních organizací vykonávajících funkce zahraničních agentů,

  –   s ohledem na předchozí zprávy a usnesení o vztazích EU a Ruska a o situaci v Rusku a s ohledem na poslední zasedání Dumy a na prezidentské volby v Rusku,

  –   s ohledem na konzultace mezi EU a Ruskem na téma lidských práv,

  –   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že ústava Ruské federace zaručuje jejím občanům všechna občanská práva a svobody; vzhledem k tomu, že se Rusko jako člen Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a signatář řady mezinárodních smluv, včetně Evropské úmluvy o lidských právech, Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, zavázalo k ochraně a prosazování lidských práv, základních svobod a zásad právního státu;

  B.  vzhledem k tomu, že v období vlády Vladimíra Putina není v Ruské federaci dostatečná důvěra v právní stát a nezávislost soudů, soudní řízení zjevně neodpovídají mezinárodně uznaným standardům a jsou využívána politicky motivovaným způsobem;

  C. vzhledem k tomu, že zatčení opozičních aktivistů a věznění a tresty v trestních koloniích jsou politicky zneužívány jako metody zastrašování vedoucích představitelů politické opozice v Rusku;

  D. vzhledem k tomu, že prezident Putin prohlásil, že je nezbytné vypořádat se s rozsáhlou korupcí v Rusku, veřejně se zavázal k posílení právního státu v Rusku a vyjádřil znepokojení ohledně nezávislosti ruského soudního a právního systému;

  E.  vzhledem k tomu, že nové změny v právní úpravě ze dne 9. června 2012 o veřejném shromažďování stanoví vysoké pokuty pro účastníky nelegálních shromáždění na veřejných místech i nucené práce pro osoby, které brání pohybu chodců a vozidel nebo přispějí k újmě jiných osob; vzhledem k tomu, že podle této právní úpravy lidé odsouzení podruhé k úřední pokutě již nebudou smět pořádat demonstrace;

  F.  vzhledem k tomu, že nezávislé nevládní organizace a akce občanské společnosti jsou úhelnými kameny demokracie a moderní společnosti; vzhledem k tomu, že nové právní předpisy Dumy o občanských aktivitách zvýší požadavky na nevládní organizace využívající zahraničních podpor a označí je jako „zahraniční agenty“, že obnovily kriminalizaci „pomluvy“ a zavedly možnost zablokovat internetové stránky, které mají nevhodný obsah; vzhledem k tomu, že nová právní úprava týkající se občanské společnosti vede k zablokování změn v ruské společnosti a omezuje její rozvoj a také brzdí opoziční činnost, neboť zvyšuje její finanční a politické náklady;

  G. vzhledem k tomu, že hlavní nevládní organizace oznámily, že budou nadále dostávat podporu ze zahraničí, ale nebudou se registrovat jako „zahraniční agenti“, vzhledem k tomu, že budou proti této právní úpravě bojovat soudně;

  H. vzhledem k tomu, že Evropský parlament prohlásil poslední volby do Dumy za nesvobodné a nespravedlivé; vzhledem k tomu, že od doby, kdy moc v Rusku převzal Vladimír Putin, nebyly žádné volby v této zemi uznány západními pozorovateli jako svobodné a demokratické;

  I.   vzhledem k tomu, že dne 26. června 2012 výbor Senátu Spojených států jednomyslně schválil zákon zakazující vstup do Spojených států úředníkům, kteří jsou podezřelí z porušování lidských práv, a nazval jej „Zákon Magnitsky“ na počest Sergeje Magnitského, který v roce 2009 zemřel ve vězení, poté co odhalil korupci v řadách ruských daňových služeb a na ministerstvu pro vnitřní záležitosti; jeho zatčení a následná smrt se pro mnoho lidí staly symbolem ruské nespravedlnosti; vzhledem k tomu, že Rusko přijetí tohoto zákona odsoudilo;

  J.   vzhledem k tomu, že Alexander Bastrykin, vedoucí ruské vyšetřovací komise, vyhrožoval smrtí Sergeji Sokolovovi, zástupci vydavatele nezávislého týdeníku Novaja Gazeta;

  K. vzhledem k tomu, že dne 28. srpna 2012 okresní soud ve Smolensku odsoudil aktivistku opoziční a neregistrované strany „Jiné Rusko“ Tajsii Osipovou na 8 let pobytu v gulagu; vzhledem k tomu, že paní Osipová svou vinu odmítá; vzhledem k tomu, že její manžel Sergej Fomčenkov je jedním z vedoucích představitelů strany „Jiné Rusko“;

  L.  vzhledem k tomu, že nová právní úprava o internetových stránkách, který by měl chránit děti před pornografií, a „černá listina“ nevhodných internetových stránek vede ke svévolnému cenzurování informací demokratické opozice, svobodných sdělovacích prostředků a aktivistů občanské společnosti;

  M. vzhledem k tomu, že je důležité, aby EU vystupovala jako jeden subjekt, ukazovala solidaritu a ve vztazích s Ruskou federací dávala najevo svou jednotu;

  N. vzhledem k tomu, že EU a Rusko ve společném prohlášení o partnerství pro modernizaci uvedly, že se jejich rozvíjející vztah zakládá na hluboké oddanosti demokratickým zásadám, dodržování základních a lidských práv a zásad právního státu a nezávislého soudnictví; vzhledem k tomu, že Partnerství pro modernizaci by mělo sloužit jako nedílná součást nové dohody o partnerství a spolupráci;

  1.  zdůrazňuje, že budoucí vývoj vztahů mezi EU a Ruskem bude záviset na úsilí o posílení demokracie, právního státu a dodržování základních práv v Ruské federaci;

  2.  konstatuje, že po prezidentských volbách v Rusku v březnu 2012 byla v Ruské federaci urychleně přijata řada represivních zákonů, která poprvé v postsovětské historii Ruska zásadně omezila všechny tři základní svobody – svobodu projevu, svobodu shromažďování a svobodu sdružování. Tento bezprecedentní legislativní balíček je jasnou odpovědí ruských orgánů na četné veřejné protesty, k nimž došlo v zimě a na jaře roku 2012. Přijetí těchto zákonů spolu s nepřátelskou vládní rétorikou vůči účastníkům protestů, politické opozici, obráncům lidských práv a nevládním organizacím mělo za následek, že se výrazně zhoršily právní a politické podmínky nevládních organizací;

  3.  vyzývá Rusko, aby jako člen Rady Evropy a OBSE a signatář řady mezinárodních smluv, včetně Evropské úmluvy o lidských právech, Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, plnilo své závazky v oblasti lidských práv, právního státu a nezávislých soudních řízení;

  4.  žádá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise a Komisi o konzistentní a důraznou podporu aktivistů občanské společnosti a představitelů nového sociálního hnutí na nejnižší úrovni proti nedemokratickým praktikám ruských orgánů; vyzývá EU, aby po ruských orgánech neustále požadovala, aby dodržovaly normy OBSE v oblasti lidských práv, demokracie, právního státu a nezávislosti soudů;

  5.  důrazně odsuzuje ruskou Dumu za zavedení nových právních předpisů o veřejných shromážděních a nevládních organizacích a vyzývá ruské orgány, aby nové právní předpisy o veřejných shromážděních a nevládních organizacích revidovaly a aby odstranily omezení ve vztahu k činnostem nezávislých nevládních organizací a aktivistů občanské společnosti; vyzývá k upřesnění právních ustanovení v nových právních předpisech s cílem zabránit mnoha možnostem výkladu a politickému využívání nové právní úpravy;

  6.  je hluboce znepokojen změnami, které byly právní úpravou ze dne 20. července 2012 provedeny v právních předpisech týkajících se nevládních organizací v Rusku, jež byly označeny jako „nekomerční organizace vykonávající funkce zahraničního agenta“ vzhledem k tomu, že nevládní organizace dostávají podporu ze zahraničí;

  7.  zdůrazňuje, že označení nevládních organizací jako „zahraničních agentů“ je z historických důvodů záměrně nesprávné označení skutečnosti, které vede k negativním konotacím a zapříčiňuje stigmatizaci organizací, jež dostávají finanční prostředky ze zahraničí, což narušuje jejich veřejnou podporu v Rusku;

  8.  zdůrazňuje, že definice „politické činnosti“ v nové právní úpravě je úmyslně neurčitá a nevychází z právních pojmů, znemožňuje nevládním organizacím a jejich členům chápat, zda ustanovení zákona porušují či ne, a vytváří podmínky pro svévolné, selektivní a politicky motivované provádění této právní úpravy;

  9.  požaduje, aby EU přijala závěry Rady pro zahraniční věci týkající se lidských práv v Rusku, čímž by zdůraznila znepokojení EU nad neustále nepříznivou situací v oblasti lidských práv, včetně prostoru k tomu, aby občanská společnost fungovala bez neoprávněných omezení, a nad bezpečností ochránců lidských práv a aktivistů občanské společnosti; vyjadřuje znepokojení nad rostoucí beztrestností za přetrvávající mučení, vynucená zmizení a další závažná porušování práva v regionech Ruské federace a zdůrazňuje, že je důležité, aby Rusko plně provádělo rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva jako prostředek k řešení těchto případů porušování práva;

  10. konstatuje, že Partnerství pro modernizaci by mělo zahrnovat nejen hospodářské a technologické otázky a výzvy, ale musí se též zakládat na široké spolupráci, zejména v oblastech právního státu, ochrany lidských práv a vývoje spolehlivého právního systému;

  11. vítá skutečnost, že výbor Senátu USA přijal zákon zakazující vstup do Spojených států úředníkům, kteří jsou podezřelí z porušování lidských práv; podporuje legislativní iniciativy související s případem Magnitsky ve vnitrostátních parlamentech Kanady, Spojeného království, Nizozemska a Polska; vybízí Evropskou komisi a členské státy, aby přijali podobnou právní úpravu; žádá rovněž, aby ruské orgány ukončily podivné posmrtné stíhání Sergeje Magnitského;

  12. připomíná politické souvislosti a používání selektivní spravedlnosti při druhém soudním procesu, rozsudku a odsouzení Michaila Chodorkovského a Platona Lebeděva k pokračujícímu dlouhému věznění; konstatuje, že politické využívání soudu v tomto případě je jedním z nejhorších příkladů nedostatečné nezávislosti ruského soudnictví; vyzývá prezidenta Putina, aby plně respektoval a prováděl doporučení prezidentské komise pro lidská práva, pokud jde o tento případ;

  13. připomíná dlouhotrvající případ Michaila Chodorkovského, který je dosud považován za jeden z nejzjevnějších příkladů použití selektivní a zpolitizované spravedlnosti v Ruské federaci; konstatuje, že politickou povahu obvinění vůči panu Chodorkovskému uznaly a odsoudily hlavní organizace pro lidská práva a právní odborníci; připomíná, že vzhledem k druhému soudnímu procesu, odsouzení a pokračujícímu věznění prohlásila organizace Amnesty International pana Chodorkovského za vězně svědomí;

  14. důrazně odsuzuje veškeré represivní akty, které provádějí ruské orgány a které směřují proti zástupcům občanské společnosti a demokratické opozice;

  15. uznává prostor pro posouzení, jejž mají ruské orgány s ohledem na regulaci ochrany veřejných míst bohoslužeb; je však hluboce znepokojen neúměrnými a přísnými tresty, které byly uloženy členům punkové skupiny „Pussy Riot“;

  16. je znepokojen porušováním zákonných práv stoupenců hnutí Falun Gong v Rusku v průběhu soudního řízení a zamítnutí odvolání hnutí Falun Gong ruským Nejvyšším soudem dne 4. července 2012;

  17. je vážně znepokojen dalšími politicky motivovanými soudy, zejména trestním stíháním vědců obviněných ze špionáže za spolupráci se zahraničními vědeckými institucemi, zločinným odsouzením opoziční aktivistky Taisii Osipové na 8 let trestu v kolonii během soudu, jenž je označován za politicky motivovaný, využívá pochybného a pravděpodobně vykonstruovaného důkazu a neodpovídá standardům spravedlivého soudu, je znepokojen zadržováním a politicky motivovanými trestními obviněními proti více než desítce účastníků protestní demonstrace v Moskvě dne 6. května, kteří byli neprávem obviněni z údajně „hromadných nepokojů“, a trestním vyšetřováním opozičních aktivistů, jako je Alexej Navalny, Boris Němcov, Sergej Udalcov;

  18. vyzývá Evropskou komisi, aby podpořila posílení občanské společnosti v Rusku; zdůrazňuje, že bez mezinárodní podpory mohou organizace občanské společnosti ztratit svou energii a zaostávat;

  19. vyzývá Komisi, aby poskytla podporu nevládním organizacím, institucím a organizacím zabývajícím se otázkami lidských práv a nezávislostí soudů v Ruské federaci;

  20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, vládě a parlamentu Gruzie, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.