Návrh usnesení - B7-0437/2012Návrh usnesení
B7-0437/2012

  NÁVRH USNESENÍ o politickém využívání soudnictví v Rusku

  10. 9. 2012 - (2012/2789(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

  Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin za skupinu ALDE

  Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0427/2012

  Postup : 2012/2789(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0437/2012
  Předložené texty :
  B7-0437/2012
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B7‑0437/2012

  Usnesení Evropského parlamentu o politickém využívání soudnictví v Rusku

  (2012/2789(RSP))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku a o vztazích EU a Ruska, obzvláště na  své usnesení ze dne 17. února 2011 o právním státě v Rusku[1],

  –   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ruskou federací[2], která vstoupila v platnost v roce 1997 a jejíž platnost byla prodloužena do doby, než bude nahrazena novou dohodou,

  –   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 17. srpna 2012 k odsouzení členek punkové skupiny „Pussy Riot“ v Rusku,

  –   s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 10. července 2012 a 12. června 2012 k pozměňovacím návrhům týkajícím se ruského zákona o nevládních organizacích a k právu na shromažďování v Rusku,

  –   s ohledem na konzultace mezi EU a Ruskem o lidských právech,

  –   s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, Deklaraci OSN o zastáncích lidských práv a Deklaraci OSN o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských organizací propagovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody,

  –   s ohledem na partnerství pro modernizaci a závazek vyjádřený ruskými čelními představiteli respektovat právní stát jakožto nezbytný základ pro modernizaci Ruska,

  –   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že Evropská unie i nadále podporuje další prohlubování a rozvoj vztahů mezi EU a Ruskem v souladu se zásadami zakotvenými v partnerství pro modernizaci, jež se zakládají na neochvějné věrnosti demokratickým zásadám, dodržování základních a lidských práv a na právním státu;

  B.  vzhledem k tomu, že se Rusko jako člen Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a signatář deklarací OSN zavázalo k ochraně a podpoře lidských práv, základních svobod a právního státu;

  C. vzhledem k tomu, že několik soudních řízení a procesů s aktivisty z řad občanské společnosti, novináři a politickou opozicí v posledních letech zpochybnilo nezávislost a nestrannost soudních orgánů Ruské federace;

  D. vzhledem k tomu, že přípravné řízení, soudní řízení a rozsudek v případě punkové skupiny „Pussy Riot“ byly mezinárodním společenstvím včetně EU zpochybněny;

  E.  vzhledem k tomu, že přední představitelé opozice jsou stále soudně vyšetřováni kvůli uspořádání pokojných demonstrací ve dnech 6. května 2012 a 12. června 2012 a kvůli aktivní účasti na těchto demonstracích;

  F.  vzhledem k tomu, že nezávislí novináři, aktivisté z řad občanské společnosti, právníci a zastánci lidských práv často čelí výhrůžkám a násilí;

  G. vzhledem k tomu, že právní předpisy týkající se nevládních organizací a právní předpisy upravující právo na svobodu shromažďování jsou používány k utlačování občanské společnosti, potlačování opozičních politických názorů a k pronásledování nevládních organizací, demokratické opozice a sdělovacích prostředků;

  H. vzhledem k tomu, že ruské orgány dosud nevyřešily případy novinářek Anny Politkovské a Natálie Estěmirovové ani smrt právníka Sergeje Magnitského;

  I.   vzhledem k tomu, že i navzdory prohlášením a závazkům prezidenta Putina a premiéra Medveděva vzrůstá tlak vyvíjený na politické svobody ruských občanů;

  J.   vzhledem k tomu, že od skončení voleb do Dumy dne 4. prosince 2011 vyjadřují ruští občané na řadě masových demonstrací svou touhu po větší míře demokracie, po svobodných a spravedlivých volbách a důkladné politické reformě;

  K. vzhledem k tomu, že člen Státní dumy Gennadij Gudkov čelí bezprostřední hrozbě propuštění ze zákonodárného sboru, a to bez náležitého právního základu nebo patřičného politického postupu;

  L.  vzhledem k tomu, že svoboda projevu, shromažďování a politický pluralizmus jsou základními kameny demokracie a moderní společnosti a zdrojem politické legitimity;

  1.  konstatuje, že smysluplné a konstruktivní vztahy mezi EU a Ruskem závisejí na snaze Ruska posílit na svém území demokracii, právní stát a dodržování základních práv; zdůrazňuje, že střednědobá a dlouhodobá politická a hospodářská stabilita a rozvoj Ruska závisí na rozmachu právního státu a na tom, zda si země zvolí skutečně demokratickou cestu;

  2.  vyjadřuje své mimořádné znepokojení nad stavem právního státu a nad zjevnými nedostatky soudního systému v Rusku; vyzývá ruské orgány, aby se zapojily do justičních a správních reforem s cílem ukončit politické ovlivňování soudnictví;

  3.  odsuzuje pokračující politické využívání soudnictví k potlačování odporu občanské společnosti, politické opozice a svobodných sdělovacích prostředků v Rusku;

  4.  připomíná ruským orgánům, že jsou podle ústavy Ruské federace, vnitrostátních právních předpisů a mezinárodních závazků povinny dodržovat lidská práva, chránit základní svobody a zajistit nezávislost soudnictví;

  5.  povzbuzen vzrůstajícím zapojováním se ruské občanské společnosti zdůrazňuje, že tento trend vyžaduje politickou podporu a povzbuzení; domnívá se, že revidované právní předpisy týkající se nevládních organizací a práva na poklidné shromažďování směřují proti těmto společenským tendencím a poškozují zájem vybudovat demokratické a pluralistické Rusko;

  6.  bere na vědomí pokojné demonstrace za spravedlivé volby, které se konaly v Moskvě ve dnech 6. května 2012 a 12. června 2012; vyjadřuje politování nad skutečností, že demonstrace ze dne 6. května byla poznamenána nepřiměřeným násilím policie proti poklidně protestujícím osobám; odsuzuje následné povyšování a odměňování policistů, kteří se podíleli na násilí a stíhání čelních představitelů opozice z důvodu pořádání „masových nepokojů“;

  7.  vyzývá ruské orgány, aby dodržovaly svobodu shromažďování a zastavily pokračující obtěžování čelních představitelů demokratické opozice; považuje probíhající soudní procesy s Alexejem Navalným, Iljou Jašinem a dalšími aktivisty za příklady politického využívání soudnictví;

  8.  vyjadřuje své hluboké znepokojení ohledně rozsudku v nedávném soudním procesu a odsouzení členek punkové skupiny „Pussy Riot“ Naděždy Tolokonnikovové, Marije Aljochinové a Jekatěriny Samucevičové; odsuzuje údajné špatné zacházení s členkami skupiny ve vazební věznici i údajné nesrovnalosti provázející soudní řízení; domnívá se, že rozsudek je v rozporu s poklidným, i když sporným, způsobem, kterým vyjádřily své názory; vyzývá ruské orgány, aby tento rozsudek v souladu s ruskými mezinárodními závazky revidovaly z hlediska dodržování svobody projevu;

  9.  je znepokojen pokračujícím politickým pronásledováním a možným propuštěním člena Státní dumy Gennadije Gudkova ze zákonodárného sboru; je znepokojen očekávaným hlasováním o propuštění Gennadije Gudkova ze Státní dumy bez dodržování řádného postupu a z údajně politických důvodů ze strany vládnoucích elit;

  10. odsuzuje obtěžování aktivistů z řad občanské společnosti, zastánců lidských práv a nezávislých novinářů prostřednictvím iniciování bezdůvodných domovních prohlídek, předvolání na policii, zabavování soukromého majetku a veřejných urážek jednotlivců a jejich rodin;

  11. vyzývá ruské orgány, aby zjednaly spravedlnost v případě Sergeje Magnitského a pohnaly před soud pachatele vražd Anny Politkovské a Natálie Estěmirovové; vyzývá k nezávislému soudnímu přezkumu rozsudků v případě Michaila Chodorkovského a Platona Lebeděva;

  12. odsuzuje nedávná rozhodnutí kriminalizovat veřejné informace o sexuální orientaci a genderové identitě, jež byla odsouhlasena v různých ruských regionech a podobné plány na federální úrovni; připomíná ruským orgánům jejich závazky dodržovat svobodu projevu a práva lesbických žen, gayů, bisexuálů a transgenderových osob;

  13. zdůrazňuje, že Evropská unie musí při svých jednáních o nové dohodě o partnerství a spolupráci zohlednit soustavnou neschopnost Ruska dodržovat demokratické zásady, principy právního státu a základní práva;

  14. poukazuje na to, že Rusko se jako člen Rady Evropy plně zavázalo dodržovat evropské normy, pokud jde o demokracii, základní a lidská práva a právní stát; vyzývá ruské orgány, aby se řídily všemi rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a přijaly opatření k nápravě individuálních případů porušování lidských práv, a aby také zajistily, že bude probíhat účinné vyšetřování a pachatelé budou postaveni před soud; dále je vyzývá, aby přijaly obecná opatření k provedení těchto rozsudků, včetně změn v politické praxi i v právním řádu, aby se podobné případy již nemohly opakovat;

  15. vyzývá Radu Evropy a OBSE, aby posoudily, jak Rusko dodržuje své závazky vyplývající z členství v těchto organizacích;

  16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.