Πρόταση ψηφίσματος - B7-0436/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0436/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ για τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία για πολιτικούς σκοπούς

10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0427/2012

Διαδικασία : 2012/2789(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0436/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0436/2012
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0436/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία για πολιτικούς σκοπούς

(2012/2789(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου[1], και τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2008 για τη σύναψη νέας συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας,

–   έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία που θα δημιουργεί ένα νέο συνολικό πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας, καθώς και την «εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό», που εγκαινιάστηκε το 2010,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση που υπέβαλαν το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά τη διεθνή αποστολή παρατήρησης των εκλογών για την Κρατική Δούμα στις 4 Δεκεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης Catherine Ashton στις 11 Μαΐου 2012 σχετικά με τις συλλήψεις ηγετών της αντιπολίτευσης στη Μόσχα και στις 12 Ιουνίου 2012 σχετικά με τον νέο νόμο για τις δημόσιες συγκεντρώσεις,

–   έχοντας υπόψη τη νομοθεσία που διέπει τις ΜΚΟ στη Ρωσία σύμφωνα με τον νόμο της 20ής Ιουλίου 2012 περί εισαγωγής τροποποιήσεων σε συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων μη εμπορικών οργανισμών που εκτελούν καθήκοντα ξένων πρακτόρων,

–   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις του και τα ψηφίσματά του σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και την κατάσταση στη Ρωσία, καθώς και σχετικά με τις τελευταίες εκλογές για την Κρατική Δούμα και τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία,

–   έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ - Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξασφαλίζει στους πολίτες πλήρη δικαιώματα και ελευθερίες, και ότι η Ρωσία έχει δεσμευθεί για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και εφόσον έχει συνυπογράψει πολυάριθμες διεθνείς συμβάσεις, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Ρωσική Ομοσπονδία της εποχής του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, και ότι οι δικαστικές διαδικασίες δεν πληρούν τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και οι ποινές φυλάκισης και εγκλεισμού σε σωφρονιστική αποικία χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς ως μέθοδοι εκφοβισμού των πολιτικών ηγετών της αντιπολίτευσης στη Ρωσία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Πούτιν κήρυξε την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθεί η τεράστια διαφθορά στη Ρωσία και δεσμεύτηκε δημοσία όσον αφορά την ενίσχυση του κράτους δικαίου στη χώρα και ότι εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής και του νομικού συστήματος της Ρωσίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τροποποιήσεις του νόμου της 9ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τις δημόσιες συγκεντρώσεις προβλέπουν υψηλά πρόστιμα για τους συμμετέχοντες σε παράνομες πολιτικές συγκεντρώσεις, καθώς και καταναγκαστική εργασία για όσους εμποδίζουν τη διέλευση πεζών και οχημάτων ή συμβάλλουν στον τραυματισμό άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με αυτόν τον νόμο οι άνθρωποι που καταδικάζονται σε διοικητικές κυρώσεις για δεύτερη φορά δεν θα μπορούν να προβαίνουν στη διοργάνωση διαδηλώσεων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η δράση της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας και της σύγχρονης κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα νομοθεσία της Δούμας σχετικά με τις δράσεις σε επίπεδο πολιτών, η οποία θα αυξήσει τις απαιτήσεις για τις ΜΚΟ που λαμβάνουν ξένη χρηματοδότηση και θα τους χορηγήσει το καθεστώς του «ξένου πράκτορα», επαναφέρει την ποινικοποίηση της «δυσφήμισης» και καθιστά δυνατή την εμπλοκή ιστοτόπων των οποίων το περιεχόμενο θεωρείται ακατάλληλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος νόμος περί κοινωνίας των πολιτών οδηγεί στην παρεμπόδιση των αλλαγών στη ρωσική κοινωνία και περιορίζει την ανάπτυξή της, καθώς και εμποδίζει τη δραστηριότητα της αντιπολίτευσης αυξάνοντας το οικονομικό και πολιτικό της κόστος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό χωρίς ωστόσο να εγγράφονται ως «ξένοι πράκτορες» και ότι θα αντιταχθούν στον νόμο διά της δικαστικής οδού·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κήρυξε ότι οι τελευταίες εκλογές για τη Δούμα δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε και δίκαιες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές που πραγματοποιήθηκαν μετά από την ανάληψη της εξουσίας στη Ρωσία από τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχουν χαρακτηριστεί ούτε μία φορά ως ελεύθερες και δημοκρατικές από τους δυτικούς παρατηρητές·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Ιουνίου 2012 η επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ενέκρινε ομόφωνα νόμο με τον οποίο απαγορεύει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες αξιωματούχων υπόπτων για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον οποίο ονόμασε «Νόμο Magnitsky» προς τιμή του Sergei Magnitsky, ο οποίος πέθανε το 2009 στη φυλακή αφού αποκάλυψε κρούσματα διαφθοράς στους κόλπους των φορολογικών υπηρεσιών της Ρωσίας και στο υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων· η σύλληψή του και ο επακόλουθος θάνατός του έχει γίνει για πολλούς ανθρώπους σύμβολο της έλλειψης δικαιοσύνης στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει καταδικάσει την έγκριση του εν λόγω νόμου·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Sergei Sokolov, αναπληρωτής αρχισυντάκτης της ανεξάρτητης εβδομαδιαίας εφημερίδας Novaya Gazeta έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή του από τον Alexander Bastyrkin, επικεφαλής της ερευνητικής επιτροπής της Ρωσίας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Αυγούστου 2012 το πρωτοδικείο στο Smolensk καταδίκασε την ακτιβίστρια του αντιπολιτευόμενου μη εγγεγραμμένου κόμματος «Άλλη Ρωσία» Taisiya Osipova σε 8 χρόνια σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας (Gulag)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Osipova ισχυρίζεται ότι είναι αθώα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σύζυγός της Sergei Fomchenkov είναι ένας από τους ηγέτες του κόμματος «Άλλη Ρωσία»·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος νόμος σχετικά με τους ιστοτόπους, στόχος του οποίου υποτίθεται ότι είναι η προστασία των παιδιών από την πορνογραφία και η «εγγραφή σε μαύρη λίστα» των ακατάλληλων ιστοτόπων, οδηγεί σε αυθαίρετη λογοκρισία πληροφοριών που προέρχονται από τη δημοκρατική αντιπολίτευση, τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και τους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να διατυπώνει ενιαία άποψη και να επιδεικνύει αλληλεγγύη και ενότητα στις σχέσεις της με τη Ρωσική Ομοσπονδία·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κοινή Δήλωση για την Εταιρική Σχέση και τον Εκσυγχρονισμό (PfM) η ΕΕ και η Ρωσία δήλωσαν ότι η αναπτυσσόμενη εταιρική τους σχέση βασίζεται σε μια βαθειά δέσμευση στις δημοκρατικές αρχές, τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η PfM θα έπρεπε να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της νέας Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας·

1.  τονίζει ότι η μελλοντική ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ - Ρωσίας θα εξαρτηθεί από τις προσπάθειες για την εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη Ρωσική Ομοσπονδία·

2.  επισημαίνει ότι από τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του 2012 στη Ρωσία έχει εγκριθεί σε σύντομο διάστημα σειρά κατασταλτικών νόμων στην Ρωσική Ομοσπονδία, για πρώτη φορά στη μετασοβιετική εποχή, περιορίζοντας τρεις θεμελιώδεις ελευθερίες ταυτόχρονα – την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Αυτή η χωρίς προηγούμενο δέσμη νομοθετικών μέτρων είναι μια σαφής απάντηση των ρωσικών αρχών στις πολυάριθμες δημόσιες διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα τον χειμώνα και την άνοιξη του 2012. Ως αποτέλεσμα της έγκρισης αυτών των νόμων που συνοδεύονται από εχθρική κυβερνητική ρητορεία εις βάρος των συμμετεχόντων στις διαμαρτυρίες, της πολιτικής αντιπολίτευσης, των υποστηριχτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και των ΜΚΟ, έχουν επιδεινωθεί σημαντικά οι νομικές και πολιτικές συνθήκες για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις·

3.  καλεί την Ρωσία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των ανεξάρτητων δικαστικών διαδικασιών ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και εφόσον έχει συνυπογράψει πολυάριθμες διεθνείς συνθήκες, μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα·

4.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και την Επιτροπή να παράσχουν συνεκτική και ισχυρή υποστήριξη σε ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπους νέων τοπικών κοινωνικών κινημάτων κατά των μη δημοκρατικών μεθόδων των ρωσικών αρχών· ζητεί από την ΕΕ να ασκεί διαρκώς πίεση στις ρωσικές αρχές έτσι ώστε αυτές να εκπληρώσουν τα πρότυπα του ΟΑΣΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας·

5.  καταδικάζει δριμύτατα τη ρωσική Δούμα όσον αφορά την έγκριση νέας νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συγκεντρώσεις και τις ΜΚΟ, και ζητεί από τις ρωσικές αρχές να την επανεξετάσουν, και ζητεί την άρση των περιορισμών όσον αφορά τη δράση των ανεξάρτητων ΜΚΟ και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί να εισαχθούν ακριβείς νομικές διατάξεις στη νέα νομοθεσία έτσι ώστε να αποτρέπονται οι πολλές δυνατότητες ερμηνείας και χρήσης του νέου νόμου για πολιτικούς σκοπούς·

6.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας που διέπει τις ΜΚΟ στη Ρωσία που πραγματοποιήθηκαν με τον νόμο της 20ής Ιουλίου 2012, οι οποίες χαρακτηρίζουν ως «μη εμπορική οργάνωση που εκτελεί καθήκοντα ξένου πράκτορα» τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που λαμβάνουν στήριξη από το εξωτερικό·

7.  τονίζει ότι ο χαρακτηρισμός των μη κυβερνητικών οργανώσεων ως «ξένων πρακτόρων» συνιστά, για ιστορικούς λόγους, ηθελημένη παρερμηνεία της πραγματικότητας που προκαλεί αρνητικούς συνειρμούς και στιγματισμό των οργανώσεων που λαμβάνουν ξένη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η δημόσια στήριξή τους στη Ρωσία·

8.  υπογραμμίζει ότι ο ορισμός της «πολιτικής δράσης» στον νέο νόμο είναι εσκεμμένα ασαφής και δεν βασίζεται σε νομικές έννοιες, καθιστώντας αδύνατο για τις ΜΚΟ και τα μέλη τους να κατανοήσουν εάν παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου ή όχι, και δημιουργεί τις συνθήκες για την καταχρηστική και επιλεκτική εφαρμογή του νόμου για πολιτικούς σκοπούς·

9.  καλεί την ΕΕ να εγκρίνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Ρωσία, κάτι που θα επισημάνει τις ανησυχίες της ΕΕ για το συνεχές εχθρικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα κλίμα, συμπεριλαμβανομένου του χώρου για μια κοινωνία των πολιτών που θα λειτουργεί χωρίς ανώφελους περιορισμούς και της ασφάλειας των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών· ανησυχεί για την καταφανή ατιμωρησία των υπαιτίων των συνεχιζόμενων βασανιστηρίων, εξαφανίσεων και άλλων σοβαρών παραβιάσεων σε περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόσει πλήρως η Ρωσία τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως μέσου για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων αυτών·

10. επισημαίνει ότι η Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό θα έπρεπε να περιλαμβάνει όχι μόνο οικονομικά και τεχνολογικά θέματα και προκλήσεις αλλά και να βασίζεται στην ευρεία συνεργασία, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης ενός αξιόπιστου νομικού συστήματος·

11. χαιρετίζει την έγκριση από την επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ενός νόμου που απαγορεύει την είσοδο στις ΗΠΑ αξιωματούχων που είναι ύποπτοι για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· στηρίζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με την υπόθεση Magnitsky στα εθνικά κοινοβούλια του Καναδά, του ΗΒ, των Κάτω Χωρών και της Πολωνίας· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν παρόμοιους νόμους· εκτός αυτού ζητεί οι ρωσικές αρχές να σταματήσουν την παράδοξη μετά θάνατον δίωξη του Sergei Magnitsky·

12. υπενθυμίζει το πολιτικό πλαίσιο και τη χρήση επιλεκτικής δικαιοσύνης στη δεύτερη δίκη, την ετυμηγορία και ποινή για μακροχρόνια συνέχιση της ποινής φυλάκισης των Mikhail Khodorkovsky και Platon Lebedev· επισημαίνει ότι σε αυτήν την περίπτωση η χρήση του δικαστηρίου για πολιτικούς σκοπούς συνιστά ένα από τα χειρότερα παραδείγματα έλλειψης ανεξαρτησίας της ρωσικής δικαστικής εξουσίας· ζητεί από τον πρόεδρο Πούτιν να σεβαστεί πλήρως και να εφαρμόσει τις συστάσεις της Προεδρικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά την εν λόγω υπόθεση·

13. υπενθυμίζει την υπόθεση του Mikhail Khodorkovsky που θεωρείται έως σήμερα ως ένα από τα πιο διαβόητα παραδείγματα για τη χρήση επιλεκτικής και πολιτικοποιημένης δικαιοσύνης στη Ρωσικής Ομοσπονδίας· επισημαίνει ότι ο πολιτικός χαρακτήρας των κατηγοριών κατά του κ. Khodorkovsky έχει αναγνωριστεί και καταδικαστεί από ηγετικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνώμονες σε νομικά θέματα· υπενθυμίζει ότι μετά από τη δεύτερη δίκη, καταδίκη και τη συνέχιση της ποινής φυλάκισής του, η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε τον κ. Khodorkovsky κρατούμενο συνείδησης·

14. καταδικάζει δριμύτατα όλες τις πράξεις καταστολής που πραγματοποιούνται από τις ρωσικές αρχές και που στρέφονται κατά των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης·

15. αναγνωρίζει το περιθώριο της εκτίμησης που έχουν οι ρωσικές αρχές όσον αφορά τη ρύθμιση της προστασίας των δημόσιων χώρων λατρείας· ωστόσο, εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του όσον αφορά τις δυσανάλογες και σοβαρές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στα μέλη του συγκροτήματος πανκ μουσικής «Pussy Riot»·

16. εκφράζει την ανησυχία του για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ασκούντων το Falun Gong κατά τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας και απόρριψης της έφεσης του Falun Gong από το «Ρωσικό Ανώτατο Δικαστήριο» στις 4 Ιουλίου 2012·

17. εκφράζει την βαθειά του ανησυχία σχετικά με άλλες δίκες με πολιτικά κίνητρα, και ιδίως σχετικά με την ποινική δίωξη επιστημόνων που κατηγορούνται για κατασκοπεία λόγω συνεργασίας με ξένα επιστημονικά ιδρύματα, την ποινική απόφαση που καταδικάζει την ακτιβίστρια της αντιπολίτευσης Taisiya Osipova σε 8 χρόνια σε σωφρονιστική αποικία –η οποία ελήφθη σε μια δίκη που αναφέρεται ότι είχε πολιτικά κίνητρα, στην οποία έγινε χρήση αμφιβόλων και ενδεχομένως κατασκευασμένων στοιχείων και η οποία δεν πληρούσε τα πρότυπα της δίκαιης δίκης–, την κράτηση και απαγγελία ποινικής καταδίκης με πολιτικά κίνητρα κατά περισσότερων από δώδεκα συμμετεχόντων στην διαδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στις 6 Μαΐου, οι οποίοι κατηγορήθηκαν άδικα στις λεγόμενες «μαζικές εξεγέρσεις», και σχετικά με την δικαστική έρευνα εις βάρος ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, όπως είναι οι Alexei Navalny, Boris Niemcov και Sergej Udelcov·

18. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία· τονίζει ότι χωρίς διεθνή στήριξη ενδέχεται οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να χάσουν την ορμή τους και να παραμείνουν πίσω·

19. ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στήριξη στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στη Ρωσική Ομοσπονδία·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Γεωργίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.