Návrh uznesenia - B7-0436/2012Návrh uznesenia
B7-0436/2012

NÁVRH UZNESENIA o politickom využívaní justície v Rusku

10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0427/2012

Postup : 2012/2789(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0436/2012
Predkladané texty :
B7-0436/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0436/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o politickom využívaní justície v Rusku

(2012/2789(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na platnú Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej[1] a na rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom, ktoré sa začali v roku 2008,

–   so zreteľom na prebiehajúce rokovania o novej dohode, ktorou sa stanoví nový komplexný rámec pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom, a na partnerstvo pre modernizáciu, ktoré sa začalo v roku 2010,

–   so zreteľom na vyhlásenie Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, Parlamentného zhromaždenia OBSE a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v nadväznosti na medzinárodnú pozorovateľskú misiu na voľbách do Štátnej dumy zo 4. decembra 2011,

–        so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky EÚ Catheriny Ashtonovej z 11. mája 2012 o zatknutí opozičných lídrov v Moskve a z 12. júna 2012 o novom zákone o verejných zhromaždeniach,

–   so zreteľom na právne predpisy o mimovládnych organizáciách v Rusku podľa zákona z 20. júla 2012 o novelizácii určitých legislatívnych aktov Ruskej federácie o regulovaní činností neziskových organizácií vykonávajúcich funkcie zahraničných agentov,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o vzťahoch EÚ a Ruska a o situácii v Rusku, ako aj o posledných parlamentných a prezidentských voľbách v Rusku;

–   so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom v oblasti ľudských práv,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže ústava Ruskej federácie zaručuje jej občanom plné práva a slobody; keďže Rusko sa ako člen Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a ako zmluvná strana mnohých medzinárodných zmlúv vrátane Európskeho dohovoru o ľudských právach, Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach zaviazalo chrániť a presadzovať ľudské práva, základné slobody a zásady právneho štátu;

B.  keďže v Ruskej federácii za éry Vladimira Putina panuje nedostatočná dôvera v právny štát a nezávislosť súdnictva, súdne procesy jasne nespĺňajú medzinárodne uznávané štandardy a sú zneužívané politicky motivovaným spôsobom;

C. keďže zatýkanie politických aktivistov a tresty väzenia a pracovného tábora sú využívané politicky ako metódy zastrašovania lídrov politickej opozície v Rusku;

D. keďže prezident Putin vyhlásil, že je naliehavo potrebné vyriešiť problém enormnej korupcie v Rusku, a verejne sa zaviazal k posilneniu zásad právneho štátu v Rusku a poukázaniu na znepokojivú situáciu, pokiaľ ide o nezávislosť ruského súdneho a právneho systému;

E.  keďže nové zmeny zákona z 9. júna 2012 o verejných zhromaždeniach stanovujú vysoké pokuty pre účastníkov nezákonných verejných zhromaždení, ako aj nútené práce pre tých, ktorí bránia pohybu chodcov a vozidiel alebo prispejú k ujme druhých; keďže podľa tohto zákona ľudia, ktorí boli odsúdení k správnej sankcii druhýkrát, nebudú môcť organizovať demonštrácie;

F.  keďže nezávislé mimovládne organizácie a činnosti občianskej spoločnosti sú základnými kameňmi demokracie a modernej spoločnosti; keďže nové právne predpisy Dumy o občianskych aktivitách zvýšia požiadavky na mimovládne organizácie poberajúce zahraničné granty a dajú im štatút „zahraničných agentov“, obnovia kriminalizáciu „hanobenia“ a zavedú možnosť blokovať webové stránky, ktoré vyzerajú, že majú nevhodný obsah; keďže nový zákon o občianskej spoločnosti vedie k blokovaniu zmien v ruskej spoločnosti a obmedzuje jej rozvoj, a obmedzuje tiež činnosť opozície zvýšením jej finančných a politických nákladov;

G. keďže hlavné mimovládne organizácie oznámili, že budú naďalej dostávať granty zo zahraničia, ale nebudú sa registrovať ako „zahraniční agenti“, keďže budú bojovať s právom na súde;

H. keďže Európsky parlament vyhlásil posledné voľby do Dumy za neslobodné a nespravodlivé; keďže od prevzatia moci v Rusku Vladimirom Putinom neboli žiadne voľby v tejto krajine uznané západnými pozorovateľmi za slobodné a demokratické;

I.   keďže 26. júna 2012 výbor amerického Senátu jednomyseľne schválila zákon zakazujúci vstup do Spojených štátov činiteľom podozrivým z porušovania ľudských práv a pomenoval ho „Magnitského zákon“ na počesť Sergeja Magnitského, ktorý zomrel v roku 2009 vo väzení po tom, ako odhalil korupciu v radoch ruských daňových služieb a ministerstva vnútra; jeho zatknutie a následná smrť sa pre mnoho ľudí stali symbolom ruskej nespravodlivosti; keďže Rusko odsúdilo prijatie tohto zákona;

J.   keďže, Alexander Bastyrkin, vedúci Vyšetrovacieho výboru Ruska, sa vyhrážal smrťou Sergejovi Sokolovovi, zástupcovi šéfredaktora nezávislého týždenníka Novaja Gazeta;

K. keďže 28. augusta 2012 Okresný súd v Smolensku odsúdil Taisiju Osipovovú, opozičnú aktivistku a členku neregistrovanej strany Iné Rusko, na 8 rokov v gulagu; keďže pani Osipovová sa cíti byť nevinnou; keďže jej manžel Sergej Fomčenkov je jedným z lídrov strany Iné Rusko;

L.  keďže nový zákon o webových stránkach, ktorý by mal chrániť deti pred pornografiou a vytvoriť tzv. čierny zoznam nevhodných stránok, vedie k svojvoľnej cenzúre informácií demokratickej opozície, slobodných médií a aktivistov občianskej spoločnosti;

M. keďže je dôležité, aby EÚ v rámci svojich vzťahov s Ruskou federáciou vystupovala jednotne, prejavovala solidaritu a preukazovala jednotu;

N. keďže EÚ a Rusko v spoločnom vyhlásení o partnerstve pre modernizáciu uviedli, že ich rozvíjajúci sa vzťah je založený na hlbokej oddanosti demokratickým zásadám, základným a ľudským právam a zásadám právneho štátu a nezávislosti súdnictva; keďže partnerstvo pre modernizáciu by malo byť neoddeliteľnou súčasťou novej dohody o partnerstve a spolupráci;

1.  zdôrazňuje, že budúci vývoj vzťahov medzi EÚ a Ruskom bude závisieť od úsilia vynaloženého na posilnenie demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv v Ruskej federácii;

2.  konštatuje, že od prezidentských volieb v Rusku v marci 2012 bol rýchlo prijatý rad represívnych zákonov v Ruskej federácii, prvýkrát v post-sovietskych dejinách Rusko zásadne obmedzuje tri základné slobody zároveň – slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania a slobodu združovania; tento bezprecedentný legislatívny balík je jednoznačne reakcia ruských orgánov na početné verejné protesty v zime a na jar roku 2012, a v dôsledku prijatia týchto zákonov, ktoré sprevádzala nepriateľská vládna rétorika voči účastníkom protestov, politickej opozícii, obrancom ľudských práv a mimovládnym organizáciám, sa právne a politické podmienky pre mimovládne organizácie výrazne zhoršili;

3.  vyzýva Rusko, aby ako člen Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a zmluvná strana mnohých medzinárodných zmlúv vrátane Európskeho dohovoru o ľudských právach, Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach plnil svoje záväzky v oblasti ľudských práv, právneho štátu a nezávislého súdnictva;

4.  žiada vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a Komisiu o konzistentnú a dôraznú podporu aktivistov občianskej spoločnosti a predstaviteľov nového sociálneho hnutia zdola proti nedemokratickým postupom ruských orgánov; žiada EÚ, aby vyvíjala neustály tlak na ruské orgány, aby spĺňali štandardy OBSE ľudských práv, demokracie, právneho štátu a nezávislosti súdnictva;

5.  dôrazne odsudzuje ruskú Dumu za zavedenie nových právnych predpisov o verejných zhromaždeniach a mimovládnych organizáciách a vyzýva ruské orgány, aby prehodnotili nové právne predpisy týkajúce sa verejných zhromaždení a mimovládnych organizácií, a na odstránenie obmedzení činnosti nezávislých mimovládnych organizácií a aktivistov občianskej spoločnosti; žiada presné znenie v novej legislatíve, aby sa zabránilo mnohým možnostiam výkladu a politickému zneužívaniu nových právnych predpisov;

6.  je hlboko znepokojený zmenami zavedenými do právnych predpisov upravujúcich činnosť mimovládnych organizácií v Rusku podľa zákona z 20. júla 2012, ktoré označujú ako „neziskové organizácie vykonávajúce funkciu zahraničných agentov“ mimovládne organizácie, ktoré dostávajú podporu zo zahraničia;

7.  zdôrazňuje, že označenie mimovládnych organizácií ako „zahraničných agentov“ je z historických dôvodov úmyselným prekrútením skutočnosti, ktoré vedie k negatívnym konotáciám a spôsobuje stigmatizáciu organizácií, ktoré dostávajú financovanie zo zahraničných zdrojov, čo narušuje ich verejnú podporu v Rusku;

8.  Zdôrazňuje, že vymedzenie pojmu „politická činnosť“ v novom zákone je zámerne vágne a nie je založené na právnych pojmoch, čo MVO a ich členom znemožňuje, aby pochopili, či porušujú ustanovenia zákona alebo nie, a vytvára podmienky pre zneužitie, selektívne a politicky motivované uplatňovanie práva;

9.  vyzýva EÚ, aby prijala závery Rady pre zahraničné veci o ľudských právach v Rusku, v ktorých by sa poukázalo na znepokojenie EÚ nad neustále nepriaznivou situáciou v oblasti ľudských práv, a to aj pokiaľ ide o potrebu priestoru pre občiansku spoločnosť na to, aby fungovala bez neoprávnených obmedzení, a bezpečnosť ochrancov ľudských práv a aktivistov občianskej spoločnosti; vyjadruje znepokojenie nad rozšírenou beztrestnosťou v súvislosti s pretrvávajúcim mučením, násilnými únosmi a ďalšími závažnými prípadmi zneužívania v Ruskej federácii a zdôrazňuje, že je dôležité, aby Rusko plne vykonávalo rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, prostredníctvom čoho by sa tieto prípady zneužívania riešili;

10. poznamenáva, že partnerstvo pre modernizáciu by malo zahŕňať nielen hospodárske a technologické otázky a problémy, ale musí sa tiež zakladať na širokej spolupráci, najmä v oblastiach právneho štátu, ochrany ľudských práv a vývoja spoľahlivého právneho systému;

11. víta prijatie výborom amerického Senátu zákona zakazujúceho vstup do USA činiteľom podozrivým z porušovania ľudských práv; podporuje legislatívne iniciatívy v prípade Magnitského v národných parlamentoch Kanady, Spojeného kráľovstva, Holandska a Poľska; podnecuje Európsku komisiu a členské štáty, aby prijali podobné zákony; okrem toho žiada ruské orgány, aby zastavili zvláštne posmrtné stíhanie Sergeja Magnitského;

12. Pripomína politický kontext a využitie selektívnej spravodlivosti v druhom procese, rozsudku a treste na ďalšie dlhé väznenie pred Michaila Chodorkovského a Platona Lebedeva; konštatuje, že politické využívanie súdu v tomto prípade je jeden z najhorších príkladov nedostatočnej nezávislosti ruského súdnictva; vyzýva prezidenta Putina, aby plne zohľadnil a vykonal odporúčania prezidentskej komisie pre ľudské práva, pokiaľ ide o tento prípad;

13. pripomína dlhodobý prípad Michaila Chodorkovského, ktorý sa dodnes považuje za jeden z najvážnejších príkladov použitia selektívnej a spolitizovanej spravodlivosti v Ruskej federácii; konštatuje, že politická povaha obvinenia proti pánovi Chodorkovskému bola uznaná a odsúdená poprednými organizáciami pre ľudské práva a právnymi expertmi; pripomína, že po jeho druhom procese, odsúdení a pokračujúcom väznení Amnesty International vyhlásila pána Chodorkovského za väzňa svedomia;

14. dôrazne odsudzuje všetky akty represie zo strany ruských orgánov a zameraných na zástupcov občianskej spoločnosti a demokratickej opozície;

15. uznáva priestor, ktorý požívajú ruské orgány s ohľadom na reguláciu ochrany verejných miest bohoslužieb; je však hlboko znepokojený neprimeraným a vážnym trestom pre členky punkovej skupiny Pussy Riot;

16. je znepokojený porušovaním zákonných práv osôb praktizujúcich Falun Gong v Rusku v priebehu zákonného postupu a odmietnutím odvolania Falun Gongu zo strany ruského najvyššieho súdu 4. júla 2012;

17. je hlboko znepokojený ďalšími politicky motivovanými procesmi, najmä trestným stíhaním vedcov obvinených zo špionáže pre spoluprácu so zahraničnými vedeckými inštitúciami, odsúdením opozičnej aktivistami Taisije Osipovovej na 8 rokov v pracovnom tábore v súdnom konaní označovanom ako politicky motivovanom, s použitím pochybných a možno vymyslených dôkazov a nespĺňajúcim štandardy spravodlivého procesu, väznením a politicky motivovaným obvinením viac než desiatky účastníkov protestnej demonštrácie v Moskve dňa 6. mája, neprávom obvinených z údajných „masových nepokojov“, a vyšetrovaním trestných činov vedeným proti opozičním aktivistom, ako je Alexej Navalny, Boris Nemcov, Sergej Udelcov;

18. vyzýva Európsku komisiu, aby podporovala posilnenie občianskej spoločnosti v Rusku; zdôrazňuje, že bez medzinárodnej podpory môžu organizácie občianskej spoločnosti stratiť dynamiku a zaostať;

19. vyzýva Komisiu, aby poskytla podporu mimovládnym organizáciám, inštitúciám a organizáciám, ktoré sledujú dodržiavanie ľudských práv a nezávislosť súdov v Ruskej federácii;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, vláde a parlamentu Gruzínska, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.