Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0436/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0436/2012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl teisingumo naudojimo Rusijoje politiniais tikslais

10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0427/2012

Procedūra : 2012/2789(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0436/2012
Pateikti tekstai :
B7-0436/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0436/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl teisingumo naudojimo Rusijoje politiniais tikslais

(2012/2789(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į galiojantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS)[1] ir 2008 m. prasidėjusias derybas dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo,

–   atsižvelgdamas į tebevykstančias derybas dėl naujo susitarimo, kuriuo nustatomas naujas išsamus ES ir Rusijos santykių pagrindas, taip pat į 2010 m. inicijuotą Partnerystę siekiant modernizavimo,

–   atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ESBO/ODIHR), ESBO parlamentinės asamblėjos ir Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos pareiškimą po tarptautinės 2011 m. gruodžio 4 d. vykusių rinkimų į Valstybės Dūmą stebėjimo misijos,

–   atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2012 m. gegužės 11 d. pareiškimą dėl opozicijos lyderių suėmimo Maskvoje ir 2012 m. birželio 12 d. pareiškimą dėl naujo viešų susirinkimų įstatymo,

–   atsižvelgdamas į NVO veiklą Rusijoje reglamentuojantį 2012 m. liepos 20 d. įstatymą dėl tam tikrų Rusijos Federacijos teisėkūros aktų dalinio pakeitimo siekiant reguliuoti nekomercinių organizacijų, atliekančių užsienio agentų vaidmenį, veiklą,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnius pranešimus ir rezoliucijas dėl ES ir Rusijos santykių ir dėl padėties Rusijoje bei dėl naujausių Dūmos ir prezidento rinkimų Rusijoje,

–   atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Rusijos Federacijos Konstitucija garantuoja Federacijos piliečiams visas teises ir laisves; kadangi Rusija, kaip Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) narė ir pasirašiusi daugelį tarptautinių sutarčių, įskaitant Europos žmogaus teisių konvenciją, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą bei Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, įsipareigojo saugoti ir remti žmogaus teises, pagrindines laisves ir teisės viršenybę;

B.  kadangi Rusijos Federacijoje Vladimiro Putino laikais trūksta pasitikėjimo teisės viršenybe ir teismų nepriklausomumu, teismo procesai aiškiai neatitinka tarptautiniu mastu pripažintų standartų ir naudojami politiškai motyvuotu būdu;

C. kadangi opozicijos aktyvistų suėmimas bei įkalinimo kalėjimuose ir baudžiamosiose kolonijose nuosprendžiai Rusijoje naudojami politiškai, kaip politinės opozicijos lyderių įbauginimo metodai;

D. kadangi Prezidentas D. Putinas pareiškė, jog būtina kuo skubiau įveikti didžiulę korupciją Rusijoje, taip pat viešai įsipareigojo stiprinti teisės viršenybę Rusijoje ir išreiškė susirūpinimą dėl Rusijos teismų ir teisės sistemos nepriklausomumo;

E.  kadangi pagal 2012 m. birželio 9 d. naujuosius viešų susirinkimų įstatymo pakeitimus neteisėtų viešų susirinkimų dalyviams numatytos didelės baudos, taip pat priverstinių darbų bausmė asmenims, kurie kliudo pėsčiųjų ir transporto priemonių judėjimui arba sukelia žalos kitiems asmenims; kadangi pagal šį įstatymą bent du kartus administracine nuobauda nuteisti asmenys neturi teisės organizuoti demonstracijų;

F.  kadangi nepriklausomos nevyriausybinės organizacijos ir pilietinės visuomenės veikla yra demokratijos ir modernios visuomenės pamatas; kadangi naujaisiais Dūmos įstatymais, kuriais reglamentuojama pilietinė veikla, sugriežtinami reikalavimai NVO, naudojančioms iš užsienio gautas lėšas, ir joms suteikiamas „užsienio agento“ statusas, vėl nusikaltimu laikomas „šmeižtas“ ir suteikiama galimybė blokuoti tinklavietes, kurių turinys, kaip manoma, yra nederamas; kadangi dėl naujųjų įstatymų, kuriais reglamentuojama pilietinė visuomenė, kliudoma Rusijos visuomenės permainoms ir ribojamas jos vystymasis, taip pat kovojama su politinės opozicijos veikla, padidinant jos finansines ir politines sąnaudas;

G. kadangi pagrindinės nevyriausybinės organizacijos pareiškė, kad jos ir toliau priims finansavimą iš užsienio, bet nesiregistruos kaip „užsienio agentai“ ir užginčys įstatymą teismuose;

H. kadangi Europos Parlamentas paskelbė, kad paskutiniai Dūmos rinkimai nebuvo laisvi ir sąžiningi; kadangi nuo Vladimiro Putino valdžios Rusijoje pradžios Vakarų stebėtojai jokių rinkimų šioje šalyje nepripažino laisvais ir demokratiniais;

I.   kadangi 2012 m. birželio 26 d. JAV Senato komitetas vienbalsiai priėmė įstatymą, kuriuo žmogaus teisių pažeidimais įtariamiems pareigūnams draudžiama atvykti į JAV ir kuris Sergejaus Magnickio, 2009 m. mirusio kalėjime po to, kai jis atskleidė Rusijos mokesčių tarnybų ir Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų korupciją, garbei pavadintas Magnickio įstatymu; S. Magnickio suėmimas ir vėlesnė mirtis daugeliui žmonių tapo neteisingumo Rusijoje simboliu; kadangi Rusija pasmerkė šio įstatymo priėmimą;

J.   kadangi Rusijos Tyrimų komiteto vadovas Aleksandras Bastrykinas grasino mirtimi nepriklausomo savaitraščio „Novaja Gazeta“ redaktoriaus pavaduotojui Sergejui Sokolovui;

K. kadangi 2012 m. rugpjūčio 28 d. Smolensko apylinkės teismas nuteisė opozicijos ir neregistruotos partijos „Kitokia Rusija“ aktyvistę Taisiją Osipovą aštuoneriems metams įkalinimo baudžiamojoje kolonijoje; kadangi T. Osipova neprisipažino kalta; kadangi jos vyras Sergejus Fomčenkovas yra vienas iš partijos „Kitokia Rusija“ lyderių;

L.  kadangi naujuoju tinklavietes reglamentuojančiu įstatymu, kurį taikant turėtų būti nuo pornografijos apsaugoti vaikai ir į juodąjį sąrašą įtrauktos nederamo turinio tinklavietės, judama link neobjektyvios cenzūros, taikomos demokratinės opozicijos, laisvos žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės aktyvistų pateikiamai informacijai;

M. kadangi svarbu, jog santykiuose su Rusijos Federacija ES reikštų vieningą nuomonę, parodytų solidarumą ir vienybę;

N. kadangi bendrame pareiškime dėl Partnerystės siekiant modernizavimo ES ir Rusija pareiškė, kad plėtojami jų santykiai grindžiami tvirtu įsipareigojimu laikytis demokratinių principų, pagrindinių ir žmogaus teisių, teisės viršenybės ir teismų nepriklausomumo principo; kadangi Partnerystė siekiant modernizavimo turėtų būti neatsiejama naujojo Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo dalis;

1.  pabrėžia, kad būsima ES ir Rusijos santykių raida priklausys nuo pastangų stiprinti demokratiją, teisės viršenybę ir pagarbą pagrindinėms teisėms Rusijos Federacijoje;

2.  pastebi, kad po 2012 m. kovo mėn. prezidento rinkimų Rusijoje buvo greitai priimta keletas represyvių įstatymų, kuriais pirmą kartą po TSRS žlugimo Rusijos istorijoje iš esmės vienu metu suvaržytos trys pagrindinės laisvės – išraiškos laisvė, susirinkimo laisvė ir asociacijos laisvė; šis precedento neturintis teisės aktų rinkinys akivaizdžiai yra Rusijos valdžios institucijų atsakas į gausius viešus protestus, vykusius 2012 m. žiemą ir pavasarį; priėmus šiuos įstatymus, kuriuos lydi protestų dalyviams, politinei opozicijai, žmogaus teisių gynėjams ir NVO priešiška vyriausybės retorika, teisinės ir politinės nevyriausybinių organizacijų veiklos sąlygos gerokai pablogėjo;

3.  ragina Rusiją, kaip Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) narę ir pasirašiusią daugelį tarptautinių sutarčių, įskaitant Europos žmogaus teisių konvenciją, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą bei Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, įgyvendinti savo įsipareigojimus žmogaus teisių, teisės viršenybės ir teismo procesų nepriklausomybės srityje;

4.  ragina Vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, taip pat Komisiją nuosekliai ir iš esmės remti pilietinės visuomenės aktyvistus ir naujų paprastų žmonių socialinių judėjimų atstovus, pasisakančius prieš Rusijos valdžios institucijų nedemokratinę praktiką; ragina ES nuolat spausti Rusijos valdžios institucijas laikytis ESBO reikalavimų dėl žmogaus teisių, demokratijos, teisės viršenybės ir teismų nepriklausomumo;

5.  griežtai smerkia Rusijos Dūmą už priimtus naujus teisės aktus dėl viešų susirinkimų ir NVO bei ragina Rusijos valdžios institucijas persvarstyti naujuosius teisės aktus dėl viešų susirinkimų ir NVO ir pašalinti nepriklausomų NVO ir pilietinės visuomenės aktyvistų veiklos suvaržymus; ragina naujuose įstatymuose išdėstyti tikslias teisės nuostatas, kad būtų išvengta naujųjų įstatymų įvairaus aiškinimo ir naudojimo politiniais tikslais;

6.  yra labai susirūpinęs dėl 2012 m. liepos 20 d. įstatymu atliktų NVO veiklą Rusijoje reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų, kuriais paramą iš užsienio gaunančios nevyriausybinės organizacijos vadinamos „nekomercinėmis organizacijomis, atliekančiomis užsienio agentų vaidmenį“;

7.  pabrėžia, kad nevyriausybines organizacijas vadinant „užsienio agentais“ dėl istorinių priežasčių sąmoningai iškreipiama tikrovė, sukeliamos neigiamos asociacijos ir gėdos žyme paženklinamos iš užsienio lėšų gaunančios organizacijos, taip mažinant visuomenės paramą joms Rusijoje;

8.  pabrėžia, kad politinės veiklos apibrėžtis naujajame įstatyme yra sąmoningai miglota ir neparemta teisinėmis sąvokomis, o tai neleidžia NVO ir jų nariams suprasti, ar jie pažeidžia įstatymo nuostatas, taip pat sukuria sąlygas, kad įstatymas būtų taikomas piktnaudžiaujant, pasirinktinai ir politiniais sumetimais;

9.  ragina ES patvirtinti Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl žmogaus teisių Rusijoje, nes tai pabrėžtų ES susirūpinimą dėl nuolat priešiškos žmogaus teisėms aplinkos, įskaitant tai, kad pilietinei visuomenei reikia erdvės, kad ji galėtų veikti be nepagrįstų apribojimų, o žmogaus teisių gynėjams ir pilietinės visuomenės aktyvistams – saugumo; nerimauja dėl klestinčio nebaudžiamumo, susijusio su tebevykstančiais kankinimais, prievartiniais dingimais ir kitais sunkiais pažeidimais Rusijos Federacijos regionuose, ir pabrėžia, jog svarbu, kad Rusija visapusiškai įgyvendintų Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus kaip priemonę tų pažeidimų problemai spręsti;

10. pastebi, kad Partnerystė siekiant modernizavimo turi ne tik apimti ekonominius ir technologinius klausimus ir problemas, bet ir turi būti grindžiama plačiu bendradarbiavimu, ypač teisės viršenybės, žmogaus teisių apsaugos ir patikimos teisės sistemos kūrimo srityje;

11. teigiamai vertina tai, kad JAV Senato komitetas priėmė įstatymą, kuriuo žmogaus teisių pažeidimais įtariamiems pareigūnams draudžiama atvykti į JAV; remia su Magnickio byla susijusias teisėkūros iniciatyvas Kanados, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų ir Lenkijos parlamentuose; ragina Europos Komisiją ir valstybes nares priimti panašius teisės aktus; be to, reikalauja, kad Rusijos valdžios institucijos nutrauktų keistą pomirtinį Sergejaus Magnitskio baudžiamąjį persekiojimą;

12. primena Michailo Chodorkovskio ir Platono Lebedevo antrojo teismo proceso, nuosprendžio ir tolesnio ilgalaikio įkalinimo bausmės politinį kontekstą ir pasirinktinį teisingumo sistemos naudojimą; pastebi, kad politinis pasinaudojimas teismu šioje byloje yra vienas iš niūriausių Rusijos teismų priklausomumo pavyzdžių; ragina Prezidentą V. Putiną visapusiškai laikytis Prezidentinės žmogaus teisių komisijos rekomendacijų šioje byloje ir jas įgyvendinti;

13. primena ilgai trukusią Michailo Chodorkovskio bylą, kuri iki šiol laikoma vienu iš baisiausių pasirinktinio ir politizuoto teisingumo sistemos naudojimo Rusijos Federacijoje pavyzdžių; pastebi, kad kaltinimų M. Chodorkovskiui politinį pobūdį pripažino ir pasmerkė pagrindinės žmogaus teisių organizacijos ir teisės specialistai; primena, kad po M. Chodorkovskio antrojo teismo proceso, nuosprendžio ir tolesnio įkalinimo organizacija „Amnesty International“ paskelbė M. Chodorkovskį sąžinės kaliniu;

14. griežtai smerkia visus Rusijos valdžios institucijų represinius veiksmus, nukreiptus prieš pilietinės visuomenės atstovus ir demokratinę opoziciją;

15. pripažįsta, kad labai vertinamas Rusijos valdžios institucijų vykdomas viešųjų maldos vietų apsaugos reglamentavimas; tačiau yra itin susirūpinęs neproporcinga ir didele bausme pankroko grupės „Pussy Riot“ narėms;

16. yra susirūpinęs dėl Falun Gong mokymo besilaikančių asmenų teisinių teisių pažeidimų Rusijoje teismo proceso metu ir dėl to, kad Rusijos Aukščiausiasis teismas 2012 m. liepos 4 d. atmetė Falun Gong judėjimo apeliaciją;

17. yra labai susirūpinęs dėl kitų politiškai motyvuotų teismo procesų, be kita ko, dėl mokslininkų, kaltinamų šnipinėjimu dėl bendradarbiavimo su užsienio mokslo įstaigomis, baudžiamojo persekiojimo, dėl baudžiamojo nuosprendžio opozicijos aktyvistei Taisijai Osipovai, kuriai skirti aštuoneri metai kolonijos ir kurios teismo procesas, kaip teigiama, buvo politiškai motyvuotas, jame naudoti abejotini ir galbūt suklastoti įrodymai ir jis neatitiko sąžiningo teismo proceso standartų, taip pat dėl augiau nei dešimties gegužės 6 d. protesto demonstracijų dalyvių, suėmimo ir politiškai motyvuotų baudžiamųjų kaltinimų jiems, neteisingai juos kaltinant tariamomis masinėmis riaušėmis, bei dėl baudžiamųjų tyrimų, pradėtų prieš opozicijos aktyvistus, pvz., prieš Aleksejų Navalnį, Borisą Nemcovą, Sergejų Udalcovą;

18. ragina Europos Komisiją remti stiprėjančią pilietinę visuomenę Rusijoje; pabrėžia, kad be tarptautinės paramos pilietinės visuomenės organizacijų veikla gali prarasti pagreitį ir susilpnėti;

19. ragina Komisiją teikti paramą nevyriausybinėms organizacijoms, institucijoms ir organizacijoms, besidominčioms žmogaus teisių klausimais ir teismų nepriklausomumu Rusijos Federacijoje;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Gruzijos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.