Forslag til beslutning - B7-0437/2012Forslag til beslutning
B7-0437/2012

  FORSLAG TIL BESLUTNING om den politiske anvendelse af retsvæsenet i Rusland

  10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin for ALDE-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0427/2012

  Procedure : 2012/2789(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0437/2012
  Indgivne tekster :
  B7-0437/2012
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B7‑0437/2012

  Europa-Parlamentets beslutning om den politiske anvendelse af retsvæsenet i Rusland

  (2012/2789(RSP))

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om Rusland og forbindelserne mellem EU og Rusland, især beslutningen af 17. februar 2011 om retsstatsprincippet i Rusland[1],

   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Den Russiske Føderation[2], som trådte i kraft i 1997 og er blevet forlænget, indtil den kan erstattes af en ny aftale,

   der henviser til den højtstående repræsentant Catherine Ashtons erklæring af 17. august 2012 om domsafsigelsen i Rusland over medlemmer af punk-bandet "Pussy Riot",

   der henviser til erklæringerne af 10. og 12. juli 2012 fra talsmanden for den højtstående repræsentant Catherine Ashton om ændringerne til den russiske lov om ikke-statslige organisationer og forsamlingsfriheden i Rusland,

   der henviser til drøftelserne mellem EU og Rusland om menneskerettigheder,

   der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere og FN's erklæring om individers og samfundsgruppers ret og pligt til at fremme og beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

   der henviser til partnerskabet for modernisering og til, at den russiske ledelse har givet udtryk for sit engagement til fordel for retsstatsprincippet som en grundlæggende basis for moderniseringen af Rusland,

   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A.  der henviser til, at EU fortsat ønsker yderligere at uddybe og udvikle forbindelserne mellem EU og Rusland i overensstemmelse med principperne i aftalen om partnerskab for modernisering, som bygger på klare forpligtelser over for de demokratiske principper, respekt for de grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder og retsstatsprincippet;

  B.  der henviser til, at Rusland som medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og medunderskriver af FN-erklæringer har forpligtet sig til at fremme og beskytte menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincipperne;

  C.  der henviser til, at talrige retssager og retslige skridt mod borgeraktivister, journalister og den politiske opposition i de seneste år har sået tvivl om uafhængigheden og uvildigheden af retsinstanserne i Den Russiske Føderation;

  D.  der henviser til, at det internationale samfund, herunder EU, har stillet sig tvivlende over for forundersøgelsen, retssagen og dommen i sagen mod punk-bandet "Pussy Riot";

  E.  der henviser til, at fremtrædende oppositionsfigurer fortsat er genstand for efterforskning efter at have arrangeret og aktivt deltaget i de fredelige demonstrationer afholdt den 6. maj og 12. juni 2012;

  F.  der henviser til, at uafhængige journalister, borgeraktivister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere ofte har været ofre for trusler og voldshandlinger;

  G.  der henviser til, at den nye lovgivning om ikke-statslige organisationer og om forsamlingsfriheden bruges til at undertrykke civilsamfundet og afvigende politiske synspunkter og til at chikanere ikke-statslige organisationer, den demokratiske opposition og medierne;

  H.  der henviser til, at de russiske myndigheder endnu ikke har opklaret sagerne om journalisterne Anna Politkovskaja og Natalia Jestemirova og advokaten Sergej Magnitskijs død;

  I.  der henviser til, at de russiske borgeres politiske friheder, i modstrid med hvad der hævdes i udtalelser og løfter fra præsident Putin og premierminister Medvedev, er under et stigende pres;

  J.  der henviser til, at den russiske befolkning gennem en række massedemonstrationer siden valget til Dumaen den 4. december 2011 har udtrykt sin vilje til mere demokrati, herunder frie og retfærdige valg og en omfattende politisk reform;

  K.  der henviser til, at medlem af Statsdumaen Gennadij Gudkov står over for at blive bortvist fra den lovgivende forsamling uden holdbart retsgrundlag eller behørig politisk procedure;

  L.  der henviser til, at ytrings- og forsamlingsfriheden og den politiske pluralisme er hjørnestenene i demokratiet og det moderne samfund og en kilde til politisk legitimitet;

  1.  understreger, at en meningsfuld og konstruktiv udvikling af forbindelserne mellem EU og Rusland vil afhænge af indsatsen for at styrke demokratiet, retsstatsprincippet og respekten for de grundlæggende rettigheder i Rusland; understreger, at den politiske og økonomiske stabilitet i Rusland på mellemlang og lang sigt afhænger af, at retsstatsprincippet holdes i hævd og at der eksisterer reelle demokratiske valgmuligheder;

  2.  giver udtryk for særlig bekymring over retsstatsforholdene i Rusland og de åbenbare svagheder ved landets retssystem; opfordrer de russiske myndigheder til at gennemføre retslige og administrative reformer med det formål at standse den politiske indblanding i retsvæsenet;

  3.  beklager dybt den løbende politiske brug af retsvæsenet til at undertrykke anderledes tænkende i civilsamfundet, den politiske opposition og de frie medier i Rusland;

  4.  minder de russiske myndigheder om, at de er forpligtet til at respektere menneskerettighederne, stå vagt om de grundlæggende frihedsrettigheder og garantere retsvæsenets uafhængighed i overensstemmelse med Den Russiske Føderations forfatning, den nationale ret og dens internationale forpligtelser;

  5.  finder det positivt, at der er et stigende niveau af engageret medborgerskab i Rusland; understreger, at denne tendens behøver politisk støtte og tilskyndelse; mener, at den ændrede lovgivning om ikke-statslige organisationer og om retten til fredelig forsamling er i modstrid med tendenserne i samfundet og er skadelig for opbygningen af et demokratisk og pluralistisk Rusland;

  6.  noterer sig de fredelige demonstrationer med krav om frie valg, der fandt sted i Moskva den 6. maj og 12. juni 2012; beklager politiets uforholdsmæssigt voldsomme fremfærd over for fredelige demonstranter under demonstrationen den 6. maj; beklager dybt de efterfølgende forfremmelser af og belønninger til politifolk, der var indblandet i voldsomhederne, og retsforfølgelsen af oppositionslederne på anklage om at organisere "masseuroligheder";

  7.  opfordrer de russiske myndigheder til at respektere forsamlingsfriheden og indstille den vedvarende chikane af lederne af den demokratiske opposition; anser de verserende retssager mod Aleksej Navalnij, Ilja Jasmin og andre aktivister for eksempler på en politisk udnyttelse af retsvæsenet;

  8.  udtrykker stor bekymring over dommene i den nyligt afsluttede retssag mod Nadesjda Tolokonnikova, Maria Aljokhina og Ekaterina Samutsevitj, der er medlemmer af punk-bandet "Pussy Riot"; udtrykker dyb beklagelse over forlydender om, at band-medlemmerne er blevet mishandlet under deres varetægtsfængsling og over de angivelige uregelmæssigheder under retssagen; anser dommen for at være ude af proportioner med deres fredelige, om end kontroversielle, meningstilkendegivelse; opfordrer de russiske myndigheder til at tage denne dom op til revision i tråd med Ruslands internationale forpligtelser angående respekten for ytringsfriheden;

  9.  er bekymret over den vedvarende politiske forfølgelse og eventuelle bortvisning fra den lovgivende forsamling af Gennadij Gudkov, der er medlem af Statsdumaen; er bekymret over den forventede afstemning om Gennadij Gudkovs bortvisning fra Statsdumaen uden en behørig procedure og motiveret af den herskende elites politiske interesser;

  10.  beklager dybt chikanen af borgeraktivister, menneskerettighedsforkæmpere og uafhængige journalister i form af grundløse ransagninger af lejligheder, pålæg om fremmøde hos politiet, beslaglæggelse af privat ejendom og offentlig forhånelse af enkeltpersoner og deres familier;

  11.  opfordrer de russiske myndigheder til at lade retfærdigheden ske fyldest i sagen om Sergej Magnitskij og bringe gerningsmændene for mordene på Anna Politkovskaja og Natalja Jestemirova for en domstol; opfordrer til en prøvelse af lovligheden i retssagerne mod Mikhail Khoderkovskij og Platon Lebedev;

  12.  fordømmer de nylige beslutninger om at kriminalisere offentlig information om seksuel orientering og kønsidentitet i flere russiske regioner og tilsvarende planer på føderalt niveau; minder de russiske myndigheder om deres forpligtelse til at stå vagt om ytringsfriheden og lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle personers rettigheder;

  13.  understreger, at Ruslands systematisk manglende overholdelse af demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder skal afspejles i Den Europæiske Unions forhandlingsposition, for så vidt angår arbejdet med en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale;

  14.  påpeger, at Rusland som medlem af Europarådet har skrevet under på fuldt ud at ville respektere de europæiske standarder for demokrati, grundlæggende rettigheder, menneskerettigheder og retsstatsprincippet; opfordrer de russiske myndigheder til at efterleve alle Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser og træffe foranstaltninger til at afhjælpe de krænkelser, som er begået i de enkelte tilfælde, herunder ved at sikre, at der foretages en effektiv efterforskning, og at gerningsmændene stilles til ansvar, og ved at vedtage generelle foranstaltninger til implementering af afgørelserne, herunder i form af politiske og juridiske ændringer, der kan sikre, at sådanne krænkelser ikke gentager sig;

  15.  opfordrer Europarådet og OSCE til at foretage en vurdering af Ruslands overholdelse af de forpligtelser, der hidrører fra landets medlemskab af disse organisationer;

  16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations regering og parlament, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.