Forslag til beslutning - B7-0436/2012Forslag til beslutning
B7-0436/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om den politiske anvendelse af retsvæsenet i Rusland

10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0427/2012

Procedure : 2012/2789(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0436/2012
Indgivne tekster :
B7-0436/2012
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0436/2012

Europa-Parlamentets beslutning om den politiske anvendelse af retsvæsenet i Rusland

(2012/2789(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side[1] og de forhandlinger, som blev indledt i 2008 om en ny aftale mellem EU og Rusland,

 der henviser til de igangværende forhandlinger om en ny omfattende rammeaftale for forbindelserne mellem EU og Rusland og til partnerskabet for modernisering, der blev indledt i 2010,

 der henviser til den erklæring, som OSCE, Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR), OSCE's Parlamentariske Forsamling (OSCE PA) og Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) afgav efter den internationale overvågning af valget til Statsdumaen den 4. december 2011,

 der henviser til erklæringen fra Unionens højtstående repræsentant Catherine Ashton af 11. maj 2012 om anholdelsen af oppositionsledere i Moskva og af 12. juni 2012 om den nye lov om offentlige møder,

 der henviser til den lovgivning, som i medfør af lov af 20. juli 2012 gælder for ngo’er i Rusland, og som indfører ændringer til visse retsakter fra Den Russiske Føderation med hensyn til reguleringen af ikke-statslige organisationers aktiviteter og stempler disse som udenlandske agenter,

 der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om forbindelserne mellem EU og Rusland og situationen i Rusland samt om det seneste valg til Dumaen og præsidentvalget i Rusland,

 der henviser til konsultationerne om menneskerettigheder mellem EU og Rusland,

 der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Russiske Føderations forfatning garanterer sine borgere fulde rettigheder og friheder og til, at Rusland har forpligtet sig til at beskytte og fremme menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstaten som medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) samt som kontraherende part i adskillige internationale aftaler, herunder den europæiske menneskerettighedskonvention, verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder;

B.  der henviser til, at der i Den Russiske Føderation under Vladimir Putin-æraen ikke er tilstrækkelig tillid til retsstatsprincippet, retsvæsenets uafhængighed og de juridiske processer, som klart tilsidesætter internationalt anerkendte standarder og anvendes på en politisk motiveret måde;

C.  der henviser til, at arrestation af oppositionsaktivister samt fængsling og anbringelse i straffekolonier anvendes i politisk øjemed som en metode til at intimidere politiske oppositionsledere i Rusland;

D.  der henviser til, at præsident Putin har erkendt det presserende behov for at håndtere den omfattende korruption i Rusland og har givet offentlige tilsagn om at styrke retsstatsprincippet i Rusland samt givet udtryk for sin bekymring for uafhængigheden af Ruslands retsvæsen og retssystem;

E.  der henviser til, at de nye ændringer til loven af 9. juni 2012 om offentlige møder indeholder bestemmelser om store bøder for at deltage i ulovlige offentlige samlinger og tvangsarbejde for mennesker, som hindrer den fri bevægelse for fodgængere og køretøjer, eller som er medvirkende årsag til, at andre bliver såret; der henviser til, at mennesker, som for anden gang er blevet pålagt en administrativ sanktion, i henhold til denne lov ikke vil kunne organisere demonstrationer;

F.  der henviser til, at uafhængige ngo’er og civilsamfundsaktiviteter udgør hjørnestenene i demokratiet og det moderne samfund; der henviser til, at den nye Duma-lovgivning om civile aktiviteter vil øge kravene til de ngo'er, som modtager udenlandsk økonomisk støtte, og klassificere dem som "udenlandske agenter", har genindført kriminaliseringen af "ærekrænkelse” og indført mulighed for at blokere websteder, som synes at have et upassende indhold; der henviser til, at den nye lov om civilsamfundet fører til blokerende forandringer i det russiske samfund, begrænser dets udvikling og modarbejder oppositionsaktiviteter ved at øge de økonomiske og politiske omkostninger ved at engagere sig heri;

G.  der henviser til, at de vigtigste ngo’er meddelte, at de vil fortsætte med at modtage økonomisk støtte fra udlandet, men ikke lade sig registrere som ”udenlandske agenter”, og til, at de vil indbringe denne lov for retten;

H.  der henviser til, at Europa-Parlamentet erklærede, at det seneste valg til Dumaen ikke var frit og retfærdigt; der henviser til, at der siden Vladimir Putin overtog magten i Rusland ikke har ikke været noget valg i dette land, som er blevet anerkendt af vestlige iagttagere som frie og demokratiske;

I.  der henviser til, at det amerikanske Senats udenrigsudvalg den 26. juni 2012 enstemmigt vedtog en lov, der forbyder russiske funktionærer mistænkt for menneskerettighedskrænkelser adgang til USA, og kaldt loven "Magnitskij-loven" til ære for Sergei Magnitskij, der i 2009 døde i et fængsel efter at have afsløret korruption inden for de russiske skattemyndigheder og indenrigsministeriet; der henviser til, at hans arrestation og efterfølgende død for mange mennesker er blevet et symbol på russisk uretfærdighed; der henviser til, at Rusland har fordømt vedtagelsen af denne lov;

J.  der henviser til, at Alexander Bastryking, chef for den russiske efterretningstjeneste, har truet Sergei Sokolov, viceredaktør på den uafhængige ugeavis ”Novaya Gazeta”, på livet;

K.  der henviser til, at distriktsdomstolen i Smolensk den 28. august 2012 idømte Taisija Osipova, oppositionsaktivist og medlem af partiet Det Andet Rusland, otte års fængsel i Gulag; der henviser til, at Taisija Osipova erklærede sig uskyldig; der henviser til, at hendes mand, Sergei Fromchenkov, er en af lederne af partiet Det Andet Rusland;

L.  der henviser til, at den nye lov om websteder, som skulle beskytte børn imod pornografi og sortliste upassende websteder, fører til vilkårlig censur af information fra den demokratiske opposition, de frie medier og civilsamfundsaktivister;

M.  der henviser til, at det er vigtigt, at EU taler med én stemme, viser solidaritet og optræder samlet i forbindelserne med Den Russiske Føderation;

N.  der henviser til, at EU og Rusland i den fælles udtalelse om partnerskab for modernisering fastslog, at udviklingen i deres forbindelser bygger på et stærkt engagement i de demokratiske principper, de grundlæggende rettigheder og menneskerettighederne, retsstatsprincippet og retsvæsenets uafhængighed; der henviser til, at partnerskabet for modernisering udgør en integrerende del af den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale;

1.  understreger, at den fremtidige udvikling i forbindelserne mellem EU og Rusland vil afhænge af indsatsen for at styrke demokratiet, retsstatsprincippet og respekten for grundlæggende rettigheder i Den Russiske Føderation;

2.  bemærker, at der siden præsidentvalget i Rusland i marts 2012 hurtigt er blevet vedtaget en række undertrykkende love i Den Russiske Føderation, som for første gang i det postsovjetiske Ruslands historie fundamentalt begrænser tre grundlæggende frihedsrettigheder: ytrings‑, forsamlings‑ og foreningsfriheden; der henviser til, at denne hidtil usete lovgivningspakke tydeligvis er de russiske myndigheders svar på adskillige offentlige protester, som fandt sted i vinteren og foråret 2012; der henviser til, at vedtagelsen af disse love – ledsaget af fjendtlig regeringsretorik over for deltagerne i protesterne, den politiske opposition, menneskerettighedsforkæmpere og ngo’er – har ført til en betydelig forværring af de juridiske og politiske vilkår for ikke-statslige organisationer;

3.  opfordrer Rusland til at leve op til sine forpligtelser for så vidt angår menneskerettighederne, retsstatsprincippet og et uafhængigt retsvæsen som medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og som kontraherende part i talrige internationale aftaler, herunder den europæiske menneskerettighedskonvention, verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder;

4.  opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen og Kommissionen til at yde en væsentlig og dybtgående støtte til civilsamfundsaktivister og repræsentanter for nye græsrodsbevægelser, der protesterer over de russiske myndigheders udemokratiske metoder; opfordrer EU til at lægge konstant pres på de russiske myndigheder for at få dem til at leve op til OSCE's standarder for menneskerettigheder, demokratiet, retsstatsprincippet og retsvæsenets uafhængighed;

5.  fordømmer på det kraftigste den russiske Duma for at have indført en ny lovgivning om offentlige møder og opfordrer de russiske myndigheder til at revidere den nye lov om offentlige møder og ikke-statslige organisationer og til at fjerne de restriktioner, som er blevet pålagt uafhængige ngo’ers og civilsamfundsaktivisters aktiviteter; opfordrer til at præcisere de juridiske bestemmelser i den nye lovgivning med henblik på at forebygge de mange muligheder for fortolkning og politisk anvendelse af ny lovgivning;

6.  er dybt bekymret over ændringerne af lovgivningen om ngo'er i Rusland, som blev vedtaget ved lov den 20. juli 2012, og som stempler ikke-statslige organisationer, der modtager økonomisk støtte fra udlandet, som ”udenlandske agenter”;

7.  understreger, at stemplingen af ikke-statslige organisationer som ”udenlandske agenter” som følge af historiske årsager er en forsætlig forvanskning af virkeligheden, der giver anledning til negative konnotationer og stigmatiserer organisationer, der modtager udenlandsk finansiering, hvilket således undergraver den offentlige støtte til dem i Rusland;

8.  understreger, at definitionen på "politisk aktivitet" i den nye lov bevidst er formuleret vagt og ikke er baseret på juridiske begreber, hvilket gør det umuligt for ngo'erne og deres medlemmer at gennemskue, hvorvidt de overtræder loven eller ej, og dermed skaber grobund for misbrug samt mulighed for at anvende loven selektivt og i politisk øjemed;

9.  opfordrer EU til at vedtage konklusionerne i Rådet (udenrigsanliggender) om menneskerettighedssituationen i Rusland, som understreger EU's bekymring over det vedvarende fjendtlige menneskerettighedsklima, bl.a. med hensyn til at give civilsamfundet plads til at fungere uden unødige begrænsninger og med hensyn til at skabe sikkerhed for menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktivister; er bekymret over den udbredte straffrihed i forbindelse med tortur, tvungne forsvindinger og andre alvorlige overgreb, der forsat finder sted i Den Russiske Føderation, og understreger betydningen af, at Rusland fuldt og helt efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme som et middel til at tackle disse krænkelser;

10.  bemærker, at partnerskabet for modernisering ikke alene bør behandle økonomiske og teknologiske spørgsmål og udfordringer, men også bør baseres på et bredt samarbejde, navnlig inden for områderne retsstat, beskyttelse af menneskerettigheder og udvikling af et troværdigt retssystem;

11.  glæder sig over det amerikanske Senats udenrigsudvalg vedtagelse af den lov, som forbyder russiske funktionærer mistænkt for menneskerettighedskrænkelser adgang til USA; støtter lovgivningsinitiativerne i forbindelse med Magnitskij-sagen i de nationale parlamenter i Canada, Det Forenede Kongerige, Nederlandene og Polen; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage tilsvarende love; kræver endvidere, at de russiske myndigheder indstiller den bizarre retsforfølgelse af Sergei Magnitskij efter dennes død;

12.  minder om den politiske kontekst og brugen af selektiv retfærdighed i den anden retssag, dommen og strafudmålingen i forbindelse med den fortsatte lange fængsling af Mikhail Khodorkovskij og Platon Lebedev; noterer sig, at politisk brug af retten i denne sag er et af de værste eksempler på det russiske retsvæsens manglende uafhængighed; opfordrer præsident Putin til fuldt ud at respektere og gennemføre den præsidentielle menneskerettighedskommissions henstillinger med hensyn til denne sag;

13.  minder om den langvarige Mikhail Khodorkovskij-sag, som til dato anses for at være blandt de groveste eksempler på brugen af selektiv og politiseret retfærdighed i Den Russiske Føderation; noterer sig, at den politiske karakter af anklagerne mod Mikhail Khodorkovskij er blevet anerkendt og fordømt af førende menneskerettighedsorganisationer og juridiske eksperter; minder om, at Khodorkovskij efter sin anden retssag, domfældelse og fortsatte fængsling blev erklæret samvittighedsfange af Amnesty International;

14.  fordømmer på det kraftigste alle former for undertrykkelse fra de russiske myndigheders side rettet imod repræsentanter fra civilsamfundet og den demokratiske opposition;

15.  anerkender de russiske myndigheders ret til at bevare en vis margen til at regulere beskyttelsen af offentlige religiøse steder; er imidlertid dybt bekymret over de uforholdsmæssige og alvorlige sanktioner over for medlemmerne af punkgruppen "Pussy Riot";

16.  er bekymret over krænkelsen af Falun Gong-udøveres juridiske rettigheder i Rusland i forbindelse med den russiske højesterets retssag imod og afvisning af Falun Gong’s appel den 4. juli 2012;

17.  er stærkt bekymret over andre politisk motiverede retssager, navnlig den strafferetlige forfølgelse af forskere anklaget for spionage og samarbejde med udenlandske videnskabelige institutioner, straffedommen over oppositionsaktivist Taisiya Osipova til otte års koloni i et retssagsforløb, som betegnes som politisk motiveret og anvendt tvivlsomme og muligvis opdigtede beviser, og som ikke opfylder standarderne for retfærdig rettergang, tilbageholdelsen af og de politisk motiverede anklager imod mere end et dusin deltagere i protestdemonstrationen i Moskva den 6. maj, der fejlagtigt blev anklaget i forbindelse med de påståede ”masseoptøjer”, samt den strafferetlige efterforskning imod oppositionsaktivister, såsom Aleksej Navalnij, Boris Niemcov og Sergej Udelcov;

18.  opfordrer Kommissionen til at støtte styrkelsen af civilsamfundet i Rusland; understreger, at civilsamfundsorganisationerne risikerer at miste deres momentum og sakke bagud, hvis de ikke modtager international støtte;

19.  opfordrer Kommissionen til at yde støtte til ikke-statslige organisationer, institutioner og organisationer, som kæmper for menneskerettighedsspørgsmål og uafhængighed for retsvæsenet i Den Russiske Føderation;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations regering og parlament, Georgiens regering og parlament, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.